MAO:447/17

Lahden Talot Oy - kiinteistöhuoltopalvelut

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 2016/282
Antopäivä: 30.6.2017

ASIAN TAUSTA

Lahden Talot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kiinteistöhuoltopalveluiden hankinnasta 1.6.2016 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Lahden Talot Oy -konsernin hallitus on 25.4.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut osaan 1 Palmia Oy:n tarjouksen, osiin 2, 3 ja 6 Alltime Oy:n tarjouksen, osaan 4 SOL Palvelut Oy:n tarjouksen ja osaan 5 ISS Palvelut Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 4.500.000–5.000.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lassila & Tikanoja Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kaikilta osin ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua ja määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen sekä määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Mikäli tehottomuusseuraamusta ei voida määrätä, valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.372,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä aluehuoltomiehen ja toimeksisaajan tehtäväjaon osalta, mikä on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut mahdollista antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön perusteella tarjoajille on syntynyt erilainen käsitys siitä, mitä tehtäviä aluehuoltomiehet voivat hoitaa. Tarjouspyynnössä on määritelty aluehuoltomiesten resurssit ja työaika sekä kiinteistöjen perustiedot, mutta aluehuoltomiehen ja toimeksisaajan tehtävien jaosta on mainittu vain koneelliset lumityöt.

Hankintayksikön käyttämä aluehuoltomiestoimintamalli ja siihen liittyvä töiden organisointi on ollut selvä nykyisille palveluntuottajille. Aluehuoltomiehet ovat toimineet toimeksisaajan lukuun, ja tämän lisäksi toimeksisaajan on tullut suorittaa omalla tukiorganisaatiolla kaikki ne työt, joita aluehuoltomies ei ole saanut suorittaa. Tarjouspyynnössä toimintamallia ja niitä tehtäviä, joita aluehuoltomies ei ole saanut suorittaa, ei ole yksilöity toimintamallia vastaavalla tavalla. Hankintayksikön vakiintunut toimintamalli ja tarjouspyyntömateriaali ovat olleet ristiriidassa ja tämä on ollut harhaanjohtavaa.

Valittajalla on ollut aiempana toimittajana tieto siitä, että toimeksisaajan vastuulle jäisi huomattavasti enemmän tehtäviä kuin mitä tarjouspyynnössä on mainittu. Tosiasiassa aluehuoltomiehet eivät ole saaneet suorittaa nurmikon leikkuuta, pihan pesuja, hiekoituksia eikä puutarhuritöitä.

Valittaja on käynyt hankintamenettelyn aikana hankintayksikön kanssa hankinnan kohdetta koskevia keskusteluja. Näissä keskusteluissa on tullut ilmi, että aluehuoltomiehen toimenkuvan on ollut tarkoitus pysyä samana myös uudella sopimuskaudella.

Tarjoajien erilainen käsitys hankinnan kohteesta on käynyt ilmi tarjotuista hinnoista, jotka uusien toimijoiden osalta ovat olleet huomattavasti halvempia kuin nykyisillä palveluntuottajilla. Toimeksisaajan vastuulle jäävien tehtävien hoitaminen vaatii yleensä kalustoa ja koneita ja tukiorganisaatiolla suoritettavat työt ovat kalliimpia kuin aluehuoltomiehen suorittamat työt. Uudet mahdolliset palveluntuottajat eivät ole olleet tietoisia siitä, että aluehuoltomies ei voisi suorittaa kaikkia tehtäviä, mikä on vaikuttanut alentavasti heidän hinnoitteluunsa.

Hankintayksikkö on perustellut hankintapäätöksensä puutteellisesti. Hankintapäätöksestä ei ole käynyt ilmi tarjouspyynnön kaikkien vertailuperusteiden, kuten esimerkiksi vertailuperusteen "ammattitaito" soveltaminen. Hankintapäätöksessä on ilmoitettu ainoastaan vertailuperusteista annetut pisteet, eikä siitä ole käynyt ilmi, mihin konkreettisiin seikkoihin annetut pisteet tai tarjoajien väliset piste-erot ovat perustuneet.

