MAO:480/17

Lappeenrannan kaupunki - kiertoliittymän rakentaminen

julkinen hankinta - seuraamuksen määrääminen

Diaarinumero: 2017/298
Antopäivä: 12.7.2017

ASIAN TAUSTA

Lappeenrannan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen toimi on ilmoittanut 6.3.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kahilanniementien kiertoliittymän rakentamisen hankinnasta.

Lappeenrannan kaupungin tekninen lautakunta on 5.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 132 sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Kreate Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000–550.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 9.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla sekä tarjouksen laskentakulut 850 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittajalla ei olisi ollut oikeutta käyttää Situra Oy:n referenssejä. Kyseinen päätös on ollut virheellinen. Valittaja on ollut oikeutettu käyttämään Situra Oy:n referenssejä, sillä Situra Oy:n konkurssiin asettamisen ja konkurssimenettelyn raukeamisen jälkeen yhtiön osakkeenomistajat ovat valinneet sitä edustamaan A:n. Näin ollen on ollut selvää, että Situra Oy:n omaisuuden mukaan lukien referenssit määräämisvalta ja hallinnoimisoikeus on siirtynyt A:lle. Kun A on antanut Ykkös Infra Oy:lle kyseiset referenssit yritysreferensseinä käyttöön, olisi kyseiset referenssit tullut ottaa huomioon Ykkös Infra Oy:n referensseinä hankintamenettelyssä.

Valittaja ei olisi kuitenkaan tullut valituksi. Tämän johdosta asiassa ei esitetä hyvitysmaksuvaatimusta.

Valittajalla on kuitenkin tarve saada markkinaoikeuden kannanotto siihen, onko valittajalla oikeutta käyttää kyseisiä referenssejä vastaavassa tilanteessa.

Vastine

Vaatimukset

Lappeenrannan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös ei ole ollut virheellinen. Valittajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua niin sanottua RALA-pätevyystodistusta. Valittajan vastaavaksi näytöksi ilmoittamat referenssikohteet eivät ole olleet valittajan vaan Situra Oy:n referenssejä. Ykkös Infra Oy ja Situra Oy ovat kaksi eri oikeushenkilöä, eikä valittaja ole näyttänyt, että se olisi esimerkiksi liiketoimintakaupalla tai muulla järjestelyllä hankkinut Situra Oy:n liiketoimintaa itselleen. Referenssit ovat yrityskohtaisia, eikä pelkästään se seikka, että Ykkös Infra Oy:n edustaja toimii myös Situra Oy:n edustajana, ole tehnyt Situra Oy:n referensseistä myös Ykkös Infra Oy:n referenssejä.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään muun ohella ilmoittanut, että se ei vaadi hyvitysmaksua.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille tarjouksen laskentakulut 850 eurolla.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus.

Valittajan esittämässä tarjouksen laskentakulujen korvaamista tarkoittavassa vaatimuksessa on katsottavan olevan kyse luonteeltaan vahingonkorvausvaatimuksesta. Tämän vuoksi valittajan kyseinen vaatimus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty mainitun lain, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi:
1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos mainitun lain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankintayksikkö on allekirjoittanut hankintaa koskevan hankintasopimuksen Kreate Oy:n kanssa. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo, että hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset seuraamukset eivät enää voi tulla kysymykseen. Koska hankinnassa on kysymys EU-kynnysarvon alittavasta rakennusurakasta, myöskään hankintalain 154 §:n 1 momentin 5–7 kohdan mukaiset seuraamukset eivät ole käytettävissä. Näin ollen hankintalain 154 §:n 3 momentista ja 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön väitetystä virheellisestä menettelystä voisi tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Valittaja ei ole sille varatuista tilaisuuksista huolimatta esittänyt hyvitysmaksun määräämistä koskevaa vaatimusta. Näin ollen mahdollisista hankintamenettelyn virheistä huolimatta markkinaoikeus ei voisi määrätä hankintayksikölle hankintalain 154 §:ssä tarkoitettua seuraamusta.

Valittaja on esittänyt, että sillä on tarve saada markkinaoikeuden kannanotto siihen, onko valittajalla oikeutta käyttää viittaamiaan referenssejä muissa vastaavassa tilanteessa.

Markkinaoikeus toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2017:46 todetulla tavalla markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevillä perustelulausumilla hankintayksikön virheellisestä menettelystä ei ole oikeusvoimavaikutusta. Sanotun johdosta valittajalla ei ole käsillä olevassa, edellä tarkemmin selostetussa tilanteessa katsottava olevan oikeudellista intressiä saada myöskään viittaamaansa markkinaoikeuden kannanottoa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valittajan valituksessa esitetyillä perusteilla valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Ykkös Infra Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Lappeenrannan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.9.2017 taltionumero 4786.

 
Julkaistu 31.7.2017