MAO:509/17

Hansel Oy - tulostuslaitteet ja niihin liittyvät palvelut

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2016/547
Antopäivä: 14.7.2017

ASIAN TAUSTA

Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.5.2016 julkaistulla ja 8.7.2016 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tulostuslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden tavarahankinnasta tarjouspyynnössä yksilöidyille Hansel Oy:n asiakkaille vuosille 2016–2018 ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Hansel Oy on 15.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitesopimustoimittajiksi:
– Canon Oy:n
–InfoCare Oy:n ja KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n muodostaman KYOCERA IC -ryhmittymän
– Lexmark Finland, Lexmark Nordic L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa
– Ricoh Finland Oy:n
– Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finlandin.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy (jäljempänä myös Konica Minolta) on sijoittunut tarjousvertailussa kuudenneksi.

Hansel Oy on 5.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä muuttanut edellä mainittua 5.7.2016 tekemäänsä hankintapäätöstä sulkemalla Ricoh Finland Oy:n (jäljempänä myös Ricoh) tarjouksen tarjouskilpailusta ja valitsemalla sen tilalle Konica Minoltan tarjouksen.

Tämän jälkeen Hansel Oy on 14.9.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.8.2016 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja hyväksynyt Ricohin tarjouksen sittenkin tarjousten vertailuun. Hankintaoikaisupäätöksellä 14.9.2016 valitut puitesopimustoimittajat ovat olleet siten samat kuin edellä mainitulla 15.7.2016 tehdyllä hankintapäätöksellä valitut puitesopimustoimittajat.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 36.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen 14.9.2016, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 459.796 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 22.812,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettely ei ole ollut tarjoajien tasapuolisen kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteitten mukainen.

Hankintayksikkö on ensinnäkin menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa (jäljempänä myös Lexmark Finland) tarjouskilpailuun. Lexmark Finland olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta jo tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa, sillä sivuliikkeenä se ei ole oikeushenkilö eikä se siten ole voinut toimia toimittajana tai tarjoajana tarjouskilpailussa. Lisäksi Lexmark Finlandin liikevaihto ei ole täyttänyt tarjoajalle asetettua vaatimusta viiden miljoonan euron liikevaihdosta.

Toiseksi hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjoukset mukaan tarjousten vertailuun. Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksissaan tarjoamat tuotteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia, minkä vuoksi hankintayksikön olisi tullut sulkea niiden tarjoukset tarjouskilpailusta.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe. Näiden tuotteiden tuote-esitteiden mukainen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen enimmäiskapasiteetti on 50 arkkia. Kyseiset tuotteet eivät siten ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista.

Ricoh on puolestaan tarjonnut monitoimilaitteeksi 2 tuotemallia Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemallia Ricoh MP 501SPF sekä toimittanut tarjouksessaan niistä laite-esitteet, jotka ovat olleet peräisin Ricohin suomalaisilta verkkosivuilta. Kyseisissä esitteissä ei ole mainittu lainkaan laitteiden syöttökapasiteettia. Ricohin tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta jo mainitun perusteella.

Edellä mainitun lisäksi Ricohin eurooppalaisilta kotisivuilta peräisin olevasta Ricohin MP C406ZSP koskevasta laite-esitteestä sekä amerikkalaisilta ja kanadalaisilta kotisivuilta peräisin olevasta Ricohin MP C406ZSP koskevasta laite-esitteestä on ilmennyt, että tarjotut laitteet eivät ole myöskään tosiasiassa täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista. Ricohin tarjous olisi tullut myös tällä perusteella sulkea tarjouskilpailusta.

Ricoh on vasta jälkikäteen esittänyt selvityksen, jonka mukaan sen tarjoamat laitteet täyttävät kapasiteettivaatimuksen erityisen räätälöinnin jälkeen. Ricoh on toimittanut hankintayksikölle testilaitteen näyttääkseen väitteensä toteen. Hankintayksikkö on näin antanut Ricohille mahdollisuuden parannella tarjoustaan liittämällä edullisiin vakiolaitteisiin erityisen räätälöinnin ja tämän jälkeen hyväksynyt kyseisen parannellun tarjouksen. Mainitusta räätälöinnistä ei ole ollut mainintaa Ricohin tarjouksessa. Syöttölaitteen vaihtaminen ei ole myöskään tehnyt laitteesta aidosti 100 arkin syöttökapasiteetin laitetta.

Hankintayksikkö on lisäksi menetellyt virheellisesti salliessaan tarjousten jälkikäteisen täydentämisen ja parantelun muiden kuin valittajan ja Canon Oy:n tarjousten osalta.

Hankintayksikkö on laatinut hankintapäätöksensä 15.7.2016 sekä hankintaoikaisupäätöksensä 5.8.2016 tueksi perustelumuistion, jossa se on ilmoittanut tarkastaneensa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Hankintayksikkö on todennut, että ainoastaan valittajan ja Canon Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja että muilla tarjoajilla on ollut epäselvyyksiä tarjouksissaan.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa on tullut muun ohella ilmoittaa tarjottujen laitteiden merkit ja tyypit sekä toimittaa tarjotuista laitteista laite-esitteet siten, että tarjoajan laitteiden ominaisuuksien vastaavuus tarjouspyynnössä edellytettyihin ominaisuuksiin on voitu todentaa. Se, että hankintayksikkö on joutunut jälkikäteen pyytämään tarjoajilta tietoja siitä, mitä laitemerkkejä heidän tarjouksensa on koskenut, on tarkoittanut sitä, että kyseiset tarjoajat ovat joko laiminlyöneet toimittaa laite-esitteen tai laiminlyöneet ilmoittaa, mitä kyseisissä esitteissä olevista laitteista tarjous koskee. Sanottu laiminlyönti ja siihen liittynyt lisäselvittely ovat mahdollistaneet tarjousten parantelun. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan hankintayksikön olisi tullut edellä mainittujen virheiden ilmetessä sulkea tarjoajan tarjous tarjousvertailusta.

