MAO:579/17

Oulun kaupunki - hammashoitoyksiköt

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankinnan kohde - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/408
Antopäivä: 20.9.2017

ASIAN TAUSTA

Oulun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hammashoitoyksiköitä koskevasta tavarahankinnasta.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on 16.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 83 muun ohella hylännyt Hammasväline Oy:n tarjouksen sekä valinnut Plandent Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.800.000 euroa.

Markkinaoikeus on 29.8.2016 antamallaan päätöksellä numero 499/16 hylännyt Oulun kaupungin vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Hankintasopimusta ei ole hankintayksikön ilmoituksen mukaan allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hammasväline Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä Hammasväline Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.940 eurolla viivästyskorkoineen. Valittaja on edelleen vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön luovuttamaan voittaneen tarjoajan tarjouksen valittajalle. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus järjestää suullisen käsittelyn sen selvittämiseksi, millä tavoin tarjouskilpailun voittaja on osallistunut hankinnan valmisteluun.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut monin osin syrjivä. Useat asetetuista vaatimuksista eivät ole tosiasiallisesti tarpeellisia eivätkä hankinnan kohteen näkökulmasta perusteltuja. Esitetyt vähimmäisvaatimukset olisi mahdollista toteuttaa hankintayksikön edellyttämään toimintatapaan nähden muilla tavoilla.

Hoitoyksiköiden toimittajaksi valittu Plandent Oy on osallistunut hankinnan valmisteluun ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten asettamiseen. Plandent Oy on ollut tiedollisesti ylivoimaisessa asemassa muihin tarjoajiin nähden. Se on hyötynyt saamistaan tiedoista ja valmisteluun osallistumisestaan muihin tarjoajiin nähden tavalla, jonka vuoksi tarjouskilpailu on muodostunut syrjiväksi. Hankintayksikkö ei ole mahdollistanut tarjoajille yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun.

Syrjiviä ovat olleet myös tarjouspyynnössä olleet vähimmäisvaatimukset instrumentaation yhteensopivuudesta Satelec Suprassonin ultraäänikärkien kanssa, steriilivesikytkennän mahdollisuudesta sekä oikea- ja vasenkätisyydestä ja käännettävissä olevasta instrumenttisillasta. Vaatimukset eivät ole olleet perusteltuja tai tarpeellisia hankinnan kohteen näkökulmasta ja ne ovat rajoittaneet tarjoajien mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyyn. Ne ovat lisäksi asettaneet voittaneen tarjoajan muita tarjoajia edullisempaan asemaan tarjouskilpailussa. Samaan lopputulokseen olisi voitu päästä muilla ratkaisuilla. Vaatimus yhteensopivuudesta ultraäänikärkien kanssa sekä steriilivesikytkennän mahdollisuudesta ovat myös suhteellisuusperiaatteen vastaista. Käytettävät ultraäänikärjet määräytyvät hoitokoneen valmistajan ja tämän yhteensopivuuksien mukaan.

Hankintayksikkö on hylännyt Hammasväline Oy:n tarjouksen, koska vain osa tarjotuista hoitokoneista on soveltunut vasenkätisille. Kaikki tarjotut hoitokoneet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset vasenkätisyydestä. Tarjouspyynnön vaatimukset vasenkätisyyden huomioon ottamisesta eivät tosiasiallisesti vastaa vasenkätisten työskentelyn vaatimuksia. Sen vuoksi Hammasväline Oy on tarjonnut täydentävästi seitsemän sellaista hoitoyksikköä, jotka mahdollistavat työparin työskentelyn normaaliin tapaan, muuttamalla kokonaisuuden vasenkätiseksi. Hammasväline Oy on esittänyt vaihtoehtoiset ratkaisut osana markkinavuoropuhelua, mutta hankintayksikkö ei ole ottanut näitä huomioon.

Plandent Oy on osallistunut hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun. Yhtiöllä on ollut ainakin vuodesta 2014 lähtien hankintayksikön tiloissa niin sanottu mallihuone, jossa on ollut käytössä Plandent Oy:n toimittama vastaava hoitokone. Tarjouspyynnön liitteenä toimitetussa hammashoitokoneen asennuskuvasta on pääteltävissä, että kyseessä on Plandent Oy:n hoitokone. Kuvassa on asetettu sitovasti asennusetäisyydet, joihin tarjoajan on tullut sitoutua. Nämä on mitoitettu Plandent Oy:n tarjoamien hoitokoneiden mukaisesti. Muiden tarjoajien on tullut sopeuttaa omia asennusratkaisujaan Plandent Oy:n hoitokoneen rakenteen ja asennustavan mukaisiin mittoihin. Tämä sovittaminen on nostanut muiden tarjousten kustannuksia.

