MAO:559/17

Puolustusvoimat - sähkövoimakoneet

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2016/768
Antopäivä: 13.9.2017

ASIAN TAUSTA

Puolustusvoimien (jäljempänä myös hankintayksikkö) logistiikkalaitoksen esikunta on ilmoittanut 23.9.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta sähkövoimakoneiden (28 kVA) ja niiden varaosien tavarahankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan hankintaan on sisällytetty lisähankintavaraukset sähkövoimakoneista (28 kVA) vuosille 2018, 2019 ja 2020, kullekin vuodelle erikseen, sekä lisähankintavaraus generaattorista, moottorista ja moottorin 1.000 tunnin huoltovaraosasarjasta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja on 13.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (BM17881) valinnut Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 3.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 267.370 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä on vaadittu tarjoajalta teknisen ja ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi esitettäväksi muun ohella henkilöstön koulutustaso ja työkokemus. Edelleen tarjouspyynnön kohdassa 8 on vaadittu täytettäväksi ESPD-lomake, jossa on muun ohella vaadittu ilmoittamaan käyttääkö taloudellinen toimija hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen mainitun lomakkeen IV osassa esitetyt valintaperusteet.

Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteessä "Henkilöstön referenssit" esittänyt selvityksen yhtiön käyttämän henkilöstön eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä, koulutuksesta sekä työkokemuksesta. Sanotussa liitteessä voittanut tarjoaja on ilmoittanut sen henkilöstöön kuuluvaksi henkilön, joka on tosiasiassa kuulunut Maintpartner Oy -nimisen yhtiön henkilöstöön, eikä voittaneen tarjoajan henkilöstöön siinä merkityksessä kuin kuuluminen yrityksen henkilöstöön on ymmärrettävä. Kyseisen henkilön on muun ohella ilmoitettu valvovan sähköasentajien pätevyyttä tehtäviinsä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (jäljempänä Tukes) rekisterin tietojen mukaan kyseinen henkilö on ollut Maintpartner Oy:n nimissä töiden johtajana kuudessa voimalaitoksessa ja kaikki hänen julkiset yhteystietonsa ovat olleet vain Maintpartner Oy:öön.

Voittanut tarjoaja on ESPD-lomakkeessa ilmoittanut, että se ei käytä soveltuvuuden arviointiin muiden yksiköiden voimavaroja. Edellä mainitun henkilön työsuhde Maintpartner Oy:öön olisi tullut ilmoittaa tarjouspyynnön mukaisesti ESPD-lomakkeella. Koska voittanut tarjoaja ei ole näin tehnyt, sen tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintayksikkö on tehnyt voittaneen tarjoajan kelpoisuusarvioinnin arvioiden tosiasiassa kahden yrityksen voimavaroja. Henkilöstöreferenssit olisivat ilman edellä mainittua henkilöä näyttäneet voittaneen tarjoajan osalta merkittävästi toisenlaiselta, sillä voittaneella tarjoajalla ei ole ollut muita henkilöstöreferenssejä, joilla olisi ollut Tukesin myöntämä sähköpätevyys.

Voittanut tarjoaja on esittänyt omana henkilöstönään myös henkilön, jolla on ollut kaupparekisterissä oleva aktiivinen yritys. Voittanut tarjoaja ei ole kuitenkaan esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, tulisiko kyseinen henkilö toimittamaan palveluksiaan yrityksensä kautta vai voittaneen tarjoajan työntekijänä.

Vastine

Vaatimukset

Puolustusvoimat on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on asettanut tarjouspyynnössään hankintasäännösten mukaisia soveltuvuusvaatimuksia ja pyytänyt soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajia muun ohella ilmoittamaan käyttämänsä henkilöstön eri osa-alueiden vastuuhenkilöt, heidän koulutustasonsa sekä työkokemuksensa.