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö on myös ryhtynyt selvittämään syytä siihen, että palvelun hinta on ollut joissakin tarjouksissa huomattavan alhainen. Tarjouksen hintalomakkeella tarjoajan on tullut eritellä hintansa siten, että monitoimilaitteille, turvatulostukselle ja verkkotulostimille sekä näiden tarvikkeille on tullut antaa kullekin ryhmälle erillinen hinta ja palveluille erillinen hinta.

Asiassa on selvinnyt, että osa tarjoajista ei ole noudattanut hintalomakkeen täyttöohjetta, vaan tarjouksissa ilmoitettujen laitteiden hintoihin on sisällytetty palvelua tai "palvelut on muuten sisällytetty kokonaistarjoukseen". Hankintayksikkö on hyväksyessään tarjoukset tarjousvertailuun hyväksynyt tarjouspyynnön ehtojen vastaisesti laadittuja tarjouksia. Tarjoushinnan erittelyä koskevan ohjeen vastaisesti laaditut tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomina.

Sekä tarjouspyynnön vastaisten tarjousten hyväksyminen että tarjousten jälkikäteinen korjaaminen ja parantelu on ollut hankintasäännösten vastaista.

Hankintayksikkö on vielä jättänyt varmistamatta turvatulostusratkaisujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen. Hankintayksikkö on ilmoittanut, että toimituksen sopimuksenvastaisuus sanktioidaan hankintasopimuksessa. Jälkikäteinen sanktiointi ei kuitenkaan ole voinut olla keino varmistua tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta, vaan vastaavuus olisi tullut tutkia asianmukaisesti tarjouksia arvioitaessa. Hankintayksikön olisi tullut suorittaa hyväksymistarkastus tarjottujen turvatulostusratkaisujen laadun ja toimivuuden varmistamiseksi. Tarjottujen ratkaisujen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistaminen olisi ollut perusteltua myös tarjousten vertailtavuuden ja siten tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

Vastine

Vaatimukset

Hansel Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.875,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Lexmark Finland on täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset.

Lexmark Finlandin sulkemiselle tarjouskilpailusta sen oikeudellisen aseman perusteella ei ole ollut perusteita. Tarjoajalta ei lähtökohtaisesti voida edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa.

Tarjouspyynnössä esitettyyn liikevaihtovaatimukseen liittyen Lexmark Finland on puolestaan toimittanut hankintayksikölle selvityksen, joka on osoittanut, että Lexmark Finlandin liikevaihto viimeksi vahvistetulta tilikaudelta on ylittänyt tarjouspyynnössä asetetun viiden miljoonan euron liikevaihtovaatimuksen.

Tarjoajien soveltuvuutta ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta koskeneissa selvityspyynnöissä ei myöskään ole ollut kyse tarjousten jälkikäteisestä parantamisesta. Hankintayksiköllä on ollut oikeus pyytää tarjouksiin täsmennystä.

Valituksessa on virheellisesti esitetty, että hankintayksikkö olisi katsonut ainoastaan Konica Minoltan ja Canon Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankintayksikön laatimasta perustelumuistiosta on käynyt ilmi, että tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa Canon Oy, Ricoh ja Xerox Oy ovat täyttäneet tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ilman, että tarjoajilta on kysytty lisäselvitystä. Muille tarjoajille, mukaan luettuna Konica Minoltalle, on jouduttu lähettämään selvityspyyntö sen varmistamiseksi, onko tarjoaja täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Saatujen lisäselvitysten perusteella hankintayksikkö on todennut kaikkien tarjoajien täyttäneen soveltuvuusvaatimukset. Konica Minoltan osalta lisäselvityksen pyytäminen liittyi tarjouspyynnön referenssivaatimuksen täyttymiseen.

Perustelumuistiosta on edelleen käynyt ilmi, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden osalta muille tarjoajille paitsi Konica Minoltalle ja Canon Oy:lle on lähetetty selvityspyyntö. Lisäselvitysten jälkeen hankintayksikkö on todennut kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Menettelyssä ei ollut mahdollista parantaa tarjouksia ja tarjousten parantaminen on ollut myös nimenomaisesti kiellettyä. Kyse on ollut tarjouksissa ilmenneiden ristiriitojen täsmentämisestä ja poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteiden selvittämisestä. Kaikille tarjoajille on varattu yhtäläiset mahdollisuudet selvittää tarjouksissaan olleita ristiriitoja, millä on nimenomaan varmistettu tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

Hankintayksikkö ei ole pyytänyt yhdeltäkään tarjoajalta selvitystä siitä, mitä laitemerkkejä tarjoajan tarjous on koskenut. Xerox Oy:ltä hankintayksikkö on tiedustellut tarkennusta tarjouksessa olleeseen laitemalleja, ei laitemerkkejä, koskeneeseen epäselvyyteen. Xerox Oy on vastannut hankintayksikön selvityspyyntöön yksilöimällä tarjoamansa mallit. Kyse on ollut tarjouspyynnön vähäisten ristiriitojen sallitusta täsmentämisestä.

Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 ovat olleet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia eikä perusteita Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten poissulkemiseen ole ollut.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajia on pyydetty liittämään tarjoukseensa tarjottujen laitteiden vakiomuotoiset tuote-esitteet. Hankintayksikkö on kilpailuttanut tulostuslaitteita lukuisia kertoja aiemminkin ja sen tiedossa on ollut, että useat monitoimilaitteiden valmistajat kykenevät muokkaamaan vakiomuotoisia laitteitaan asiakastarpeidensa mukaisesti.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe. Lexmark Finland on tarjouksessaan vastannut "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset".

