MAO:507/17

Hansel Oy - tulostuslaitteet ja niihin liittyvät palvelut

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/462 ja 2016/546
Antopäivä: 14.7.2017

ASIAN TAUSTA

Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.5.2016 julkaistulla ja 8.7.2016 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tulostuslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden tavarahankinnasta tarjouspyynnössä yksilöidyille Hansel Oy:n asiakkaille vuosille 2016–2018 ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Hansel Oy on 15.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitesopimustoimittajiksi:
­­­–Canon Oy:n
– InfoCare Oy:n ja KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n muodostaman KYOCERA IC -ryhmittymän
– Lexmark Finland, Lexmark Nordic L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa
– Ricoh Finland Oy:n
– Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finlandin.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy (jäljempänä myös Konica Minolta) on sijoittunut tarjousvertailussa kuudenneksi ja Xerox Oy seitsemänneksi.

Hansel Oy on 5.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä muuttanut edellä mainittua 15.7.2016 tekemäänsä hankintapäätöstä sulkemalla Ricoh Finland Oy:n (jäljempänä myös Ricoh) tarjouksen tarjouskilpailusta ja valitsemalla sen tilalle Konica Minoltan tarjouksen.

Tämän jälkeen Hansel Oy on 14.9.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.8.2016 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja hyväksynyt Ricohin tarjouksen sittenkin tarjousten vertailuun. Hankintaoikaisupäätöksellä 14.9.2016 valitut puitesopimustoimittajat ovat olleet siten samat kuin edellä mainitulla 15.7.2016 tehdyllä hankintapäätöksellä valitut puitesopimustoimittajat.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 36.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Markkinaoikeuden diaarinumero 2016/462

Xerox Oy on markkinaoikeudelle 19.8.2016 toimittamassaan valituksessa vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 5.8.2016 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 100.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut käsillä olevassa asiassa ja markkinaoikeuden asiassa 2016/546 yhteensä 12.155 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittaja on esittänyt, että tarjouskilpailuun osallistuneen Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa (jäljempänä myös Lexmark Finland) tarjouksessa tarjotut tuotteet Lexmark CX725dthe ja Lexmark MX611dhe eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia, minkä vuoksi sen tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on 7.9.2016 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastineessa vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.094,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on edellä mainitun jälkeen 14.9.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä poistanut valituksenalaisen hankintaoikaisupäätöksen 5.8.2016.

Markkinaoikeuden diaarinumero 2016/546

Valitus

Vaatimukset

Xerox Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen 14.9.2016 ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 100.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut käsillä olevassa asiassa ja markkinaoikeuden asiassa 2016/462 viivästyskorkoineen.

Perusteet

Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksissaan tarjoamat tuotteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia, minkä vuoksi hankintayksikön olisi tullut sulkea niiden tarjoukset tarjousvertailusta.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe. Näiden tuotteiden tuote-esitteiden mukainen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen enimmäiskapasiteetti on 50 arkkia. Kyseiset tuotteet eivät siten ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista.

Ricohin tarjouksessa on puolestaan yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Ricoh MP C406ZSP, jonka tuote-esitteen mukainen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen enimmäiskapasiteetti on 50 arkkia, ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Ricoh MP 501SPF, jonka tuote-esitteen mukainen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen enimmäiskapasiteetti on 75 arkkia. Kyseiset tuotteet eivät siten ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista.

Myös erään monitoimilaitemarkkinoilla riippumattomana testauslaitoksena toimivan tahon testeihin perustuneiden vertailutietojen mukaan sekä Lexmark Finlandin että Ricohin edellä mainittujen laitteiden asiakirjansyöttölaitteiden enimmäiskapasiteetit ovat olleet vastaavat, mitä yhtiöt ovat edellä todetulla tavalla omissa esitteissään ilmoittaneet.

