MAO:577/17

KuntaPro Oy - siivousaineet ja -välineet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/442
Antopäivä: 20.9.2017

ASIAN TAUSTA

KuntaPro Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.4.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 3.6.2016 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta siivousaineiden ja -välineiden, suurkeittiöpesuaineiden, pehmopaperin, jätesäkkien ja kerta-astioiden tavarahankinnasta kolmen vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahden tai kolmen vuoden optiokaudelle.

KuntaPro Oy on 11.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut osakokonaisuus 1:n voittajaksi Papyrus Supplies Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on tarjouspyynnön mukaan ollut noin 9.000.000 euroa, josta osakokonaisuus 1:n arvo on ollut noin 8.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Yellow Service Oy Gröroos on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 169.950 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.008,75 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on valituksi tulleessa tarjouksessaan sekä muissa tarjouksissaan esittänyt useisiin positioihin tuotteita, jotka ovat olleet eri tavoin tarjouspyynnön vastaisia. Kyseessä ovat selvät ja yksiselitteiset virheet tarjottujen tuotteiden ominaisuuksissa.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Valittajan tarjous kolmen vuoden sopimuskaudelle on ollut arviolta 1.545.000 euroa. Tästä summasta 11 prosenttia on 169.950 euroa, joka on vaaditun hyvitysmaksun määrä.

Vastine

Vaatimukset

KuntaPro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.370 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintasäännösten mukaisen tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella.

Hinnoittelulomakkeella ei ole valittajan esille tuomien positioiden osalta edellytetty tarjoajilta mitään nimenomaista vastausta tai selvitystä tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Voittanut tarjoaja on täyttänyt hinnoittelulomakkeelle kaikki siinä pyydetyt tiedot. Voittanut tarjoaja ei ole ilmoittanut tarjouksissaan mitään tarjouspyyntöasiakirjojen kanssa ristiriidassa olevia tietoja. Hankintayksikön voittaneelta tarjoajalta hankintaoikaisunpyynnön johdosta pyytämässä vastineessa voittanut tarjoaja on vakuuttanut tuotteiden olevan tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten mukaisia. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Kuultavan lausunto

Papyrus Supplies Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Papyrus Supplies Oy:n tarjoamat tuotteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Hankintayksikkö on menetellyt hankinnan vaiheissa asiaankuuluvalla tavalla ja kohdellut tarjoajia tasapuolisesti.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Tilanteessa, jossa tarjoajan tarjouksessa esittämä ilmoitus tuotteen tarjouspyynnön mukaisuudesta on tosiasiassa paikkansapitämätön ja hankintayksikkö laiminlyö velvollisuutensa tällaisen tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta, ei tällaista velvollisuuden laiminlyömistä voida pitää hyväksyttävänä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 § 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Asiassa on kyse siivousaineiden ja -välineiden, suurkeittiöpesuaineiden, pehmopaperin, jätesäkkien ja kerta-astioiden tavarahankinnasta usean hankintayksikön yhteishankintana. Tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan (painoarvo 91 prosenttia) ja laadun (painoarvo 9 prosenttia) perusteella. Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, joista valittajan valitus on kohdistunut osakokonaisuuteen 1.

Papyrus Supplies Oy on jättänyt kolme tarjousta, jotka ovat sijoittuneet valittajan tarjouksen edelle tarjousvertailussa.

Valittaja on esittänyt, että osa Papyrus Supplies Oy:n tarjouksissa tarjotuista tuotteista on ollut tarjouspyynnön vastaisia, joten hankintayksikön olisi tullut sulkea Papyrus Supplies Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön osassa, jossa tarjoajien on tullut vastata vähimmäisvaatimusten täyttymiseen, on ”Yhteiset kriteerit”-otsikon alla esitetty seuraava vaatimus:

”Hinnoittelulomake sisältää tuotteille asetettuja vaatimuksia, joihin tarjoaja sitoutuu tarjotessaan tuotteita. Tarjoajan on tutustuttava liitteeseen huolella ennen hintojen antamista.”

Papyrus Supplies Oy on kaikissa nyt kysymyksessä olevissa tarjouksissaan vastannut vähimmäisvaatimuksen täyttymiseen ”Kyllä”.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut erityistä vaatimusta siitä, että tarjoajan tulisi toimittaa tarjouksensa yhteydessä selvitys tarjoamiensa tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Papyrus Supplies Oy on edellä esitetyin tavoin tarjouksissaan sitoutunut siihen, että sen tuotteet vastaavat hinnoittelulomakkeessa esitettyjä vaatimuksia. Mitään sellaista tietoa, jonka perusteella hankintayksikön olisi pitänyt epäillä tarjousten poikkeavan vaaditusta, ei ole tarjouksista ilmennyt. Näin ollen ja koska tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty erillistä nimenomaista selvitystä tarjouspyynnön vaatimusten täyttämisestä, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on Papyrus Supplies Oy antamien tarjousten perusteella voinut luottaa siihen, että Papyrus Supplies Oy:n tarjouksiin sisältyneet tarvikkeet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Edellä todetuin perustein hankintayksikkö ei ole menetellyt valittajan esittämällä tavalla virheellisesti siltä osin, kuin se ei ole sulkenut Papyrus Supplies Oy:n tarjouksia tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Yellow Service Oy Grönroosin korvaamaan KuntaPro Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.9.2017