MAO:433/17

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - luistiventtiilien ja niiden karanjatkojen hankinta

julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/353−355

Antopäivä: 30.6.2017

ASIAN TAUSTA

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.10.2015 julkaistulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta vesihuoltoverkoston rakentamiseen ja korjaamiseen tarvittavien luistiventtiilien ja niiden karanjatkojen hankinnasta ajalle 1.2.2016−31.1.2018 ja kahdelle mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus on 27.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 72 valinnut Oy Lining Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitukset

Vaatimukset

Onninen Oy asiassa diaarinumero 2016/353, Ahlsell Oy asiassa diaarinumero 2016/354 ja LVI-Dahl Oy asiassa diaarinumero 2016/355 ovat kukin samansisältöisissä valituksissaan vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille kullekin hyvitysmaksua. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan kunkin valittajan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen seuraavasti: Onninen Oy:lle asiassa diaarinumero 2016/353, Ahlsell Oy:lle asiassa diaarinumero 2016/354 ja LVI-Dahl Oy:lle asiassa diaarinumero 2016/355 kullekin 1.066,67 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on asettanut tarjouspyynnön tekniset eritelmät venttiilien osalta hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikkö on pyrkinyt teknisten eritelmien sanamuodolla sulkemaan alan merkittäviä toimijoita tarjouskilpailun ulkopuolelle. Alan tarjouspyynnöissä ei ole tavanomaisesti edellytetty leijupetiupotusta, koska pinnoitusmenetelmällä ei ole hankinnan kannalta merkitystä, jos lopputuote täyttää asetetut tekniset kriteerit. Hankinnan kannalta ratkaisevaa on se, että tuote täyttää vaaditun standardin ja tarkastuslaitoksen asettamat kriteerit. Asiassa on riidatonta, että tarjouspyynnössä asetettu standardi ja tarkastuslaitoksen kriteerit eivät aseta pinnoituksen toteutustavalle vaatimuksia.

Lähes kaikkien tarjoajien tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina, koska niissä on ilmoitettu pinnoitusmenetelmäksi elektro- tai sähköstaattinen menetelmä. Ainoan hyväksytyn tarjouksen pinnoitusmenetelmäksi on ilmoitettu "leijupatjapinnoitus", mikä ei myöskään ole vastannut tarjouspyynnön sanamuotoa.

Hankintayksikkö on perusteettomasti sulkenut valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Valittajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaiset.

Valittajat ovat tarjouksissaan ilmoittaneet, että niiden tarjoamien venttiilien rungot ja kannet on pinnoitettu epoksilla DIN 30677-2:n ja GSK:n ohjeiden mukaisesti. Siten tarjotut venttiilit on kokonaisuudessaan, sisä- ja ulkopuolelta, pinnoitettu standardin mukaisesti ja myös tarkastuslaitoksen (GSK) asettamat vaatimukset paksuuksille täyttyvät.

Hankintayksikkö on tarjousten jättämisen jälkeen esittänyt tarjoajille lisäselvityspyynnön muun ohella siitä, mistä kohtaa tarjouksesta käy ilmi venttiilin pinnoitusmenetelmä. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt pinnoitusmenetelmästä tarkentavaa tietoa.

Valittajat ovat kukin vastanneet yllä mainittuun selvityspyyntöön viittaamalla kahteen tarjoustensa liitteeseen ja ilmoittamalla, että tuote on epoksipulveripinnoitettu DIN 30677-2 ja GSK hyväksytty ja paksuus vähintään 250 µm. Valittajat ovat lisäksi viitanneet tarjoustensa liitteeseen, jossa on todettu, että epoksipinnoite lisätään elektrostaattisesti suljetussa tilassa, enintään neljä tuntia venttiilin komponenttien suihkupuhdistuksen jälkeen.

Siten käytännössä pinnoitus, eli epoksijauheen verkkoutuminen komponenttiin, tapahtuu upottamalla venttiili säiliöön, jota hankintayksikkö kutsuu leijupediksi ja jota hyväksytyssä tarjouksessa kutsutaan leijupatjaksi. Käytännössä kyse on epoksilla täytetystä säiliöstä, johon "petiin" tai "patjaan" (fluidized bed) venttiili kastetaan. Valittajien tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset leijupetikriteerin osalta, vaikka katsottaisiinkin, että valittajat ovat käyttäneet pinnoitusmenetelmästä epätyydyttävää nimeä.

Hankintayksikkö ei ole sulkenut tarjouskilpailusta tarjoajaa, jonka tarjouksessa pinnoitustapa on ollut samanlainen kuin tarjouskilpailusta suljettujen tarjousten pinnoitustapa.