Voittanut tarjoaja on täyttänyt tarjouspyynnön liitteen 11 "Tarjoajaa koskevat lisätiedot", jossa se on nimennyt eri osa-alueiden vastuuhenkilöt sekä viitannut liitteeseensä "Henkilöstön referenssit" mainittujen vastuuhenkilöiden koulutustason ja työkokemuksen osalta. Kyseisessä liitteessä 11 voittanut tarjoaja on maininnut vastuuhenkilöinä kuusi henkilöä ja liitteessä "Henkilöstön referenssit" yhteensä neljätoista henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Henkilö, jonka valittaja on esittänyt olleen Maintpartner Oy:n henkilöstöön kuuluva, on mainitun liitteen "Henkilöstön referenssit" mukaan kuulunut voittaneen tarjoajan henkilöstöön, mutta häntä ei ole mainittu voittaneen tarjoajan henkilöstön osa-alueiden vastuuhenkilönä. Näin ollen sillä, onko kyseinen henkilö mahdollisesti ollut työsuhteessa myös valittajan mainitsemassa Maintpartner Oy:ssä voittaneen tarjoajan ohella, ei ole ollut merkitystä. Tieto mainitun henkilön kuulumisesta voittaneen tarjoajan henkilöstöön ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen.

Tarjouskilpailussa on ollut tarjoajan vastuulla tehdä totuudenmukainen tarjous. Hankintayksikkö ei ole voinut vaikuttaa yrityksen sisäisiin järjestelyihin tai yrityksen työntekijöiden sivutoimiin. Hankintayksikön on tullut voida luottaa siihen, että sille on annettu oikeat tiedot ja että tarjoaja tulee toimimaan tarjouksessaan ilmoittamalla tavalla. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella hankintayksikkö olisi menetellyt väärin.

Kuultavan lausunto

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön tarjouksessaan nimeämät henkilöt ovat olleet kaikki, lukuun ottamatta tietohallinnosta vastaavaa henkilöä, kirjallisesti vahvistetussa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Suomen Diesel Voima Osakeyhtiöön. Mainittu tietohallinnosta vastaava henkilö on työskennellyt tehtävässään erillisellä sopimuksella palveluntarjoajana.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tosiasiallinen tarjousten arviointi on voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta tapahtunut koskien ryhmittymää. Tullakseen hyväksytyksi tarjousvertailuun voittaneen tarjoajan olisi tullut ilmoittaa ESPD-lomakkeella, että se käyttää muiden toimijoiden voimavaroja, sekä esittää muut riittävät selvitykset liittyen ryhmittymänä tarjoamiseen. Ryhmittymänä toimiminen on perustunut siihen, että voittanut tarjoaja on ilmoittanut omina työntekijöinään sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole olleet sen palveluksessa.

Maintpartner Oy on vahvistanut, että valituksessa viitattu voittaneen tarjoajan tarjouksessaan henkilöstöönsä kuuluvaksi ilmoittama henkilö on ollut työsuhteessa Maintpartner Oy:öön. Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan tietohallinnosta vastaavaksi henkilöksi ilmoittama henkilö on puolestaan ollut ilmeisesti työsuhteessa Ambientia Oy:öön. Heidät on voittaneen tarjoajan tarjouksessa siten totuudenvastaisesti ilmoitettu voittaneen tarjoajan työntekijöiksi. Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjousten vertailusta tällä perusteella.

Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä määritellyt, mitkä ovat olleet ne osa-alueet, joihin tarjouspyynnön ehdoton vaatimus vastuuhenkilöiden esittämisestä on kohdistunut. Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteessä 11 "Tarjoajaa koskevat lisätiedot" esittänyt viisi osa-aluetta, joille se on nimennyt vastuuhenkilöt ja jotka hankintayksikkö on katsonut riittäviksi osa-alueiksi. Valittaja on oman tarjouksensa liitteessä 11 esittänyt puolestaan kaksitoista osa-aluetta. Kilpailutettu toimitus on sisältänyt paljon muitakin osa-alueita kuin hankintayksikön riittäviksi katsomat viisi osa aluetta. Hankintayksikkö ei ole voinut päätellä niistä, onko tarjoajalla ollut riittävät resurssit kaikkien valittajan yksilöiminen osa-alueiden, kuten huoltokoulutuksen, tarjoamiseen.

