MAO:498/17

Turun kaupunki - pesula- ja tekstiilienvuokrauspalvelut

julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/32
Antopäivä: 14.7.2017

ASIAN TAUSTA

Turun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.6.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta pesula- ja tekstiilienvuokrauspalvelujen hankinnasta ajalle 1.8.2015–31.7.2018 sekä sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena 6 kuukauden irtisanomisajalla siten, että sopimus päättyy joka tapauksessa viimeistään 31.7.2021.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja on 29.7.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 42 valinnut Turun Tekstiilihuolto Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 30.000 euroa vuodessa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnasta on 24.8.2015 tehty väliaikainen sopimus voittaneen tarjoajan kanssa.

Turun Tekstiilihuolto Oy on sittemmin 31.5.2016 lukien muuttanut toiminimensä Lännen Tekstiilihuolto Oy:ksi.

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY JA RATKAISU MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Melers Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 1.300 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan lasten pussilakanan osalta vain yhden tuotteen, jonka toinen puoli on siniraidallinen ja toinen keltaraidallinen. Tarjottu tuote ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta, jonka mukaan tuotteita on tullut olla vähintään kahta eri väriä.

Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjouksen liitteenä on tullut olla mallistokuvat, värikartat sekä tuote- ja materiaaliselosteet kaikista tarjottavista tekstiilituotteista. Voittanut tarjoaja ei kuitenkaan ole liittänyt tarjoukseensa värikarttoja eri värivaihtoehdoista aikuisten pussilakanoiden, lakanoiden ja tyynyliinojen sekä kasvopyyhkeiden, kylpypyyhkeiden ja keittiöpyyhkeiden osalta. Voittaneen tarjoajan tarjous ei siten ole ollut viimeksi mainitultakaan osin tarjouspyynnön mukainen.

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi lisäksi tullut hylätä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan vuoksi. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat olleet jopa 93,5 prosenttia alempia kuin valittajan tarjouksessa ilmoitetut hinnat. Hankintaa ei voida toteuttaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetuilla hinnoilla. Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukainen alihinnoittelu on ilmentänyt saalistushinnoittelun piirteitä ja on siten aiheuttanut kilpailun vääristymistä markkinoilla.

Vastine

Vaatimukset

Turun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen siltä osin kuin valitus on perustettu voittaneen tarjoajan väitettyyn kilpailulain vastaiseen toimintaan. Muilta osin hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Hankintayksikkö on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu julkista hankintaa koskevan asian yhteydessä tutkia kiellettyihin kilpailunrajoituksiin liittyviä väitteitä eikä itsenäisenä kysymyksenä sitä, onko asiassa menetelty kilpailulainsäädännön vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut lasten pussilakanan osalta tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on tältä osin vaadittu hankinnan kohteelta muun ohessa kahta eri väriä. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut tältä osin värivaihtoehtoina raidallisen keltaisen ja sinisen. Tarjouspyyntöä ei ole voitu tulkita siten, että yhden tuotteen tarjoaminen olisi ollut tarjouspyynnön vastaista.

Aikuisten pussilakanoiden, lakanoiden ja tyynyliinojen sekä kasvopyyhkeiden, kylpypyyhkeiden ja keittiöpyyhkeiden osalta voittaneen tarjoajan tarjouksen eri värivaihtoehdot ovat ilmenneet sen tarjousasiakirjoista. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu vähimmäisvaatimuksia värikartan suhteen. Tarjoajia on kohdeltu tältä osin tasapuolisesti. Esimerkiksi valittajan tarjoaman suojaesiliinan/liivimekon osalta valittajan tarjousasiakirjoissa on väreinä mainittu turkoosi, lila ja musta, mutta tuotekuvassa on ollut vain turkoosinvärinen vaihtoehto. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole sulkenut yhtään tarjousta tarjouskilpailusta. Joka tapauksessa värikartat eivät ole olleet hankinnan kohdetta koskeneita vaatimuksia, joten mahdollista poikkeamaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa on tullut pitää siten vähämerkityksellisenä, että se ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Myöskään voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettua tarjoushintaa ei ole voitu pitää asiallisesti arvioiden ja tarjouspyynnössä arvioitu hankintavolyymi huomioon ottaen niin alhaisena, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi voitu, saati tullut hylätä. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, ettei voittanut tarjoaja kykenisi tarjoamallaan hinnalla toteuttamaan kysymyksessä olevaa palvelua tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Joka tapauksessa hankintayksiköllä ei ole ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta hylätä voittaneen tarjoajan tarjousta.

Kuultavan lausunto

Turun Tekstiilihuolto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.100 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultavan tarjoama yhdeltä puolelta keltaraidallinen ja toiselta puolelta siniraidallinen lasten pussilakana on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Kaksipuoliset tyynyliinat ja pussilakanat ovat päiväkodissa kokemusten perusteella käytännöllisempiä kuin yksipuoliset, koska varastossa on näin aina molempia värejä valmiina.