Asennuspisteiden määrittely uusille hoitokoneille ennen hoitokonemallin valintaa ei ole ollut välttämätöntä. Normaali menettelytapa on, että valituksi tulleen hoitokonetoimittajan kanssa tehdään yhteistyössä tarkentavat suunnitelmat lopullisia asennuspisteitä varten. Nyt kyseessä olevassa hankinnassa asennusalue on mitoitettu jo käytössä olevien Plandent Oy:n toimittamien hoitokoneiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön liitteenä oleva asennuskuva sekä lattiaputkitusta ja kaapelointia koskeva kuva on tehty nimenomaan Plandent Oy:n mallihuoneen mukaisesti. Mallihuoneella on ollut selvästi merkitystä hankinnan valmistelussa, ja tarjouspyynnöstä on muodostunut syrjivä.

Hankintayksikön olisi tullut sulkea Plandent Oy:n tarjous tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Vastine

Vaatimukset

Oulun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Neljästä tarjoajasta ainoastaan Hammasväline Oy:n tarjous ei täyttänyt hammashoitoyksiköille asetettuja pakollisia vaatimuksia.

Hankinnan suunnitteluvaiheen tietopyynnön aiempaan keskeytettyyn hankintaan tulleiden lisäkysymysten perusteella on laadittu nyt kyseessä olevaa hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö. Tarjouspyynnössä hankintayksikkö on pyrkinyt siihen, että sen vaatimukset ovat tarjoajia kohtaan tasapuolisia ja syrjimättömiä. Kaikki tarjouspyynnössä hammashoitoyksikölle asetetut vaatimukset ovat hankinnan, uuden yksikön ja uusien toimintamallien kannalta perusteltuja. Vaatimukset eivät ole rajanneet perusteettomasti kilpailua, josta osoituksena on kolme pakolliset vaatimukset täyttänyttä tarjousta.

Hankintayksikkö on käyttänyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaista päätäntävaltaa hankintojensa sisällöstä määrittelemällä hankinnan kohteen omien tarpeidensa mukaisesti. Kaikki tarjouspyynnössä hammashoitoyksikölle asetetut vaatimukset ovat hankinnan, uuden yksikön ja uusien toimintamallien kannalta perusteltuja.

Satelec Suprasson -ultraäänilaite ei ole hammashoitoyksiköitä tarjonneiden yritysten tuote, vaan kaikki valmistajat joutuvat sen erikseen lisäämään tuotteisiinsa. Tältä osin kaikki tarjoajat ovat samassa asemassa. Hankinnan tarjouksista kolme neljästä sisälsi Satelec Suprasson -ultraäänilaitteen. Ainoastaan Hammasväline Oy ei tarjonnut sitä. Valittaja on kuitenkin tarjonnut kyseistä ultraäänilaitetta toisessa Oulun kaupungin hankintamenettelyssä.

Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen parodontologian opettajat ovat todenneet Satelec Suprassonin ultraäänilaitteen ja siihen liitettävät Satelec Suprassonin hoitokärjet parhaimmiksi pyrittäessä parhaimpaan mahdolliseen laatutasoon hoidoissa. Tämä perustuu kyseisen laitteen hoitokärkien muotoiluun ja sirouteen. Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos on opiskelijoiden harjoittelusalia varustaessaan asettanut tarjouspyynnön ehdottomaksi vaatimukseksi kyseisen valmistajan laitteen sen laadullisten ominaisuuksien vuoksi. Oulun kaupungin suun terveydenhuollon vakiintuneessa käytössä on Satelec Suprasson -ultraäänilaitteita, joita kaupungin erikoishammaslääkärit pitävät hoitotoiminnassaan parhaimpina. Suuressa organisaatiossa on myös tarkoituksenmukaista vakioida käytettäviä työkaluja, jolloin esimerkiksi ultraäänilaitteet oivat olla hammashoitoyksikön valmistajasta riippumatta samoja eri hoitoloissa. Oulun kaupungin suun terveydenhuolto kouluttaa uusia hammaslääkäreitä. Satelec Suprasson -ultraäänilaitteet ovat kärkineen katsottu myös opetukseen parhaiten sopiviksi.

Vaatimus ulkoisesta steriilivesimahdollisuudesta perustuu uuteen vastaanottomalliin, jossa valtaosa potilaista pyritään hoitamaan jatkossa yhdellä hoitokerralla valmiiksi eri ammattiryhmien yhteistyöllä. Potilas ei siirry huoneesta toiseen, vaan työntekijä siirtyy hoitotoimenpiteiden mukaisesti huoneesta toiseen. Välineistön vakiointi ja korkea toiminnallinen laatu kaikissa hoitohuoneissa ovat näin ollen välttämättömiä nykyaikaisen ja tulevaisuuden hoitotyön sujuvuuden kannalta. Jokaisen hammaslääketieteen ammattiryhmän työntekijän on pystyttävä työskentelemään missä huoneessa tahansa, eikä hammashoitoyksikön varustelu saa olla sitä rajoittava tekijä. Potilaille saatetaan tehdä kirurgisia toimenpiteitä, joissa tarvitaan steriilivesimahdollisuutta. Kun laitteiston varustus on yhdenmukainen, potilasta ei tarvitse siirtää toiseen huoneeseen, jossa on steriilivesimahdollisuus. Hoitoprosessin tehokkuus luo myös kustannussäästöjä.

