MAO:558/17

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - liikennevalot

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/524
Antopäivä: 13.9.2017

ASIAN TAUSTA

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.8.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta liikennevalojen saneerausurakasta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 6.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Dynniq Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 320.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Swarco Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen ilmeisen tietoisena siitä, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole tosiasiassa täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Voittaneen tarjoajan tarjoamaa ohjauskojetta ei pystytä liittämään hankinnan kohdekaupunkien käyttö- ja valvontajärjestelmiin siten, että tarjouspyynnön vaatimukset täyttyvät.

Valittajan valmistamat ja toimittamat kohdekaupunkien liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmät EC-Trak, Omnivue ja Omnia edustavat pääsääntöisesti vanhaa järjestelmäkantaa tai niin vanhoja versioita Omniasta, että niiden yhteensopivuus markkinoilla oleviin uudempiin ohjauskojeisiin on rajoittunut. Kohdekaupunkien liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmiin ovat yhteensopivia ainoastaan valittajan liikennevalojenohjauskojeet ITC-2b, liitäntälaitteet ja järjestelmäpalvelut. Hankintayksikkö on ollut tietoinen yhteensopivuusrajoituksista.

Vastine

Vaatimukset

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 950 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on virheellisesti perustanut valituksensa siihen olettamaan, että voittanut tarjoaja tulee käyttämään tässä hankinnassa EC-2-kojetta. Valittajan esittämät väitteet EC-2 -kojeen liitettävyydestä EC-Trak- ja Omnia-järjestelmiin ovat virheellisiä. Lisäksi tarjouspyynnössä ei ole pyydetty ilmoittamaan, mitä kojeita tai malleja tarjoaja tarjoaa urakan toteuttamiseksi tai toimittamaan tietoja tarjotuista laitteista. Tarjouspyynnössä on edellytetty vain, että laitteiston, jolla urakka toteutetaan, on täytettävä sille asetetut vaatimukset urakan luovutusvaiheessa. Tarjoajalta ei ole myöskään edellytetty, että sillä olisi jo tarjouksen tekohetkellä käytettävissään tarpeelliset luvat ja resurssit. Riittävää on, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa.

Kuultavan lausunto

Dynniq Finland Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittajan mukaan tarjouksessa ei ole pyydetty ilmoittamaan kojeisiin liittyviä yksityiskohtia. Koska tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuitenkin määritelty liitettävyyden osalta vaatimuksia, jotka heijastuvat kojeiden soveltuvuuteen, ne muodostavat esteen tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten täyttymiselle.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnön keskeinen sisältö

Hankinnan kohteena on ollut liikennevalojen saneerausurakka. Hankintailmoituksen mukaan hankinta on käsittänyt liikennevalojen, silmukoiden ja opastimien uusimista Keravan, Mäntsälän, Vihdin ja Nurmijärven kuntien alueilla.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdassa 2.2.1 on muun ohella ilmoitettu, että urakoitsijan tulee liittää uudet liikennevalokojeet liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmään kaikkine laitteineen ja töineen mukaan lukien liittämisen edellyttämät muutostyöt myös käyttö- ja valvontajärjestelmässä. Kyseisen tarjouspyynnön kohdan mukaan Järvenpään kohteissa JP14 ja JP41 on käytössä liikennevalojen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmä Omnivue, muissa kohteissa EC-Trak.

Urakkaohjelman kohdan 2.2.4 "Mittaukset ja laatu" alakohdassa g on puolestaan ilmoitettu muun ohella, että urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu liikennevalojen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen asiakirjassa "Liikennevalojen saneeraus UUD 2016, Liikennevalojen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostus" määritetyllä tavalla.

Edellä mainitun asiakirjan "Liikennevalojen saneeraus UUD 2016, Liikennevalojen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostus" kohdassa 32621.1.6.7 "Liittäminen liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmään" on ilmoitettu, että työ on suoritettava niin, että nykyiset yhteydet säilytetään. Lisäksi edellä mainitussa asiakirjassa on kohdassa 32621.5 "Liikennevalojen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen" todettu seuraavaa:

"Ohjauskojeen testaus

Liikennevalojen laitetoimittaja vastaa tehdastestauksen suorittamisesta. Tehdastestauksen aiheuttamat kustannukset sisällytetään tarjoushintaan. Testauksen dokumentaatio on toimitettava tilaajalle vähintään viikkoa ennen asennustöiden aloittamista.

Liikennevalojen koekäyttö

Liikennevalojen koekäyttö suoritetaan mahdollisimman nopeasti töiden valmistuttua.

[– –]

Liikennevalojen vastaanotto

Urakoitsija vastaa vastaanottotarkastukseen osallistuvien kutsumisesta paikalle. Vastaanottotarkastukseen osallistuvat urakoitsija ja tilaajan edustajat.

Urakoitsija toimittaa tilaajalle silmukoiden mittauspöytäkirjat ja tarkastuspöytäkirjan sähköasennuksen käyttöönotosta."

Urakkaohjelman kohdan 10.6 "Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi" alakohdassa 10.6.1 "Yleistä" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Urakoitsijan tulee kaikissa työvaiheissa hankkia ja tallentaa sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Ominaisuudet osoitetaan vähintään urakkaohjelman kohdassa 13.[5] (Vastaanottotarkastus) osoitetussa laajuudessa. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne on dokumentoitava toiminta- ja laatusuunnitelman mukaisesti."

Lisäksi urakkaohjelman kohdassa 13.5 "Vastaanottotarkastus" on muun ohella ilmoitettu seuraavaa:

"Urakan sisältämien töiden valmistuttua kokonaisuudessaan (mukaan lukien laatudokumentointi), pidetään urakan vastaanottotarkastus.

Vastaanottotarkastukseen mennessä urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus, koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edellyttämät asiakirjat tilaajalle."

Asian arviointi

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole pyydetty tarjoajia toimittamaan tarjouksessaan selvitystä tarjottavasta ohjauskojeesta tai ohjauskojeen liitettävyydestä kohdekaupunkien käyttö- ja valvontajärjestelmiin. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole myöskään suoraan pääteltävissä, ettei voittaneen tarjoajan ohjauskoje olisi liitettävissä kohdekaupunkien käyttö- ja valvontajärjestelmiin. Tarjouspyynnön mukaan laitteiston vaatimustenmukaisuus osoitetaan vasta erillisellä testauksella. Siten riittävää on ollut, että voittanut tarjoaja on tarjouksellaan sitoutunut toimittamaan osana urakointia tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän laitteiston.

Edellä esitetyn huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tai laatimaansa tarjouspyyntöön nähden virheellisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämällä tavalla julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Swarco Finland Oy:n korvaamaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudenkäyntikulut 950 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 20.9.2017