MAO:549/17

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimuksen hyväksyttävyys

Diaarinumero: 2016/603
Antopäivä: 11.9.2017


ASIAN TAUSTA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.7.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja opiskelijoiden lisäohjauksen hankinnasta ajalle 1.10.2016–31.12.2019 ja mahdolliselle optiokaudelle yhdeksi vuodeksi.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 19.10.2016 tekemillään erillisillä päätöksillä valinnut Galimatias Concept Oy Ab:n tarjouksen ja sulkenut valittajan tarjouskilpailun ulkopuolelle Pohjois-Uudenmaan osa-aluetta koskien.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2.700.00 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hyria aikuiskoulutus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksen kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouskilpailusta sillä perusteella, ettei valittajan tarjoama pääopettaja olisi täyttänyt asetettua vähimmäisvaatimusta viiden vuoden kokemuksesta yhteiskunta- ja työelämäntaitojen opettamisesta aikuisille maahanmuuttajille tai aikuisten ohjauksesta työelämään tai opintoihin.

Valittaja on tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti ilmoittanut yhteiskunta- ja työelämäntaitojen pääopettajaksi nimetyn henkilön kokemuksen vuosissa ja kuukausissa vähimmäisvaatimuksen mukaisista tehtävistä. Nimetyn henkilön kokemus on selvästi ylittänyt vähimmäisvaatimuksen. Tarjouksen liitteistä on ilmennyt, että nimetty henkilö on työskennellyt päätoimisena aikuisten maahanmuuttajien kouluttajana yhteensä yli viisi vuotta. Tämä työkokemus on koostunut yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettamisesta aikuisille maahanmuuttajille sekä aikuisten maahanmuuttajien ohjauksesta työelämään ja opintoihin. Hankintayksikön olisi tullut ottaa valittajan tarjous mukaan tarjousvertailuun.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Koska työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintojen osuus kotoutumiskoulutuksessa on varsin suuri, hankintayksikkö on määritellyt vähimmäisvaatimukset tässä tehtävässä käytettävälle opetushenkilöstölle.

Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu, että yhteiskunta- ja työelämäntaitojen pääopettajaksi nimetty henkilö on toiminut vastuukouluttajana kaikissa kotoutumiskoulutuksen moduuleissa. Annetuista tiedoista ei ole käynyt ilmi, onko nimetty henkilö toiminut näissä moduuleissa suomi toisena kielenä -opettajana vai yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettajana. Se, että henkilön on mainittu opettaneen kaikkia moduuleja, ei vielä kerro, mitä sisältöjä hän on opettanut. Valittajan tarjouksen henkilöstöresursseja koskevasta liitteestä ei ole käynyt ilmi, että kotoutumiskoulutuksen vastuukouluttajana toimiminen on pitänyt sisällään suomen kielen kouluttajan, yhteiskunta- ja työelämätaitojen kouluttajan ja ohjaavan kouluttajan roolit.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään kohtuuton 500 euroa ylittäviltä osin.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Galimatias Concept Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valittajan tarjouksessa yhteiskunta- ja työelämätaitojen pääopettajaksi nimetty henkilö ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ei ole ilmoitettu hänellä olevan kokemusta yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettamisesta tai aikuisten maahanmuuttajien ohjauksesta työelämään tai opintoihin. Tarjouksessa on ilmoitettu vain suomen kielen opetukseen liittyvää kokemusta.

Valittajan pääkouluttajaksi nimetty henkilö on hoitanut suomen kielen kouluttajan, yhteiskunta- ja työelämätaitojen kouluttajan ja ohjaavan kouluttajan rooleja sekä suunnitellut ja opettanut kaikki kotoutumiskoulutuksen osat, sisällöt ja moduulit itse. Kotoutumiskoulutus on noin vuoden pituinen, yleensä neljään moduuliin jaettu koulutus, jossa yhteiskunta- ja työelämätietous on kolmen tai korkeintaan neljän kuukauden pituinen. Mikäli kotoutumiskoulutuksen hoitaa vain yksi kouluttaja, hänelle kertyy kokemusta yhteiskunta- ja työelämätietouden kouluttamisesta ja ohjauksesta vuoden aikana korkeintaan 3,5 kuukautta. Täyttääkseen asetetun vähimmäisvaatimuksen, koko kurssin yksin näin kouluttavalla kouluttajalla tulisi olla työkokemusta lähes 20 vuotta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että työkokemuksen sisältöä koskevan vähimmäisvaatimuksen otsikon mukaan kyseisen koulutuksen on pidettävä sisällään yhteiskunta- ja työelämäntaitojen opettamista. On siten yksiselitteistä, että valittajan tässä kohdassa ilmoittaman kaikkia kotoutumiskoulutuksen moduuleja kouluttavan henkilön kokemus on koostunut edellytetystä työkokemuksesta. Tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot ovat käyneet ilmi valittajan tarjouksesta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Valittajan esittämien väitteiden johdosta asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta yhteiskunta- ja työelämätaitojen pääopettajan koskevan soveltuvuusvaatimuksen täyttymättä jäämisen vuoksi. Tältä osin on ensin arvioitava, onko kysymyksessä oleva soveltuvuusvaatimus ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukainen.