Myös vaatimus kätisyyden nopeasta vaihtamisesta perustuu uuteen vastaanottomalliin. Potilaan hoidon aloittava työntekijä voi olla oikeakätinen ja seuraavan vaiheen tekijä vasenkätinen. Jos laitteiston varustus on samanlainen, ei vasenkätiselle henkilökunnalle tarvitse tehdä nimettyjä hoitohuoneita, joihin potilaita jouduttaisiin joissain tilanteissa siirtämään kesken hoitotoimenpiteen.

Kaikki muut paitsi Hammasväline Oy:n tarjous sisälsivät mahdollisuuden kätisyyden nopeasta vaihtamisesta. Yhtiön tarjous sisälsi mahdollisuuden vain osassa tarjottuja tuotteita, mikä on antanut yhtiölle hintaetua. Hammasväline Oy:n tarjoama hinta ei siten ole vertailukelpoinen muiden tarjousten kanssa.

Rakentajaorganisaation toteuttama uudisrakennus on suunniteltu ja toteutettu siten, että sen teknisiin järjestelmiin ja tiloihin voidaan asentaa markkinoiden yleisimmät hammashoitoyksiköt, röntgenlaitteet ja irtokalusteet. Järjestelmät ja tilat on valittu sekä suunniteltu vastaamaan vuokralaisina toimivien Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun toimintamalleja ja tarpeita muuntojoustavasti.

Käyttäjähankintojen rajapintoina ovat rakennuksen seinät ja lattiat. Hoitoyksikön rajapinnan muodostavat rakennuksen lattiatasoon läpivientinä tuodut tekniset liittymät putkituksineen. Hoitoyksikö kytketään näihin liittymiin. Rakennuttajaorganisaatio on pyytänyt teknistä tietoa ennen hoitoyksiköitä palvelevien järjestelmien kilpailutusta ja valintaa sekä Plandent Oy:ltä että Hammasväline Oy:ltä. Lisäksi kyseisille toimittajille on varattu kesällä 2015 yhtäläinen tilaisuus esitellä markkinoimiaan järjestelmiä ennen kilpailutusta.

Asennuskuvat ja -pisteet ovat kohteen pääsuunnittelijan, arkkitehtien ja talotekniikkasuunnittelijoiden suunnittelemia. Hammasväline Oy on tarjouksen jättämällä osoittanut, että se pystyy asentamaan tarjoamansa hammashoitoyksiköt tarjouspyynnön mukaisiin asennuspaikkoihin.

Rakentajaorganisaatio rakensi suunnittelun tueksi ja ennen uuden rakennuksen rakentamista perustoiminnan ja opetuksen mallihoitotilat. Vuokralaiset pystyivät tutustumaan mallihoitotiloihin ja ottamaan kantaa muun ohella hoitohuoneiden kokoon, kiintokalusteisiin ja mitoituksiin. Rakennukseen tulevat hoitohuoneet ovat normaalia pienemmät, joten ne ovat osittain olleet vaikuttamassa tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyihin, joiden lähtökohtana ovat olleet hoitohenkilökunnan ja hoidettavien potilaiden tarpeet.

Perustoiminnan mallihuoneessa on ollut Plandent Oy:n hammashoitoyksikkö ja opetuksen hoitotilassa on ollut Sironan hoitoyksikkö, jota Hammasväline Oy tarjosi.

Voittaneen tarjoajan tarjous on toimitettu Hammasväline Oy:lle ilman liike- ja ammattisalaisuuksia sähköpostitse 28.6.2016.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Plandent Oy vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 8367,17 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ultraäänikärjet ovat huomattava kuluerä. Niiden kappalehinta on noin 80–150 euroa. Kun kärkimerkkiä ei vaihdeta ja kun yhdenlaiset kärjet voidaan toimittaa kaikkiin hoitohuoneisiin, voidaan myös välinehuolto toteuttaa keskitetysti sekä säästää logistiikkakuluissa.

Ultraäänilaitteet eivät ole huomattava investointi suhteessa koko hankinnan arvoon, mutta tarvittavien kärkien arvo muodostaa 25–50 prosenttia hankittavan ultraäänilaitteen arvosta. Kärkien arvo suhteessa ultraäänilaitteeseen on siten merkittävä. Hankintayksikön esittämä vaatimus olemassa olevien kärkien käytöstä on järkevässä suhteessa tavoiteltavaan päämäärään, eikä sitä voida pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena. Ultraäänikärkien tuotemerkkiin on viitattu, koska muuta mahdollisuutta niihin yhteensopivan tuotteen yksilöimiseksi ei ole käytettävissä.