Hankintayksikkö on Lexmark Finlandin ja Ricohin laitteiden syöttölaitekapasiteetista esitettyjen väitteiden johdosta suorittanut niitä koskeneen testauksen. Valittajalle on sinänsä näytetty testauksesta video, jonka perusteella paperiarkit ovat menneet laitteista läpi. Valittajalle ei ole kuitenkaan tarjottu tilaisuutta tutustua tarkemmin testattuihin laitteisiin, esimerkiksi sen arvioimiseksi, ovatko laitteet olleet kaikilta osin samat, mitä Lexmark Finland ja Ricoh ovat tarjouksissaan tarjonneet. Hankintayksikkö ei ole myöskään asiasta kysyttäessä kertonut, onko mainittujen tarjoajien tarjoamiin laitteisiin tehty muutoksia esimerkiksi syöttölaitteen osalta. Menettelyllään hankintayksikön onkin katsottava loukanneen tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita.

Monitoimilaitemarkkinoilla on suhteellisen vakiintunut jako eri kokoluokan laitteisiin. Syöttölaitekapasiteetiltaan 50 arkin laitteita ei ole suunniteltu rakenteeltaan samanlaiseen käyttöön kuin syöttökapasiteetiltaan 100 arkin laitetta. Mikäli pienemmästä laitteesta on mennyt yhdessä testauksessa läpi 100 arkkia, tämä ei ole tarkoittanut sitä, että laite kestäisi tällaisen käytön laitteen elinkaaren ajan, sillä sitä ei ole sellaiseen käyttöön suunniteltu tai testattu.

Vastine

Vaatimukset

Hansel Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.881,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 ovat olleet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia eikä perusteita Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten poissulkemiseen ole ollut.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajia on pyydetty liittämään tarjoukseensa tarjottujen laitteiden vakiomuotoiset tuote-esitteet. Se, että tuote-esitteet eivät ole kaikilta osin vastanneet tarjottujen laitteiden ominaisuuksia, ei ole tehnyt tarjouksista eikä tarjotuista laitteista tarjouspyynnön vastaisia.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut tulostuslaitteita lukuisia kertoja aiemminkin ja sen tiedossa on ollut, että useat monitoimilaitteiden valmistajat kykenevät muokkaamaan vakiomuotoisia laitteitaan asiakastarpeidensa mukaisesti.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe. Lexmark Finland on tarjouksessaan vastannut "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset".

Hankintayksikkö on 22.8.2016 pyytänyt Xerox Oy:n esittämien väitteiden johdosta Lexmark Finlandilta lausuntoa monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjottujen laitteiden tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lexmark Finland on vahvistanut lausunnossaan, että tarjotut monitoimilaitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset ja että "monitoimilaiteluokkiin 2 ja 3 tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten". Lisäksi Lexmark Finland on lausunnossaan huomauttanut, että "maa- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia ei dokumentoida vakioituihin tuote-esitteisiin". Lexmark Finlandin lausuman todentamiseksi hankintayksikkö on testannut tarjottujen laitteiden syöttökapasiteetin ja todennut molempien laitteiden täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset.

Ricoh on puolestaan tarjonnut monitoimilaitteeksi 2 mallia Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 mallia Ricoh MP C501SPF. Ricohin tarjoukseensa oheistamissa vakiomuotoisissa tuote-esitteissä ei ole ollut mainintaa kyseisten laitteiden skannauksen arkinsyöttölaitteen kapasiteetista.

Ricoh on kuitenkin myöhemmin toimittamillaan selvityksillä osoittanut, että tarjottuja laitteita on ollut olemassa ja että ne ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Lisäksi Ricoh on toimittanut monitoimilaitteen 3 hankintayksikön asiantuntijoiden testattavaksi, minkä yhteydessä hankintayksikö on voinut todeta laitteen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset.

Hankintayksikön suorittamalla testaamisella ei ole millään tavalla vaarannettu tarjoajien yhdenvertaisuutta vaan pyritty selvittämään Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta. Testaustilaisuuksissa kuvatut videot on Lexmark Finlandin ja Ricohin luvalla esitetty valittajan edustajille hankintayksikön tiloissa. Testatut monitoimilaitteet ovat olleet jo aiemmin käytössä olleita laitteita.