Kuultava on toimittanut tarjouksensa liitteenä kaikki vaaditut mallistokuvat sekä tuote- ja materiaaliselosteet. Sen tarjouksessa on ollut kunkin tuotteen kohdalla liitettynä värivaihtoehdot sekä tuotekortit.

Kuultavan tarjous ei ole ollut myöskään hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Kuultava tarjoaa tarjouksenmukaisin hinnoin vastaavia palveluja useille asiakkaille ilman, että toiminta olisi kannattamatonta tai että syntyisi riski palvelun toteutumatta jäämisestä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt vastaselityksessään muun ohella hankintamenettelyn toteutetun siten, että tarjouksen antaminen ja yksikköhintojen ilmoittaminen muun tarjoajan kuin aikaisemman toimittajan tekemänä on ollut erittäin vaikeaa. Hankintayksikkö ei ole hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoittanut hankittavien tuotteiden tai palveluiden yksityiskohtaisia lukumäärätietoja, mutta on kuitenkin vaatinut yksikkökohtaisia hintatietoja. Voittanut tarjoaja on toimittanut nyt käsillä olevia palveluja ja tuotteita hankintayksikölle jo vuodesta 2007 alkaen ja ollut siten ainoana tarjoajana tietoinen tarvittavista määristä antaessaan yksikköhintoja tarjouksessaan. Menettely on siten ollut hankintasäännösten vastaista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan muun ohella esittänyt, että tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan väittämällä tavalla syrjivä. Hankintayksikkö ei ole hankinnassaan sitoutunut eikä ole voinut sitoutua tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon, vaan tilauksia tehdään eri yksiköiden kulloistenkin tarpeiden mukaan. Molemmat tarjoajat ovat esittäneet hintatiedot kustakin hankittavasta tuotteesta tai palvelusta, eivätkä tarjoajat ole käyttäneet hyväkseen mahdollisuutta esittää kysymyksiä ennen tarjousten jättämistä.

Markkinaoikeuden päätös 8.7.2016

Markkinaoikeus on jättänyt Melers Oy:n valituksen tutkimatta siltä osin kuin se on perustettu väitettyyn kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan.

Pääasiaratkaisun perusteluinaan markkinaoikeus on todennut, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole lainkaan ilmoitettu arviota hankittavien tekstiilien kappalemääristä tai pestävien tekstiilien painosta taikka neliömäärästä, vaan tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu ainoastaan arvio hankinnan euromääräisestä vuotuisesta kokonaisarvosta. Toisaalta tarjoajien on kuitenkin edellytetty ilmoittavan hankinnan kohteen osalta hintatiedot yksikkökohtaisesti.

Markkinaoikeus on edellä mainitun perusteella katsonut, että hankinnasta julkaistu tarjouspyyntö ei ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, eikä siten turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa ei ollut myöskään esitetty, minkä vuoksi hankintayksikön ei olisi tarjouspyyntöasiakirjoissa ollut mahdollista esittää ainakin suuntaa-antavia arvioita hankinnan yksityiskohtaisemmasta jakautumisesta sen eri kohteiden välillä, varsinkin, kun otetaan huomioon, että kyse on ollut hankinnasta, joka on aikaisemminkin kilpailutettu hankintayksikön toimesta.

Markkinaoikeus on edellä mainittuun viitaten katsonut, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Huomioon ottaen todettu tarjouspyyntöasiakirjojen virheellisyys asiassa ei ole markkinaoikeuden mukaan ollut tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Markkinaoikeus on ratkaisunaan kumonnut Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan 29.7.2015 tekemän hankintapäätöksen ja velvoittanut Turun kaupungin korvaamaan Melers Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.300 eurolla viivästyskorkoineen. Lisäksi markkinaoikeus on hylännyt Turun kaupungin ja Turun Tekstiilihuolto Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

ASIAN KÄSITTELY JA RATKAISU KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA

Turun kaupunki on valittanut edellä mainitusta markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Turun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja Melers Oy:n valitus hylätään. Lisäksi Turun kaupunki on vaatinut, että Melers Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa viivästyskorkoineen.

Melers Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että Turun kaupungin valitus hylätään ja että Turun kaupunki velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 874 eurolla.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on antanut valituksen johdosta selityksen.

Korkein hallinto-oikeus on 13.1.2017 antamallaan päätöksellä taltionumero 65 tutkinut Turun kaupungin valituksen, kumonnut markkinaoikeuden päätöksen ja palauttanut asian markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainitun päätöksen mukaan markkinaoikeuden ei olisi tullut valituksenalaisessa päätöksessään mainitsemillaan perusteilla pitää tarjouspyyntöä virheellisenä eikä siitä syystä kumota hankintapäätöstä. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään edelleen todennut, ettei se ota asiaa ratkaistavakseen muiden markkinaoikeudessa esitettyjen hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevien väitteiden osalta. Lisäksi Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että markkinaoikeuden tulee asian ratkaistessaan lausua myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja asiaa markkinaoikeudessa edellisen kerran käsiteltäessä esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

PALAUTETUN ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Melers Oy ei ole käyttänyt hyväkseen markkinaoikeuden sille varaamaa tilaisuutta antaa lausunto.

