MAO:578/17

Oulun kaupunki - hammashoitoyksiköt

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankinnan kohde - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/407
Antopäivä: 20.9.2017

ASIAN TAUSTA

Oulun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hammashoitoyksiköiden päivitystä koskevasta tavarahankinnasta.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on 16.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 82 valinnut Plandent Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 29.8.2016 antamallaan päätöksellä numero 498/16 hylännyt Oulun kaupungin vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Markkinaoikeus on 27.1.2017 antamallaan päätöksellä numero 35/17 hylännyt Hammasväline Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä väliaikaisesti.

Hankintasopimusta ei ole hankintayksikön ilmoituksen mukaan allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hammasväline Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua sekä tehottomuusseuraamuksen ja seuraamusmaksun siltä osin kuin hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön, kumoaa hankintapäätöksen vastaavilta osin ja velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Valittaja on edelleen vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 15.495 eurolla viivästyskorkoineen. Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön luovuttamaan tarjousten vertailussa käytetyn voittaneen tarjoajan toteutussuunnitelmaa koskevan asiakirjan valittajalle.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus järjestää suullisen käsittelyn sen selvittämiseksi, millä tavoin tarjouskilpailun voittaja on osallistunut hankinnan valmisteluun.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut monin osin syrjivä. Hammashoitoyksiköiden päivittäminen on ollut syrjivä kilpailutustapa valita hammashoitokoneiden toimittaja. Käytännössä vain päivitettävien koneiden alkuperäinen toimittaja eli tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on voinut tarjota hoitokoneiden päivittämistä. Muiden tarjoajien on täytynyt tarjota tilalle uutta hoitokonetta osallistuakseen tarjouskilpailuun. Uusien hoitokoneiden toimittajan on täytynyt sopeuttaa tarjouksensa päivitettävien koneiden vaatimuksiin. Lisäksi hankintayksikkö on selkeästi pyrkinyt yhdenmukaiseen laitekantaan asettamalla vaatimuksia, joita se on edellyttänyt myös toisessa uusia hoitokoneita koskevassa hankintamenettelyssä.

Syrjiviä ovat olleet myös tarjouspyynnössä olleet vähimmäisvaatimukset hoitoyksiköiden käyttöliittymien päivityksestä, ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuudesta, ultraäänilaitteiden yhteensopivuudesta Satelec Suprassonin ultraäänikärkien kanssa sekä käännettävissä olevan imuvarren ja taittuvan jalkalipan lisäämisestä niihin hoitoyksiköihin, joista se puuttuu. Vaatimukset eivät ole olleet perusteltuja tai tarpeellisia hankinnan kohteen näkökulmasta ja ne ovat rajoittaneet tarjoajien mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyyn. Ne ovat lisäksi asettaneet voittaneen tarjoajan muita tarjoajia edullisempaan asemaan tarjouskilpailussa. Samaan lopputulokseen olisi voitu päästä muilla ratkaisuilla. Vaatimus yhteensopivuudesta tarvikeosien kuten ultraäänikärkien kanssa on myös suhteellisuusperiaatteen vastaista. Käytettävät ultraäänikärjet määräytyvät valitun hoitokoneen valmistajan ja tämän yhteensopivuuksien mukaan.

Voittanut tarjoaja on saanut osallistua hankinnan valmisteluun yli vuoden jo siksi, että päivitystä ja päivitettävien koneiden asennusta ei ole voitu tehdä ilman voittaneen tarjoajan myötävaikutusta.

Vastine

Vaatimukset

Oulun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on toteutettu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Oulun kaupunki ei ole toiminut muutoinkaan hankintalain vastaisesti.

Suun terveydenhuollon uudet toimintatavat ja vastaanottomallit vaativat mahdollisimman pitkälle menevän standardoinnin ja vakioinnin kalustuksessa, hoitoyksiköissä, pienlaiteissa ja instrumentaatiossa. Henkilökunnan on pystyttävä liikkumaan sujuvasti hoitohuoneesta toiseen toisen työntekijän tullessa jatkamaan omaa osuuttaan potilaan hoidossa. Arkkitehtisuunnittelun ja teknisten järjestelmien suunnittelu on lähtenyt täysin uudesta vastaanottotoiminnasta. Oleellinen osa uutta toimintamallia on hoitoyksiköiden sopiminen prosessiin.

Saapuneiden tarjousten vertailuhintojen perusteella voidaan todeta, että hammashoitoyksiköiden päivitys on kustannustehokkaampaa kuin niiden uusiminen. Lisäksi päivitettävät yksiköt täyttävät hankintasäännöksissä sekä Oulun kaupungin ympäristöohjelmassa mainitut ympäristötavoitteet. Ne myös tehostavat julkisten varojen käyttöä mahdollistaen kuitenkin laadukkaiden hankintojen tekemisen.

Päivitettävät ja perustoimintaan siirrettävät hammashoitoyksiköt ovat noin kymmenen vuotta vanhoja hammaslääkärikoulutuksen käytössä olevia hoitoyksiköitä. Opetuskäytössä hammashoitoyksiköiden käyttöaste on vain noin kolmannes perustoiminnassa olevien laitteiden käytöstä. Julkisten varojen tehokkaan käytön ja ympäristöarvojen kannalta on järkevää jatkaa vanhojen koneiden käyttöä. Uusien vastaanottomallien ja hoitoprosessien kannalta on kuitenkin nähty tarpeelliseksi päivittää vanhat hammashoitoyksiköt nykypäivän tekniselle tasolle muun ohella etäseurannan sekä valvonnan ja keskitettyjen järjestelmien aikaansaamiseksi. Päivityksen myötä hammashoitoyksiköille on myös vaadittu takuuaika, minkä johdosta päivityksen tarjoajan on tullut luottaa hammashoitoyksiköiden elinkaaren jatkumiseen.

Valittaja ei itse valmista hammashoitoyksiköitä, vaan myy muiden valmistamia tuotteita. Lisäksi valittaja on ilmoittanut osallistumisilmoituksessaan pystyvänsä päivittämään vanhat hoitoyksiköt, vaikka se tarjosikin lopullisessa tarjouksessaan tilalle uusia hoitoyksiköitä.