Myös Hammasväline Oy:n tuotevalikoimassa on Satelec -merkkinen valollinen ultraäänilaite, joka on yhteensopiva Satelec Suprassonin ultraäänikärkien kanssa. Satelec-ultraäänilaitetta myydään OEM-tuotteena. Se on Euroopassa hyvin laajasti käytetty sekä jälleenmyyjille ja valmistajille hyvin saatavilla oleva laite. Hammasväline Oy on kuitenkin tehnyt ratkaisun olla tarjoamatta kärkien kanssa yhteensopivaa ultraäänilaitetta nyt kyseessä olevassa hankinnassa. Hankintayksikkö on näin ollen lainmukaisesti hylännyt tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä ultraäänilaitteelle asetettu ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuutta koskeva vaatimus ei ole ylimitoitettu tai kohtuuton vaatimus, vaan mahdollistaa tarjouspyynnössä kuvatun yhtenäisyystarpeen mukaisen hankinnan kohteen käytön. Kyseinen vaatimus ei rajoita varsinaisen hammashoitokoneen valintaa, koska vaatimus koskee vain ultraäänilaitetta, eikä hoitokonetta. Näin ollen vaatimus ei myöskään sulje tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajia, joiden hoitokoneissa ei ole steriilivesikytkentää. Markkinoilla on useita eri toimittajien ultraäänilaitteita, joissa on steriilivesikytkentämahdollisuus. Myös Hammasväline Oy:llä itsellään on tuotevalikoimassaan useita ultraäänilaitteita, joissa on tämä ominaisuus.

Hammasväline Oy:n tarjouksen hinnoittelulomakkeesta on nähtävissä, että se on tarjonnut hammashoitokoneita Sirona Intego ja Sirona Sinius. Nämä hoitokoneet eivät sovellu vasenkätiseen työskentelyyn. Hammasväline Oy:n tarjoamissa hoitokonemalleissa ei ole imuvartta, jota voisi käyttää sekä vasen- että oikeakätisessä työskentelyssä. Myöskään instrumenttien paikat eivät ole hammashoitohenkilökunnan vaihdettavissa vasenkätiseen työskentelyyn sopiviksi hoidon aikana. Tarjottuja hoitokoneita ei näin ollen voida pitää oikea- ja vasenkätisille soveltuvuutta koskevan vähimmäisvaatimuksen mukaisina.

Plandent Oy ei ole osallistunut tarjouspyynnön valmisteluun eikä vaatimuksia ole asetettu Plandent Oy:n hoitokonen mukaan. Yhtiö on osallistunut normaalin menettelyn mukaisesti hankintayksikön suorittamaan markkinakartoitukseen. Plandent Oy:n tiedossa on, että muille tarjoajille on annettu samat mahdollisuudet osallistua markkinakartoitukseen. Hankintayksiköllä on ollut vuonna 2014 useita mallihoitotiloja, joissa on ollut Plandent Oy:n hoitokoneen lisäksi muitakin hoitokonemerkkejä, kuin Plandent Oy:n edustama hoitokonemerkki.

Asennuskuvat ovat hankintayksikön valitsemat ja valmistamat tai valmistuttamat. Plandent Oy ei ole toimittanut hankintaa varten asennuskuvia hankintayksikölle. Asennuskuvissa esitetty asennustapaa, jossa asennuspiste on hoitokoneen sivulla, on käytetty useissa eri toimittajien hoitokonemalleissa. Eri hoitokonevalmistajien hoitokonekuvia on yleisesti käytettävissä asennuskuvia laativilla suunnittelutoimistoilla. Eri valmistajien kuvia voi ladata käyttöön suoraan internetistä.

Asennuskuvissa määritellyt asennuspisteet eivät määritä hankittavan hoitokoneen tuotemerkkiä tai sitä, että vain Plandent Oy:llä olisi mahdollisuus asentaa tarjoamiaan hoitokoneita ilman huomattavia kustannuksia. Myös Hammasväline Oy:n tarjoamat Sirona-hoitokoneet on mahdollista asentaa esitettyihin saennuspisteisiin ratkaisulla, josta ei synny huomattavia kustannuksia.

Uusi hammaslääketieteen rakennus, johon koneet asennetaan, on jo pitkällä rakennusvaiheessa, ja hoitokoneiden tekniikan ja putkituksen asennuspaikat on täytynyt määrittää jo kauan sitten rakennuspiirustuksissa. Toimintajärjestys ei osoita, että Plandent Oy olisi osallistunut hankinnan valmisteluun.