Hankintayksikkö ei myöskään ole asianmukaisesti perustellut päätöstä valittajien tarjousten sulkemisesta tarjouskilpailusta. Hankintapäätöksen liitteenä olevan selvityksen mukaan valittajien tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina, koska valittajien tarjoama venttiilityyppi on ollut elektrostaattisesti pinnoitettu. Hankintapäätöksestä ei ole käynyt ilmi, miksi elektrostaattinen pinnoitus on katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi.

Hankinta optioineen ylittää puitesopimukselle asetetun enimmäiskeston.

Vastine

Vaatimukset

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen seuraavasti: Onninen Oy asiassa diaarinumero 2016/353, Ahlsell Oy asiassa diaarinumero 2016/354 ja LVI-Dahl Oy asiassa diaarinumero 2016/355 kukin 800 eurolla.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut valittajien esittämällä tavalla virheellinen, vaan hankintayksikkö on voinut tarjouspyynnössä esittää standardeja tiukempia vaatimuksia hankinnan kohteena oleville venttiileille, koska vaatimuksille on ollut hankinnan kohteeseen liittyvät hyväksyttävät perusteet.

Hankintayksiköllä on hankintasäännösten ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan harkintavaltaa hankinnan kohteen ja sitä koskevien ehdottomien vaatimusten määrittämisessä. Hankintayksiköllä on siten ollut oikeus määritellä hankinnan kohde tarjouspyynnössä mainitulla tavalla. Vaatimus on ollut selkeä, joten tarjouspyyntö ei ole ollut tulkinnanvarainen eikä epäselvä hankinnan kohteelle asetettujen ehdottomien vaatimusten suhteen. Tarjoajat ovat tarjouspyynnön perusteella voineet varmuudella tietää hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset.

Vaatimus standardien määritysten ylittävästä pinnoitusmenetelmästä liittyy välittömästi hankinnan kohteeseen, sillä hankintayksikkö on tavoitellut venttiilien kestävyyttä toimialueen haastavissa käyttöolosuhteissa. Hankinnan kohteena olevien venttiilien tulee kestää toimialueen aggressiivisessa maaperässä toimintakuntoisena useiden vuosikymmenten ajan. Jos venttiilit menettävät ennenaikaisesti toimintakuntonsa, ei vedenjakelua voida alueellisesti kohdennetusti keskeyttää venttiileitä sulkemalla, mikä verkostovauriotilanteessa voi aiheuttaa merkittävää haittaa verkostovuodon läheisyydessä sijaitsevalle kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle.

Lisäksi yhdenkin vaurioituneen venttiilin vaihtaminen tiiviisti rakennetulla toiminta-alueella on kallista ja sitoo työvoimaresursseja. Kustannukset ovat hankintayksikölle vähintään kymmenkertaiset uuden venttiilin hankintahintaan nähden, koska se edellyttää verkoston esiin kaivamisen. Näin ollen hankintayksikölle on ensiarvoisen tärkeää määrittää vesihuoltoverkostossa käytettävät venttiilit teknisiltä ominaisuuksiltaan siten, että vesihuoltoverkoston asianmukainen toiminta voidaan taata mahdollisimman hyvin.

Tarjouspyynnössä vaadittu leijupetipinnoitus upotuksella on täysin eri pinnoitustekniikka kuin valittajien tarjoamissa venttiileissä käytetty elektrostaattinen pinnoitusmenetelmä. Valittajien on alan ammattilaisina tullut tämä ymmärtää.

Hankintayksikön oman kokemuksen, hankintamenettelyä edeltäneen laajan markkinavuoropuhelun sekä alalla tehtyjen tutkimusten perusteella upotustekniikalla tehdyllä leijupetipinnoituksella saadaan selvästi paremmin korroosiota kestävä pinnoitus venttiileihin kuin kilpailevilla menetelmillä, kuten esimerkiksi elektro- eli sähköstaattisella menetelmällä. Parempi korroosiokestävyys perustuu muita menetelmiä tasaisempaan pinnoitteeseen koko venttiilin pinnalla ja myös sisäpuolella.

Pinnoitusmenetelmää koskeva hankinnan kohteen tekninen kriteeri ei myöskään ole rajoittanut kilpailua tai syrjinyt ketään toimittajaa, koska siinä ei ole viitattu mihinkään tietyn valmistajan patenttiin tai tuotemerkkiin tai tuotantomenetelmään, joka olisi vain tietyn valmistajan tai tarjoajan saavutettavissa. Alalla toimii useita yrityksiä, jotka toteuttavat hankinnan kohteena olevien venttiilien pinnoituksen hankintayksikön edellyttämällä tavalla.