Valittajan viittaaman erään ulkopuolisen testauslaitoksen taulukot testattujen laitemallien ominaisuuksista ovat kertoneet ainoastaan laitteiden ominaisuuksista sillä hetkellä, kun mainittu testauslaitos on tosiasiassa tehnyt testejä. Niiden perusteella ei ole voitu tehdä päätelmiä yksittäiseen tarjouspyyntöön tarjottujen ja mahdollisesti asiakaskohtaisesti sovitettujen laitteiden ominaisuuksista.

Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankinnan kohde hankintatarpeensa mukaisesti eikä se ole sidottu markkinoilla vakioidusti saatavilla oleviin ratkaisuihin. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että tarjottujen laitteiden olisi tullut olla yleisesti markkinoilla olevia kaupallisesti vakioituja tuotteita, vaan laitteiden on tullut täyttää nimenomaisesti tarjouspyynnössä edellytetyt toiminnalliset ja suorituskykyyn liittyvät yksilöidyt vaatimukset. Tarjoajan mahdollisuus räätälöidä tuotevalikoimaansa maa- ja asiakaskohtaisesti on tarjoajan kilpailuetu eikä se ole tehnyt tarjouksesta tarjouspyynnön vastaista.

Lexmark Finland ja Ricoh eivät ole vaihtaneet tai muokanneet tarjoamiaan laitteita, vaan niiden tarjouksessaan tarjoamat laitteet ovat alun perinkin täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset.

Kuultavien lausunnot

Lexmark Finland on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.611,90 eurolla viivästyskorkoineen.

Lexmark Finland on antamallaan tarjouksella sitoutunut toimittamaan laitteet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Tarjotut laitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset teknisten ominaisuuksien osalta. Lexmark Finlandin tarjouksessa on lisäksi sitouduttu siihen, että monitoimilaiteluokkiin 2 ja 3 tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten.

Tuotekehitys ja laitteiden kokoonpano mahdollistavat vaatimusten konkreettisen täyttämisen siten, että vakiomuotoisesta laite-esitteestä hieman poikkeavia laitekokoonpanoja ja ohjelmistoratkaisuja voidaan toimittaa. Näitä kokoonpanoja ei dokumentoida erikseen vakioituihin tuote-esitteisiin.

Lexmark Finland on toimittanut hankintayksikölle lausunnon hankintayksikön esittämän pyynnön mukaisesti. Kyse ei ole ollut tarjouksen muuttamisesta, vaan tarjousta on täsmennetty pyynnön edellyttämällä tavalla. Lisäksi Lexmark Finland on pyynnön mukaisesti toimittanut laitteet hankintayksikölle testattavaksi ja hankintayksikkö on todennut, että kyseessä olevien laitteiden kapasiteetti on vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia. Myös valittajalle on varattu mahdollisuus tutustua videotallenteeseen, jossa Lexmark Finlandin laitteiden tarjouspyynnönmukaisuus on todennettu.

Valittajan viittaama ulkopuolinen testauslaitos ei ole osallistunut hankintayksikön suorittamaan tarjottujen laitteiden ominaisuuksien todentamiseen. Näin ollen kyseisen laitoksen suorittamilla testeillä ei ole ollut varsinaista asiayhteyttä nyt kyseessä olevaan hankintaan.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjottujen laitteiden on tullut kaikilta osin vastata jotakin tiettyä vakioidussa tuote-esitteessä mainittua ominaisuutta. Keskeistä on ollut se, ovatko tarjotut laitteet vastanneet tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia.

Ricoh Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.351,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Ricohin tarjousta ei ole paranneltu tarjousajan päättymisen jälkeen. Ricoh ei ole esittänyt mitään sellaista uutta tietoa laitteistaan tai tarjouksen ehdoista, joka ei olisi ollut tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla Ricohin alkuperäisessä tarjouksessa. Ricoh on ainoastaan antanut hankintayksikön pyytämiä täsmentäviä tietoja tarjouksestaan.