Tarjouspyynnössä ei myöskään ole yksilöity lainkaan sitä, millä tavalla vastuuhenkilöiden pätevyys ja kokemus on tullut osoittaa. Voittanut tarjoaja on muun ohella soveltuvuuden osoittamiseksi käyttänyt tarjouspyynnössä edellytetyn liitteen 11 "Tarjoajaa koskevat lisätiedot" lisäksi sen omaa liitettä "Henkilöstön referenssit". Hankintayksikkö ei ole voinut päätellä voittaneen tarjoajan omaavan riittäviä resursseja pelkästään edellä mainittujen viiden osa-alueen osalta nimettyjen vastuuhenkilöiden koulutuksen ja kokemuksen perusteella, vaan on mitä ilmeisemmin käyttänyt tässä arvioinnissa myös voittaneen tarjoajan liitteessä "Henkilöstön referenssit" toimittamia tietoja.

Lisäkirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on tarjouspyynnössä ilmoittanut ne osa-alueet, joihin teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset kohdistuvat. Tarjouspyynnön kohdan 8 "Tarjoajan soveltuvuus" alakohdassa e on todettu, että tarjoaja käyttää koneiston suunnittelussa ja valmistuksessa kokenutta ja ammattitaitoista henkilöstöä ja että suunnitteluhenkilöstöllä on tullut olla teknikko-/insinööritason koulutus ja asennushenkilöstöllä ammatillinen peruskoulutus. Mainitun kohdan alakohdassa f on edellytetty, että tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttämänsä henkilöstön eri osa-alueiden vastuuhenkilöt ja koulutustason sekä työkokemuksen. Hankintayksikkö on asettanut teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia suunnittelijoille ja valmistajille/asentajille. Sekä voittanut tarjoaja että valittaja ovat ilmoittaneet hankinnan kohteen osa-alueet tarjouspyynnön vaatimukset täyttäen, tosin tarjouspyynnössä esitettyä tarkemmin.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Henkilö, jonka valittaja on esittänyt olevan Maintpartner Oy:n henkilöstöön kuuluva, on kuulunut Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön henkilöstöön ja myös Tukes on tarkistanut asian. Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö on tehnyt kyseisen henkilön kanssa työsopimuksen 1.9.2016 ja samana päivänä on Tukesille tehty ilmoitus sähkötöistä. Kyseiselle henkilölle on maksettu palkkaa Suomen Diesel Voima Osakeyhtiöstä 1.9.2016 alkaen. Tukes on tarkastanut palvelussuhteen laadun, todennut kyseisen sähkötöiden johtajan olevan Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön palveluksessa ja tehnyt sähkötöiden johtajan rekisteröinnin. Myös Tukesin kotisivuilta on käynyt ilmi, että kyseinen henkilö on ollut Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön sähkötöiden johtaja. Tukes on voinut antaa luvan sähkötöiden johtajana toimimiseen enintään kolmessa eri yhtiössä.

Valittajan viittaamalla henkilöllä, jolla on ollut kaupparekisterissä aktiivinen yritys, on ollut päätyö Suomen Diesel Voima Osakeyhtiössä ja kyseisellä henkilöllä on ollut 27.10.2016 tehdyssä työsopimuksessa maininta sivutoimiluvasta.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön henkilöstön eri henkilöillä on tarjouksen jättämisen ajankohtana ollut Tukesin listaamat sähköpätevyydet S1, S2 ja S3.

Yrityksen omassa harkinnassa on, miten se antaa henkilökuntansa yhteystiedot julkisesti tiedoksi. Myös työskentely yhtä useamman työnantajan palveluksessa on työntekijän ja yrityksen välinen sopimusasia. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu erillisiä määritteitä henkilöstöön kuulumiselle.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat ja tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 56 §:ää koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 100) on todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten asettamisessa ja että menettelyyn voidaan puuttua vain tilanteissa, joissa vaatimukset eivät liity ehdokkaiden tai tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaatimuksilla vaarannetaan ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua. Ehdokkaiden tai tarjoajien rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vaatimusten ja tarjoajien valinnassa käytettävien perusteiden on oltava suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta.