Hankintayksikkö on 22.8.2016 pyytänyt hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä Lexmark Finlandilta lausuntoa monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjottujen laitteiden tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lexmark Finland on vahvistanut lausunnossaan, että tarjotut monitoimilaitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset ja että monitoimilaiteluokkiin 2 ja 3 tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten. Lisäksi Lexmark Finland on lausunnossaan huomauttanut, että maa- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia ei dokumentoida vakioituihin tuote-esitteisiin. Lexmark Finlandin lausuman todentamiseksi hankintayksikkö on testannut tarjottujen laitteiden syöttökapasiteetin ja todennut, että molemmat laitteista ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Testatut monitoimilaitteet ovat myös olleet jo aiemmin käytössä olleita laitteita.

Ricoh on puolestaan tarjonnut monitoimilaitteeksi 2 mallia Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 mallia Ricoh MP C501SPF. Ricohin tarjoukseensa oheistamissa vakiomuotoisissa tuote-esitteissä ei ole ollut mainintaa kyseisten laitteiden skannauksen arkinsyöttölaitteen kapasiteetista. Tällaisen maininnan sisällyttämistä vakiomuotoiseen esitteeseen ei ollut tarjouspyynnössä vaadittu. Toisin kuin valittaja on asiassa esittänyt, hankintayksikön päätöksen perusteena ei ole ollut se, että Ricohin tarjoamat laitteet eivät olisi tosiasiassa täyttäneet vaadittuja ominaisuuksia.

Ricoh on lisäksi myöhemmin toimittamillaan selvityksillä osoittanut, että tarjottuja laitteita on ollut olemassa ja että ne ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Ricoh on edelleen toimittanut monitoimilaitteen 3 hankintayksikön asiantuntijoiden testattavaksi, minkä yhteydessä hankintayksikö on voinut todeta laitteen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset.

Ricoh ei ole millään tavalla muuttanut tai parantanut tarjoustaan eikä vaihtanut tarjouksessaan tarjoamia laitteita, vaan tarjotut laitteet ovat koko ajan täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjottuja laitteita ei ole myöskään sillä tavoin muunneltu suhteessa vakiomalleihin.

Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankinnan kohde tarpeensa mukaisesti eikä se ole sidottu markkinoilla vakioidusti saatavilla oleviin ratkaisuihin. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että tarjottujen laitteiden olisi tullut olla yleisesti markkinoilla olevia kaupallisesti vakioituja tuotteita, vaan laitteiden on tullut täyttää nimenomaisesti tarjouspyynnössä edellytetyt toiminnalliset ja suorituskykyyn liittyvät yksilöidyt vaatimukset. Tarjoajan mahdollisuus räätälöidä tuotevalikoimaansa maa- ja asiakaskohtaisesti on tarjoajan kilpailuetu eikä se ole tehnyt tarjouksesta tarjouspyynnön vastaista. Lexmark Finland ja Ricoh eivät ole vaihtaneet tai muokanneet tarjoamiaan laitteita, vaan niiden tarjouksessaan tarjoamat laitteet ovat alun perinkin täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset.

Valittaja on lisäksi esittänyt väitteen hintaerittelyn jälkikäteisestä selvittämisestä ja siitä, että hankintayksikkö olisi tähän liittyen hyväksynyt tarjouspyynnön ehtojen vastaisia tarjouksia.

Kaikki tarjoajat ovat täyttäneet hintalomakkeen tarjouspyynnössä annetun ohjeen mukaisesti. Tarjoukset eivät ole olleet puutteellisia eikä tarjousten hinnoittelua ole millään tavoin jälkikäteen korjattu tai paranneltu.

Hankintayksikkö on pyytänyt kuudelta tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttavasta eräiden palveluiden yksikköhinnoittelusta. Valittajan yksikköhinnat eivät ole olleet hankintayksikön näkemyksen mukaan erityisen alhaisia, minkä vuoksi siltä ei ole pyydetty selvitystä. Yhtään tarjousta ei ole hylätty poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella. Selvitysten perusteella alhaiset tiettyjen palveluiden yksikköhinnat ovat selittyneet tyypillisesti sillä, että tarjoaja on tarjonnut kopiokonepohjaista monitoimilaitetta myös verkkotulostinkategorioihin, mikä on vähentänyt asennuksen hintaa. Tarjoajalla on ollut oikeus hinnoitella tarjoamansa tuotteet ja palvelut kustannusstrategiansa mukaisesti.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjouksiin ja siihen, että tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että niiden tarjoamat turvatulostusratkaisut ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta testata jokaista tarjottua tuotetta, kun tällaista vaatimusta ei ollut tarjouspyynnössä asetettu. Hankintayksikön asiantuntijat ovat tarkastaneet kaikki saapuneet tarjoukset ja tarjoajien antamat vastaukset myös tarjottujen turvatulostusratkaisujen osalta, eikä niiden perusteella ole ollut aihetta epäillä, että tarjotut turvatulostusratkaisut olisivat olleet tarjouspyynnön vaatimusten vastaisia.

Kuultavien lausunnot

Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finland (jäljempänä Toshiba) on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.450 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö ei ole pyytänyt Toshibalta tietoja siitä, mitä laitemerkkejä sen tarjous on koskenut. Hankintayksikkö on pyytänyt Toshibalta selvitystä sen taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusasemasta, koska hankintayksikkö ei ollut saanut Suomen Asiakastieto Oy:stä Toshiban riskiluokkaa tietojen vähyyden vuoksi. Tarjouspyynnössä on kuitenkin ilmoitettu, että tarjoajan tilannetta voidaan arvioida myös pyydettäessä toimittavien tilinpäätöstietojen ja/tai muun selvityksen sekä hankintayksikön oma-aloitteisesti hankkiman selvityksen perusteella. Toshiba on toimittanut hankintayksikölle viimeisimmän tilinpäätöksensä.