On perusteltua, että asennusvarauksissa on huomioitu myös vanhojen päivitettävien hoitoyksiköiden asemointipisteet, erityisesti kun ne vastaavat yleispätevää asennustapaa.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään esittänyt, että se on pyytänyt nähtäväkseen asian valmisteluun liittyvää aineistoa, mutta hankintayksikkö on diaaritietoja lukuun ottamatta kieltäytynyt toimittamasta kyseisiä asiakirjoja. Asian selvittämiseksi asiaa olisi selvitettävä suullisessa käsittelyssä, jossa hankintayksikön hankintaa valmistelleita henkilöitä sekä tarvittaessa Plandent Oy:n henkilöstöä kuultaisiin siitä, millaista yhteydenpitoa heillä on ollut. Ellei hankintayksikkö toimita asiasta kirjallista materiaalia, suullinen kuuleminen on aina keino selvittää yhteydenpidon määrä ja luonne. Selvitys on välttämätön, jotta voidaan arvioida, onko hankintayksikkö noudattanut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Ultraäänilaitteen yhteensopivuutta koskeva vaatimus on asettanut valittajan huonompaan asemaan voittaneen tarjoajan kanssa, sillä valittaja on yhteensopivuuden varmistaakseen joutunut tarjoamaan normaalista poikkeavia lisälaitteita, jotka ovat olleet tarpeen yhteensopivuuden saavuttamiseksi ja jotka osaltaan ovat korottaneet valittajan tarjoushintaa. Yhteensopivuus edellyttää muutoksia tuotantoprosesseihin sekä sitä, että ultraäänilaitteeseen hankitaan erillinen letku ja käsikappale. Ilman kyseistä vaatimusta valittaja olisi voinut tarjota hankinnan kohteena olleen hoitokoneen edullisemmalla hinnalla.

On normaalia, että hammashoitoyksiköiden kilpailutuksen ja valittujen laitteiden perusteella valitaan kärjet, joita tullaan käyttämään. Sillä, että kärkien hinta on merkittävä verrattuna ultraäänilaitteen hintaan, ei ole merkitystä. Kärkien hintaa on verrattava koko hankinnan arvoon arvioitaessa, onko suhteellisuusperiaatteen mukaista edellyttää hoitokoneen sekä sen komponenttien yhteensopivuutta tarvikeosaan.

Hammasväline Oy:n tarjouksen sisältämä instrumenttisilta on käytettävissä sekä oikea- että vasenkätisesti. Hankintayksikön asettamat vaatimukset toteuttavat oikea- ja vasenkätisyyttä vain osittain. Sen vuoksi Hammasväline Oy on halunnut tarjota osaan hoitokoneista pidemmälle menevää ratkaisua eli täysin oikea- ja vasenkätisyyttä toteuttavia hoitokoneita. Se, että osa tarjotuista hoitokoneista vastaa hankintayksikön tavoitteita paremmin kuin osa, ei voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen, jos kaikki koneet kuitenkin täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Riippumatta siitä, keitä tekniseen konsultointiin on osallistunut ennen hankintojen ja suunnitelmien tekemistä, hankintayksikkö on kuitenkin päätynyt valitsemaan suunnitelmiin sellaiset vaihtoehdot, jotka ovat omiaan helpottamaan nimenomaan Plandent Oy:n hoitokoneiden asennuksia. Alan uudisrakentamisessa on tapana, että asennuspaikat suunnitellaan loppuun vasta siinä vaiheessa, kun laitetoimittaja on valittu. Hankintayksikön ja Plandent Oy:n käsitys siitä, että nyt tarkasteltavassa hankinnassa kyse on yleispätevästä asennustavasta, on siten virheellinen.

Vaikka asennuspaikkojen päättäminen olisikin ollut tarpeellista päivitettävien koneiden osalta, suunnittelun olisi voinut jättää tekemättä tai lieventää asennusta koskevia vaatimuksia uusien hoitokoneiden hankinnan osalta. Ei ole kohtuullista, että uusien koneiden asennustapa määritellään vanhojen hoitokoneiden mukaisesti. Kyseessä on kaksi erillistä hankintaa, ja siten uusien hoitokoneiden toimittaja olisi voinut olla toinen kuin päivityksen tekevä toimittaja.

Muut kirjelmät

Kuultava on esittänyt, että Hammasväline Oy:llä on ollut samanlainen mahdollisuus toimittaa markkinakartoituksen yhteydessä rakennuttajaorganisaatiolle teknistä tietoa kuin Plandent Oy:llä. Plandent Oy:n käsityksen mukaan Hammasväline Oy on myös käyttänyt tätä mahdollisuutta.