Asiassa on lisäksi otettava huomioon, että tarjoajat ovat tukkureita, jotka eivät itse valmista kyseisiä venttiilejä, vaan niiden on mahdollista tarjota useiden valmistajien tuotteita. Näin ollen hankintayksikön asettamat tekniset vaatimukset venttiileille eivät voi perustellusti rajoittaa kilpailua eivätkä myöskään suosia tai syrjiä tarjouksen jättäneitä. Lisäksi hankintayksikön tavoitteena on ollut saada kolme puitesopimustoimittajaa toimitusvarmuuden ja riittävän kilpailun varmistamiseksi.

Kunkin valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä asettanut ne vaatimukset, jotka tarjottavien vesijohtoventtiilien on tullut täyttää. Vaatimuksena on muun ohella sisä- ja ulkopuolinen leijupetipinnoitus (upotuksella).

Kunkin valittajan tarjouksessa on todettu, että venttiilien rungot ja kannet on pinnoitettu epoksilla DIN 30677-2:n ja GSK:n ohjeiden mukaisesti ja että epoksipinnoite lisätään elektrostaattisesti suljetussa tilassa. Valittajien tarjouksista ei ole siten ilmennyt, että venttiilien sisä- ja ulkopuoli olisi pinnoitettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla.

Pinnoitusmenetelmien erilaisuus johtaa erilaisiin lopputuloksiin tuotteen toiminnallisissa ominaisuuksissa erityisesti tuotteen kestävyyden näkökulmasta. Leijupetipinnoitusmenetelmällä (upotuksella) tuotetut vesijohtoventtiilit ovat laadullisesti korkeampitasoisia hankinnan kohteena olevaan käyttötarkoitukseen kuin elektrostaattisella tai sähköstaattisella menetelmällä valmistetut tuotteet. Tarjouspyynnössä edellytetty menetelmä on soveliaampi varsinkin silloin, kun tarvitaan tavanomaista paksumpi pinnoite (250–500 μm) kuten vesihuollon verkostoissa, joissa erinomainen kestävyys ja korroosiosuoja ovat välttämättömiä, kun maaperä on edellä todetusti varsin aggressiivinen.

Hankintayksikkö on antanut tarjoajille mahdollisuuden täsmentää tarjouksiaan, mutta kenenkään valittajan toimittamasta selvityksestä ei ole ilmennyt, että kyseisten venttiilien sisä- ja ulkopuolta olisi pinnoitettu tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti. Hankintayksikkö ei ole siten menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintapäätös on myös asianmukaisesti perusteltu. Valittajien tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta on perusteltu virheellisellä pinnoitusmenetelmällä. Alalla ammattimaisesti toimivat venttiilitoimittajat tietävät tarkasti, mitä tarjouspyynnön teknisellä vaatimuksella on tarkoitettu, ja ymmärtävät, että tarjouspyynnössä edellytetty leijupetipinnoitus (upotuksella) on eri pinnoitusmenetelmä kuin valittajien tarjousten liitteessä mainittu elektro- eli sähköstaattinen menetelmä.

Puitesopimuksen kesto ei ole ollut valittajien esittämällä tavalla ylimitoitettu, sillä erityisalojen hankintoja koskevissa säädöksissä puitejärjestelyn kestoa ei ole ajallisesti rajoitettu.

Kuultavan lausunto

Oy Lining Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen seuraavasti: Onninen Oy asiassa diaarinumero 2016/353, Ahlsell Oy asiassa diaarinumero 2016/354 ja LVI-Dahl Oy asiassa diaarinumero 2016/355 kukin 3.487,33 eurolla.

Oy Lining Ab on esittänyt, että hankintayksiköllä on harkintavaltansa puitteissa ollut oikeus määritellä hankinnan kohde tarjouspyynnössä mainitulla tavalla. Vaatimus on ollut selkeä.

Vaatimus pinnoitusmenetelmästä liittyy välittömästi hankinnan kohteeseen ja hankintayksikkö on vaatimuksella ilmaissut tuotteelle haluamansa laatutason. Alalla toimii useita yrityksiä, jotka toteuttavat kyseessä olevien venttiilien pinnoituksen hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Menetelmän käyttö on mahdollinen kenelle tahansa tuotteiden valmistajalle.

Pinnoitusmenetelmien erilaisuus johtaa erilaisiin lopputuloksiin tuotteen toiminnallisissa ominaisuuksissa erityisesti tuotteen kestävyyden näkökulmasta. Leijupetipinnoitus upotuksella menetelmällä tuotetut vesijohtoventtiilit ovat laadullisesti korkeampitasoisia kuin elektrostaattisella tai sähköstaattisella menetelmällä valmistetut tuotteet. Hankintayksikön edellyttämä menetelmä on soveliaampi nimenomaan silloin, kun tarvitaan tavanomaista paksumpi pinnoite, kuten vesihuollon laitteistoissa, joissa erinomainen kestävyys ja korroosionsuoja ovat välttämättömiä.