Toshiba on antanut hankintayksikölle selvityksen tarjouksensa edullisten kohtien hinnoittelusta. Toshiba ei ole millään tavalla muuttanut, saati parantanut tarjouksensa sisältöä. Toshiban tarjoukseen ovat sisältyneet kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt palvelut tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti ja se on sitoutunut tarjouksessaan tuottamaan palveluita tarjotuilla hinnoilla.

Lexmark Finland on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.888,10 eurolla viivästyskorkoineen.

Vaikka Lexmark Finland ei sivuliikkeenä ole itsenäinen oikeushenkilö, se on olennainen osa ulkomaista oikeushenkilöä. Suomen sivuliike toimii niin sanottuna komissionaarina hoitaen Suomessa tapahtuvat myynti- ja huoltotoiminnot osana globaalia Lexmark International, Inc:n (jäljempänä myös Lexmark International) konsernia. Mikäli Lexmark Finland olisi suljettu pois tarjouskilpailusta valittajan esittämällä perusteella, olisi Lexmark Finlandia kohdeltu syrjivästi ainoastaan sillä perusteella, että se on järjestänyt toimintansa Suomen vero- ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti sekä Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymänä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeenä.

Valittajan väite siitä, että Lexmark Finland ei olisi täyttänyt tarjoajalle asetettua edellytystä 5 miljoonan euron liikevaihdosta, on virheellinen. Lexmark Finlandin vakavaraisuuteen ja taloudelliseen kanto- ja maksukykyyn liittyvät toiminnot on keskitetty konsernihallintoon. Lexmark Nordic, L.L.C:n taloushallinnon työntekijän selvitys Lexmark Nordic, L.L.C:n pohjoismaisten sivuliikkeiden konsernirakenteesta, liikevaihdosta ja raportoinnista osana Lexmark Nordic, L.L.C.:n ja Lexmark Internationalin talousraportointia on osoittanut, että tarjouspyynnössä asetettu liikevaihtovaatimus on Lexmark Finlandin osalta ylittynyt.

Lexmark Finlandin tarjoamat laitteet ovat vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Lexmark-konsernin tuotekehitys ja laitteiden kokoonpano mahdollistavat vaatimusten konkreettisen täyttämisen siten, että vakiomuotoisesta laite-esitteestä hieman poikkeavia laitekokoonpanoja ja ohjelmistoratkaisuja voidaan toimittaa. Näitä kokoonpanoja ei dokumentoida erikseen vakioituihin tuote-esitteisiin.

Ricoh Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.351,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Ricohin tarjousta ei ole paranneltu tarjousajan päättymisen jälkeen. Ricoh ei ole esittänyt mitään sellaista uutta tietoa laitteistaan tai tarjouksen ehdoista, joka ei olisi ollut tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla Ricohin alkuperäisessä tarjouksessa. Ricoh on ainoastaan antanut hankintayksikön pyytämiä täsmentäviä tietoja tarjouksestaan.

Ricohin tarjoamia laitteita ei myöskään ole vaihdettu tarjousajan päättymisen jälkeen. Ricohin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 Ricoh MP 501SPF, jotka laitteet on mainittu myös kysymyksessä olevassa hankintaoikaisupäätöksessä.

Ricoh on ollut alusta asti sitoutunut tarjoamaan tarjouspyynnön syöttökapasiteettia koskevan vaatimuksen täyttävää laitetta. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu ilmoittamaan mitään tietoja nimenomaisesti laite-esitteessä, vaan tarjoukseen on pyydetty liittämään vakiomuotoiset tuote-esitteet, joilla ei Ricohin käsityksen mukaan ole ollut merkitystä tarjottujen laitteiden tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa. Hankintayksikkö on Konica Minoltan hankintapäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen selvittänyt Ricohin tarjoamien laitteiden syöttökapasiteetit ja todennut niiden täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset, kuten Ricoh on tarjouksessaan todennut.

Hintaerittelyiden jälkikäteinen selvittäminen on koskenut vain palveluita, ei laitteita. Ei ole ollut tarjouspyynnön vastaista sisällyttää palveluiden hintoja osaksi tai kokonaan laitteisiin.

Canon Oy, InfoCare Oy ja KYOCERA Document Solutions Finland Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa käytettävän tarjousta kokonaisuudessaan. Tarjoajien on tullut kytkeä antamansa hinnat ilmoittamiinsa laitemalleihin, joiden vastaavuus ilmoitettuihin tietoihin nähden on ollut tarkistettavissa käytännössä vain laite-esitteistä.

Ricohille annettu jälkiselvitysmahdollisuus koskien räätälöintiä, jolla laitteiden arkinsyöttölaitteen kapasiteetti on saatu nostettua 50 ja vastaavasti 75 arkista 100 arkkiin on liittynyt olennaiseen seikkaan. Tällä lisäselvityksellä on ollut olennainen vaikutus Ricohin asemaan tarjouskilpailussa, koska sen perusteella Ricohin jo kertaalleen tarjouskilpailusta suljettu tarjous on otettu uudelleen tarjouskilpailuun mukaan ja Ricoh on valittu puitesopimustoimittajien listalle. Kysymyksessä on ollut kielletty tarjouksen jälkikäteinen parantaminen ja käytännössä uuden tarjouksen esittäminen. Tarjous on ollut alun perin tarjouspyynnön vastainen eikä se ole tullut sen mukaiseksi paranteluyritysten jälkeenkään. Asiassa on myös jäänyt epäselväksi, kummasta laitemallista Ricoh on esittänyt lisäselvityksen ja kumpi laite on testattu hankintayksikön toimesta.