Valittaja on esittänyt, että vaikka hankintayksiköllä on ollut tiloissaan nähtävänä ja tutustuttavana myös Hammasväline Oy:n hoitokone, tästä huolimatta hankintayksikkö on kopioinut Plandent Oy:n mallihuoneen tarjouspyyntöönsä sellaisenaan. Plandent Oy:n lausumassa viitataan muihin koneisiin, jotka noudattavat samaa asennustapaa kuin hankintayksikön asennustapa. Yksikään mainituista muista koneista ei täytä muita tarjouspyynnön vaatimuksia. Muihin kyseiseen hankintamenettelyyn osallistuneiden ehdokkaiden tarjoamiin hoitokoneisiin viittaaminen ei ole perusteltua, sillä kyseiset yritykset eivät täyttäneet hankinnan soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on viimeksi marraskuussa 2016 kilpailuttanut Satelec Suprassonin ultraäänikärkiä. Ei ole ollut perusteltua lähteä siitä, että hankintayksiköllä olisi varastoissaan sellaisia määriä kärkiä, että niiden perusteella tarjouskilpailu olisi tullut suunnata vain tarjoajille, joiden laitteet ovat yhteensopivia käytössä olevien kärkien kanssa.

Hammasväline Oy on tarjonnut hankintamenettelyssä Sirona-merkkisiä hoitokoneita. Sirona on yksi suurimpia hoitokonevalmistajia maailmassa, ja sen koneita pystytään käyttämään täysin tarjouspyyntöä vastaavien hoitojen tekemiseen kaikkialla maailmassa. Ei voi olla suhteellisuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaista laatia tarjouspyyntöä, jonka vaatimuksia alan keskeinen toimija ei voi toteuttaa.

Kuultava on antanut asiassa lisälausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Suullisen käsittelyn toimittaminen ja tiedon antaminen asiakirjasta

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 105 §:n mukaan valitukseen sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996), jollei hankintalaissa toisin säädetä.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Siinä voidaan kuulla asianosaisia, lain 36 §:ssä tarkoitettua viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä. Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Koska asian selvittämiseksi ei ole tarpeen toimittaa suullista käsittelyä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, Hammasväline Oy:n vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.

Asiassa saadun selvityksen perusteella valittaja on saanut tiedon voittaneen tarjoajan tarjouksesta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole tarpeen lausua tiedon antamista asiakirjasta koskevasta vaatimuksesta.

Oikeusohjeet

Hankintalain 1 §:n 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp) 2 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Suhteellisuusperiaatteen on katsottu oikeuskäytännössä merkitsevän kohtuullisuuden vaatimusten huomioimista.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Pykälän 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankintalain 44 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 50/2006 vp) on muun ohella todettu, että hankintayksikkö voi teknisten eritelmien laatimista varten käydä teknisiä vuoropuheluja esimerkiksi potentiaalisten tarjoajien ja teknisten asiantuntijatahojen kanssa. Tällainen vuoropuhelun tulee ensisijaisesti tapahtua kirjallisesti, esimerkiksi lausuntomenettelyllä, jolloin tulee selkeästi ilmoittaa, ettei ole kyse hankintapäätökseen johtavasta tarjouskilpailusta. Tekninen vuoropuhelu ei lain esitöiden mukaan saa johtaa kilpailun estymiseen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Valittaja on esittänyt, että voittaneelle tarjoajalle on annettu mahdollisuus osallistua hankintamenettelyn valmisteluun siten, että osallistuminen on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyssä. Valittaja on tältä osin viitannut muun ohella ennen hankintamenettelyä hankintayksikön tiloissa olleeseen voittaneen tarjoajan mallihuoneeseen sekä siihen väitteeseen, että hoitoyksiköiden siirron kohteena olevan rakennuksen suunnitteluun sisältyvät asennuskuvat sekä putkitus- ja kaapelointipiirustukset ovat perustuneet voittaneen tarjoajan hoitoyksikön sisältäneeseen mallihuoneeseen.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun tai muu hankintayksikön avustaminen hankintamenettelyssä saattaa vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen hankinnassa. Mainittujen periaatteiden vaarantumista on kuitenkin aina arvioitava kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomioon ottaen.

Unionin tuomioistuin on tuomiossaan eViglio (C-538/13, EU:C:2015:166, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) todennut, että hankintaviranomaisen pitää tarkastaa mahdollisten eturistiriitojen olemassaolo ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet estääkseen, paljastaakseen ja poistaakseen eturistiriidat.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on ennen hankintamenettelyn aloittamista julkaissut julkisten hankintojen ilmoittamisjärjestelmässä 12.8.2014 tietopyynnön koskien markkinavuoropuhelua hammaslääketieteen hoito- ja opetustilojen varustamisen myöhempää hankintaa. Tietopyyntöön ovat vastanneet sekä Hammasväline Oy että Plandent Oy.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön tiloissa on saadun selvityksen perusteella ollut ennen hankintamenettelyn alkamista rakennettavan hammaslääketieteen rakennuksen mallihuoneita, joissa on ollut voittaneen tarjoajan hoitoyksikkö. Mallihuoneissa on ollut kuitenkin myös muiden valmistajien hoitoyksiköitä. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että rakennus, johon hoitoyksiköt asennetaan, olisi suunniteltu voittaneen tarjoajan myötävaikutuksella tai muutoinkaan sillä tavoitteella, että voittanut tarjoaja saa etua hammashoitoyksiköiden hankintamenettelyssä. Hankintayksikkö on tältä osin esittänyt sen tarpeisiin ja tavoitteisiin liittyviä perusteltuja syitä rakennuksen suunnittelussa tehdyille valinnoille.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa saadun selvityksen perusteella voittanut tarjoaja ei ole osallistunut hankinnan valmisteluun siten, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu olisi vaarantunut.