Hankintayksikkö on käyttänyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaista päätäntävaltaa määrittelemällä hankinnan kohteen omien tarpeidensa mukaisesti. Kaikki tarjouspyynnössä hammashoitoyksikön päivitykselle asetetut vaatimukset ovat hankinnan, uuden yksikön ja toimintamallien kannalta perusteltuja. Vaatimukset eivät rajaa perusteettomasti kilpailua.

Kosketusnäytön on nähty olevan ergonomisesti ja hygieniasyistä perustoiminnassa tarpeellinen, koska se mahdollistaa käyttötilanteen mukaan muuttuvan näppäimistön kuten painikkeiden määrän vähentämisen, eikä ole tarvetta vaihtaa näppäimistöä uuteen. Valittaja on ilmoittanut osallistumisilmoituksessaan kykenevänsä toteuttamaan kaikki pyydetyt ominaisuudet.

Satelec Suprasson -ultraäänilaite ei ole hammashoitoyksiköitä tarjonneiden yritysten tuote, vaan niiden on erikseen lisättävä se tuotteisiinsa. Tältä osin tarjoajat ovat samassa asemassa. Valittaja on ilmoittanut osallistumisilmoituksessaan ominaisuuden olevan lisättävissä. Myös valittajan tarjous sisältää kyseisen valmistajan ultraäänilaitteen.

Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen parodontologian opettajat ovat todenneet Satelec Suprassonin -ultraäänilaitteen ja siihen liitettävät Satelec Suprassonin hoitokärjet parhaimmiksi pyrittäessä parhaimpaan mahdolliseen laatutasoon hoidoissa. Tämä perustuu kyseisen laitteen hoitokärkien muotoiluun ja sirouteen. Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos on opiskelijoiden harjoittelusalia varustaessaan asettanut tarjouspyynnön ehdottomaksi vaatimukseksi kyseisen valmistajan laitteen sen laadullisten ominaisuuksien vuoksi. Oulun kaupungin suun terveydenhuollon vakiintuneessa käytössä on Satelec Suprasson -ultraäänilaitteita, joita kaupungin erikoishammaslääkärit pitävät hoitotoiminnassaan parhaimpina. Suuressa organisaatiossa on myös tarkoituksenmukaista vakioida käytettäviä työkaluja, jolloin esimerkiksi ultraäänilaitteet voivat olla hammashoitoyksikön valmistajasta riippumatta samoja eri hoitoloissa.

Vaatimus ulkoisesta steriilivesimahdollisuudesta perustuu uuteen vastaanottomalliin, jossa valtaosa potilaista pyritään hoitamaan jatkossa yhdellä hoitokerralla valmiiksi eri ammattiryhmien yhteistyöllä. Potilas ei siirry huoneesta toiseen, vaan työntekijä siirtyy hoitotoimenpiteiden mukaisesti huoneesta toiseen. Välineistön vakiointi ja korkea toiminnallinen laatu kaikissa hoitohuoneissa ovat näin ollen välttämättömiä nykyaikaisen ja tulevaisuuden hoitotyön sujuvuuden kannalta. Jokaisen hammaslääketieteen ammattiryhmän työntekijän on pystyttävä työskentelemään missä huoneessa tahansa, eikä hammashoitoyksikön varustelu saa olla sitä rajoittava tekijä. Potilaille saatetaan tehdä kirurgisia toimenpiteitä, joissa tarvitaan steriilivesimahdollisuutta. Kun laitteiston varustus on yhdenmukainen, potilasta ei tarvitse siirtää toiseen huoneeseen, jossa on steriilivesimahdollisuus. Hoitoprosessin tehokkuus luo myös kustannussäästöjä.

Myös vaatimus kätisyyden nopeasta vaihtamisesta perustuu uuteen vastaanottomalliin. Potilaan hoidon aloittava työntekijä voi olla oikeakätinen ja seuraavan vaiheen tekijä vasenkätinen. Pelkästään oikea- tai vasenkätisille suunniteltu yksikkö ei soveltuisi kyseiseen toimintamalliin. Jos laitteiston varustus on samanlainen, ei vasenkätiselle henkilökunnalle tarvitse tehdä nimettyjä hoitohuoneita, joihin potilaita jouduttaisiin joissain tilanteissa siirtämään kesken hoitotoimenpiteen. Valittaja on lisäksi ilmoittanut osallistumisilmoituksessaan mahdolliseksi kaikkien pyydettyjen ominaisuuksien toteuttamisen.

Osassa päivitettäviä hammashoitoyksiköitä on jo valmiina taittuva jalkalippa, joten edellä kuvatun hammashoitoyksiköiden vakioinnin vuoksi on loputkin yksiköt päivitettävä samalle tasolle. Jalkalipan on havaittu helpottavan hoitotoimintaa. Näin ollen vakioinnissa ei päädytty niiden poistamiseen vaan lisäämiseen. Nykyisiin hammashoitoyksiköihin on saatavissa valmistajalta valmis asennussarja taittuvan jalkalipan lisäämiseksi.

Taittuvan jalkalipan avulla hoitohuoneisiin jää enemmän tilaa hammashoitajien päivän aloitus- ja loppupuhdistuksiin sekä potilaiden välissä tapahtuviin puhdistuksiin. Eron on huomattu olevan varsin suuri verrattuna niihin hoitoyksiköihin, joiden tuoleissa on kiinteä istuinosa. Potilaiden kasvoista ja suun sisältä otetaan valokuvia ja hampaista jäljennöksiä, jolloin kääntyvä jalkalippa vapauttaa työntekijän liikkumaan vapaammin potilaan ympärillä, eikä työntekijä ole pakotettu tekemään työtään hoitotuolin sivusta. Työnteko on helpompaa ja ergonomisempaa, minkä lisäksi potilas voi istua hoitoyksikön hoitotuolissa samoin kuin istuisi tavallisella tuolilla. Potilaalle on myös hoitoon liittyvissä keskustelutilanteissa luontevampaa istua ja keskustella normaalissa istuinasennossa.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Plandent Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 8.367,17 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on todennut tarjouspyynnössään, että sen tarkoituksena on modernisoida päivitettävät hammashoitokoneet uusimmilla teknisillä sovelluksilla ja tietotekniikalla lisäten automaatiotasoa, parantaen tuotteiden laatua sekä monipuolistaen laitteiden käyttöä. Kosketusnäyttö on nykyaikaista tekniikkaa verrattuna jo vanhanaikaisena pidettävään näppäimistönäyttöön. Kosketusnäyttöä koskevaa vaatimusta ei voida pitää syrjivänä, koska merkittävällä osalla laitetoimittajia on mahdollisuus toimittaa hoitokoneet kosketusnäytöllä. Ominaisuus löytyy myös valittajan tuotevalikoimassa olevista hoitokoneista.