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 1 § 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Momentin mukaan ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 56 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 3 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 56 §:n 2 momenttia koskevien esitöiden (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan ehdokkaiden tai tarjoajien rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vaatimusten ja tarjoajien valinnassa käytettävien perusteiden olisi oltava suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta. Siten hankintayksikön tulisi hankinnan luonteen ja laajuuden perusteella harkita vaatimusten tasoa. Soveltumattomat tai liian ankarat vaatimukset voivat rajoittaa tarpeettomalla tavalla kilpailua.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Hankinnan kohteena on ollut kotoutumiskoulutus ja opiskelijoiden lisäohjaus Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaina oleville aikuisille maahanmuuttajille Pohjois-Uudenmaan alueella. Tarjouspyynnön liitteen 1 "Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset" kohdassa 1.1 "Hankinnan kohteena oleva koulutus ja opiskelijoiden lisäohjaus" kotoutumiskoulutuksen kokonaisuuden on todettu koostuvan enimmillään neljästä 60 päivän pituisesta moduulista. Kyseisessä tarjouspyynnön liitteen kohdassa on todettu lisäksi muun ohella, että kotoutumiskoulutus on toteutettava Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman perusteiden (1/011/2012) mukaisesti. Liitteessä on ollut linkki kyseiseen asiakirjaan.

Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman perusteet -asiakirjan kohdassa 2.3 "Koulutuksen laajuus ja rakenne" on todettu muun ohella, että koulutukseen osallistuvan aikuisen maahanmuuttajan opintopolku voi olla laajuudeltaan enintään 60 opintoviikkoa ja yksi opintoviikko vastaa opiskelijan noin 35 tunnin työpanosta. Kyseisen kohdan mukaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavia opintoja:

- suomen kieli / ruotsin kieli ja viestintätaidot (30–40 opintoviikkoa)
- työelämä- ja yhteiskuntataidot (15–25 opintoviikkoa)
- ohjaus (5 opintoviikkoa)

Kyseisen kohdan mukaan työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintoihin tulee sisällyttää yksi tai useampia työelämäjaksoja, joiden yhteinen laajuus on vähintään kuusi opintoviikkoja. Lisäksi opetussuunnitelmaan voi kuulua valinnaisia opintoja.

Tarjouspyynnön edellä mainitun liitteen 1 kohdan 2 "Koulutuspalvelua koskevat vähimmäisvaatimukset" alakohdan 2.6 "Henkilöstöresurssit" mukaan tarjouksessa nimettäville yhteiskunta- ja työelämätaitojen pääopettajille on asetettu muun ohella seuraava vaatimus:

"vähintään viisi (5) vuotta kokemusta yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettamisesta aikuisille maahanmuuttajille tai aikuisten maahanmuuttajien ohjauksesta työelämään tai opintoihin."

Tarjouspyynnön kohdan 4 "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Henkilöstöresurssit" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tarjouspyynnön liitteenä 5 oleva selvitys henkilöstöresursseista. Selvityksessä annetaan tiedot koulutuksessa käytettävissä pääopettajista. (…) Henkilön pätevyys on ilmaistava siten, että on selvää täyttääkö hän liitteen 1 "Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset" kohdassa "Henkilöstöresurssit" mainitut pätevyysvaatimukset. Selvityksen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta."

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua.

Kuten edellä on todettu, tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarjoajia koskevana soveltuvuusvaatimuksena edellytetty, että tarjouksessa nimettävällä yhteiskunta- ja työelämätaitojen pääopettajalla tulisi olla vähintään viiden vuoden kokemus joko yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettamisesta aikuisille maahanmuuttajille tai heidän ohjauksestaan työelämään tai opintoihin. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisessä vähimmäisvaatimuksessa tarkoitettu viiden vuoden kokemus on sisältönsä perusteella ollut hankittavissa lähinnä kotoutumiskoulutuksen tai siihen rinnastettavan koulutuksen opettajana tai sitä koskevana ohjaajana.

