MAO:474/17

Tuusulan kunta - katuvalaistuksen saneeraus

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2016/585
Antopäivä: 6.7.2017

ASIAN TAUSTA

Tuusulan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta katuvalaistuksen saneerauksesta vuodelle 2016.

Tuusulan kunnan kunnossapitopäällikkö on 11.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä nro 12/2016 valinnut Eltel Networks Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 200.000–250.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Dynniq Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 25.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antamalla voittaneen tarjoajan tarjoukselle liian paljon pisteitä tarjousten vertailussa.

Tarjouspyynnön liitteenä olleeseen tarjouslomakkeeseen on tullut ilmoittaa led-valaisimien elinikä sille valaisintyypille, jonka elinikä on tarjotuista valaisintyypeistä lyhin.

Voittanut tarjoaja on tarjouslomakkeessa ilmoittanut led-valaisimien eliniäksi 150.000 tuntia. Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteessä 2 "Laskentalomake" ilmoittanut tarjoavansa Greenled valaisimen mallia Sirius M ja Sirius S ja myös liittänyt tarjoukseensa tuote-esitteet. Tarjoukseen liitetyn esitteen mukaan tarjotun Greenled-valaisimen Sirius S mallin elinikä on kuitenkin vain 100.000 tuntia.

Hankintayksikkö on tarjousten vertailussa antanut voittaneelle tarjoajalle 12 pistettä led-valaisimen eliniän osalta ja siten laskenut pisteet ilmoitetun 150.000 tunnin eikä todellisen 100.000 tunnin eliniän mukaan.

Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä on virheellisesti ilmoitettu valaisimen verkosta ottama teho 25 prosenttia pienemmäksi verrattuna valaistuslaskelmissa ilmoitettuun tehoon. Ilmoitettu ottoteho on ollut valaisimien ottoteho uutena. Voittaneen tarjoajan olisi tullut ilmoittaa valaisimen elinkaaren keskimääräinen ottoteho, joka on noin 10 prosenttia nyt ilmoitettua korkeampi ja joka aiheuttaa elinkaaressa hankintayksikölle suuremmat kustannukset.

Vastine

Vaatimukset

Tuusulan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.530 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut tarjoamansa Sirius S sarjan led-valaisimen eliniäksi 150.000 tuntia ja saanut tästä ilmoittamastaan tiedosta tarjousvertailussa 12 pistettä. Tarjouksessa on tullut ilmoittaa sen valaisimen elinikä, jolla on tarjotuista valaisimista lyhin paloikä. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on ollut esitteet tarjotuista valaisimista Sirius S ja Sirius M. S sarjan valaisinta koskevassa esitteessä ei ole kuitenkaan missään mainittu valaisimen eliniäksi 150.000 tuntia, vaan ainoastaan 100.000 tuntia. Siten hankintayksikkö on huomannut, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteen ja sen tarjouslomakkeeseen täyttämän tiedon välillä on ollut ilmeinen ristiriita.

Voittaneen tarjoajan tarjous on kuitenkin ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on luottanut tarjoajan tarjouksessa ilmoitettuun tietoon eikä se ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä asiassa.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on todettu, että valaisimien teknisten kelpoisuusvaatimusten täyttymisen voi tarjouskilpailun voittaja osoittaa lisätietoja kohdassa esitetyillä dokumenteilla. Kohdassa on myös todettu, että tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan osalta tullaan tarkistamaan kaikkien alla esitettyjen vaatimusten täyttyminen, eli kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Lisäksi hankintayksikön päätökseen on vaikuttanut se seikka, että hankintalain mukaan hankintayksikkö voi oikaista hankintapäätöstään 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, sillä edellytyksellä, että hankintayksikkö havaitsee päätöksessä ilmeisen virheen tai puutteen, jolla on oikeudellista vaikutusta tarjoajien asemaan ja kysymyksessä on hankintalain soveltamisessa tapahtunut virhe.

Hankintapäätöksen oikaisemiseen ei kuitenkaan ole ollut tarvetta, koska hankintapäätöksen antamisen jälkeen voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle selvityksen siitä, että sen tarjoaman valaisimen tosiasiallinen elinikä on 150.000 tuntia. Siten hankintapäätöksen lopputulos on kuitenkin ollut oikea.

Kuultavan lausunto

Eltel Networks Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Kuultava on tarjouslaskennan aikana tehnyt yhteistyötä tarjoamiensa valaisimien toimittajan Greenled Oy:n kanssa. Kuultavan tarjouksessa esitetyt tiedot ovat perustuneet yhteistyössä suoritettujen tutkimusten perusteella selvinneisiin projektikohtaisiin optimointeihin ja määrityksiin.

Siten tarjouksessa ilmoitettu 150.000 tunnin elinikä ei ole ollut virhe, vaan elinikään on päädytty projektikohtaisesti määriteltyjen valaisinmallien elinkaarimallien perusteella.