Lexmark Finland ja Ricoh eivät ole tarjonneet monitoimilaitteita, joiden spesifioitu tehtaan takaama arkinsyöttökapasiteetti olisi ollut tarjouspyynnössä vaadittu 100 arkkia, minkä vuoksi niiden tarjoukset olisi tullut sulkea pois tarjousvertailusta.

Lisäksi hankintayksikön olisi tullut jälkiselvittämisen sijaan sulkea myös Xerox Oy:n tarjous tarjouskilpailusta puutteellisen laitemallimerkinnän vuoksi.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että Ricoh ei ole missään menettelyn vaiheessa vaihtanut tai muuttanut tarjoamiaan laitemalleja eikä sen tarjoamiin malleihin ole liittynyt epäselvyyttä. Hankintayksikkö ei ole vaatinut mitään "vakiomallia" tai "taattua tehdasspesifikaatiota" vaan tarjouspyynnön nimenomaiset vaatimukset täyttäviä laitteita, joita Ricoh on tarjonnutkin. Myös Lexmark Finland ja Xerox Oy ovat tarjonneet tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä laitteita, eivätkä ole parantaneet tarjoustaan hankintamenettelyn aikana.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintamenettelyn kulusta

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia tulostuslaitteista palveluineen vuosille 2016–2018. Tarjouspyynnön mukaan kyse on ollut puitejärjestelystä, johon valitaan viisi tarjousten vertailussa eniten pisteitä saanutta toimittajaa, jotka edustavat kukin eri tuotemerkkiä tarjottavien tulostuslaitteiden osalta. Tarjousten valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaan muodostunut vertailukorin kokonaishinnan mukaisesti sisältäen neljä alaryhmää: 1 Monitoimilaitteet, 2 Verkkotulostimet, 3 Turvatulostus ja 4 Palvelut.

Hankintayksikkö on 15.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn. Valittajan tarjous on sijoittunut tarjousten vertailussa sijalle kuusi. Valittajan hankintapäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen hankintayksikkö on 5.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut tarjousvertailusta ensimmäiseksi sijoittuneen Ricohin tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Ricoh on tehnyt edellä mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka yhteydessä se on antanut hankintayksikölle lisäselvityksen tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta. Hankintayksikkö on 14.9.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.8.2016 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja hyväksynyt Ricohin tarjouksen tarjousvertailuun.

Tarjoajan soveltuvuus

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että Lexmark Finland olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska sivuliikkeenä se ei ole ollut oikeushenkilö eikä se siten ole voinut toimia toimittajana tai tarjoajana tarjouskilpailussa.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 5 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan toimittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkista tahoa taikka edellä tarkoitettujen tahojen ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita tai palveluja taikka rakennustyötä tai rakennusurakoita ja mainitun momentin 9 kohdan mukaan tarjoajalla toimittajaa, joka on jättänyt tarjouksen.

Hankintalain 5 §:n esitöiden (HE 50/2006 vp s. 52) mukaan toimittajalla tarkoitetaan taloudellista toimijaa, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita tai palveluja taikka rakennustyötä tai rakennusurakoita.

Sen osalta, ettei hankintalain 5 §:ssä tarkoitetun toimittajan tai tarjoajan käsitteen ole tulkittava valittajan esittämällä tavoin rajoittuvan vain oikeushenkilöihin, on viitattavissa hallituksen esityksessä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) sekä julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU esitettyyn. Mainitussa hallituksen esityksessä todetun mukaan direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 10–13 kohdan määritelmät vastaavat hankintalain 5 §:n 7–9 kohtien määritelmiä; hankintalain määritelmä toimittaja on ainoastaan selkeyden vuoksi korvattu määritelmällä talouden toimija (HE 108/1016 vp s. 79). Direktiivin 2014/24/EU johdantokappaleessa 14 on puolestaan todettu, että "talouden toimijoiden" käsitettä on tulkittava laajasti sisällyttäen siihen kaikki henkilöt ja/tai yksiköt, jotka tarjoavat markkinoilla rakennusurakoiden toteuttamista, tuotteiden toimittamista tai palvelujen suorittamista, riippumatta oikeudellisesta muodosta, jossa ne ovat päättäneet toimia. Näin ollen kaikkien julkisten tai yksityisten yritysten, sivuliikkeiden, tytäryhtiöiden, kumppanuuksien, osuuskuntien, osakeyhtiöiden, korkeakoulujen ja muun muotoisten yksiköiden, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä, olisi sisällyttävä talouden toimijan käsitteeseen riippumatta siitä, ovatko ne "oikeushenkilöitä" kaikissa olosuhteissa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Lexmark Finland on voinut toimia tarjouskilpailussa tarjoajana, eikä hankintayksikkö ole menetellyt asiassa hankintasäännösten vastaisesti kun se ei ole sulkenut Lexmark Finlandia tarjouskilpailusta sen perusteella, ettei Lexmark Finland sivuliikkeenä olisi voinut toimia tarjouskilpailussa toimittajana tai tarjoajana.

Valittaja on toiseksi esittänyt, että Lexmark Finland olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta sen johdosta, ettei Lexmark Finlandin liikevaihto ole täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettua vaatimusta viiden miljoonan euron liikevaihdosta.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Edelleen mainitun pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Tarjouspyynnön kohdan 5 "Hankintamenettely" alakohdassa 5.1 "Tarjoajien soveltuvuus" on muun ohella todettu, että tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen tehdään tarjouksessa annettujen tietojen, pyydettäessä toimitettavien tilinpäätöstietojen sekä Suomen Asiakastieto Oy:n antamien tietojen perusteella.

Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen osassa IV "Valintaperusteet", kohdassa B: "Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema" on esitetty tarjoajan vuotuista liikevaihtoa koskeva vaatimus. Sen mukaisesti tarjoajan liikevaihdon on tullut olla vähintään viisi miljoonaa (5.000.000) euroa vuodessa viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta. Kyseisessä kohdassa on myös todettu, että tarjoajan tilannetta voidaan arvioida myös pyydettäessä toimitettavien tilinpäätöstietojen ja/tai muun selvityksen sekä hankintayksikön oma-aloitteisesti hankkiman selvityksen perusteella.

Lexmark Finland on ilmoittanut tarjouksessaan vuotuiseksi liikevaihdoksi 3.214.000.000 euroa ja toimittanut liitteenä Lexmark International, Inc.:n asiakirjan "Lexmark, Annual Report 2015".

Hankintayksikkö on 1.8.2016 pyytänyt asiassa selvitystä Lexmark Finlandilta. Lexmark Finland on hankintayksikölle toimittamassaan 3.8.2016 päivätyssä selvityksessä muun ohella esittänyt, että Lexmark Finlandin liiketoimintojen liikevaihtoa vastaava luku on vuonna 2015 ollut 7.483.384,27 euroa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on Lexmark Finlandilta saamansa Lexmark International, Inc.:n konsernirakennetta sekä Suomen sivuliikettä koskeneen selvityksen perusteella voinut arvioida, että Lexmark Finland on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetun vuotuista liikevaihtoa koskeneen vähimmäisvaatimuksen. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myöskään sen johdosta, kun ei ole sulkenut Lexmark Finlandia tarjouskilpailusta sen perusteella, ettei Lexmark Finland olisi täyttänyt liikevaihtoa koskenutta vähimmäisvaatimusta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on toiseksi esittänyt, että Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksissaan tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista, minkä vuoksi kyseiset tarjoukset olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) mukaan kyseisessä säännöksessä vahvistetaan tarjoajan näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Esitöissä edelleen todetun mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä vaatimuksia tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tarjoamiensa tuotteiden osalta tullut sisällyttää tarjoukseensa tiedot viidestä monitoimilaitteesta, kahdesta verkkotulostimesta ja yhdestä turvatulostusratkaisusta. Tarjoajan on tullut nimetä tarjouksessaan tarjoamansa laitteen tuotemerkki ja malli. Tarjoukseen on tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen osan IV "Valintaperusteet", kohdan C: "Tekninen ja ammatillinen pätevyys" mukaan tullut liittää vakiomuotoiset tuote-esitteet tarjotuista tuotteista.

Tarjouspyynnön hankintamenettelyä koskevien lisätietojen kohdan 5. "Tarjousten käsittely" alakohdassa 5.2 "Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus" on edellytetty, että tarjottujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia. Kyseisen kohdan mukaan tarjoajan on tullut vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja liittää kaikki mahdollisesti pyydetyt selvitykset. Lisäksi kohdassa on ilmoitettu, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa käytetään tarjousta kokonaisuudessaan.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Hintalomake" kansilehdellä on todettu, että tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on tullut täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja kyseisessä dokumentissa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Hintalomakkeella tarjottavien tuotteiden vähimmäisvaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön liitteessä 3 "Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset". Hintalomakkeen täyttöohjeessa on ilmoitettu, että jos tarjoaja ei tarjoa vaatimusten mukaisia tuotteita, se voi johtaa tarjouksen poissulkemiseen tarjouskilpailusta. Täyttöohje on edelleen muun ohella sisältänyt huomautuksen, jonka mukaan tarjoaja vakuuttaa, että tarjottu tuote ja palvelu täyttävät sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteen 3 "Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset" kohdan 1 - Monitoimilaitteet alakohdassa 1.1.10 on vaadittu, että monitoimilaitteiden 2 ja 3 syöttökapasiteettien on tullut olla vähintään 100 arkkia. Liitteen 3 kansilehdellä on todettu, että tarjottujen tuotteiden on tullut täyttää kaikki kyseisessä dokumentissa ilmoitetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien vähimmäisvaatimuksina esitettyjen ominaisuuksien on tullut sisältyä tarjottuihin laitehintoihin. Liitteen ohjeen mukaan tarjoajan on tullut vakuuttaa, että tällä on sopimuskauden ajan saatavilla kyseisellä välilehdellä mainitut, kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tuotteet.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe.

Markkinaoikeus toteaa, että Lexmark Finland on tarjouksessaan vastannut kummankin edellä mainitun tuotemallin osalta "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset". Lexmark Finlandin tarjouksen oheen liitetyissä vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kummankin mainitun laitteen osalta syöttölaitteen enimmäiskapasiteetiksi on sen sijaan mainittu 50 arkkia.

Asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on 22.8.2016 pyytänyt Lexmark Finlandilta lausuntoa monitoimilaitteiden 2 ja 3 tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lexmark Finland on hankintayksikölle toimittamassaan lausunnossa toistanut sen, että kyseiset monitoimilaitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Lexmark Finland on lausunnossaan edelleen todennut, että monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten. Lisäksi Lexmark Finland on lausunnossaan todennut, että maa- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia ei dokumentoida vakioituihin tuote-esitteisiin.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on suorittanut Lexmark Finlandin tarjoamien tuotemallien Lexmark CX725dthe ja Lexmark MX611dhe testaamisen, todeten kummankin laitteen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset syöttölaitteen syöttökapasiteetin osalta.

Ricohin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Ricoh MP C501SPF.

Markkinaoikeus toteaa, että Ricoh on tarjouksessaan vastannut kummankin edellä mainitun tuotemallin osalta "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset". Ricohin tarjouksen oheen liitetyissä vakiomuotoisissa tuote-esitteissä ei ole ollut mainintaa kummankaan mainitun laitteen osalta syöttölaitteen enimmäiskapasiteetista.