Vastine

Vaatimukset

Lahden Talot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.875 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä hankinnan kohteen kuvauksen osalta. Tarjouspyyntö on ollut selkeä kokonaisuus. Kiinteistönhuoltoon kuuluvien tehtävien laajuus ja vastuunjaot on tarkoin selvitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä osoitetut tehtävät ovat kuuluneet kokonaisuudessaan ja selkeästi toimeksisaajalle. Toimeksisaajalle kuuluvia tehtäviä ei ole tarjouspyynnössä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erikseen määritelty jaettavaksi toimeksisaajan aluehuoltomiehen ja tukitoimintojen sekä apuhenkilöstön (apuorganisaatio) välillä, vaan ne ovat kuuluneet toimeksisaajalle kokonaisuudessaan.

Tarjouspyynnössä on erikseen mainittu aluehuoltomiehen tehtäviä rajaavasti ainoastaan, että koneelliset lumityöt kuuluvat apuorganisaation suoritettavaksi. Kaikilta muilta osin kiinteistöhoidolliset tehtävät, esimerkiksi nurmikon leikkuu, roskakierrokset, puiden leikkaus, pihan pesu ja postin jako on määritelty kuvaamalla, milloin ja miten ne ovat toimeksisaajan tehtäviä yleisesti.

Valittajan väite tarjouspyyntömateriaalin ja aluehuoltomiestoimintamallin ristiriidasta on virheellinen. Hankintayksikkö on määritellyt hankinnan kohteen harkintansa mukaan. Jokaista hankintaa tulee tarkastella omana kokonaisuutenaan ja tarjoajan tulee tarjousta laatiessaan perustaa tarjouksensa kyseessä olevan tarjouspyynnön antamaan informaatioon. Valittajan ei ole ollut mahdollista tehdä edellisistä kiinteistönhuoltosopimuksista johtopäätöksiä kysymyksessä olevan tarjouspyynnön epäselvyydestä.

Valittaja on kiinteistöjen kohde-esittelyssä keskustellut kiinteistöjä esittelevän henkilön kanssa ja tehnyt suullisen keskustelun perusteella omia johtopäätöksiään hankinnan kohteen sisällön selvyydestä. Hankinnassa on varattu tarjoajille mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyynnön sisällöstä. Tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi, että kysymykset on tullut esittää kirjallisena ja hankintayksikkö on ilmoittanut vastaavansa kysymyksiin ainoastaan kirjallisesti. Tarjouspyynnössä on erikseen todettu, että suullisiin tiedusteluihin ei vastata. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi mahdollisia suullisia keskusteluja ei ole voitu asiassa huomioida. Merkityksellisiä ovat olleet ainoastaan sellaiset hankintayksikön tarjouspyyntöön tekemät täsmennykset, jotka se on tehnyt kirjallisesti ja toimittanut kaikille tarjoajille.

Hankintayksikön saamat tarjoukset ovat hintojen osalta olleet osakohtaisesti keskenään hyvin samansuuntaisia. Myös toisiaan hyvin lähellä olevista hintatarjouksista on voitu päätellä, että tarjoajat ovat ymmärtäneet tarjouspyynnön yhteneväisellä ja kaikilta osin tarjousvertailun mahdollistavalla tavalla. Valittaja on myös itse useassa osassa tarjonnut niin sanottuja uusia tarjoajia alhaisempia tarjoushintoja.

Hankintapäätös on ollut perusteltu ja siitä liitteineen on käynyt ilmi, millä perustein tarjouskilpailun voittajat ovat tulleet valituksi. Jokaiselle tarjoajalle on käynyt ilmi oma sijoittumisensa tarjouskilpailussa suhteessa muihin tarjouksiin. Pisteytys on tarjouspyynnön mukaisesti perustunut yksiselitteisiin pisteytysmalleihin sekä joko-tai -tyyppisiin vaihtoehtoihin, joiden arvioiminen ei ole vaatinut hankintayksikön tapauskohtaista harkintaa.