Valittajan väite siitä, että tarjouslomakkeella olisi tullut ilmoittaa valaisimen elinkaaren keskimääräinen ottoteho, on perusteeton. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty miltä ajalta ottoteho tulee ilmoittaa. Kuultava on tarjouksessaan ilmoittanut uusien valaisimien verkosta ottaman tehon, joka on ollut perusteltua, sillä kyseinen teho on mittauksilla todennettavissa asennusten käyttöönoton ja vastaanoton yhteydessä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että valaisimen elinikä ja ottoteho ovat olleet hankinnan pisteytykseen vaikuttavia seikkoja, joten oikeiden ja luotettavien arvojen antaminen on ensisijaisen tärkeää. Tarjouksessa esitetyt arvot on tullut todentaa tarjouksen liitteissä. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut arvoja, jotka eivät ole todellisia.

Voittanut tarjoaja ei ole esittänyt mitä vaikutusta optimoiduilla määrityksillä on valaisimen valontuottokykyyn, joka on myös ollut laatupisteytyksen osio.

Muut kirjelmät

Kuultava on antanut lisälausuman.

Hankintayksikkö on antanut lisälausuman, jonka mukaan tarjouspyynnön kohdassa 4 "hankinnan kohteen kriteerit" edellytetyt seikat toteutuvat, jos voittaneen tarjouksen tuotteiden osalta menetellään voittaneen tarjoajan selvityksessä esittämällä tavalla. Valovirtamäärälle asetettu minivaatimus täyttyy ilmoitetun käyttötuntimäärän jälkeen ja tarjoukset ovat valovirtamäärän osalta yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki)2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia täsmentämään tai selventämään tarjousten yksityiskohtia ainoastaan silloin, kun menettely ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Tarjousten täsmennyttäminen voi olla perusteltua lähinnä silloin, kun se johtuu tarjouspyynnössä olleista epäselvyyksistä.

Hankintalain 72 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Tarjouspyyntö

Tuusulan kunta on pyytänyt tarjouksia katuvalaistuksen saneerauksesta. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat olleet hinta 80 pisteen ja laadun vertailuperusteet 120 pisteen painoarvolla, maksimipisteiden ollessa yhteensä 200 pistettä.

Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan kohteen kriteerit" on laadullisten vertailuperusteiden alla ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Ledivalaisimen elinikä. Elinikä ilmoitetaan sille valaisintyypille, jonka elinikä on tarjotuista valaisimista lyhin. Elinikä tulee ilmoittaa standardien IEC 62717 ja IEC62722-2-1 mukaisesti. Tarjoajan ilmoittama valaisimen elinikä arvoille L80B10 ja C10, lämpötilassa ta = 25°C. C10 arvon tulee sisältää liitäntälaitteen ja muun valaisimen elektroniikan vikaantumiset."

Led-valaisimen elinikä on tullut ilmoittaa tarjouslomakkeeseen muodossa "h" ja osion maksimipisteet ovat olleet 12. Lomakkeen ohjeiden mukaan vertailupisteet lasketaan osion osalta kaavalla "(tarjottu arvo / suurin annettu arvo) * maksimipisteet".

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa 4. "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu vertailtavaksi seikaksi asennuksen energiatehokkuus kolmella eri vaihtoehdolla. Mainitun tarjouspyynnön kohdan mukaan tarjoajien on tullut ilmoittaa tarjotun valaisimen verkosta ottama teho kunkin kolmen eri vaihtoehdon kohdalla.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä Hankinnan kohteen kriteerit lomakkeilla tarjoaja vakuuttaa sekä yrityksensä että tarjoamansa tuotteiden soveltuvuuden ja ilmoittaa tuotteen tarkat tekniset tiedot. Tarjoajan tulee täyttää kaikki pyydetyt tiedot."

Edelleen kohdassa 7 on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan ja valaisimien teknisten kelpoisuusvaatimusten täyttymisen voi tarjouskilpailun voittanut tarjoaja osoittaa lisätietoja kohdassa esitetyillä dokumenteilla. Vaatimusten tulee täyttyä myös alihankkijoiden osalta."

Tarjouspyynnön kohdan 7 alakohdassa "Valaisinten tekniset kelpoisuusvaatimukset" jokaiseen kohtaan lomakkeessa on tullut merkitä vastaus "Kyllä" tai "Ei". Kohtien lisätietoa sarakkeessa on ilmoitettu, että tarjoajan on pyydettäessä osoitettava vaatimusten täyttyminen valaisimen esitteellä tai muulla asiakirjalla sekä valaistusteknisillä laskennoilla.

Hankintamenettelyn kulku

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksensa kohdassa 4 "Hankinnan kohteen kriteerit" olevaan lomakkeeseen tarjoamansa led-valaisimen eliniäksi 150.000 tuntia.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on ollut esite tarjotusta valaisimesta Greenled Sirius S, jota koskevassa esitteessä on ilmoitettu valaisimen eliniäksi 100.000 tuntia.

Hankintayksikkö on ilmoittanut, että se on tarjousten vertailussa huomannut, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleen esitteen tiedoissa on ollut ristiriita tarjouslomakkeessa ilmoitetun tiedon kanssa. Hankintayksikkö on kuitenkin päättänyt luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin eikä ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä asiasta.

Hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta ilmenee, että voittanut tarjoaja ja neljänneksi tullut tarjoaja, jotka ovat ilmoittaneet led-valaisimen eliniäksi 150.000 tuntia, ovat tarjousten vertailussa laadullisten vertailuperusteiden osalta saaneet led-valaisimen eliniästä 12 pistettä. Valittaja ja kolmanneksi tullut tarjoaja, jotka ovat ilmoittaneet led-valaisimen eliniäksi 100.000 tuntia, ovat saaneet vertailun kohdassa 8 pistettä.

Voittaneen tarjoajan saamilla laadullisten vertailuperusteiden pisteillä led-valaisimen eliniän osalta on ollut ratkaiseva merkitys hankintamenettelyn lopputuloksen kannalta.

Hankintapäätöksen 11.10.2016 päivätyn tiedoksiannon jälkeen voittanut tarjoaja on 13.10.2016 toimittanut hankintayksikölle selvitystä tarjouksessaan ilmoittamansa led-valaisimen eliniästä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tarjouksia vertaillessaan, kun voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjaan tarjousten vertailua varten kirjaaman led-valaisimen 150.000 tunnin eliniän ja tarjoukseen liiteasiakirjana sisältyneen tuote-esitteen mukaisen valaisimen 100.000 tunnin eliniän välillä on ollut ristiriita ja hankintayksikkö on tästä ristiriidasta huolimatta päättänyt luottaa tarjoajan tarjousasiakirjaan kirjaamaan pidempää elinikää koskevaan tietoon.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Kuten edellä on todettu, voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut tarjoamiensa led-valaisimien eliniän olevan lyhimmillään 150.000 tuntia. Tarjouspyynnössä ei ollut tältä osin edellytetty tarkempaa selvitystä tämän vertailtavan seikan osalta, vaan lähtökohtaisesti riittävää on ollut tarjoajan antama ilmoitus.

Kuten edellä on todettu, tarjouspyynnön kohdan 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset mukaan valaisimien teknisten kelpoisuusvaatimusten täyttymisen voi tarjouskilpailun voittanut tarjoaja osoittaa lisätietoja kohdassa esitetyillä dokumenteilla. Tuote-esite, jonka tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa ja jossa on esitetty edellä mainittu 100.000 tunnin elinikä, on liittynyt kyseiseen valaisimien teknisten vähimmäisvaatimusten täyttymisen osoittamiseen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut voittaneen tarjoajan tarjousta arvioidessaan luottaa tarjoajan vertailua varten antamaan nimenomaiseen tietoon, jonka sisällön oikeellisuudesta tarjoaja vastaa. Se seikka, että voittaneen tarjoajan tarjoukseensa liittämissä tuote-esitteissä on voinut olla eroja siihen, mitä tarjouksessa on ilmoitettu, ei ole tässä tapauksessa merkinnyt sitä, että hankintayksikkö olisi ollut velvollinen pisteyttämään valittajan tarjouksen siihen liitetyn tuote-esitteen tietojen mukaisesti, erityisesti koska tarjouspyynnössä ei ollut vaadittu osoittamaan kysymyksessä olevan vertailtavan seikan oikeellisuutta tuote-esittein tai millään muullakaan selvityksellä, vaan tuote-esitteet ovat liittyneet tarjouksessa esitettyihin tarjottavien tuotteiden vähimmäisvaatimuksiin. Hankintayksikkö ei ole siten toiminut tältä osin hankintapäätöstä tehdessään valittajan väittämällä tavalla virheellisesti.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että tuote-esitteissä mainittua korkeammaksi ilmoitettu elinikä on perustunut siihen, että valaisimia ajettaisiin ominaistehoaan pienemmällä teholla. Valittaja on esittänyt, että tällä saattaisi olla vaikutusta valaistustehoon, joka on niin ikään ollut vertailtava seikka.

Markkinaoikeus toteaa, että tältäkin osin hankintayksikkö on voinut hankintapäätöstä tehdessään luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, joiden oikeellisuuteen tarjoaja on sitoutunut tarjouksessaan. Siten hankintayksikön menettely ei ole ollut tältäkään osin hankintapäätöstä tehtäessä virheellistä.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on virheellisesti ilmoitettu valaisimen verkosta ottama teho. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan olisi tullut ilmoittaa valaisimen elinkaaren keskimääräinen ottoteho, joka on noin 10 prosenttia tarjouksessa ilmoitettua korkeampi ja joka aiheuttaa elinkaaressa hankintayksikölle suuremmat kustannukset. Kuultava on esittänyt, että se on ilmoittanut ottotehon uusille valaisimille.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan kunkin vertailtavan valaisimen verkostaottotehot. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että verkostaottoteho olisi tullut ilmoittaa valittajan esittämällä tavalla. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tavan esittää ottoteho.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Dynniq Finland Oy:n korvaamaan Tuusulan kunnan oikeudenkäyntikulut 2.530 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.7.2017