Ultraäänikärjet ovat huomattava kuluerä, jonka kappalehinta on noin 80–150 euroa. Koska hankintayksiköllä on tarvikevarastossaan merkittäviä määriä kyseisiä kärkiä, on taloudellisesti perusteltua, että se haluaa laitteen, joka on yhteensopiva varastossa olevien kärkien kanssa. Kun kärkimerkkiä ei vaihdeta ja kun yhdenlaiset kärjet voidaan toimittaa kaikkiin hoitohuoneisiin, voidaan myös välinehuolto toteuttaa keskitetysti sekä säästää logistiikkakuluissa.

Ultraäänilaitteet eivät ole huomattava investointi suhteessa koko hankinnan arvoon, mutta tarvittavien kärkien arvo muodostaa 25–50 prosenttia hankittavan ultraäänilaitteen arvosta. Kärkien arvo suhteessa ultraäänilaitteeseen on siten merkittävä. Hankintayksikön vaatimus on siten järkevässä suhteessa tavoiteltavaan päämäärään, eikä sitä voida pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena. Ultraäänikärkien tuotemerkkiin on viitattu, koska muuta mahdollisuutta niihin yhteensopivan tuotteen yksilöimiseksi ei ole käytettävissä.

Valittajan tarjouksesta on havaittavissa, että myös valittajan tuotevalikoimassa on Satelec -merkkinen ultraäänilaite, joka on yhteensopiva Satelec Suprassonin ultraäänikärkien kanssa. Valittaja on tarjonnut kyseistä ultraäänilaitetta nyt käsillä olevassa tarjouskilpailussa.

Taittuvan jalkalipan hyödyt ovat merkittävästi moninaisemmat kuin valittaja väittää. Ominaisuus esimerkiksi helpottaa hoitotuoliin nousemista ja poistumista, mikä on olennaista erityisesti iäkkäille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Myös hammasjäljennösten ottaminen ja symmetrioiden tarkastelu on helpompaa. Keskitettyyn yhtenäiseen hoitoyksikköympäristöön pääsemiseksi on loogista hankkia kyseinen jalkalippa niihin päivitettäviin yksiköihin, joista se puuttuu. Vaatimus ei rajoita tarjoajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun, koska kyseessä on yleinen ominaisuus, joka löytyy usean eri valmistajan hoitokonemalleista. Valittajan tuotevalikoimasta löytyy ainakin kahden valmistajan hoitokoneet, joissa on kyseinen ominaisuus.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään esittänyt tuoneensa esiin markkinavuoropuhelun aikana useita korjaus- ja muutosehdotuksia, joilla hankintayksikkö olisi voinut päästä vähintään samanlaiseen toiminnallisuuden tasoon. Uusien hoitokoneiden tarjoamisen kustannustehokkuutta ja järkevyyttä suhteessa vanhojen hoitokoneiden päivittämiseen ei ole huomioitu hankinnassa millään tavalla esimerkiksi paremman takuun, toimintavarmuuden ja pidemmän elinkaaren osalta. Hankintayksikkö on ollut tietoinen Plandent Oy:n ja Hammasväline Oy:n hoitokoneiden ominaisuuksista, ja hankintayksikkö on hyödyntänyt tätä tietoa määrittelemällä hankinnan kohteen Plandent Oy:lle edulliseksi.

Tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut vertailukelpoisten tarjousten tekemistä, eivätkä voittaneen tarjoajan ja valittajan tarjoukset ole olleet vertailukelpoisia. Hoitokoneiden päivityksen ja uusien hoitokoneiden vertailu ei ole tasapuolista. Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan kaikille päivitettäville hoitokoneille tarjotaan kuntotarkastuksen jälkeen kokonaistakuu ja että toimittaja tekee tarkistuksia päivitystoimenpiteiden yhteydessä. Mikäli hoitokoneiden elementeistä löytyy kuntokartoituksen jälkeen vaihtotarvetta, tekee toimittaja vaihtotarjouksen. Mikäli elementit vaihdetaan, hoitokoneet saavat virallisen takuun. Voittanut tarjoaja voi tämän ehdon perusteella veloittaa hoitokoneiden saattamisesta toimintakuntoon tarjoushinnan ohella lisäkorvausta muista päivityksistä.

Valittaja on tarjonnut hoitokoneilleen täystakuun alusta saakka. Hankintayksikön olisi pitänyt ottaa hintavertailussa huomioon myös ne kustannukset, jotka syntyvät päivittämättä jätettyjen komponenttien vaihtamisesta tai korjaamisesta elinkaaren aikana. Vaihtoehtoisesti valittajan olisi tullut saada takuun osalta enemmän pisteitä tarjousten laadullisesta vertailusta. Voittanut tarjoaja on nimenomaisesti rajoittanut omaa vastuutaan päivitettyjen hoitokoneiden toimivuudesta, sillä täystakuun saaminen edellyttää muiden huoltotoimenpiteiden tekemistä. Tarjoukseen kuulumattomien päivitysten tekeminen voi nostaa kokonaishintaa. Voittanut tarjoaja on voinut ottaa tarjouksessaan lisäksi huomioon, että myös muita komponentteja joudutaan päivittämään koneiden loppuelinkaaren aikana, ja sillä on näin ollen olut mahdollisuus laskuttaa kyseisistä komponenteista varaosahinnoilla. Tosiasiallisesti hoitokoneiden päivittäminen tulee koko elinkaaren aikana maksamaan kokonaisuutena enemmän kuin voittaneen tarjoajan ilmoittama hinta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukainen ulkoinen steriilivesikytkentä edellyttää, että instrumenttiletkun ja ultraäänilaitteen välissä on Sterijoint-liitin, joka ei kuitenkaan sisälly tarjoukseen. Tarjous ei näin ollen täytä tarjouspyynnön vaatimusta, jonka mukaan laitteessa on oltava ulkoinen steriilivesikytkentämahdollisuus. Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan tarjoukseen on sisällytetty kytkentämahdollisuus kaikkiin hoitokoneisiin.