Turun kaupunki on lausunnossaan uudistanut asiassa aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asiassa yhteensä 3.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on lausunnossaan uudistanut asiassa aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asiassa yhteensä 4.300 eurolla viivästyskorkoineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Edellä mainittu hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 107–108) on edellä mainitun pykälän 1 momentin osalta todettu, että poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien, kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjoushinnan poikkeuksellisen alhaisuuden syyn selvittämiseksi hankintayksikön tulee pyytää tarjoajalta kirjallisesti selvitystä tarjouksen perusteista. Hankintayksikön tulee antaa asianomaiselle tarjoajalle aina mahdollisuus osoittaa kykynsä hankinnan asianmukaiseen toteuttamiseen.

Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Asiassa on ensinnäkin kyse siitä, olisiko Melers Oy:n esittämin tavoin hankintayksikön tullut hylätä voittaneen tarjoajan tarjous hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Ottaen huomioon edellä hankintalain 63 §:n 1 momentin osalta oikeusohjeet-jaksossa selostettu hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta hylätä tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toisia tarjouksia alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista eikä hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Asiassa on toiseksi kyse siitä, olisiko Melers Oy:n esittämin tavoin hankintayksikön tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Melers Oy on puheena olevalta osin ensinnäkin esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen sen vuoksi, että voittanut tarjoaja ei olisi tarjonnut lasten pussilakanan osalta tarjouspyynnössä edellytetyin tavoin vähintään kahta väriä.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on lasten pussilakanan osalta todettu. "Materiaali 100 % puuvilla tai sekoitekangas, vähintään kaksi väriä."

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut tarjoamansa lasten pussilakanan osalta väreinä raidallinen keltainen ja sininen sekä lisäksi tarjouksensa liitteenä olleessa kuvastossa ilmoittanut värivaihtoehtoina "toinen puoli keltavalkoraidallinen, toinen puoli sini-valkoraidallinen".

Huomioon ottaen, että puheena olevalta osin tarjottavassa tuotteessa on ollut kyse pussilakanasta, markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyyntö ole ollut täysin yksiselitteinen sen suhteen, onko tarjouspyynnössä tarkoitettu edellyttää kahden erillisen eri väriä olevan pussilakanan (esimerkiksi sininen pussilakana ja keltainen pussilakana) tarjoamista vai onko tarjoaja voinut tarjota myös pussilakanaa, jonka puolet ovat keskenään eri väriset. Sanottuun nähden hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti, kun se on edellä mainitulta osin katsonut voittaneen tarjoajan tarjouksen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimuksen, eikä näin ollen ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena.

Melers Oy on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös sen vuoksi, että voittanut tarjoaja ei ole liittänyt tarjoukseensa värikarttoja eri värivaihtoehdoista aikuisten pussilakanoiden, lakanoiden ja tyynyliinojen sekä kasvo-, kylpy- ja keittiöpyyhkeiden osalta.

Tarjouspyynnössä on aikuisten pussilakanoiden, lakanoiden ja tyynyliinojen sekä kasvo-, kylpy- ja keittiöpyyhkeiden osalta edellytetty tarjottavan vähintään kaksi väriä. Tarjouspyynnön kohdan "Ryhmän yleiset kriteerit" mukaan "Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa: mallistokuvat, värikartat sekä tuote- ja materiaaliselosteet kaikista tarjottavista tekstiilituotteista".

Voittanut tarjoaja on edellä mainittujen tuotteiden osalta tarjouksessaan tarjonnut vähintään kahta väriä. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleessa kuvastossa kustakin mainitusta tuotteesta on kuitenkin ollut esillä vain yksi tarjottavan tuotteen väri, muiden värien ollessa sanallisesti mainittu kuvaston kohdassa "Värivaihtoehdot".

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on ilmoittanut edellä mainittujen tarjoamiensa tuotteiden osalta värivaihtoehdot osaksi vain sanallisesti. Sanotun ei voida katsoa täyttäneen edellä selostettua tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta värikarttojen toimittamisesta. Voittaneen tarjoajan tarjous ei siten mainitulta osin ole vastannut tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta. Tarjouksen valintaperusteena on kuitenkin ollut halvin hinta. Tarjottavien tuotteiden väriin liittyvillä seikoilla ei myöskään ole osoitettu olleen merkitystä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden toteamisen suhteen eikä tarjousten vertailun toteuttamisessa. Sanottuun nähden hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta mainittujen värikarttojen puuttumisen johdosta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut asiassa.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Melers Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.800 eurolla ja Turun Tekstiilihuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.300 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Melers Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Olli Wikberg.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.7.2017