Kuultavien lausunnot

Alltime Oy on esittänyt, että tarjouspyyntömateriaali, katselmointikierros ja mahdollisuus kysyä lisätietoja ovat antaneet riittävät tiedot tarjouksen tekemiseksi eikä tarjouksen tekemisessä ole ollut mitään epäselvää.

ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy ja Palmia Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön viittaamasta tarjouspyynnön kohdasta ei ole käynyt ilmi, että kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä osoitetut tehtävät kuuluisivat kokonaisuudessaan toimeksisaajalle. Tarjouspyynnössä on jaoteltu aluehuoltomiehen ja toimeksisaajan vastuulle kuuluvia tehtäviä, mutta tehtävien sisältö on jäänyt tarjouspyynnön perusteella epäselväksi, eivätkä tarjoajat ole voineet tietää, mitkä tehtävät kuuluvat aluehuoltomiehen vastuulle.

Eräässä tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi ilmoitettu, että aluehuoltomiehen tehtäviin kuuluu kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosassa määriteltyjen suoritteiden lisäksi asukkaiden pienimuotoiset auttamistehtävät, kuten esimerkiksi toimintarajoitteisen asukkaan huoneiston palovaroittimen pariston vaihto ja valaisimen lampun vaihto. Tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, mitä on tarkoitettu kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosassa määritellyillä suoritteilla. Tarjouspyynnön sopimusasiakirjoja koskeneen kohdan mukaan sopimuksessa käytetään toimeksiantajan hyväksymää lomaketta. Tarjouspyynnön liitteenä ei kuitenkaan ole ollut tällaista lomaketta, eikä muutenkaan kiinteistönhuoltosopimusta, jossa olisi määritelty aluehuoltomiehen tehtävät.

Tarjoajille on annettu muitakin kuin tarjouspyynnössä esitettyjä pistemääriä. Koska pisteytystä ei ole perusteltu lainkaan, on tarjoajien ollut mahdotonta tietää, miten tarjousten vertailu ja pisteytys on tehty.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineissaan esittänyt muun ohella, että palveluhankintaan sisältyvät tehtävät ovat olleet lähtökohtaisesti palveluntuottajan organisoitavissa sen parhaaksi katsomallaan tavalla, ellei tarjouspyynnössä ole ollut erikseen määritelty tehtäviä siten, että aluehuoltomiehen on ollut tosiasiallisesti suoritettava ne. Kaikkia aluehuoltomiehen toimenkuvaan sopimuskauden aikana lankeavia tehtäviä ei ole ollut tarkoitus määritellä tarjouspyynnössä tyhjentävästi, vaan ne ovat kuuluneet toimeksisaajalle kokonaisuudessaan.

Tarjouspyynnöstä ei ole puuttunut mitään sellaisia sopimusasiakirjoja, jotka olisivat sisältäneet olennaisia sopimuskauteen liittyviä ehtoja. Sopimusasiakirjat ovat koostuneet tarjouspyynnöstä liitteineen, sisältäen tehtävänkuvaukset, sekä kokoavasta lomakkeesta, jolla palveluntuottaja on hyväksynyt noudattavansa yleisinä ehtoina myös KP YSE -ehtoja. Tarjoajien käytössä on ollut Tampuuri-järjestelmä, joka on sisältänyt kaikki tarvittavat tehtävälistaukset ja -kuvaukset palvelun suorittamiseksi. Tarjouspyyntö liitteineen sisällytetään kiinteistöhuoltosopimuksen osaksi ja tarjouspyynnön tehtäväkuvaukset liitetään näin osaksi sopimusta.