Hankintayksikön käsitys tarjoajien samassa asemassa olemisesta ultraäänilaitteiden osalta on virheellinen. Vaikka Satelec Suprasson ei ole valittajan eikä voittaneen tarjoajan tuote, hoitokoneet on valmistettu johonkin tai joihinkin kolmannen osapuolten tuotteisiin sopiviksi. Niiden tuotteiden osalta, joihin ei ole suoraa yhteensopivuutta, hoitokoneen valmistaja voi suunnitella tai hankkia lisälaitteita, joilla yhteensopivuus voidaan saavuttaa. Voittaneen tarjoajan tarjoamat ultraäänilaitteet ovat yhteensopivia Satelec Suprassonin kärkien kanssa, mutta valittajan tarjoamat eivät.

Ultraäänilaitteen yhteensopivuutta koskeva vaatimus on asettanut valittajan huonompaan asemaan voittaneen tarjoajan kanssa, sillä valittaja on yhteensopivuuden varmistaakseen joutunut tarjoamaan normaalista poikkeavia lisälaitteita, jotka ovat olleet tarpeen yhteensopivuuden saavuttamiseksi ja jotka osaltaan ovat korottaneet valittajan tarjoushintaa. Yhteensopivuus edellyttää muutoksia tuotantoprosesseihin sekä sitä, että ultraäänilaitteeseen hankitaan erillinen letku ja käsikappale. Ilman kyseistä vaatimusta valittaja olisi voinut tarjota hankinnan kohteena olleen hoitokoneen edullisemmalla hinnalla.

Hankintayksikkö ei ole esittänyt hyväksyttävää syytä sille, miksi se on edellyttänyt yhteensopivuutta nimenomaan Satelec Suprassonin kärkien kanssa. Tällaisena syynä ei voida pitää hankintayksikön esittämää arviota siitä, että jonkin valmistajan tuotteita halutaan käyttää, koska kyseessä on niin sanottu tarvikeosa. On normaalia, että hammashoitoyksiköiden kilpailutuksen ja valittujen laitteiden perusteella valitaan kärjet, joita tullaan käyttämään. Sillä, että kärkien hinta on merkittävä verrattuna ultraäänilaitteen hintaan, ei ole merkitystä. Kärkien hintaa on verrattava koko hankinnan arvoon arvioitaessa, onko suhteellisuusperiaatteen mukaista edellyttää hoitokoneen sekä sen komponenttien yhteensopivuutta tarvikeosaan.

Muut kirjelmät

Kuultava on esittänyt, että se on osallistunut hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palvelujen osalta tyypillisellä tavalla ja tavanomaisessa laajuudessa hankintayksikön tekemään markkinakartoitukseen. Muille tarjoajille on annettu samat mahdollisuudet osallistua markkinakartoitukseen sekä toimittaa rakennuttajaorganisaatiolle teknistä tietoa. Markkinakartoitusta varten hankintayksiköllä on esimerkiksi ollut mallihoitotiloissa katselmoitavina eri merkkisiä hoitokoneita. Mallihoitotiloissa on ollut niin kuultavan kuin valittajankin hoitokoneet. Plandent Oy ei ole myöskään osallistunut mallihoitotilojen suunnitteluun tai rakentamiseen.

Satelec Suprasson on niin sanotu OEM-tuote, joka on saatavilla kaikille laitetoimittajille ja joka on siten sinänsä riippumaton hammashoitokonekokonaisuudesta. Kyse ei ole normaalista poikkeavasta lisälaitteesta, vaan siitä, että yhteensopivuus edellyttää kultakin laitevalmistajalta tiettyä investointia. Plandent Oy:n edustama laitetoimittaja kuten moni muukin valmistaja on tämän investoinnin tehnyt. Investointi on myös osa kuultavan antaman tarjoushintaa. Se, että valittajalla on ollut yhteensopiva laite valikoimissaan osaltaan osoittaa, että tarjouspyyntö ei ole syrjivä.

Tehokasta käyttöä varten yksi ultraäänilaite tarvitsee viisi samanaikaisesti käytössä olevaa kärkeä. Ultraäänilaitteen arvo edustaa noin 5–10 prosenttia hoitokoneen arvosta. Hoitokoneen ei tarvitse olla yhteensopiva ultraäänikärkien kanssa, joten suhteellisuutta on arvioitava nimenomaan ultraäänilaitteen arvoon nähden.

Tarjouspyynnön steriilivesikytkentämahdollisuutta koskevan edellytyksen sanamuodon perusteella edellytyksenä ei ole steriilivesikytkennän toteuttaminen laitteen osana. Kyseinen mahdollisuus on useissa markkinoilla olevissa eri valmistajien laitteissa, joita on laajasti saatavilla. Valittajalla on itselläänkin valikoimissaan ultraäänilaite, johon ulkoinen steriilivesikytkentämahdollisuus sisältyy. Valittaja olisi siten halutessaan voinut tarjota tältä osin vähimmäisvaatimukset täyttävää laitetta.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan mallihuone on ollut hankintayksikön tiloissa jo siinä vaiheessa, kun hankintayksikö on tehnyt hankinnan ja rakennuksen suunnittelua. Hankintamenettelyä edeltäneen suunnitteluvaiheen aikana Hammasväline Oy:lle on toimitettu hoitoyksiköiden sijoittamista koskeva asennuskuva sekä lattian putkitus- ja kaapelointipiirustus. Plandent Oy:n hoitoyksikön sisältäneen mallihuoneen asettelu on vastannut asennuskuvaa sekä lattian putkitusta ja kaapelointia. Hankintayksikkö on sovittanut asentamisen vaatimuksia siten, että ne ovat edullisia voittaneelle tarjoajalle. Hammasväline Oy ei ole toimittanut kokonaista mallihuonetta, vaan ainoastaan hoitoyksikön.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut Satelec Suprassonin ultraäänikärkiä viimeksi marraskuussa 2016. Siten ei ole perusteltua lähteä siitä, että yhteensopivuutta olisi haettu sillä perusteella, että hankintayksiköllä olisi varastossaan sellaisia määriä, että niiden perusteella olisi syytä suunnata tarjouskilpailu vain tarjoajille, joilla on yhteensopivuus mainittuihin kärkiin.