Ricohin tarjoamia laitteita ei myöskään ole vaihdettu tarjousajan päättymisen jälkeen. Ricohin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 Ricoh MP 501SPF, jotka on mainittu myös kysymyksessä olevassa hankintaoikaisupäätöksessä.

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi kilpailevilla tarjoajilla ei ole voinut olla samanlaista oikeutta tarkastaa laitteita kuin hankintayksiköllä. Xerox Oy on saanut nähtäväkseen videon hankintayksikön testaustilaisuudesta ja on ollut hankintayksikön vastuulla arvioida tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus.

Ricoh on sitoutunut tarjoamaan tarjouspyynnön syöttökapasiteettia koskevan vaatimuksen täyttäviä laitteita. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu ilmoittamaan mitään tietoja nimenomaisesti laite-esitteessä, vaan tarjoukseen on pyydetty liittämään vakiomuotoiset tuote-esitteet, joilla ei Ricohin käsityksen mukaan ole ollut merkitystä tarjottujen laitteiden tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa. Hankintayksikkö on Xerox Oy:n hankintapäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen selvittänyt Ricohin tarjoamien laitteiden syöttökapasiteetit ja todennut niiden täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset.

Canon Oy, InfoCare Oy ja KYOCERA Document Solutions Finland Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on tulkinnut asettamaansa syöttölaitteen vähimmäiskapasiteettivaatimusta alan vakiintuneen käytännön vastaisesti. Hankintayksikkö on hyväksynyt Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjoukset, vaikka kyseiset tarjoajat ovat muista tarjoajista poikkeavalla tavalla tarjonneet kokoluokkaa pienempiä ja luonnollisesti tämän vuoksi edullisempia laitteita. Muut tarjoajat ovat mieltäneet syöttökapasiteettia koskeneen vähimmäisvaatimuksen tarkoittaneen alalla vakiintuneen tavan mukaisesti sitä kapasiteettia, joka laitteelle on suunniteltu, hyväksytty ja jollaisena sitä yleensä markkinoidaan.

Hankintayksikkö on tarjoajien kysymyksiin antamassaan vastauksessa yksiselitteisesti todennut, että "Tarjouspyynnön vaatimusta ei muuteta", vaikka hankintayksikkö olisi voinut selventää vähimmäisvaatimuksen tulkintaa. Tämä on muodostanut tilanteen, jossa eri tarjoajien laitteet eivät ole olleet vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, koska se ei ole tuonut vakiintuneesta käytännöstä poikkeavaa näkemystään esille.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, ettei tarjouspyynnössä ole edellytetty tarjoajien tarjoavan tietyn kokoluokan laitteita, vaan tarjouspyynnön nimenomaiset vaatimukset täyttäviä laitteita. Perusteita Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten sulkemiselle tarjouskilpailusta ei ole ollut.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintamenettelyn kulusta

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia tulostuslaitteista palveluineen vuosille 2016–2018. Tarjouspyynnön mukaan kyse on ollut puitejärjestelystä, johon valitaan viisi tarjousten vertailussa eniten pisteitä saanutta toimittajaa, jotka edustavat kukin eri tuotemerkkiä tarjottavien tulostuslaitteiden osalta. Tarjousten valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaan muodostunut vertailukorin kokonaishinnan mukaisesti sisältäen neljä alaryhmää: 1 Monitoimilaitteet, 2 Verkkotulostimet, 3 Turvatulostus ja 4 Palvelut.

Hankintayksikkö on 15.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn. Valittajan tarjous on sijoittunut tarjousten vertailussa sijalle seitsemän. Kuudenneksi tarjousten vertailussa sijoittuneen Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n hankintapäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen hankintayksikkö on 5.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut tarjousvertailusta ensimmäiseksi sijoittuneen Ricohin tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Ricoh on tehnyt edellä mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka yhteydessä se on antanut hankintayksikölle lisäselvityksen tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta. Hankintayksikkö on 14.9.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.8.2016 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja hyväksynyt Ricohin tarjouksen tarjousvertailuun.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/546

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) mukaan kyseisessä säännöksessä vahvistetaan tarjoajan näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Esitöissä edelleen todetun mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä vaatimuksia tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tarjoamiensa tuotteiden osalta tullut sisällyttää tarjoukseensa tiedot viidestä monitoimilaitteesta, kahdesta verkkotulostimesta ja yhdestä turvatulostusratkaisusta. Tarjoajan on tullut nimetä tarjouksessaan tarjoamansa laitteen tuotemerkki ja malli. Tarjoukseen on tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen osan IV "Valintaperusteet", kohdan C: "Tekninen ja ammatillinen pätevyys" mukaan tullut liittää vakiomuotoiset tuote-esitteet tarjotuista tuotteista.