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnön kohdassa 1. "Hankinnan tausta ja tarkoitus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hoitokoneiden on tuettava uusia hoitoprosesseja, kuten monihuonevastaanottomalli, eri ammattiryhmien työskentely ja työntekijöiden joustava siirtyminen hoitokoneelta toiselle. Vasenkätiset työntekijät on huomioitava. Työskentelymukavuus ja -ergonomia mukaan lukien lisälaitteiden ja välineiden nopea kiinnitys ja vaihto ovat vaadittavia ominaisuuksia."

Tarjouspyynnön kohdassa 2.2. "Hankintamäärät" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kohde 1 – Uusia hammashoitoyksiköitä 72 kpl".

Tarjouspyynnön kohdassa 4.2 "Hammashoitoyksikköjä koskevat vaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja ehdottomien vaatimusten tarkistaminen suoritetaan tarjouspyynnön liitteen ’ehdottomat vähimmäisvaatimukset’ mukaisesti."

Tarjouspyynnön liitteessä 3 "Ehdottomat vähimmäisvaatimukset – kohde 1 Oulun kaupungin hammashoitoyksiköt, tarjouslomake" todetaan muun ohella seuraavaa:

"Hammashoitoyksikön tulee soveltua sekä oikea- että vasenkätisille. Instrumenttisilta on käännettävissä hoitoyksikön molemmille puolille ja siinä on oltava liikkuvuuden yksilöllinen säätö henkilön ja työtehtävien mukaan."

Kyseisessä lomakkeessa todetaan lisäksi seuraavaa:

"Ultraäänilaitteeseen on oltava instrumentaatio parodontologiseen (sisältäen peri-implantiitin hoidon), korjaavaan endodontiseen ja endo-kirurgiseen hoitoon. Oltava yhteensopiva olemassa olevien Satelec Suprassonin ultraäänikärkien kanssa, eli nykyisiä kärkiä on voitava käyttää jatkossakin. Laitteessa on oltava myös ulkoinen steriilivesikytkentämahdollisuus."

Hankinnan kohteen määritteleminen

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön määritelmät ja vaatimukset ovat olleet monilta osin syrjiviä ja kilpailua rajoittavia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen määrittelyssä ja hankittavan kohteen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten asettamisessa. Hankinnan kohde on kuitenkin määriteltävä siten, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Hankintayksikön on järjestettävä hankintamenettelynsä siten, että se ei myöskään anna vaikutelmaa siitä, että jotakin tarjoajaa olisi suosittu.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintalainsäädännön mukaan tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintayksiköllä on oikeus pyrkiä tekemään myös sellaisia hankintoja, jotka osaltaan rohkaisevat markkinoiden tuotetarjontaa kehittymään loppukäyttäjien tarpeita palvelevaan suuntaan. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen tuotevalikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa tuotetta. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tuotetarjontaansa tai ostaa tuotteita muilta toimittajilta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on selostanut laajasti asettamiensa vaatimusten tavoitteita ja perusteita. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on hankinnan kohde ja tavoitteet huomioon ottaen voinut harkintavaltansa rajoissa asettaa vähimmäisvaatimuksia ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuudesta sekä molemmille puolille kääntyvästä instrumenttisillasta, eivätkä sanotut vaatimukset ole olleet syrjiviä.

Valittajan mukaan tarjouspyynnön vaatimus siitä, että hoitoyksiköihin vaihdettavien ultraäänilaitteiden on oltava yhteensopivia olemassa olevien Satelec Suprasson -valmistajan ultraäänikärkien kanssa, rajoittaa kilpailua tarjoajia syrjivällä tavalla. Valittaja on esittänyt, ettei hankintayksikön hallussa olevien ultraäänikärkien hyödynnettävyydellä voida perustella hoitoyksikköön sisältyvän ultraäänilaitteen yhteensopivuutta koskevaa vaatimusta. Hoitokoneiden valmistajat valmistavat ne tiettyihin kolmannen osapuolen tuotteisiin sopiviksi, mutta niiden tuotteiden osalta, joihin ei ole suoraa yhteensopivuutta, hoitokoneen valmistaja voi yhteensopivuuden saavuttamiseksi suunnitella tai hankkia lisälaitteita.