Tarjoukseen on tullut sisällyttää kaikki sellaiset osat, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä steriilivesijärjestelmään kytkemiseksi. Muussa tapauksessa mahdollisuus liittää ulkoinen steriilivesijärjestelmä ei toteudu. Tämä mahdollisuus menettää kokonaan merkityksensä, jos hankintayksikkö hyväksyy tarjouksen, jossa lisäosia tai sovituksia tarvitaan steriilivesijärjestelmän kytkemiseksi. Muussa tapauksessa tarjoaja voisi täysin vapaasti hinnoitella hoitoyksikön ja steriilivesijärjestelmän väliin tarvittavat lisäosat, jolloin tarjoukset eivät olisi enää vertailukelpoisia.

Kuultava on esittänyt, että hankintayksikön mallihoitotilassa on ollut kuultavan edustama hammashoitokone, mutta mallihuoneen muissa kalusteissa on muiden yhtiöiden tuotteita, joiden edustus ei ole kuultavalla.

Valittaja on antanut asiassa lisälausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Suullisen käsittelyn toimittaminen ja tiedon antaminen asiakirjasta

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 105 §:n mukaan valitukseen sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996), jollei hankintalaissa toisin säädetä.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Siinä voidaan kuulla asianosaisia, lain 36 §:ssä tarkoitettua viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä. Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Koska asian selvittämiseksi ei ole tarpeen toimittaa suullista käsittelyä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, Hammasväline Oy:n vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.

Valittajan vastaselityksen perusteella se on saanut hankintayksiköltä tiedon voittaneen tarjoajan toteutussuunnitelmasta. Ottaen huomioon, että valittaja on myös lausunut kyseisestä toteutussuunnitelmasta, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole tarpeen lausua tiedon antamista kyseisestä asiakirjasta koskevasta vaatimuksesta.

Oikeusohjeet

Hankintalain 1 §:n 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp) 2 §:ää koskevien yksityiskohtaisisten perustelujen mukaan suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Suhteellisuusperiaatteen on katsottu oikeuskäytännössä merkitsevän kohtuullisuuden vaatimusten huomioimista.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Pykälän 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankintalain 44 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 50/2006 vp) on muun ohella todettu, että hankintayksikkö voi teknisten eritelmien laatimista varten käydä teknisiä vuoropuheluja esimerkiksi potentiaalisten tarjoajien ja teknisten asiantuntijatahojen kanssa. Tällainen vuoropuhelun tulee ensisijaisesti tapahtua kirjallisesti, esimerkiksi lausuntomenettelyllä, jolloin tulee selkeästi ilmoittaa, ettei ole kyse hankintapäätökseen johtavasta tarjouskilpailusta. Tekninen vuoropuhelu ei lain esitöiden mukaan saa johtaa kilpailun estymiseen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Valittaja on esittänyt, että voittaneelle tarjoajalle on annettu mahdollisuus osallistua hankintamenettelyn valmisteluun siten, että osallistuminen on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyssä. Valittaja on tältä osin viitannut muun ohella ennen hankintamenettelyä hankintayksikön tiloissa olleeseen voittaneen tarjoajan mallihuoneeseen sekä siihen, että hoitoyksiköiden siirron kohteena olevan rakennuksen suunnitteluun sisältyvät asennuskuvat sekä putkitus- ja kaapelointipiirustukset ovat perustuneet voittaneen tarjoajan hoitoyksikön sisältäneeseen mallihuoneeseen.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun tai muu hankintayksikön avustaminen hankintamenettelyssä saattaa vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen hankinnassa. Mainittujen periaatteiden vaarantumista on kuitenkin aina arvioitava kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomioon ottaen.

Unionin tuomioistuin on tuomiossaan eViglio (C-538/13, EU:C:2015:166, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) todennut, että hankintaviranomaisen pitää tarkastaa mahdollisten eturistiriitojen olemassaolo ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet estääkseen, paljastaakseen ja poistaakseen eturistiriidat.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on ennen hankintamenettelyn aloittamista julkaissut julkisten hankintojen ilmoittamisjärjestelmässä 12.8.2014 tietopyynnön koskien markkinavuoropuhelua hammaslääketieteen hoito- ja opetustilojen varustamisen myöhempää hankintaa. Tietopyyntöön ovat vastanneet sekä Hammasväline Oy että Plandent Oy.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön tiloissa on saadun selvityksen perusteella ollut ennen hankintamenettelyn alkamista rakennettavan hammaslääketieteen rakennuksen mallihuoneita, joissa on ollut voittaneen tarjoajan hoitoyksikkö. Mallihuoneissa on ollut kuitenkin myös muiden valmistajien hoitoyksiköitä. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että rakennus, johon hoitoyksiköt asennetaan, olisi suunniteltu voittaneen tarjoajan myötävaikutuksella tai muutoinkaan sillä tavoitteella, että voittanut tarjoaja saa etua hammashoitoyksiköiden hankintamenettelyssä.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa saadun selvityksen mukaan voittanut tarjoaja ei ole osallistunut hankinnan valmisteluun siten, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu olisi vaarantunut.

