MAO:477/17

Linnankosken Asunnot Oy - luhtitalokiinteistön rakennustöiden kokonaisurakka

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/508
Antopäivä: 11.7.2017

ASIAN TAUSTA

Linnankosken Asunnot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.6.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta luhtitalokiinteistön rakennustöiden kokonaisurakasta.

Linnankosken Asunnot Oy:n toimitusjohtaja on 2.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä hylännyt Bestgoods, Finland Oy:n tarjouksen asianomaisen omasta pyynnöstä ja valinnut Kymppirakenne Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.500.000 – 2.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Bestgoods, Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 130.415 euroa ja vahingonkorvausta 20.000. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 9.977,04 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on ilman hankintasäännösten edellyttämää todellista ja perusteltua syytä keskeyttänyt tarjouskilpailun Askolan kirkonkylän luhtitalojen urakasta. Urakan voittaneelle valittajalle oli vain ilmoitettu 22.6.2016, että Kirnujen Asunnot Oy luopuu urakasta.

Samasta kohteesta on tehty uusi urakkatarjouspyyntö, joka on päivätty 22.6.2016 eli samalle päivälle kuin valittajalle oli ilmoitettu ensimmäisen tarjouskilpailun peruuntumisesta. Tässä uudessa tarjouskilpailussa on kyse täsmälleen samojen talojen rakentamisesta ensimmäistä tarjouspyyntöä vastaavin ehdoin.

Ensimmäisessä tarjouspyynnössä 17.2.2016 rakennuttajaksi on ilmoitettu Kirnujen Asunnot Oy, kun taas toisessa on ollut rakennuttajana Linnankosken Asunnot Oy. Molempien yhtiöiden yhteystiedot ovat kuitenkin samat, niiden vastuuhenkilöt vastaavat merkittävästi toisiaan ja niillä on sama toimitusjohtaja.

Mitään muutosta suhteessa ensimmäiseen hankintamenettelyyn ei ole tapahtunut eikä ensimmäisen hankintamenettelyn keskeyttämistä siten voida pitää todellisena ja perusteltuna. Hankintamenettely on keskeytetty keinotekoisesti tilanteessa, jossa hankintayksikkö on jo hyötynyt valittajan tietotaidosta.

Hankintayksiköllä ei uudessa tarjouskilpailussa ole ollut hankintasäännösten mukaista poissulkemisperustetta eikä siten oikeutta hylätä valittajan tarjousta. Hankintayksiköllä ei ole ollut oikeutta hylätä tarjousta enää hankintapäätöksen tekohetkellä. Mikäli valittajan ensisijaiseen vaatimukseen vakiourakkatarjouksen 19.8.2016 hyväksymisestä ei suostuta, lomaketarjouksen 19.8.2016 on katsottava olevan voimassa.

Hankintayksikkö on viitannut valittajan sille asiassa tehdyn hankintaoikaisun takia antamaan vastineeseen 23.8.2016, jossa valittaja on ilmoittanut, että "vaatimuksemme Teille on nyt välittömästi hylätä meidän 19.8 pakotettuna tekemä lomaketarjouksemme. Vaadimme Teitä tämän jälkeen hyväksymään alkuperäisen urakkatarjoukseen tuodun vakiourakkatarjouksemme, toimintamallimme, joka on ollut aikaisemmin myös Kymppirakenne Oy:n keväällä hyväksymä." Valittaja ei ole pyytänyt jättämään tarjoustaan hyväksymättä, vaan hyväksymään jättämänsä alkuperäisen tarjouksen.

Hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti keskeyttänyt hankintamenettelyn ja perusteettomasti hylännyt valittajan tarjouksen uudessa hankintamenettelyssä. Valituksen tekijän tarjous olisi ollut hankintayksikölle edullisin ja valittaja olisi näin ollen voinut voittaa tarjouskilpailun.

Vastine

Vaatimukset

Linnankosken Asunnot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 12.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ensimmäinen hankintamenettely on keskeytetty todellisesta ja perustellusta syystä. Kirnujen Asunnot Oy:n luhtitalohankkeeseen ei ole saatu 19.4.2016 ARA-rahoitusta. Kyseisen yhtiön tehtävänä on rakentaa ja omistaa ARA-kohteita, joten se joutui luopumaan rakennushankkeesta. Keskeytysilmoitus ja uusi urakkatarjouspyyntö on annettu valittajalle 22.6.2016.