Markkinaoikeus katsoo, että hankittavien tavaroiden yhteensopivuudella hankintayksikön jo käytössä olevaan tavarakantaan nähden on merkitystä nyt arvioitavana olevassa hankinnassa, sillä yhteensopivuus vaikuttaa hankinnan kohteen laadun osana olevaan käytettävyyteen sekä hankinnan taloudellisuuteen. Hankintayksiköllä tulee olla mahdollisuus varmistaa, ettei hankinnasta aiheudu yhteensopimattomuutta tai teknisiä vaikeuksia käytössä taikka kohtuuttomia lisäkustannuksia. Toisaalta hankintayksikön asettamilla yhteensopivuusvaatimuksilla ei saa perusteettomasti ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti suosia tai syrjiä tiettyjä toimittajia, ehdokkaita tai tarjoajia. Asian arvioinnissa on otettava huomioon muun ohella se, mikä on yhteen sovitettavien tavaroiden luonne ja merkitys hankintayksikön tarpeiden ja tavoitteiden kannalta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan yhteensopivuutta koskeva vaatimus ei estä tarjoajaa, jonka tarjoaman hoitoyksikön sisältämä ultraäänilaite ei ole alun perin yhteensopiva hankintayksikön käytössä olevien ultraäänikärkien kanssa, muokkaamasta tarjoamaansa yksikköä tältä osin yhteensopivaksi.

Markkinaoikeus katsoo, ettei ole käynyt ilmi, että yhteensopivuuden varmistamiseksi tehtävä hammashoitoyksikön muokkaaminen olisi hankinnan sisältö ja luonne huomioon ottaen kohtuuton toimenpide. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että tarjouspyynnössä asetetulla yhteensovittamisvaatimuksella on voitu mahdollistaa hankintayksiköllä jo käytössä olevien ultraäänikärkien hyödyntäminen mahdollisimman vähän tarjouskilpailuun osallistumista rajoittavalla ja hankintamenettelyn tasapuolisuuteen vaikuttavalla tavalla.

Edellä sanotun perustella markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde ja tavoitteet huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa vaatia hammashoitoyksiköihin sisältyvien ultraäänilaitteiden yhteensopivuutta hankintayksikön käytössä olevien ultraäänikärkien kanssa, eikä asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että sanottu vaatimus olisi ollut suhteellisuusperiaatteen vastaisesti syrjivä. Olemassa olevien ultraäänikärkien valmistajaan viittaaminen ei ole ollut myöskään hankintalain 44 §:n 3 momentin vastaista, sillä asiassa saadun selvityksen perusteella yhteensopivuutta ei ole voitu muulla tavalla kuvata riittävän täsmällisesti ja yksiselitteisesti.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellä hylännyt valittajan tarjouksen. Päätöksen perustelujen mukaan valittajan tarjouksessa on todettu vain seitsemän tarjotun hoitoyksikön olevia käännettäviä versioita, vaikka tarjouspyynnön vaatimus instrumenttisillan käännettävyydestä on koskenut kaikkia tarjottavia hoitoyksiköitä.

Valittajan mukaan kaikki sen tarjoamat hoitokoneet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset vasenkätisyydestä. Hammasväline Oy on tarjonnut täydentävästi seitsemän sellaista hoitoyksikköä, joissa on huomioitu kaikki, myös tarjouspyynnössä huomioimatta jääneet, vasenkätistä työskentelyä koskevat vaatimukset. Valittajan mukaan sen tarjoamat hoitoyksiköt mahdollistavat työparin työskentelyn normaaliin tapaan, muuttamalla kokonaisuuden vasenkätiseksi.

Hammasväline Oy:n tarjouksen liitteessä 3 "Ehdottomat vähimmäisvaatimukset – kohde 1 Oulun kaupungin hammashoitoyksiköt, tarjouslomake" on todettu, että tarjouspyynnön liitteen 3 vaatimus hammashoitoyksikön soveltuvuudesta sekä oikea- että vasenkätisille sekä siitä, että instrumenttisilta on käännettävissä hoitoyksikön molemmille puolille, toteutuu tarjouksessa. Kyseisen kohdan todentamista koskevassa osassa on todettu seuraavaa:

"7 hoitoyksikköä ovat käännettäviä versioita"

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on ollut kyseisen kohteen osalta 72 kpl uusia hammashoitoyksiköitä. Vaatimus instrumenttisillan käännettävyydestä on koskenut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tarjottuja laitteita poikkeuksetta. Valittajan tarjouksessa on vaatimuksen todentamista koskien todettu, että vain seitsemän hoitoyksikköä ovat käännettäviä versioita. Valittajan tarjous ei näin ollen ole vastannut kyseistä tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on hylännyt valittajan tarjouksen tältä osin tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen ja Hammasväline Oy:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Hammasväline Oy:n korvaamaan Oulun kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.300 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Hammasväline Oy:n korvaamaan Plandent Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.9.2017