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnön kohdassa 2. "Hankinnan tausta ja tarkoitus" todetaan muun ohella seuraavaa:

"Oulun kaupunki pyrkii hyödyntämään olemassa olevia hammashoitoyksiköitä uusissa tiloissa, joten ne on tarkoitus modernisoida uusimmilla teknisillä sovelluksilla ja tietotekniikalla, lisäten automaatiotasoa, parantaen tuotteiden laatua sekä monipuolistaen laitteiden käyttöä.

(– –)

Oulun kaupungin ympäristöohjelmassa todetaan, että tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Pyritään vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan. Oulun kaupunki haluaa olla edelläkävijä uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämisessä, joten haluamme olla kokeilemassa hammashoitoyksiköiden elinkaaren pidentämistä niiden päivittämisellä. Tarkoitus on näin myös motivoida laitetoimittajia pidentämään laitteidensa elinkaarta ja suunnittelemaan kestäviä perusratkaisuja, joita voidaan muuttuvien tarpeiden mukaan päivittää ja uudistaa.

Pääosa päivitettävistä hoitoyksiköistä on ollut Oulun kaupungin suun terveydenhuollon opetushammashoitolan käytössä. Opetuksessa hoitoyksiköt ovat olleet noin 30 % käyttöasteella verrattaessa normaaliin hammaslääkäritoimintaan. Koska päivitettäviä hoitoyksiköitä on käytetty erityisen vähän, ei niiden hävittäminen ole ympäristöllisistä syistä perusteltua. Ei ole kestävän kehityksen mukaista tai vastuullista hankitaan, jos päivittämisellä voidaan saavuttaa pitkälle samat tekniset ominaisuudet, kuin uusissakin yksiköissä olisi. Päivityksen on myös todettu markkinakartoituksen perusteella olevan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Tilaajan tavoitteena on saada yhtenäisesti hallittava hammashoitokoneympäristö, johon tulevaisuuden digitaaliset innovaatiot olisi helppo integroida. Hoitokoneiden on tuettava uusia hoitoprosesseja, kuten monihuonevastaanottomallia joustavalla ajanvarauksella. Eri ammattiryhmien työskentely ja työntekijöiden joustava siirtyminen hoitokoneelta toisella on ehdoton edellytys, josta syystä hammashoitoyksiköt tullaan yhdenmukaistamaan ja vakioimaan toisiaan vastaaviksi.

Vasenkätiset työntekijät on huomioitava. Työskentelymukavuus ja -ergonomia mukaan lukien lisälaitteiden ja välineiden nopea kiinnitys ja vaihto ovat vaadittavia ominaisuuksia."

Tarjouspyynnön kohdassa 3. "Hankinnan kohde" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tavoitteena on päivittää hammaslääketieteen uudisrakennukseen siirrettävät Oulun kaupungin hammashoitoyksiköt. Hankinta sisältää päivitettävien komponenttien ja ohjelmistojen lisäksi asennuksen, käyttöönoton sekä tukeen ja ylläpitoon liittyvät palvelut, sekä niitä koskevan takuun.

Päivitettävät hammashoitoyksiköt ovat pääasiassa vuosina 2006 – 2008 ostettuja Planmeca Compact i – hoitokoneita, joiden varustelu poikkeaa hieman toisistaan. Yksiköiden varustelu on kuvattu tarkemmin neuvotteluiden osapuolille osallistumispyynnön liitteessä ’Laite- ja päivityskuvaus’ ja niistä on ollut mahdollista keskustella ensimmäisen neuvottelukierroksen aikana.

(– –)

Päivitys on tarkoitus toteuttaa kertahankintana ja asennettuna toimintakuntoon saatettuna vapaasti Tilaajan ilmoittamiin paikkoihin. Lisäksi tulee ilmoittaa erikseen laitteiden vuotuiset tuki-, huolto- ja ylläpitomaksut."

Tarjouspyynnön kohdassa 5. "Ehdottomat vähimmäisvaatimukset" todetaan muun ohella seuraavaa:

"Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja ehdottomien vaatimusten tarkistaminen suoritetaan tarjouspyynnön liitteen ’ehdottomat vähimmäisvaatimukset’ mukaisesti".

Tarjouspyynnön kohdassa 8.6. "Toimitusehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Toimitus aloitetaan kartoittamalla ja varmistamalla rakennussuunnitelman ja toimittajan tarjoamien laitteiden yhteensopivuus. Kartoituksen jälkeen tehdään erillinen asennussuunnitelma. Hoitokonetoimittajan tulee varautua yhteistyöhön pääurakoitsijan kanssa rakennusvaiheessa, heti hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen."

Tarjouspyynnön liitteessä 2 "Ehdottomat vähimmäisvaatimukset, tarjouslomake" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Nro 1. Vaatimus:

Kaikkien hoitoyksiköiden käyttöliittymän päivitys kosketusnäytöllisiksi.

Nro 15. Vaatimus:

Kaikkien hoitoyksiköiden ultraäänilaitteiden vaihto parodontologiseen (sisältäen peri-implatiitin hoidon), korjaavaan, endodontiseen ja endo-kirurgiseen hoitoon sopivaan instrumentaatioon. Laitteen (LED, piezo) oltava yhteensopiva olemassa olevien Satelec Suprassonin ultraäänikärkien kanssa, eli nykyisiä kärkiä on voitava käyttää jatkossakin. Laitteessa on oltava myös ulkoinen steriilivesikytkentämahdollisuus.

Nro 17. Vaatimus:

Molemmille puolille käännettävissä olevan imuvarren lisäys vasenkätisten työskentelyn mahdollistamiseksi niihin yksiköihin, joista se puuttuu (15 kpl)

Nro. 20. Vaatimus:

Taittuvan jalkalipan lisäys niihin hoitoyksiköihin, joista se puuttuu."

Hankinnan kohteen määritteleminen

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön määritelmät ja vaatimukset ovat olleet monilta osin syrjiviä ja kilpailua rajoittavia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen määrittelyssä ja hankittavan kohteen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten asettamisessa. Hankinnan kohde on kuitenkin määriteltävä siten, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Hankintayksikön on järjestettävä hankintamenettelynsä siten, että se ei myöskään anna vaikutelmaa siitä, että jotakin tarjoajaa olisi suosittu.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintalainsäädännön mukaan tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintayksiköllä on oikeus pyrkiä tekemään myös sellaisia hankintoja, jotka osaltaan rohkaisevat markkinoiden tuotetarjontaa kehittymään loppukäyttäjien tarpeita palvelevaan suuntaan. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen tuotevalikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa tuotetta. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tuotetarjontaansa tai ostaa tuotteita muilta toimittajilta.