Aluehuoltomiehet eivät ole saaneet mitään muita pisteitä kuin tarjouspyynnössä kuvatut 5, 10 tai 15 pistettä. Kussakin osassa on pyydetty tarjoamaan aluehuoltomiehiä se määrä, jonka kukin kohdealue vaatii. Tarjouspyynnössä on taulukoitu vaadittu aluehuoltomiesten määrä. Tarjoajan on tullut nimenomaisesti kirjoittaa tarjoushintalomakkeelle tarjottavien aluehuoltomiesten lukumäärä. Alueilla, joilla kohdealueeseen on ilmoitettu yhden sijasta useita huoltomiehiä, on kyseisen kohdealueen pisteytys ollut kohdealueen aluehuoltomiesten pisteiden keskiarvo. Aluehuoltomiesten ammattitaitopisteet ovat muodostuneet kokonaisluvuista, joten keskiarvon on tullut olla myös kokonaisluku normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Valittaja on lisävastaselityksessään muun ohella esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut puutteellinen, koska siinä ei ole ilmoitettu sopimusehtoa, johon tarjouspyynnössä on viitattu ja jolla selvästi on ollut merkitystä tarjousten tekemisessä. Kyseisellä aluehuoltomiehen tehtäviin liittyvällä ehdon puuttumisella on ollut vaikutusta tarjousten hintoihin, sillä aluehuoltomiehen ja muiden suorittamat työt ovat eri hintaisia.

Tarjouspyynnöstä ei ole myöskään käynyt ilmi, että aluehuoltomiesten ammattitaidon vertailussa laskettaisiin usean aluehuoltomiehen kohdealueella aluehuoltomiesten pisteiden keskiarvo. Ammattitaitoa koskevat pisteet olisi tullut antaa siten, että pisteet olisi annettu sen aluehuoltomiehen pisteiden mukaan, joka on saanut koulutuksestaan ja kokemuksestaan alimmat pisteet. Tarjouspyynnöstä on saanut sen käsityksen, että täydet pisteet saisi sellainen tarjous, joissa kaikilla kohdealueeseen esitetyillä aluehuoltomiehillä on hyväksytty kiinteistönhoitajan ammattitutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus kiinteistöalalta. Mikäli hankintayksikkö on tarkoittanut huomioida tarjouksissa aluehuoltomiesten pisteiden keskiarvon, olisi se tullut ilmoittaa tarjouspyynnössä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki)

2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tarjouspyynnössä on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painoarvo tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 73 §:n esitöiden (HE 190/2009 vp s. 47) mukaan hankintayksikön tulee joko hankintapäätöksessä tai siihen liittyvissä muissa asiakirjoissa kertoa ratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko hankintamenettelyssä noudatettu lain velvoitteita.

Tarjouspyynnön keskeinen sisältö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Lahden Talojen ja sen tytäryhtiöiden Lahden Asuntojen ja Lahden Palveluasuntojen kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalveluista 1.6.2016 alkaen. Hankinta on jaettu kuuteen osaan. Tarjouksista on valittu kuhunkin osaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hintaosion osalta tarjoukselle annettava enimmäispistemäärä on ollut 75 pistettä ja laatuosion osalta 25 pistettä.

Tarjouspyynnön kohdassa 1.1 "Tarjouspyyntö ja tarjottavien osien kiinteistötietoluettelo" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Osiin liittyvien kiinteistöjen perustietoluettelot ovat sivuilla 14–17. Tiedot ovat ohjeellisia. Tarjouksen antajan on perehdyttävä huolellisesti asiakirjoihin ja kiinteistöihin ennen tarjouksen jättämistä. Kaikissa osissa noudatetaan aluehuoltomiestoimintamallia, katso tarkemmin kohta 4.2."

Tarjouspyynnön kohdassa 4.2 "Aluehuoltomiestoiminta" on edellytetty, että aluehuoltomiehen (ahm) tehtäviä hoitamaan valitaan toimeksiantajan hyväksymä henkilö, jota ei voi sopimuksen voimassaoloaikana vaihtaa ilman toimeksiantajan hyväksyntää. Aluehuoltomiehen ja toimeksisaajan rooleista on muun ohella todettu seuraavaa:

"Aluehuoltomies:

