MAO:561/17

Kotkan kaupunki - nosturikuorma-auto

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/241
Antopäivä: 13.9.2017

ASIAN TAUSTA

Kotkan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.1.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta nosturikuorma-autoa vaihtolavalaitteella koskevasta hankinnasta.

Kotkan kaupungin konsernipalvelujen tekninen johtaja on 13.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 47 sulkenut muun ohella valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjousvertailusta ja valinnut Scania Suomi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 250.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Iveco Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Toisin kuin hankintayksikkö on hankintapäätöksessään katsonut, valittaja ei ole esittänyt tarjouksessaan käytettäväksi Autoalan Keskusliitto ry:n laatimia hyöty- ja erikoisajoneuvokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Valittaja on tarjouksessaan hyväksynyt kaikki tarjouspyynnön ehdot eli myös JYSE 2014 Tavarat sopimusehdot.

Valittaja on tehnyt tarjouksen sähköisen Tarjouspalvelu-ohjelman kautta. Tarjouksen liitteeksi on tarjouspyynnön mukaisesti ladattu hinnoitteluliite, jossa kuorma-auton kokonaishinta on eritelty alustan ja varusteiden yksikköhinnoiksi. Valittajan tarjousohjelma on liittänyt automaattisesti yleiset autoalan ehdot tarjouksen loppuun, mutta tarjouksessa ei ole ilmoitettu käytettävän muita sopimusehtoja kuin JYSE 2014 Tavarat sopimusehtoja.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valittajan tarjous on tullut sulkea tarjousvertailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen tarjouspyynnön mukaan hankintaan sovellettavien sopimusehtojen osalta. Valittajan hinnoitteluliite, joka on ollut tarjouksen osa, on sisältänyt Autoalan Keskusliitto ry:n laatimat hyöty- ja erikoisajoneuvokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot, jotka ovat olleet tarjouspyynnössä vaadittuihin JYSE 2014 Tavarat sopimusehtoihin nähden ristiriidassa. Valittajan tarjouksessa ei ole ollut mitään mainintaa siitä, että sen tarjoukseen sisältyneitä ehtoja jätettäisiin joiltakin osin tai kokonaan soveltamatta. Omien sopimusehtojen liittäminen tarjoukseen voidaan sellaisenaan katsoa ilmoitukseksi ehtojen soveltamisesta. Hankintayksikön on siten tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta, eikä hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Kuultavan lausunto

Scania Suomi Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173) mukaan hankintayksiköille annetaan aiempaa laajemmat mahdollisuudet pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on pykälän 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia.

Edelleen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ennen tarjousten valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia nosturikuorma-autosta vaihtolavalaitteella. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan "Sopimusehdot" mukaan hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa JYSE 2014 Tavarat (07/2014) siltä osin kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole muuta mainittu. Edelleen mainitun kohdan mukaan tarjoajan omien sopimusehtojen tai muiden yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia sopimusehtoja, tarjouksesta on käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Valittajan tarjoukseen kuuluneen hinnoitteluliitteen osana on ollut Autoalan Keskusliitto ry:n laatimat hyöty- ja erikoisajoneuvokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot. Mainitut ehdot ovat sisältäneet määräyksiä muun ohella koskien tavaran luovutusta, maksuehtoja, tavaran tarkistamista, ajoneuvon luovutusta sekä virheen vaikutuksia, joilta osin puheena olevat ehdot ovat poikenneet tarjouspyynnössä noudatettavaksi ilmoitetuista JYSE 2014 Tavarat sopimusehdoista. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksen liitteenä on ollut Pajakulma Oy:n tarjous koskien hankinnan kohteen päällirakennetta. Pajakulma Oy:n tarjouksessa on ollut kohta "Tarjousehdot", jossa on todettu, että "mikäli tässä tarjouksessa ei ole toisin mainittu, tarjoukseen ja sen kohteena olevien tuotteiden toimittamiseen ja niitä koskevaan mahdolliseen sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Tavarat sopimusehtoja".

Markkinaoikeus toteaa hankintalain 74 §:n säännöksen huomioon ottaen, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Valittajan tarjous ei ole sisältänyt varaumaa tai muutakaan lausumaa siitä, että hinnoitteluliitteen osana olevia sopimusehtoja ei olisi tarkoitus noudattaa, tai että niitä olisi tarkoitus noudattaa vain joiltakin osin. Koska tarjouskilpailuun on osallistunut nimenomaan valittaja, valittajan on katsottava esittäneen sovellettavaksi tarjouspyynnöstä poikkeavia sopimusehtoja, vaikka Pajakulma Oy:n päällirakennetta koskevassa tarjouksessa onkin esitetty sovellettavaksi tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja.

Kuten edellä on todettu, hankintayksikkö voi tietyissä tilanteissa pyytää tarjoajaa selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole tähän velvollisuutta. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole nyt esillä olevassa asiassa pyytänyt täsmennystä valittajan tarjouksen osalta liittyen sopimusehtoihin eikä myöskään toisen tarjoajan tarjouksen osalta. Hankintayksikkö on niin ikään sulkenut molemmat tarjoukset tarjouskilpailusta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut tarjoajia koskevan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti jättäessään varaamatta valittajalle tilaisuuden tarjoukseen sisältyvien tarjouspyynnön kanssa ristiriidassa olevien sopimusehtojen täsmentämiseen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on voinut perustellusti katsoa, että valittajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnössä esitetyn kanssa ristiriitaisia sopimusehtoja. Hankintayksikkö on siten voinut sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 20.9.2017