Uudessa hankintamenettelyssä rakennuttajana on Linnankosken Asunnot Oy, joten kohdetta eivät enää ole rasittaneet ARA:n määräykset. Yhtiö ei kuitenkaan ole voinut jatkaa Kirnujen Asunnot Oy:n käynnistämää hanketta ilman uutta hankintamenettelyä. Askolan kunnassa on pula vuokra-asunnoista ja tämän takia kunnan täysin omistama Linnankosken Asunnot Oy on päättänyt rakentaa ensimmäisen urakkatarjouspyynnön mukaisen luhtitalon vapaarahoitteisena pankkilainalla.

Tarjouspyynnössä 22.6.2016 ei ole hyödynnetty valittajan tietotaitoa, koska urakkatarjouspyynnöt ovat ratkaisuiltaan identtiset. Valittajan ensimmäisessä Kirnujen Asunnot Oy:n keväällä 2016 voittanutta tarjousta ei kuitenkaan voida hyväksyä Linnankosken Asunnot Oy:n uudessa hankintamenettelyssä.

Urakkatarjouspyynnön 22.6.2016 5 kohdassa on todettu, että "Tarjous on annettava liitteen mukaisella tarjouskaavakkeella ja täysin tarjouspyynnön mukaan. Mikäli urakoitsija ei anna tarjoustaan liitteen mukaisella tarjouskaavakkeella ja muilta osin täysin tarjouspyynnön mukaisesti tarjous hylätään. Tarjous ei saa sisältää myöskään mitään tarjoajan omia ehtoja; mikäli sisältää omia ehtoja tarjous hylätään".

Tarjousten avaustilaisuudessa on todettu, että kaksi tarjoajista oli laatinut tarjouksensa tarjouskaavakkeella ja valittaja ei ollut näin menetellyt. Kun valittajan tarjouksesta ilmeni riittävästi urakkatarjouksen vertailtava kokonaishinta, valittajalle on annettu mahdollisuus tehdä tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisella tarjouskaavakkeella. Valittaja on ottanut itselleen alkuperäisen tarjouksensa (urakkahinta 1.617.146 euroa arvonlisäveroineen) ja on jättänyt samanhintaisen tarjouskaavakkeella laatimansa 19.8.2016 päivätyn tarjouksen.

Kymppirakenne Oy on oikaisuvaatimuksessa vaatinut, ettei valittajan uutta tarjousta saa ottaa huomioon. Valittaja on lähettänyt hankintayksikölle sähköpostilla 23.8.2016 ilmoituksen "Vaatimuksemme Teille on nyt välittömästi hylätä meidän 19.8 pakotettuna tehty uusi lomaketarjouksemme. Vaadimme Teitä tämän jälkeen hyväksymään alkuperäisen urakkatarjoukseen tuodun vakiourakkatarjouksemme, toimintamallimme, joka on ollut aikaisemmin myös Kymppirakenne Oy:n keväällä hyväksymä."

Valittaja on itse pyytänyt uuden tarjouspyynnön mukaisen lomakkeelle tekemänsä tarjouksen hylkäämistä ja itse peruuttanut alkuperäisen 19.8.2016 päivätyn, tarjouspyynnön vastaisen urakkatarjouksensa ottamalla urakkatarjousasiakirjat itselleen. Valittajan tekemiä tarjouksia ei siten ole voitu ottaa tarjouskilpailussa huomioon ja hankintayksiköllä on ollut velvollisuus hylätä valittajan tarjous.

Valittajan alkuperäinen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen neljän eri kohdan osalta, joista kolmessa on ollut kysymys tarjotuista materiaaleista.

Hankintayksikkö paljoksuu valittajan hyvitysmaksu- ja vahingonkorvausvaatimusta.

Vastaselitys

Valittaja ei ole peruuttanut tarjoustaan hankintayksikön esittämällä tavalla, vaan pyytänyt, että tämän oikea-aikaisesti toimitettu vakiourakkatarjous hyväksytään tarjousmenettelyssä. Tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen eikä hankintayksiköllä ole ollut oikeutta hylätä vakiotarjousta 19.8.2016.