Tarjouspyynnön hankintamenettelyä koskevien lisätietojen kohdan 5. "Tarjousten käsittely" alakohdassa 5.2 "Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus" on edellytetty, että tarjottujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia. Kyseisen kohdan mukaan tarjoajan on tullut vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja liittää kaikki mahdollisesti pyydetyt selvitykset. Lisäksi kohdassa on ilmoitettu, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa käytetään tarjousta kokonaisuudessaan.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Hintalomake" kansilehdellä on todettu, että tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on tullut täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja kyseisessä dokumentissa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Hintalomakkeella tarjottavien tuotteiden vähimmäisvaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön liitteessä 3 "Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset". Hintalomakkeen täyttöohjeessa on ilmoitettu, että jos tarjoaja ei tarjoa vaatimusten mukaisia tuotteita, se voi johtaa tarjouksen poissulkemiseen tarjouskilpailusta. Täyttöohje on edelleen muun ohella sisältänyt huomautuksen, jonka mukaan tarjoaja vakuuttaa, että tarjottu tuote ja palvelu täyttävät sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteen 3 "Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset" kohdan 1 - Monitoimilaitteet alakohdassa 1.1.10 on vaadittu, että monitoimilaitteiden 2 ja 3 syöttökapasiteettien on tullut olla vähintään 100 arkkia. Liitteen 3 kansilehdellä on todettu, että tarjottujen tuotteiden on tullut täyttää kaikki kyseisessä dokumentissa ilmoitetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien vähimmäisvaatimuksina esitettyjen ominaisuuksien on tullut sisältyä tarjottuihin laitehintoihin. Liitteen ohjeen mukaan tarjoajan on tullut vakuuttaa, että tällä on sopimuskauden ajan saatavilla kyseisellä välilehdellä mainitut, kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tuotteet.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksissaan tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista, minkä vuoksi kyseiset tarjoukset olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe.

Markkinaoikeus toteaa, että Lexmark Finland on tarjouksessaan vastannut kummankin edellä mainitun tuotemallin osalta "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset". Lexmark Finlandin tarjouksen oheen liitetyissä vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kummankin mainitun laitteen osalta syöttölaitteen enimmäiskapasiteetiksi on sen sijaan mainittu 50 arkkia.

Asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on 22.8.2016 pyytänyt Lexmark Finlandilta lausuntoa monitoimilaitteiden 2 ja 3 tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lexmark Finland on hankintayksikölle toimittamassaan lausunnossa toistanut sen, että kyseiset monitoimilaitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Lexmark Finland on lausunnossaan edelleen todennut, että monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten. Lisäksi Lexmark Finland on lausunnossaan todennut, että maa- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia ei dokumentoida vakioituihin tuote-esitteisiin.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on suorittanut Lexmark Finlandin tarjoamien tuotemallien Lexmark CX725dthe ja Lexmark MX611dhe testaamisen, todeten kummankin laitteen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset syöttölaitteen syöttökapasiteetin osalta.

Ricohin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Ricoh MP C501SPF.

Markkinaoikeus toteaa, että Ricoh on tarjouksessaan vastannut kummankin edellä mainitun tuotemallin osalta "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset". Ricohin tarjouksen oheen liitetyissä vakiomuotoisissa tuote-esitteissä ei ole ollut mainintaa kummankaan mainitun laitteen osalta syöttölaitteen enimmäiskapasiteetista.