1. on vakituisesti nimettyjä (kts. kiinteistöjen perustietotaulukon ahm-sarake) sopimuskohteita hoitamaan nimetty vastuuhenkilö
2. tehtäviin kuuluu kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosassa määriteltyjen suoritteiden lisäksi asukkaiden pienimuotoiset auttamistehtävät, kuten esim. toimintarajoitteisten asukkaan huoneiston palovaroittimen pariston vaihto, valaisimen lampun vaihto jne.
3. toimii Toimeksisaajan työnjohdon alaisuudessa Toimeksiantajan kanssa solmitun kiinteistöhuoltosopimuksen mukaisesti
4. työskentelee nimettyjen kiinteistöjensä hoitoalueella arkipäivinä klo 7–16, ei muissa kohteissa
5. ahm ja työnjohto ovat velvollisia osallistumaan asukastapaamisiin, jotka voivat olla myös em. mainitun työajan ulkopuolella, erikseen sovittavalla tavalla kaksi (2) kertaa vuodessa
6. ahm:n ja työnjohtajan tulee olla normaalina työaikana tavoitettavissa puhelimitse (suora numero) ja heillä tulee olla käytössään sähköpostiosoitteet.

Toimeksisaaja:
7. järjestää ahm:n vuosiloman tai muun vapaan sekä mahdollisen sairasloman ajaksi ahm:lle nimetyn sijaisen, joka on perehtynyt ahm-toimintaan sopimuskohteissa. Sijaisuuksista on informoitava toimeksiantajaa.
8. ei saa määrätä ahm:lle hoidettavaksi muita kuin sopimuksessa nimetyt kiinteistöt
9. takaa ahm:lle riittävästi aikaa ja resursseja sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseen
10. järjestää kaiken tukitoiminnan, apuhenkilöstön ja tarvittavat materiaalit sekä välineet huoltomiehelle sopimuksen toteuttamiseen
11. järjestää kiinteistöissä tarvittavan koneellisten lumitöiden suorittamiset niin, että ahm:lle jää enintään ns. käsilumitöiden tekeminen portaiden edustoilta hänelle nimetyissä kiinteistöissä
12. ilmoittaa ahm:n ja työnjohdon sekä yrityksen yhteystiedot kiinteistön ilmoitustaululla (kuva nimetystä aluehuoltomiehestä) ja jakamalla aluehuoltomiehen vaihdostilanteessa tiedotteet asuntoihin."

Tarjouspyynnön kohdan 4.1 "Tehtävän laajuus ja päivittäinen toimitusaika" mukaan aluehuoltomiesmallissa kunkin kiinteistön työmäärät ja toimintajärjestelyt ovat mitoitettu niin, että niiden sopimuksen mukaiset tehtävät ja työt voidaan suorittaa. Kiinteistöhuoltotyöt tehdään normaalina työaikana klo 7¬–16, ellei palvelukuvauksessa ole toisin sovittu. Kohdassa 4.1 on muun ohella todettu seuraavaa:

"Tarjouspyynnön mukaisille kiinteistöhuoltoalueille eli osiin haettavien kokoaikaisten aluehuoltomiesten lukumäärät vähimmäistuntivaatimuksineen ilmenevät sivuilla 14 ja 18 olevilta kiinteistöjen perustietoluettelosta."

Tarjouspyynnön kohdassa 13 "OSIIN 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 KUULUVIEN KIINTEISTÖJEN PERUSTIETOLUETTELOT" on tarjouspyynnön kohdan 4.1 mukaisesti ilmoitettu huoltoaluekohtaisesti aluehuoltomiesten lukumäärä ja vähimmäistuntivaatimus. Siinä on muun ohella todettu, että kiinteistöjen tarkentavat lisätiedot löytyvät Tampuurista.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.1 "Tarjouspyyntöasiakirjat" on ilmoitettu, että tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjouslomakkeet sekä muut tarjouspyyntöön liittyvät kiinteistöjen tiedot, huolto- ja palvelukuvaukset ovat tarkasteltavissa ja tulostettavissa Tampuuri-toiminnanohjausjärjestelmästä. Lisäksi siinä on todettu, että huoltokohteiden tiedot löytyvät Tampuurin kohderekisteristä.