Edellä sanotun perustella markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa vaatia olemassa olevien hammashoitoyksiköiden päivittämistä, eikä asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että sanottu vaatimus olisi ollut syrjivä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on selostanut laajasti asettamiensa vaatimusten tavoitteita ja perusteita. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on hankinnan kohde ja tavoitteet huomioon ottaen voinut harkintavaltansa rajoissa asettaa vähimmäisvaatimuksia käyttöliittymien päivittämisestä kosketusnäytöllisiksi, ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuudesta sekä molemmille puolille käännettävissä olevan imuvarren ja taittuvan jalkalipan lisäämisestä hoitoyksiköihin, eivätkä sanotut vaatimukset ole olleet syrjiviä. Valittaja on itsekin ilmoittanut tarjouksessaan kyseisten vaatimusten täyttyvän.

Valittajan mukaan tarjouspyynnön vaatimus siitä, että hoitoyksiköihin vaihdettavien ultraäänilaitteiden on oltava yhteensopivia olemassa olevien Satelec Suprasson -valmistajan ultraäänikärkien kanssa, rajoittaa kilpailua tarjoajia syrjivällä tavalla. Valittaja on esittänyt, ettei hankintayksikön hallussa olevien ultraäänikärkien hyödynnettävyydellä voida perustella hoitoyksikköön sisältyvän ultraäänilaitteen yhteensopivuutta koskevaa vaatimusta. Valittajan mukaan hoitokoneiden valmistajat valmistavat ne tiettyihin kolmannen osapuolen tuotteisiin sopiviksi, ja niiden tuotteiden osalta, joihin ei ole suoraa yhteensopivuutta, hoitokoneen valmistaja voi yhteensopivuuden saavuttamiseksi suunnitella tai hankkia lisälaitteita.

Markkinaoikeus katsoo, että hankittavien tavaroiden yhteensopivuudella hankintayksikön jo käytössä olevaan tavarakantaan nähden on merkitystä nyt arvioitavana olevassa hankinnassa, sillä yhteensopivuus vaikuttaa hankinnan kohteen laadun osana olevaan käytettävyyteen sekä hankinnan taloudellisuuteen. Hankintayksiköllä tulee olla mahdollisuus varmistaa, ettei hankinnasta aiheudu yhteensopimattomuutta tai teknisiä vaikeuksia käytössä taikka kohtuuttomia lisäkustannuksia. Toisaalta hankintayksikön asettamilla yhteensopivuusvaatimuksilla ei saa perusteettomasti ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti suosia tai syrjiä tiettyjä toimittajia, ehdokkaita tai tarjoajia. Asian arvioinnissa on otettava huomioon muun ohella se, mikä on yhteen sovitettavien tavaroiden luonne ja merkitys hankintayksikön tarpeiden ja tavoitteiden kannalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tiettyä merkkiä tai valmistajaa hoitoyksiköiden päivitysratkaisulta. Asiassa saadun selvityksen mukaan yhteensopivuutta koskeva vaatimus ei estä tarjoajaa, jonka tarjoaman päivitysratkaisun sisältämä ultraäänilaite ei ole alun perin yhteensopiva hankintayksikön käytössä olevien ultraäänikärkien kanssa, muokkaamasta tarjoamaansa ratkaisua tältä osin yhteensopivaksi.

Markkinaoikeus katsoo, ettei ole käynyt ilmi, että yhteensopivuuden varmistamiseksi tehtävä päivitysratkaisun muokkaaminen olisi hankinnan sisältö ja luonne huomioon ottaen kohtuuton toimenpide. Myös valittajan tarjouksessa on todettu, että sen sisältämä ultraäänilaite on yhteensopiva olemassa olevien ultraäänikärkien kanssa. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että tarjouspyynnössä asetetulla yhteensovittamisvaatimuksella on voitu mahdollistaa hankintayksiköllä jo käytössä olevien ultraäänikärkien hyödyntäminen mahdollisimman vähän tarjouskilpailuun osallistumista rajoittavalla ja hankintamenettelyn tasapuolisuuteen vaikuttavalla tavalla.

Edellä sanotun perustella markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde ja tavoitteet huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa vaatia hammashoitoyksiköihin sisältyvien ultraäänilaitteiden yhteensopivuutta hankintayksikön käytössä olevien ultraäänikärkien kanssa, eikä asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että sanottu vaatimus olisi ollut suhteellisuusperiaatteen vastaisesti syrjivä. Olemassa olevien ultraäänikärkien valmistajaan viittaaminen ei ole ollut myöskään hankintalain 44 §:n 3 momentin vastaista, sillä asiassa saadun selvityksen perustella yhteensopivuutta ei ole voitu muulla tavalla kuvata riittävän täsmällisesti ja yksiselitteisesti.

Takuuehdot ja voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on edelleen esittänyt, että tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut vertailukelpoisten tarjousten tekemistä, eivätkä voittaneen tarjoajan ja valittajan tarjoukset ole olleet vertailukelpoisia. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olevassa toteutussuunnitelmassa virallisen takuun saaminen on edellyttänyt hoitoyksikön elementtien vaihtamista lisähintaan.