Tarjouspyyntö

Puolustusvoimat on pyytänyt tarjouksia hinattavista sähkövoimakoneista ja niiden varaosista. Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön kohdassa 8 "Tarjoajan soveltuvuus" on ilmoitettu tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan soveltuvuudelle asetettujen ehdottomien vaatimusten täyttymättä jääminen johtaa tarjoajan poissulkemiseen tarjouskilpailusta.

Edellä mainitun tarjouspyynnön kohdan 8 alakohdat e, f ja g ovat sisältäneet seuraavat tarjoajan teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset:

e) Tarjoaja käyttää koneiston suunnittelussa ja valmistuksessa kokenutta ja ammattitaitoista henkilöstöä. Suunnitteluhenkilöstöllä on teknikko-/insinööritason koulutus ja asennushenkilöstöllä on ammatillinen peruskoulutus.

f) Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttämänsä henkilöstön eri osa-alueiden vastuuhenkilöt ja koulutustason sekä työkokemuksen.

g) Tarjoaja ei käytä koneiston valmistuksessa tilapäistä, kouluttamatonta työvoimaa muuten kuin jatkuvassa valvonnassa tai niin sanotuissa aputöissä.

Tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön liite 11 "Tarjoajaa koskevat lisätiedot", jossa tarjoajaa on pyydetty antamaan tarjouspyynnön kohdan 8 alakohtaan f liittyvä selvitys tarjoajan käyttämän henkilöstön eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä ja koulutustasosta sekä työkokemuksesta.

Tarjouspyynnön kohdan 8 mukaan tarjoajan on tullut täyttää vaadituilta osin tarjouspyynnön liitteenä 10 ollut ESPD-lomake, jonka II osan kohdassa C "Muiden voimavarojen hyväksi käyttämistä koskevat tiedot" on vaadittu ilmoittamaan käyttääkö taloudellinen toimija hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen IV osassa esitetyt valintaperusteet. Viimeksi mainittu osa on muun ohella sisältänyt tarjoajan teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Asian arviointi

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että hankintayksikkö ei tarjouspyynnössä olisi asettanut tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia siten, että eri tarjoajien soveltuvuutta olisi voitu arvioida tasapuolisilla ja syrjimättömillä perusteilla.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien soveltuvuusvaatimusten asettamisessa.

Tarjouspyynnön kohdan 8 alakohdassa e on edellä selostetulla tavalla asetettu edellytys suunnitteluhenkilöstöä ja asennushenkilöstöä koskevasta tietystä koulutustasosta. Lisäksi tarjouspyynnön kohdan 8 alakohdassa f on edellä selostetulla tavalla asetettu velvollisuus ilmoittaa eri osa-alueiden vastuuhenkilöt sekä näiden koulutus ja työkokemus.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on siten edellyttänyt suunnittelu- ja asennustehtävissä toimivan henkilöstön osalta tietyn tarjouspyynnössä mainitun koulutustason täyttymistä. Edelleen hankintayksikkö on edellyttänyt eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden osalta koulutuksen ja työkokemuksen ilmoittamista. Sen sijaan hankintayksikkö ei ole edellyttänyt muun kuin suunnittelu- ja asennustehtävissä toimivan henkilöstön koulutustason osalta erityisten vaatimusten täyttymistä. Hankintayksikkö ei ole myöskään edellyttänyt, että vastuuhenkilöt olisi tullut ilmoittaa joillekin määrätyille osa-alueille.

Kuten edellä on selostettu, hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Hankintayksiköllä ei siten ole lähtökohtaista velvollisuutta tällaisten edellytysten esittämiseen tarjouspyynnössä. Edelleen kuten edellä on todettu, päätyessään asettamaan esimerkiksi ehdokkaiden tai tarjoajien ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia, hankintayksiköllä on tältä osin harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetut tarjouspyynnössä asetetut tarjoajien teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskeneet vaatimukset ovat liittyneet hankinnan toteuttamiseen ja niiden voidaan katsoa olleen myös luonteeltaan sellaisia, joiden perusteella hankintayksikkö on voinut osaltaan arvioida tarjoajien edellytyksiä toteuttaa kysymyksessä oleva hankinta. Ottaen huomioon, että puheena olevalta osin on ollut kyse nimenomaan tarjoajien soveltuvuudesta varmistumisesta, eikä tarjousten keskinäisestä vertailusta, hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti myöskään siinä, ettei tarjouspyynnössä ole esimerkiksi määritelty sen tarkemmin niitä osa-alueita, joiden osalta vastuuhenkilöt on tullut ilmoittaa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö soveltuvuusvaatimuksia asettaessaan ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta soveltuvuuden puuttumisen vuoksi, koska voittanut tarjoaja oli ilmoittanut työntekijöinään henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa olleet sen työntekijöitä ja koska voittanut tarjoaja oli edellä mainitut työntekijät ilmoittaessaan todellisuudessa tarjonnut ryhmittymänä, vaikka oli ilmoittanut tarjouksensa liitteenä olleessa ESPD-dokumentissa, että ei tarjoa ryhmittymänä.

Tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla pyydetty tarjoajia antamaan selvitys käyttämänsä henkilöstön eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä sekä heidän koulutustasostaan ja työkokemuksestaan. Edelleen tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan, käyttääkö tarjoaja hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen muun ohella teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Voittanut tarjoaja on tarjouspyynnön liitteenä 11 ollutta tarjoajan lisätietolomaketta käyttäen nimennyt viidelle eri osa-alueelle kuusi vastuuhenkilöä. Lisäksi voittanut tarjoaja on mainitussa liitteessä viitannut "Henkilöstön referenssit" -otsikolla varustettuun asiakirjaan, jossa on ollut nimettynä neljätoista henkilöä voittaneen tarjoajan henkilöstöön kuuluviksi sekä heidän arvonsa (tittelinsä), tehtäväkuvauksensa ja työkokemuksensa. Viimeksi mainitussa liitteessä on voittaneen tarjoajan henkilöstöön kuuluvina mainittu muun ohella valittajan viittaamat kolme henkilöä, jotka valittajan esittämän mukaan eivät ole kuuluneet voittaneen tarjoajan henkilöstöön.

Markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön valossa hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen hankintasäännösten vastaisesti siinä, että se on ottanut huomioon sekä voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältyneessä tarjouspyynnön liitteenä 11 olleessa lomakkeessa että mainitussa lomakkeessa viitatussa voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältyneessä "Henkilöstön referenssit" -asiakirjassa mainitut tiedot.

Edelleen markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus lähtökohtaisesti luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin. Asiassa ei ole myöskään tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön olisi tullut epäillä voittaneen tarjoajan ilmoittamien tietojen paikkansa pitävyyttä.

Markkinaoikeus vielä toteaa, että tarjouspyynnössä ei myöskään ole esitetty tarkempia kriteerejä tarjoajan henkilöstöön kuulumiselle. Tarjouspyynnössä ei siten ole esimerkiksi esitetty vaatimusta siitä, että tarjoajan henkilöstöön kuuluvien henkilöiden tulee olla työsuhteessa tarjoajaan, eikä asetettu myöskään vaatimusta siitä, että sanotun henkilöstön tulee toimia yksinomaan tarjoajan palveluksessa. Voittaneen tarjoajan markkinaoikeudessa esittämän mukaan valittajan viittaamista kolmesta henkilöstä kahdella on ollut kirjallinen toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voittaneen tarjoajan kanssa ja mainittu kolmas henkilö on työskennellyt erillisellä sopimuksella palveluntarjoajana voittaneelle tarjoajalle.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole osoitettu hankintayksikön menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on katsonut voittaneen tarjoajan täyttäneen tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Edellä mainittujen valittajan viittaamien henkilöiden osalta esitetty huomioon ottaen voittaneen tarjoajan ei voida katsoa tehneen tarjoustaan yhteenliittymänä tai ryhmittymänä toisen yksikön kanssa taikka käyttäneen hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen soveltuvuudelle asetetut kriteerit. Näin ollen hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankinnassa hankintasäännösten vastaisesti myöskään siinä suhteessa, että hankintayksikkö ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta sen perusteella, että voittanut tarjoaja olisi jättänyt ilmoittamatta toimivansa yhteenliittymänä tai ryhmittymänä taikka käyttäen hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Voimalaite Service Oy:n korvaamaan Puolustusvoimien oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 20.9.2017