Asiassa esitetyn mukaan Ricoh on esittänyt hankintayksikölle tämän pyynnöstä monitoimilaitetta 2 koskeneen Ricoh Europe B.V:n selvityksen, jonka mukaan tuotemalli Ricoh MP C406ZSP on mahdollista toimittaa siten, että sen syöttökapasiteetti on 100 arkkia.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on suorittanut tuotemallin Ricoh MP C501SPF testaamisen, todeten sen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset syöttölaitteen syöttökapasiteetin osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla esitetty vähimmäisvaatimukset, jotka tarjottujen laitteiden on tullut täyttää, sekä edelleen ilmoitettu, että kaikkien vähimmäisvaatimuksina esitettyjen ominaisuuksien tulee sisältyä tarjottuihin laitehintoihin. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla edellytetty tarjottuja tuotteita koskeneiden vakiomuotoisten tuote-esitteiden liittämistä tarjoukseen.

Edellä selostetulla tavalla sekä Lexmark Finland että Ricoh ovat tarjouksissaan ilmoittaneet nimenomaisesti monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamiensa tuotemallien osalta, että kyseiset laitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.

Lexmark Finlandin tarjouksen oheen liitetyissä tuote-esitteissä on sinänsä mainittu monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjottujen tuotteiden osalta syöttölaitteen syöttökapasiteetiksi 50 arkkia, kun kyseisen kapasiteetin tarjouspyynnön mukaan on tullut olla 100 arkkia, kun taas Ricohin tarjouksen oheen liitetyistä tuote-esitteistä vastaavaa tietoa ei ole ilmennyt lainkaan.

Viimeksi mainitulta osin markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että tarjouspyynnössä on edellytetty ainoastaan vakiomuotoisten tuote-esitteiden liittämistä tarjoukseen. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole ensinnäkään edellytetty, että kaikkien tarjouspyynnössä esitettyjen tarjottavia laitteita koskeneiden vaatimusten on tullut ilmetä kyseisistä tuote-esitteistä. Tarjouspyynnössä ei edelleen ole edellytetty, että tarjottavien laitteiden on tullut täsmällisesti vastata sanotuissa vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kuvattuja laitteita eikä myöskään edellytetty tarjoajia esittämään nimenomaista selvitystä siinä tapauksessa, että tarjottava laite poikkeaa mainitussa vakiomuotoisessa tuote-esitteessä kuvatusta laitteesta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että sekä Lexmark Finlandin että Ricohin tarjouksen osalta hankintayksikkö on voinut jo kyseisten tarjousten perusteella lähteä siitä, että Lexmark Finlandin ja Ricohin monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamat laitteet ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia syöttölaitteen syöttökapasiteettia koskeneen vaatimuksen osalta.

Edellä mainittuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua hankintayksikön menettelystä liittyen sen myöhempiin toimenpiteisiin koskien varmistumista Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuudesta sanotulta osin.

Valittaja on edellä mainittuun syöttölaitteen syöttökapasiteettivaatimukseen liittyen lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö olisi tulkinnut kyseistä vaatimusta alan vakiintuneen käytännön vastaisesti. Valittajan esittämän mukaan, vaikka Lexmark Finlandin ja Ricohin monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamien laitteiden olisikin katsottava täyttäneen tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen syöttölaitteen syöttökapasiteetista, on mainituissa laitteissa ollut kyse muiden tarjoajien tarjoamista laitteista poiketen kokoluokkaa pienemmistä laitteista. Lisäksi hankintayksikkö on valittajan mukaan menetellyt virheellisesti, koska se ei ole kertonut tarjoajille poikkeavaa näkemystään eri kokoluokan laitteiden hyväksymisestä ennen tarjousten jättämistä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on edellä selostetulla tavalla asettanut tarjouspyynnössä monitoimilaitteille 2 ja 3 tietyt tekniset vaatimukset, jotka tarjottavien laitteiden on tullut täyttää. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoajan tarjoavan esimerkiksi tietyn kokoluokan mukaista laitetta, vaan ainoastaan laitetta joka täyttää tarjouspyynnön nimenomaiset vaatimukset.

Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että kysymys siitä, onko tarjottavan monitoimilaitteen oltava jotakin tiettyä kokoluokkaa, olisi noussut esiin tarjoajien hankintayksikölle esittämissä kysymyksissä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksia tarjouskilpailusta sen perusteella, että niiden tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 olisivat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/546 valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/546 on siten hylättävä.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/462

Hankintalain 82 §:n 3 momentin mukaan, jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai muun ratkaisunsa hankintaoikaisuna siten, että markkinaoikeudelle valituksen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä, markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään antamatta pääasiasta ratkaisua.

Viimeksi mainitun säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 190/2009 vp s. 57) mukaan, jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai muun toimenpiteen hankintaoikaisuna joko omasta aloitteestaan tai asianosaisen esittämästä vaatimuksesta, markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään pääasiaratkaisua antamatta silloin, kun korjaustoimenpide on suoritettu oikein. Tuolloin valittajalla ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua ratkaisua. Siinä tilanteessa, että asia on vireillä markkinaoikeudessa valituksena ja hankintayksikön korjaamistoimet ovat virheellisiä ja johtavat hakijan aseman heikentymiseen, asian käsittely sen sijaan jatkuisi markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on valittaessaan muutoksenhaun kohteena olevasta hankintaoikaisupäätöksestä 5.8.2016 markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiantila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön tehtyä 14.9.2016 uuden hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen 5.8.2016.

Hankintaoikaisupäätöksen 5.8.2016 poistaminen myöhemmällä uudella hankintaoikaisupäätöksellä on tarkoittanut, että käsillä olevassa asiassa muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös 5.8.2016 on käytännössä menettänyt merkityksensä, sillä hankintayksikkö ei ole voinut enää tehdä mainitun hankintaoikaisupäätöksen perusteella hankintasopimusta tai panna päätöstä muutoinkaan täytäntöön.

Valittajan oikeussuojan tarve saada käsillä olevassa asiassa esittämänsä kysymykset markkinaoikeudessa tutkituiksi on myös tullut turvatuksi valittajan hankintaoikaisupäätöksestä 14.9.2016 tekemän valituksen tutkimisella.

Markkinaoikeus on katsonut edellä markkinaoikeuden asiassa 2016/546 valittajan hankintaoikaisupäätöksestä 14.9.2016 tekemän valituksen osalta, ettei hankintayksikkö ole menetellyt väärin poistaessaan hankintaoikaisupäätöksen 5.8.2016.

Näin ollen valittajalla ei ole 5.8.2016 päivätyn hankintaoikaisupäätöksen osalta enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua päätöstä siitä, oliko hankintayksikkö mainitun hankintaoikaisupäätöksen osalta menetellyt valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintalain 82 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset markkinaoikeuden asian 2016/462 poistamiselle käsittelystä ovat käsillä ja että markkinaoikeus voi siten poistaa sanotun asian 2016/462 käsittelystään antamatta pääasiasta ratkaisua.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/546 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultavat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa mainitussa asiassa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavien määriltään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sanotussa asiassa.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/462 siinä valituksen kohteena ollut valituksenalainen hankintaoikaisupäätös on poistettu sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisupäätöksen poistaminen ei ole perustunut samoihin seikkoihin, joihin valittaja on perustanut mainittuun päätökseen kohdistuneen valituksensa. Edellä mainittuun nähden valittaja on velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut mainitussa asiassa. Valittaja saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa sanotussa asiassa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/546.

Markkinaoikeus poistaa markkinaoikeuden asian diaarinumero 2016/462 käsittelystään.

Markkinaoikeus velvoittaa Xerox Oy:n korvaamaan markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/546 Hansel Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.881,50 eurolla, Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa oikeudenkäyntikulut 1.611,90 eurolla ja Ricoh Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.351,25 eurolla, kaikki edellä mainitut määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Xerox Oy:n korvaamaan markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/462 Hansel Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.094,75 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Xerox Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/462 ja 2016/546.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.8.2017