Tarjouspyynnön kohdassa 8.8 "Takuuaika" on todettu muun ohella, että JYSE 2014 Tavarat -ehtojen kohdasta 11.1 poiketen takuuaika on vähintään kolme (3) vuotta vastaanottotarkastuksesta lukien. Takuuaika alkaa koko toimituksen hyväksymisen jälkeen eli kun viimeinenkin osatoimitus on hyväksytty vastaanottotarkastuksessa. Takuuaika koskee kaikkia hammashoitoyksikön laitteita, varusteita ja siihen liittyviä ohjelmistoja, lukuun ottamatta kuluvia osia, esimerkiksi polttimoita tai erikseen sovittavia päivittämättömiä komponentteja. Jos Tilaaja toteaa vastaanottotarkastuksessa, että tavarassa on virhe, takuu alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, kun toimittaja on korjannut virheen. Tarjouspyynnön kohdan 8.8.1 "Takuuajan huolto- ja korjaustyöt" mukaan toimittaja vastaa kaikista huolto- ja vikakorjaustöistä takuuaikana. Tarjouspyynnön liitteen 5 "Toteutussuunnitelma" kohdassa D on todettu, että toteutussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma siitä, missä kohtaa ja miten tarjoaja voisi tehdä laitekohtaisen kuntoarvion, jonka perusteella arvioidaan toimenpiteet, jotka tulisi suorittaa vaihtamattomien osien sisällyttämisestä takuun piiriin. Liitteen mukaan tilaaja ja tarjoaja sopivat tarvittaessa sopimusvaiheessa laitekohtaisesti, missä laitteessa on täysitakuu ja missä rajoitettu takuu.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältyneen toteutussuunnitelman kohdan D "Laitteiden kuntokartoituksen tekeminen kokonaistakuun saamiseksi" mukaan kaikille päivitettäville hoitoyksiköille tarjotaan kuntokartoituksen jälkeen kokonaistakuu. Toimittaja tarkistaa päivitystoimenpiteiden yhteydessä eräiden komponenttien toiminnat. Mikäli näistä elementeistä löytyy kuntokartoituksen jälkeen vaihtotarvetta, tekee toimittaja vaihtotarjouksen. Mikäli elementit vaihdetaan, hoitokoneet saavat virallisen takuun.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ehdottomalla tavalla edellytetty tarjoajien sitoutuvan jo tarjouksissaan joko täystakuuseen tai rajoitettuun takuuseen hoitoyksiköiden päivittämättömien tai vaihtamattomien komponenttien osalta. Toisaalta hankinnan kohde huomioon ottaen takuun laajuuteen vaikuttava laitteiden ja niiden sisältämien päivittämättömien osien kunnon kartoitus on voitu tehdä vasta hankintamenettelyn jälkeen. Vaikka tarjousten tekemisessä on ollut takuuehtojen osalta mainitulla tavalla epävarmuustekijöitä markkinaoikeus katsoo, että kyseiset tarjouspyynnön takuuehdot eivät ole olleet siten määrittelemättömiä, että ne olisivat vaikuttaneet tarjousten vertailukelpoisuuteen hankintalain vastaisella tavalla.

Voittanut tarjoaja on tarjonnut täystakuuta päivittämättömien komponenttien osalta tilanteessa, jossa tarjotun laitteen vialliset komponentit on vaihdettu sen tekemän vaihtotarjouksen perusteella. Tarjousta ei voida pitää tarjouspyynnön vastaisena tältä osin.

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole sisällyttänyt tarjoukseensa kaikkia tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi edellytettyjä tuotteita, kun voittaneen tarjoajan tarjouksen mukainen ulkoinen steriilikytkentä edellyttää liitintä, joka ei kuitenkaan ole sisältynyt tarjoukseen.

Tarjouspyynnössä on edellä kuvatulla tavalla vaadittu ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuutta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteen 5 "Päivityksen toteutussuunnitelma" kohdassa E.15 todetaan muun ohella seuraavaa:

"Instrumenttiletkun ja ultraäänilaitteen käsikappaleen väliin on mahdollista liittää Sterijoint-liitin (ei sisälly hintatarjoukseen), jolla voidaan kytkeä ulkoinen steriilivesiletku. Hoitoyksikköön voidaan asentaa myös steriilivesijärjestelmä, joka tuottaa steriiliä vettä ulkoista letkua pitkin (ei sisälly hintatarjoukseen)".

Valittajan tarjouksessa todetaan ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuutta koskevan vaatimuksen osalta muun ohella seuraavaa:

"Integoon voidaan asentaa Satelecin ultraäänilaite.

Integoon on saatavissa steriilivesikytkentämahdollisuus.

Hammasvälineen tarjoukseen sisältyy 3 kpl monipuolisia Sinius hoitokoneita, joissa on steriilikytkentämahdollisuus vakiona.

Lisäksi vaihtoehtoisesti ulkoinen steriilivesikytkentämahdollisuus voidaan toteuttaa erillislaitteella."

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat sisältäneet jossain määrin tulkinnanvaraisuutta ja epätäsmällisyyttä sen suhteen, mitä tarkoitetaan ulkoisella steriilivesikytkentämahdollisuudella. Tätä tukee se, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa steriilivesikytkennän toimintakuntoon saattaminen edellyttää erillistä tarjoushintaan sisältymätöntä liitintä, kun taas valittajan tarjous sisältää sekä mainintoja steriilivesikytkentämahdollisuudesta, steriilivesikytkennän mahdollisuudesta "vakiona", että steriilivesikytkentämahdollisuuden toteuttamisesta erillislaitteella.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut ymmärtää, että ulkoisen steriilivesikytkennän mahdollisuus ei tarkoita kytkennän toimintakuntoon saattamista. Tosiasiallinen kytkentä edellyttää asennusta vähintäänkin siten, että veden lähde yhdistetään hoitoyksikköön. Tällaista toimenpidettä ei ole sisällytetty tarjouspyyntöön. Liittimiä ja vesijohtoja voidaan pitää kytkennän toimintakuntoon saattamistyön tarvikkeina, joiden merkitystä ei voida saadun selvityksen perusteella pitää niin suurena, että niiden jättäminen nyt tarkasteltavassa hankinnassa annetun voittaneen tarjoajan tarjouksen ulkopuolelle tarkoittaisi kytkentämahdollisuuden vaatimuksen täyttymättä jäämistä. On otettava huomioon, että myös valittajan tarjouksessa on mainittu vaihtoehto, jossa steriilikytkentä edellyttää erillislaitetta.

Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, että hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta näiltä osin tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen ja Hammasväline Oy:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Hammasväline Oy:n korvaamaan Oulun kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.300 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Hammasväline Oy:n korvaamaan Plandent Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.9.2017