Hankintayksikön laatimassa lomakkeessa on tiedusteltu ainoastaan urakkatarjouksen kokonaishintaa. Hankintayksikkö ei ole edes väittänyt, ettei tarjouksessa olisi tuotu esille samoja tietoja kuin hankintayksikön laatimassa lomakkeessa. Tarjous on hylätty vain sen takia, ettei sitä ole tehty lomakkeelle ja hankintayksikkö on siten pitänyt tarjousta sisällöllisesti tarjouspyynnön mukaisena.

Valittaja on tarjouspyynnön mukaisesti antanut kiinteähintaisen tarjouksen. Täsmennykset siitä, mihin rakennusmateriaaleihin tarjous perustuu, eivät ole vaikuttaneet tarjousten vertailukelpoisuuteen. Tarjous on tehty arkkitehdin laatiman rakennustyöselityksen mukaisesti.

Rakennustyöselityksen mukaan "rakennuksen kantava runko muodostuu puurakenteisista seinistä, kantavat seinät betonirunkoisia, ontelolaatta väli- ja yläpohja, vesikatto puuristikkorakenteinen. Huoneistoväliseinät betonirakenteisia.

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei pelkkä neuvotteluvarauma johda tarjouksen hylkäämiseen. Hankintayksikön emoyhtiö Kirnujen Asunnot Oy on aikaisemmin hyväksynyt vastaavaan tarjouspyyntöön annetun valittajan tarjouksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vahingonkorvausvaatimus

Hankintalain 107 §:n 3 momentin perusteella hankintasäännösten vastaisesta menettelystä ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle määrättävää vahingonkorvausta koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukainen alioikeus. Bestgoods, Finland Oy:n vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasian perustelut

Tapahtumainkulku

Valittaja on toimittanut aiemmassa Kirnujen Asunnot Oy:n aloittamassa hankintamenettelyssä tarjouksen ja pyydetyn halvennetun tarjouksen, jotka eivät ole olleet vaaditulla tarjouskaavakkeella. Valittajan tarjouksia ei tässä hankintamenettelyssä ole ennen koko hankkeesta luopumista hylätty sillä perusteella, että niitä ei ole tehty tarjouskaavakkeelle.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hylännyt hankkeen rakennussuunnitelman ja kustannukset toteamalla, että suunnitellut asunnot eivät ole rakentamiskustannuksiltaan kohtuullisia. Kunnanhallitus on ARAn hylkäyspäätöksen jälkeen 6.6.2016 todennut, että valmisteltu vuokratalohanke olisi mahdollista toteuttaa vapaarahoitteisena Kirnujen Asunnot Oy:n sisaryhtiön, Linnankosken Asunnot Oy:n toimesta. Kunnanhallitus on ehdottanut kunnanvaltuustolle, että kysymyksessä oleva kiinteistö vuokrattaisiin Linnankosken Asunnot Oy:lle. Valtuusto on hyväksynyt ehdotuksen.

Rakennuttaja on ilmoittanut valittajalle 22.6.2016, että hankintamenettelyyn liittyvä "tapaaminen peruutetaan, sillä Kirnujen Asunnot Oy on luopunut hankkeesta".

Valittaja on Linnankosken Asunnot Oy:n aloittamassa uudessa hankintamenettelyssä toimittanut hankintayksikölle 19.8.2016 päivätyn urakkatarjouksen, josta on ilmennyt tarjouksen kokonaishinta sekä ilmoitettu muun ohella seuraavat ehdot:
• Tarjous YSEN 1998 mukaan
• Seinät huomioitu perusterästyksellä betonielementeissä
• liitostyöt, urakka-alueen ulkopuoliset, YSEN mukaan laskutyönä tehtynä
• julkisivut huomioitu puuelementti-rakenteisina
• muut seikat tarkennamme urakkaneuvotteluissa

Tarjousten avaustilaisuudessa on todettu, ettei valittaja ollut toimittanut tarjoustaan vaaditulla tarjouskaavakkeella. Käydyn keskustelun jälkeen valittaja on tässä tilaisuudessa tarjousten jättämisajan jälkeen antanut hankintayksikölle tarjouskaavakkeen 19.8.2016 päivättynä lisäten siihen ehdon "Tarjous YSEN mukaan".

Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan halvin. Toiseksi halvimman tarjouksen antanut Kymppirakenne Oy on oikaisuvaatimuksessaan 22.8.2016 vaatinut, että valittajan tarjous on hylättävä, koska se ei ole sisältänyt kaikkia tarjouskaavakkeella pyydettyjä tietoja eikä määräajassa ollut jätetty tarjouskaavakkeella annettua tarjousta.

Valittaja on 23.8.2016 antamassaan vastineessa ensinnäkin viitannut siihen, että keväällä oli aikaisemmassa tarjouskilpailussa hyväksytty valittajan samanlainen vakiotarjous kuin mikä nyt oli todettu tarjouspyynnön vastaiseksi. Lisäksi valittaja on todennut, että "Urakkatarjoustilaisuudessa 19.8.2016 tilaajan edustaja – – sekä rakennuttajana toimiva – – yhdessä uhkailivat todistajien kuullen sulkevansa meidät pois urakkatarjouksesta ja pakottivat minut vaihtamaan urakkatarjouspohjamme urakkaohjelman mukaiseen tarjouspohjaan, joten muutos tehtiin pakon edessä."

Valittaja on edellä mainitussa vastineessa vielä todennut, että "Vaatimuksemme Teille on nyt välittömästi hylätä meidän 19.8. pakotettuna tehty uusi lomaketarjouksemme. Vaadimme Teitä tämän jälkeen hyväksymään alkuperäisen urakkatarjoukseen tuodun vakiourakkatarjouksemme, toimintamallimme, joka on ollut aikaisemmin myös Kymppirakenne Oy:n keväällä hyväksymä."

Tarjouspyynnöt

Kirnujen Asunnot Oy on aikaisemmassa hankintamenettelyssä tarjouspyynnöllä 17.2.2016 pyytänyt tarjouksia Askolan kirkonkylän luhtitalojen kokonaisurakasta. Tarjouspyynnön kohdassa 5 "Tarjoushinta ja tarjous" on muun ohella todettu, että "Tarjous annetaan liitteen mukaisella tarjouskaavakkeella. Tarjous on annettava tarjouspyynnön mukaan; mikäli tarjous sisältää tarjoajan omia ehtoja se hylätään."

Linnankosken Asunnot Oy on tarjouspyynnöllä 22.6.2016 pyytänyt tarjouksia Askolan kirkonkylän luhtitalojen kokonaisurakasta. Tarjouspyynnön kohdassa 5 "Tarjoushinta ja tarjous" on muun ohella todettu, että "Tarjous on annettava liitteen mukaisella tarjouskaavakkeella ja täysin tarjouspyynnön mukaan. Mikäli urakoitsija ei anna tarjoustaan liitteen mukaisella tarjouskaavakkeella ja muilta osin täysin tarjouspyynnön mukaisesti tarjous hylätään. Tarjous ei saa sisältää myöskään mitään tarjoajan omia ehtoja; mikäli sisältää omia ehtoja tarjous hylätään."

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut tarjouskaavake, jossa on muun ohella todettu, että "Tarjouksen jokainen kohta on täytettävä ja tarjous on annettava tullakseen hyväksytyksi tällä tarjouskaavakkeella" ja "Mikäli tarjousta ei anneta tällä tarjouskaavakkeella tai se sisältää tarjoajan omia ehtoja se hylätään".

Tarjouskaavakkeella on tullut ilmoittaa urakkatarjous (eli tarjousten vertailuhinta) ja tämän lisäksi "Rakennuttajalle kuuluvat liittymismaksut: (muut liitostyökustannukset sisältyvät urakkaan)". Liittymismaksu on pyydetty ilmoittamaan vesijohdosta, viemäristä, sähköstä, tietoliikenneyhteydestä (kaapeli) ja muista.

Urakkaohjelman kohdan 15 "Urakoitsijan valintaperusteet" alakohdan 15.2 "Tarjouksen valintaperusteet" mukaan tarjousten vertailuperusteena on ollut halvin hyväksyttävä tarjous.

