MAO:553/17

Oulun kaupunki - varavoimakone

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/390
Antopäivä: 12.9.2017

ASIAN TAUSTA

Oulun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 11.3.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta siirrettävää 500 kVA:n varavoimakonetta koskevasta tavarahankinnasta.

Oulun kaupungin kaupunginjohtaja on 9.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 63 muun ohella valinnut Genel Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt kansallisen kynnysarvon ja jäänyt EU-kynnysarvon alapuolelle.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy:n on katsottava vaatineen ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti Voimalaite Service Oy on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan maksamaan sille hyvitysmaksuna 11.700 euroa. Lisäksi Voimalaite Service Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön kohdassa 3.8. on edellytetty AGM-akustoa. Hankinnan kohteen kriteerien selvittämiseksi tarjoajia on vaadittu esittämään tarjouksissaan akuston osalta sen valmistaja, tyyppi ja kapasiteetti. Tarjouskilpailun voittaneen Genel Oy:n tarjouksesta ei selviä, ovatko sen tarjoamat akut AGM-akkuja vai eivät.

Kun Genel Oy:n tarjouksen on katsottu täyttävän hankinnan kohteen kriteerit, tarjousta on joko hankintasäännösten vastaisesti annettu parantaa tarjousten jättämisen määräajan jälkeen tai hankintayksikkö on tehnyt oletuksia tarjoajan eduksi tulkitessaan epäselvää tarjousta. Kyseinen tarjous on tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Erään toisen tarjoajan tarjouksessa mainitut Optima-akut eivät ole AGM-akkuja, kuten on vaadittu. Myös sen tarjous olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Voimalaite Service Oy on tarjouksessaan ilmoittanut vaaditut tiedot akusta. Näistä tiedoista käy ilmi yksiselitteisesti, että toimitus sisältää AGM-akut.

Ilmoitettujen kilpailuehtojen mukaan toteutettuna Voimalaite Service Oy olisi tarjouskilpailun voittaja.

Vastine

Vaatimukset

Oulun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla.

Perusteet

Oulun kaupunki ei ole menetellyt asiassa hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus ja velvollisuus tulkita tarjoajan tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi, ellei tarjouksessa erikseen ole mainintaa poikkeavuudesta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä epäillä muuta. Vastaavasti tarjoajalla on vastuu tarjouksensa sisällöstä.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.8. on mainittu, että akkujen on oltava huoltovapaita AGM-akkuja. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu eikä mainittu AGM-akuista tämän enempää. Näin ollen Oulun kaupunki on voinut arvioida, että Genel Oy on tarjonnut tarjouspyynnön mukaista AGM-akkua. Sen tarjouksessa ei ollut sellaisia tietoja, jotka olisivat antaneet hankintayksikölle perustellun aiheen epäillä, etteivät akut vastaisi esitettyjä vaatimuksia.

Kuultavan lausunto

Genel Oy on tarjouskilpailun voittajana esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä se ole jättänyt hankintayksikölle sellaista vaikutelmaa, että tarjous olisi tarjouspyynnön vastainen. Genel Oy on sitoutunut toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset AGM-akut, kun se on jättänyt tarjouksensa.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että Genel Oy:n tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta siitä, että akkujen on oltava huoltovapaita AGM-akkuja. Tämän vuoksi tarjous olisi tullut sulkea valittajan mukaan tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän periaatteen mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) mukaan kyseisessä säännöksessä vahvistetaan tarjoajan näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Esitöissä edelleen todetun mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä vaatimuksia tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.8. "Akkuvarustus" on todettu muun ohella seuraavaa: "Akkujen on oltava huoltovapaita AGM-akkuja."

Tarjouspyynnön kohdassa 5. "Hankinnan kohteen kriteerit" on edellytetty, että tarjoajat syöttävät muun ohella tiedot käynnistysakun valmistajasta, tyypistä ja kapasiteetista.

Genel Oy:n tarjouksen kohdassa "Tarjoukselle syötetyt tiedot hankinnan kohteesta: Varavoimakone: Käynnistysakun valmistaja, tyyppi ja kapasiteetti" on todettu seuraavaa: "Fiaam, 2x140 Ah, tai vastaava".

Genel Oy:n tarjouksen kohdassa "Toimitus, vastaanotto ja käyttökoulutus" on todettu muun ohella seuraavaa: "Tarjoukseen sisältyy myös muut tarjouskyselyssä mainitut asiat, jos niitä tässä tarjouksessa ei ole erikseen mainittu."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä, ja hankintayksiköllä on vastaavasti lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajat ilmoittavat tarjouksissaan tiedot käynnistysakun valmistajasta, tyypistä ja kapasiteetista. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoajien osoittavan nimenomaisella maininnalla, että tarjottu akku on huoltovapaa AGM-akku. Genel Oy:n tarjouksessa on nimenomaisesti todettu tarjouksen sisältävän tarjouspyynnössä edellytetyt ominaisuudet, vaikka niitä ei olisi tarjouksessa erikseen mainittu. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikön olisi tullut hankintapäätöstä tehdessään epäillä Genel Oy:n esittämien tietojen oikeellisuutta. Hankintayksiköllä ei näin ollen ole ollut valittajan esittämien seikkojen perusteella velvollisuutta sulkea Genel Oy:n tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Koska hankintayksiköllä ei edellä esitetyillä perusteilla ole ollut velvollisuutta sulkea Genel Oy:n tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta ja koska sen tarjous on ollut tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin, asiassa ei ole tarpeen lausua muusta valituksessa esitetystä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaisuudessaan vahinkonaan. Asian selväpiirteisyys huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo hankintayksikön oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 1.000 euroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Voimalaite Service Oy:n korvaamaan Oulun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.9.2017