Tarjouspyyntöä varten on tarjoajille avattu rajattu katseluoikeus Tampuuri-toimintaohjausjärjestelemään. Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluneessa asiakirjassa "OHJE TARJOUKSEN ANTAJALLE – Tampuurin kirjautuminen ja kohdetietojen selaus" on ohjeistettu Tampuurin käyttö. Ohjeen mukaan Tampuurissa on voinut tarkastella sekä kiinteistöjen perustietoja että huoltokirjoja alaosioineen (huoltokalenteri, huoltotyölistaa, käyttöpäiväkirja). Ohjeen kohdassa 2. "Tarjouspyyntöasiakirjat" on muun ohella todettu seuraavaa:

" – – Huoltoyhtiöt-kansiosta löytyvät erilaiset ohjeet, aikataulut, vastuunjakotaulukot yms. asiakirjat."

Ohjeen kohdassa 8. "Kohteen tulosteet" mukaan tärkeimmät tulosteet kohteen tulostelistassa ovat:

"03 Kiinteistönhoidon tehtävät ja vastuunjako – kohteen kokonainen huoltokirja (sisältää sekä kuitattavat tehtävät että tehtävät jotka suoritetaan ilman erilliskuittausta).

04 Kiinteistönhoidon palvelukuvaukset – kiinteistönhoitotehtävät listattuna palvelukuvauksineen ja vastuineen.

Huoltokalenteri – huoltokalenterin tulostettava muoto.

Käyttöpäiväkirja – tuloste kohteen käyttöpäiväkirjamerkinnöistä."

Tarjouspyynnön kohdassa 1.3 "Tarjouspyynnön saantikuittaus ja lisäkysymykset" on muun ohella pyydetty tarjoajia kuittaamaan sähköpostitse, että kilpailutukseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat ja niihin liittyvät tiedot on saatu Tampuurista. Lisäksi edellä mainitussa kohdassa on ilmoitettu, että tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on esitettävä sähköpostitse ja että puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.2 "Sopimusasiakirjat" on ilmoitettu, että sopimuksessa käytetään toimeksiantajan hyväksymää lomaketta ja jollei toisin ole ilmoitettu, noudatetaan kiinteistöalan yleisiä sopimusehtoja KP YSE 2007. Kohdan mukaan sopimuksen liiteasiakirjoina käytetään tarjouspyyntöasiakirjoja liitteineen ja toimeksisaajan antamaa tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdassa 7.3 "Tarjousten vertailu ja pisteytys" alakohdassa C "Ammattitaito" on todettu seuraava:

"maksimipisteet (15) saa tarjous kohteissa, joissa esitetyillä aluehuoltomiehillä on hyväksytty kiinteistönhoitajan ammattitutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus kiinteistönhuoltoalalta. Seuraavan pistemäärän (10) saa kiinteistönhoitajan ammattitutkinnosta ja alle viiden vuoden työkokemuksesta kiinteistönhuoltoalalta ja alimman pistemäärän (5) saa kiinteistönhoitajan perustutkinnosta tai lvi- ja/tai sähköasentajan tutkinnosta ja vähintään yhden vuoden työkokemuksesta kiinteistönhuoltoalalta. Vähimmäisvaatimuksena on, että kohteisiin nimettävällä aluehuoltomiehellä on riittävä, kiinteistöhuoltoalalle soveltuva koulutus ja työkokemus. Vähimmäisvaatimuksen täyttymisestä ei saa pisteitä. "

Tarjouksen liitteellä 1 on tullut ilmoittaa aluehuoltomiesten ammattitutkinnot ja työkokemusvuodet.

Hankintapäätös

Hankintapäätöksen 25.4.2016 liitteessä 1 on ilmoitettu, että kokonaistaloudellisuuden arviointi on suoritettu pisteytyksellä, joka on selvitetty tarjouspyynnön kohdassa 7.3 "Tarjousten vertailu ja pisteytys". Liitteen kohdan "Ammattitaito- ja työkokemuspisteet" taulukko on otsikoitu "C. Ammattitaito (15p.)". Tarjoajia koskeva sarake on otsikoitu "ALUEHUOLTOMIEHET". Taulukkoon on merkitty huoltoaluekohtaisesti tarjoajien pisteet, jotka ovat olleet 5, 8, 10, 13 tai 15 pistettä. Niiden tarjoajien kohdalla, jotka eivät ole tarjonneet kyseistä osaa, kohta on ollut tyhjä. Pisteytystä ei ole kuvattu tarkemmin hankintapäätöksessä tai sen liitemateriaalissa.