Menettelyn arviointi

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Markkinaoikeus toteaa, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän, että hyväksyttävät tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön on siten suljettava tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksia vastaamattomat tarjoukset. Tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Hankintalainsäädäntö ei edellytä sitä, että tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset nimenomaisesti hylättäisiin ennen mahdollisen tarjousvertailun ja hankintapäätöksen tekemistä.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä sekä siitä, että tarjous annetaan hankintayksikön edellyttämällä tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset tarjouskaavakkeen käyttämisestä ja siitä, ettei tarjoukseen ole saanut sisältyä tarjoajan omia ehtoja, ovat olleet yksiselitteisiä ja selkeitä. Esillä olevassa Linnakosken Asunnot Oy:n hankinnassa valintaperusteena on ollut halvin hinta, joten tarjouskaavakkeen käyttäminen on ollut perusteltua.

Saadun selvityksen perusteella valittaja on ensin määräajassa jättänyt tarjouksen, jota ei ollut tehty vaaditulle tarjouskaavakkeelle. Vasta kun asiasta oli tarjousten avaustilaisuudessa keskusteltu, valittaja on jättänyt tarjouskaavakkeelle tehdyn tarjouksen. Viime mainittu tarjous on siten jätetty vasta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen. Valittaja on hankintaoikaisuun antamassaan vastineessa pyytänyt tarjouskaavakkeelle tehdyn tarjouksen hylkäämistä ja alkuperäisen ajoissa tehdyn tarjouksen hyväksymistä. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on siten arvioitavana alkuperäinen, määräajassa jätetty tarjous, jota ei ole tehty tarjouskaavakkeella.

Valittaja on esittänyt, että aiemmassa, samaa rakennuskohdetta koskevassa hankintamenettelyssä yhtiön tarjous on hyväksytty tarjousvertailuun, vaikka sitä ei ollut tehty vaaditulle tarjouskaavakkeelle. Hankintayksikön on täytynyt olla tästä seikasta tietoinen, koska kysymyksessä olevien Askolan kunnan omistamien yhtiöiden toimitusjohtajat ja merkittäviltä osin vastuuhenkilöt ovat samat. Valittajan mukaan sillä on siten ollut oikeus luottaa sen käyttämän vakiotarjouksen hyväksymiseen. Lisäksi valittaja on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja että tarjouksessa olevin lisälausumin on vain täsmennetty, mihin rakennusmateriaaleihin tarjous perustuu.

Markkinaoikeus toteaa, että kyse ei vastuuhenkilöiden osittaisesta yhteneväisyydestä huolimatta ole ollut samasta hankintayksiköstä vaan kahdesta itsenäisestä, samaan kuntakonserniin kuuluvasta osakeyhtiöstä. Tässä tilanteessa sillä, että toinen yhtiöistä olisi mahdollisesti hyväksynyt tarjouspyynnön muotomääräyksiä noudattamattoman tarjouksen omassa hankintamenettelyssään, ei ole merkitystä arvioitaessa toisen itsenäisen yhtiön toimintaa.

Valittaja on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja että tarjouksessa on vain täsmennetty, mihin rakennusmateriaaleihin se perustuu.

Markkinaoikeus toteaa, että lähtökohtana on se, että tarjouksen on kaikilta osin vastattava tarjouspyyntöä. Annettu tarjous ei ole ollut vaaditulla tarjouskaavakkeella. Tarjouksessa ei myöskään ole annettu tarjouspyynnössä edellytettyjä hintatietoja rakennuttajan liittymismaksuista. Lisäksi valittajan mahdollisesta tarkoituksesta huolimatta tarjoukseen liitetyt lausumat ovat hankintayksikössä voineet luoda sen käsityksen, että kysymys on ollut tarjouksen ehdoista, jotka ovat tarjouspyynnön mukaan olleet yksiselitteisesti kiellettyjä.

Markkinaoikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että hankintayksiköllä on harkintavaltansa puitteissa ollut oikeus hylätä valittajan tarjous.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Bestgoods, Finland Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Bestgoods, Finland Oy:n korvaamaan Linnankosken Asunnot Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.7.2017