Asiassa esitetyn mukaan Ricoh on esittänyt hankintayksikölle tämän pyynnöstä monitoimilaitetta 2 koskeneen Ricoh Europe B.V:n selvityksen, jonka mukaan tuotemalli Ricoh MP C406ZSP on mahdollista toimittaa siten, että sen syöttökapasiteetti on 100 arkkia.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on suorittanut tuotemallin Ricoh MP C501SPF testaamisen, todeten sen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset syöttölaitteen syöttökapasiteetin osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla esitetty vähimmäisvaatimukset, jotka tarjottujen laitteiden on tullut täyttää, sekä edelleen ilmoitettu, että kaikkien vähimmäisvaatimuksina esitettyjen ominaisuuksien tulee sisältyä tarjottuihin laitehintoihin. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla edellytetty tarjottuja tuotteita koskeneiden vakiomuotoisten tuote-esitteiden liittämistä tarjoukseen.

Edellä selostetulla tavalla sekä Lexmark Finland että Ricoh ovat tarjouksissaan ilmoittaneet nimenomaisesti monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamiensa tuotemallien osalta, että kyseiset laitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.

Lexmark Finlandin tarjouksen oheen liitetyissä tuote-esitteissä on sinänsä mainittu monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjottujen tuotteiden osalta syöttölaitteen syöttökapasiteetiksi 50 arkkia, kun kyseisen kapasiteetin tarjouspyynnön mukaan on tullut olla 100 arkkia, kun taas Ricohin tarjouksen oheen liitetyistä tuote-esitteistä vastaavaa tietoa ei ole ilmennyt lainkaan.

Viimeksi mainitulta osin markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että tarjouspyynnössä on edellytetty ainoastaan vakiomuotoisten tuote-esitteiden liittämistä tarjoukseen. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole ensinnäkään edellytetty, että kaikkien tarjouspyynnössä esitettyjen tarjottavia laitteita koskeneiden vaatimusten on tullut ilmetä kyseisistä tuote-esitteistä. Tarjouspyynnössä ei edelleen ole edellytetty, että tarjottavien laitteiden on tullut täsmällisesti vastata sanotuissa vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kuvattuja laitteita eikä myöskään edellytetty tarjoajia esittämään nimenomaista selvitystä siinä tapauksessa, että tarjottava laite poikkeaa mainitussa vakiomuotoisessa tuote-esitteessä kuvatusta laitteesta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että sekä Lexmark Finlandin että Ricohin tarjouksen osalta hankintayksikkö on voinut jo kyseisten tarjousten perusteella lähteä siitä, että Lexmark Finlandin ja Ricohin monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamat laitteet ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia syöttölaitteen syöttökapasiteettia koskeneen vaatimuksen osalta.

Edellä mainittuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua hankintayksikön menettelystä liittyen sen myöhempiin toimenpiteisiin koskien varmistumista Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuudesta sanotulta osin.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksia tarjouskilpailusta sen perusteella, että niiden tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 olisivat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Valittaja on lisäksi saatujen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuteen liittyen esittänyt, ettei hankintayksikön olisi tullut selvittää Xerox Oy:ltä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuteen liittyviä seikkoja, vaan sulkea Xerox Oy:n tarjous tarjouskilpailusta puutteellisen laitemallimerkinnän vuoksi.

Markkinaoikeus toteaa, että Xerox Oy on sijoittunut tarjousten vertailussa vasta valittajan jälkeen. Sanottuun nähden valittajan ei ole katsottava osoittaneen, miten Xerox Oy:n tarjouksen mahdollinen sulkeminen tarjouskilpailusta olisi voinut vaikuttaa valittajan asemaan muita valittajan nähden paremmiksi arvioituja tarjoajia heikentävästi.

Tarjousten hinnoittelu

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten vastaisesti ensinnäkin pyytäessään tarjoajilta lisäselvitystä tarjousten hinnoista.

Hankintayksikkö on esittänyt pyytäneensä lisäselvitystä Lexmark Finlandilta, Ricohilta, Toshibalta ja HP Finland Oy:ltä koskien mahdollista poikkeuksellisen alhaista tarjousten hinnoittelua.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 107) mukaan hankintayksiköllä on oikeus hylätä hankinnan edellyttämään suoritukseen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset. Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Hankintasäännöksissä ei ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella. Hankintayksikön on kuitenkin arvioidessaan kysymystä tarjouksen hylkäämisestä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella meneteltävä tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua koskevan vaatimuksen mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun lisäselvityksen hinnoittelustaan antaneet tarjoajat ovat selvityksissään sitoutuneet tarjoamiinsa hintoihin ja perustelleet hinnoitteluaan sisäisellä kustannusrakenteellaan sekä tarjoamillaan laite- ja palveluratkaisuilla.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankintayksiköllä olisi ollut perusteltua syytä epäillä, etteivät kyseessä olevat tarjoajat voisi tarjoamillaan hinnoilla suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on pyytänyt tarjoajilta selvitystä tarjousten hinnoittelusta eikä sittemmin ole saamiensa selvitysten perusteella hylännyt kyseessä olevien tarjoajien tarjouksia hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisina.

Edellä mainitun lisäksi valittaja on esittänyt, että osa tarjoajista ei olisi noudattanut tarjouspyynnön liitteenä olleen hintalomakkeen täyttöohjetta, vaan tarjouksissa ilmoitettujen laitteiden hintoihin olisi sisällytetty palvelua tai "palvelut on muuten sisällytetty kokonaistarjoukseen". Valittajan esittämän mukaan hankintayksikkö hyväksyessään tällaisia tarjouksia tarjousvertailuun olisi hyväksynyt tarjouspyynnön ehtojen vastaisesti laadittuja tarjouksia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajalla on ollut oikeus hinnoitella tarjoamansa tuotteet ja palvelut tarjoukseensa haluamallaan tavalla, kunhan se on noudattanut tarjouspyynnön hintalomakkeen täyttöä koskeneita ohjeita sekä laitteille ja palveluille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että asiassa ei ole käynyt ilmi, että tarjoajat olisivat valittajan esittämällä tavalla muuttaneet hintalomaketta tai hinnoitelleet palvelut vastoin tarjouspyynnön ohjeistusta. Hankintayksikkö ei ole näin ollen menetellyt virheellisesti hyväksyessään tarjoajien tarjoukset mukaan tarjousvertailuun.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut tarjoajia tarjouskilpailusta sen perusteella, että hintalomakkeen täyttämisessä ei olisi noudatettu annettuja ohjeita.