Asian arviointi

Valittaja on muun ohella esittänyt, että tarjoajille on annettu erilaista ja harhaanjohtavaa tietoa hankinnan kohteesta ja että tarjouspyyntö on ollut aluehuoltomiehen tehtävien osalta epäselvä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tavoitteena on ollut kiinteistöhuoltopalvelun hankkiminen aluehuoltomiestoimintamallin mukaisesti toimeksisaajalta. Hankintayksikön esittämän mukaan hankinnan kohde on kuvattu tarjouspyynnössä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja alalla toimivat tarjoajat ovat Tampuuri-järjestelmästä saatujen asiakirjojen perusteella tulleet tietoisiksi kiinteistönhuoltoon kuuluvista tehtävistä siten, että ovat voineet jättää yhteismitallisia tarjouksia.

Asiassa on ensin arvioitava sitä, onko tarjouspyyntö laadittu niin selväksi, että sen perusteella on voitu antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Kuten edellä on selostettu, tarjouspyynnössä on aluehuoltomiesten osalta ilmoitettu muun ohella aluehuoltomiesten työaika, huoltoaluekohtainen lukumäärä ja vähimmäistuntivaatimus sekä kuvattu aluehuoltomiehen roolia aluehuoltomiestoimintamallissa. Tarjouspyynnön mukaan aluehuoltomiehen tehtäviin on kuulunut muun ohella asukkaiden pienimuotoiset auttamistehtävät. Lisäksi tarjouspyynnössä on erikseen ilmoitettu, että toimeksisaajan tulee järjestää kiinteistöjen koneellisten lumitöiden suorittaminen, niin että aluehuoltomiehelle jää enintään niin sanottujen käsilumitöiden tekeminen portaiden edustoilta hänelle nimetyissä kiinteistöissä.

Tarjouspyynnössä ei ole sinänsä määritelty tarkkaan, mitä muita tehtäviä aluehuoltomies voi hoitaa. Tarjouspyynnössä on kuitenkin ilmoitettu, että kaikki tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen ovat olleet tulostettavissa Tampuuri-toiminnanohjausjärjestelmästä. Tampuuri-toiminnanohjausjärjestelmästä on ollut muun ohella saatavilla kiinteistökohtaiset huoltotiedot, laitetiedot, tehtävä- ja työlista. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut lähettää saantikuittaus saatuaan tarjouspyyntöasiakirjat ja niihin liittyvät tiedot Tampuurista. Lisäksi tarjoajille on varattu tilaisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä.

Markkinaoikeus katsoo, että kiinteistöhuoltopalvelun sisältö on ilmennyt edellä tarjouspyyntöaineistosta selostetun perusteella lähtökohtaisesti riittävän selvästi, jotta kiinteistöhuoltoalalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat ovat voineet antaa yhteismitallisia tarjouksia. Ammattimaisesti toimivan tarjoajan on ollut mahdollista oman ammattitaitonsa ja kiinteistöistä saatavien tietojen perusteella arvioida aluehuoltomiehen työn määrä. Kun tarjoajan on tullut tehdä tarjouksensa ainoastaan tarjouspyyntöaineistosta ilmenevän perusteella, ei merkitystä ole ollut aiemmalla käytännöllä tai valittajan hankintayksikön edustajan kanssa käymillä keskusteluilla.

Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että tarjoajat olisivat tulkinneet tarjouspyyntöä valittajan väittämällä tavalla eri tavoin. Kaikilta osin uusien tarjoajien hinnat eivät ole olleet halvimpia kuin vanhojen toimittajien, eikä tästäkään ole siten pääteltävissä, että tarjoajat olisivat käsittäneet aluehuoltomiehen tehtävien laajuuden toisistaan poikkeavasti.