Hankintayksikön mukaan valittajan tarjouksesta on ilmennyt, että pääopettajaksi nimetty henkilö on kouluttanut kaikkia kotoutumiskoulutuksen moduuleja yhteensä yli viisi vuotta, mutta tämän perusteella ei ole voitu päätellä, mitä sisältöjä kokemus on koskenut, eikä siten myöskään sitä, että kysymyksessä oleva viiden vuoden vähimmäisvaatimus olisi täyttynyt.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kotoutumiskoulutus on tyypillisesti koostunut suomen tai ruotsin kielen koulutuksesta, yhteiskunta- ja työelämätaitojen koulutuksesta sekä ohjauksesta. Opetushallituksen ohjeiden mukaan yhteiskunta- ja työelämätaitojen koulutus, johon sisältyy myös yksi tai useampi työelämäjakso, on pituudeltaan 15–25 opintoviikkoa, ohjaus on pituudeltaan 5 opintoviikkoa ja koko koulutuskokonaisuuden tulisi olla kestoltaan enimmillään 60 opintoviikkoa.

Arvioitaessa onko kokemusta koskeva vaatimus ollut suhteellisuusperiaatteen mukainen ottaen huomioon hankinnan luonne, käyttötarkoitus ja laajuus markkinaoikeus toteaa, että vaaditun kokemuksen on edellytetty kohdistuvan sellaisiin kotoutumiskoulutuksen osa-alueisiin, joiden tavoitekestot ovat muodostaneet vain osan kotoutumiskoulutuksen tavoitellusta kokonaiskestosta. Kokemuksen on lisäksi tullut koskea yksinomaan aikuisille maahanmuuttajille suunnattua koulutusta tai ohjausta. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella muuta vastaavaa kokemusta ei ole tältä osin hyväksytty eikä kokemusvaatimusta ole myöskään voitu korvata muulla tavalla.

Edellä todettu huomioon ottaen sellaiselle opettajalle, joka yhteiskunta- ja työelämätaitojen koulutuksen tai ohjauksen lisäksi on kouluttanut hankinnan kohteena olevan kaltaisten kotoutumiskoulutusten muita osa-alueita, olisi yhden kokemusvuoden aikana kertynyt enimmillään noin 30 opintoviikon verran yksinomaan yhteiskunta- ja työelämätaitojen koulutuskokemusta. Täyttääkseen asetetun soveltuvuusvaatimuksen hänen olisi siten täytynyt toimia kyseisissä tehtävissä huomattavasti viittä vuotta pidempään. Lisäksi mahdollisuudet edellytetyn kokemuksen hankkimiseen ovat muutoinkin kyseisten tehtävien laadun vuoksi rajoitetut.

Markkinaoikeus katsoo, että viiden vuoden kokemuksen edellyttäminen vähimmäisvaatimuksena tarjouspyynnössä tehdyin tavoin yksinomaan tietynlaisesta aikuisille maahanmuuttajille suunnatusta koulutuksesta tai ohjauksesta on merkittävästi rajoittanut potentiaalisten tarjoajien määrää. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva soveltuvuusvaatimus ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen mukainen eikä hankinnan kohteen kannalta perusteltavissa. Kysymyksessä oleva soveltuvuusvaatimus on ollut liian ankara ja omiaan rajoittamaan kilpailua tarpeettomalla tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Puitejärjestelyä koskevaa sopimusta ei ole allekirjoitettu eikä muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva päätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 100 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Hankintalain mukainen hankintamenettely etenee vaiheittain siten, että hankintayksikkö arvioi ensi vaiheessa tarjoajien soveltuvuuden eli sen, onko tarjoajalla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tämän jälkeen arvioidaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, minkä jälkeen tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu. Muutoksenhaun kohteena olevan tarjoajan poissulkemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ja hankintayksikön velvollisuudesta korjata virheellinen menettelynsä seuraa siten muun ohella, ettei hankintayksikkö voi panna täytäntöön 19.10.2016 tekemäänsä hankintapäätöstä hankinnan kohteena olevien palvelujen hankkimisesta Galimatias Concept Oy Ab:ltä. Kun muutoksenhaun kohteena oleva päätös kumotaan ja sen täytäntöönpano kielletään, valittajan oikeusturva ja markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa koskevat seikat edellyttävät, että markkinaoikeus kumoaa myös edellä mainitun hankintapäätöksen.

Mikäli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aikoo edelleen toteuttaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja opiskelijoiden lisäohjauksen hankinnan Pohjois-Uudenmaan alueella julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Hankintayksikkö on kiistänyt valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen 500 euron ylittäviltä osin. Kun otetaan huomioon asian laatu ja se, että valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus sisältää myös oikeudenkäyntimaksun, markkinaoikeus katsoo, että valittajan esittämää oikeudenkäyntikuluvaatimusta on pidettävä kohtuullisena.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 19.10.2016 tekemät päätökset Hyria aikuiskoulutus Oy:n sulkemisesta tarjouskilpailusta ja Galimatias Concept Oy Ab:n tarjouksen valinnasta koskien maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja opiskelijoiden lisäohjauksen hankinnan Pohjois-Uudenmaan osa-aluetta. Markkinaoikeus kieltää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan Hyria aikuiskoulutus Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.700 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.9.2017