Turvatulostusratkaisujen laadun ja toimivuuden varmistaminen

Valittaja on vielä esittänyt, että hankintayksikkö on jättänyt varmistamatta turvatulostusratkaisujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen. Valittajan esittämän mukaan hankintayksikön olisi tullut osana tarjousten soveltuvuuden arviointia ja tarjousten vertailua suorittaa toimenpiteitä tarjottujen turvatulostusratkaisujen laadun ja toimivuuden varmistamiseksi. Valittaja on lisäksi esittänyt, että turvatulostusratkaisua koskevan toimituksen sopimuksenvastaisuuden jälkikäteinen sanktiointi hankintasopimuksessa ei ole ollut riittävä keino varmistua tarjousten tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Markkinaoikeus toteaa hankintayksikön laatiman 20.6.2016 päivätyn yhteenvedon perusteella, että hankintayksikkö on vastaanottanut seuraavan turvatulostusratkaisujen todentamista koskevan kysymyksen:

"54. Kysymys: Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset 3.2.8 Miten Hansel Oy varmistaa minikilpailutuksissa mukana olevien tarjoajien kyvykkyyden tukea Asiakkaiden käytössä olevia virkakortti- / toimikorttityyppejä käyttäjän tunnistamisessa, turvatulostuksessa ja skannaustoiminnoissa?

On hyvin mahdollista, että kaikki alan toimijat eivät pysty tukemaan virkakortilla tapahtuvaa todennusta Asiakkaiden käytössä olevilla virkakorteilla tai ylipäätään toimikorteilla. Miten Hansel varmistaa, ettei toimittajalla, ilman pelkoa mahdollisesta hylkäyksestä, ole tässä tarjouspyynnössä mahdollisuutta täyttää turvatulostuksen vähimmäisvaatimuslomaketta siten, että lupaavat kaikkien vähimmäisvaatimusten täyttyvän, mutta sitten kyseinen toimittaja jättäytyy pois niistä minikilpailutuksista, joissa edellytetään virkakortilla tapahtuvaa todennusta tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaisesti?

Suosittelisimme vahvasti Hanselia muuttamaan todennusvaatimusta niin, että toimittajan pitää kyetä esittämään toimiva ja vaatimukset täyttävä toimikorttiratkaisu jo puitesopimuskilpailutusvaiheessa, eikä vasta osana hankintayksikön minikilpailutusta.

Tässä on hyvä huomioida, että osa toimikorttitunnistautumiseen liittyvistä vähimmäisvaatimuksista vaativat laitteilta tiettyjä ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole kaikkien toimittajien laitteissa vakio-ominaisuuksia tai saatavissa kaikkiin laitemalleihin. Mikäli jokin toimittaja ei alun perinkään aio toteuttaa toimikorttiratkaisua, mutta lupaa ominaisuuksien täyttyvän päästäkseen puitesopimukseen, kykenee tämä toimittaja tarjoamaan erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja tuotteita, kuin toimittaja, jolla on aito aikomus ja kyvykkyys toteuttaa vaadittu toimikorttiratkaisu, Tämä asettaa mielestämme toimittajat epäreiluun kilpailutilanteeseen keskenään."

Hankintayksikkö on vastannut edellä mainittuun kysymykseen seuraavaa:

"Vastaus: Vaatimusten täyttämiseen riittää, että vaatimukset täyttyvät viimeistään puitesopimuskauden alkaessa. Virheellisten tietojen antaminen hankintamenettelyssä on poissulkuperuste. Asiakkaat voivat kevennetyissä kilpailutuksissa edellyttää voittaneelta esim. vaatimustenmukaisuuden tarkistamista tai sanktiointia, jos vaatimukset eivät täyty."

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää sitä, että tarjoajalla olisi jo tarjouksentekohetkellä käytettävissään kaikki tarpeelliset resurssit. Riittävää on, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla sopimuskauden alkaessa.

Hankintayksiköllä on oikeus puolestaan luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin ja vastaavasti annettu tarjous sitoo tarjoajaa, joka myös vastaa tarjouksessaan antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet muun ohella, että niiden tarjoamat turvatulostusratkaisut ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Edellä esitetty huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut lähteä siitä, että tarjoajat ovat tarjonneet tuotteita, jotka ovat olleet mainituilta osin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaisia. Hankintayksiköllä ei edellä todetulla tavalla ole ollut velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että tarjouksissa esitetyn perusteella hankintayksikölle olisi herännyt perusteltu aihe epäillä, että tuotteet tai tarjotut ratkaisut eivät vastaisi tarjouspyyntömateriaalissa turvatulostusratkaisuille asetettuja vaatimuksia.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan tarjotut turvatulostusratkaisut tarjouspyynnön mukaisiksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultavat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavien määriltään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n korvaamaan Hansel Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.875,50 eurolla, Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa oikeudenkäyntikulut 2.888,10 eurolla, Ricoh Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.351,25 eurolla ja Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finlandin oikeudenkäyntikulut 3.450 eurolla, kaikki edellä mainitut määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaisu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.2.2019 taltionumero 734.

 
Julkaistu 2.8.2017