Siltä osin kuin tarjouspyynnössä on viitattu kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosassa määriteltyihin suoritteisiin, asiassa on selvitetty, että tarjouspyyntömateriaalissa ei ole ollut erillistä kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosaa. Hankintayksikön selvittämän perusteella tarjouspyynnön tehtävälistaukset liitetään osaksi solmittavaa sopimusta, jolloin tehtäväosalla on tarkoitettu solmittavan sopimuksen tehtäväosaa. Asiassa ei ole ilmennyt, että tarjouspyynnössä ollut viittaus kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosaan olisi aiheuttanut tarjousten laadintavaiheessa epäselvyyttä. Markkinaoikeus siten katsoo, että hankintayksikön käyttämästä muotoilusta ja tarjouspyynnön kokonaisuudesta alalla toimivat tarjoajat ovat ymmärtäneet, että kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosalla on tarkoitettu tulevaa hankintasopimusta ja siinä tarjouspyynnön tehtävälistausten ja tarjousten perusteella sovittavia seikkoja. Viittaus kiinteistöhuoltosopimuksen tehtäväosaan ei ole näin ollen aiheuttanut todellista epäselvyyttä aluehuoltomiehen tehtävistä. Lisäksi joka tapauksessa kaikilla tarjoajilla on tältä osin ollut samat tarjouspyynnössä ilmoitetut tiedot, joiden perusteella ne ovat voineet laatia tarjouksensa.

Vielä markkinaoikeus toteaa, että myöskään tarjouspyynnön sopimusehtoihin liittyneessä kohdassa 3.2 viitatulla toimeksiantajan hyväksymällä lomakkeella ei ole ollut merkitystä aluehuoltomiesten tehtävien osalta.

Edellä selostetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan esittämällä tavalla puutteellinen tai epäselvä.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, että aluehuoltomiesten ammattitaidon vertailussa laskettaisiin usean aluehuoltomiehen kohdealueella aluehuoltomiesten pisteiden keskiarvo.

Tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla selvästi ilmoitettu, miten kokemusta ja koulutusta arvioidaan. Pistevaihtoehdot jokaiselle aluehuoltomiehelle ovat olleet 0, 5, 10 tai 15 pistettä. Tarjouspyynnöstä on niin ikään ilmennyt, että kaikissa osissa on aluehuoltomiehiä tullut tarjota enemmän kuin yksi. Edellä todettuun nähden asiassa ei voida pitää tarjoajien kannalta ennakoimattomana, että kun aluehuoltomiehiä on tullut tarjota useita, työkokemus on laskettu keskiarvon perusteella. Lisäksi hankintapäätösasiakirjojen perusteella sillä seikalla, että hankintayksikkö on pyöristänyt keskiarvoja, ei ole tässä tapauksessa ollut merkitystä tarjouskilpailun lopputuloksen kannalta. Siten hankintayksikön tarjousvertailussa käyttämää pisteytystapaa ei voida tässä tarkasteltavana olevassa asiassa pitää tarjoajia syrjivänä. Pisteytys ei ole myöskään muuttanut tarjousten vertailuperusteita eikä vertailussa ole käytetty tekijöitä, jotka olisivat voineet vaikuttaa tarjousten valmisteluun, mikäli niistä olisi tiedetty. Menettely ei ole siten ollut tältä osin valittajan väittämällä tavalla virheellistä.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että hankintapäätöstä ei ole sanallisesti perusteltu. Kun tarjouspyyntöasiakirjoista on kuitenkin ilmennyt, miten aluehuoltomiehien kokemuksesta jaetaan pisteitä, ei pisteiden sanallisille perusteluille ole ollut lähtökohtaisesti tarvetta. Edellä todetulla tavalla hankintapäätöksestä ja vertailuasiakirjoista ei ole ilmennyt suoraan sitä seikkaa, että eräistä pisteistä on laskettu keskiarvo, joka on pyöristetty. Tämä seikka on kuitenkin ollut pääteltävistä tarjouspyyntö- ja hankintapäätösasiakirjoista. Lisäksi valittaja on voinut hankintapäätöksen tietojen perusteella arvioida hankintamenettelyn oikeellisuutta. Hankintapäätöksen perusteluja ei voida siten pitää hankintalain 73 §:n tarkoittamalla tavalla puutteellisina.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Lassila & Tikanoja Oyj:n korvaamaan Lahden Talot Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.875 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.7.2017