Kun valmistusmenetelmällä on ollut merkitystä hankinnan kohteen ominaisuuksille, hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy määritellä ehdottomat vaatimukset haluamallaan tavalla.

Valittajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Valittajien tarjouksista tai niiden toimittamista lisäselvityksistä ei ole ilmennyt, että sekä venttiilien sisä- että ulkopuoli pinnoitetaan vaaditulla tavalla.

Vastaselitys

Valittajat ovat vastaselityksensä liitteeksi oheistaneet selvityksen, jonka mukaan niiden käyttämä venttiilivalmistaja toteuttaa venttiilien pinnoitusmenetelmät usealla eri tavalla.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisäkirjelmässään esittänyt, että valittajien vastaselityksensä liitteenä toimittama selvitys siitä, venttiilivalmistaja mahdollisesti valmistaa myös sellaisia venttiileitä, jotka ovat kyseessä olevan tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia, on merkityksetön, kun valittajat ovat kuitenkin tarjouksissaan tarjonneet ainoastaan sellaisia venttiilejä, jotka on pinnoitettu tarjouspyynnön vaatimusten vastaisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007; jäljempänä erityisalojen hankintalaki).

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 26 §:n 2 momentin mukaan puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla.

Erityisalojen hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 36 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 40 ja 41 §:ssä säädetään sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Sanotun 36 §:n 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Erityisalojen hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 155) mukaan tämän yleissäännöksen tehtävänä on ohjata teknisten eritelmien laatimista tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaavalla tavalla sekä siten, ettei niillä estetä kilpailua. Esitöiden mukaan tekniset eritelmät voidaan ilmoittaa paitsi viittaamalla tekniseen määrittelyyn, myös esittämällä hankinnan kohteelta edellytettäviä suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia.

Erityisalojen hankintalain 40 §:n 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 155) mukaan tekniset eritelmät voivat koskea myös tuotantomenetelmää, jos tuotantomenetelmää koskevalla vaatimuksella on välitön liittymä hankinnan kohteena olevan tavaran laatuun tai muihin ominaisuuksiin.

Erityisalojen hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Erityisalojen hankintalain 58 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettelyn kulku

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia vesihuoltoverkoston rakentamiseen ja korjaamiseen tarvittavista luistiventtiileistä ja niiden karanjatkoista. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat olleet hinta 60 pisteen ja laatu 40 pisteen painoarvolla.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on asetettu muun ohella seuraava tarjoukseen liittyvä vaatimus:

"Tarjoajan tarjous täyttää tarjouksen liitteen ’Vesijohtoventtiilien tekniset vaatimukset, 7.12.2015’ (Liite 1) olennaisilta osiltaan (yleiset vaatimukset ja luistiventtiilit)".

Sanottu liite 1 on jakaantunut kolmeen pääotsikkoon: "Yleistä venttiileistä", "Luistiventtiilit" ja "Läppäventtiilit". Otsikon "Yleistä venttiileistä" alaotsikkoina ovat olleet "Käyttöolosuhteet" ja "Venttiilien yleisiä vaatimuksia". Alaotsikon "Venttiilien yleisiä vaatimuksia" alla on todettu muun ohella seuraavaa:

• "sisä- ja ulkopuolinen leijupetipinnoitus (upotuksella) epoksipulveripinnoitus DIN 30677-2, tai soveltuvin osin EN 19401 mukaisesti. Minimipaksuus 250 µm, maksimipaksuus 400 µm. Rilsan® pinnoitetta ei hyväksytä, sen lohkeavuuden vuoksi.

• epoksipinnoitteen laadunvalvonta ja hyväksyntä juomavesikäyttöön esim. RAL – GZ 662 (GSK), tai muun Eurooppalaisen hyväksymislaitoksen todistus."

Kukin valittaja on liittänyt tarjoukseensa samansisältöisen liitteen "Korroosionsuoja App. 1", jonka kohdassa "Epoksipinnoite" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Venttiilien rungot ja kannet on pinnoitettu epoksilla DIN 30677 2:n ja GSK:n ohjeiden mukaisesti.

Epoksipinnoite lisätään elektrostaattisesti suljetussa tilassa, enintään neljä tuntia venttiilin komponenttien suihkupuhdistuksen jälkeen. Epoksijauhe sulaa 200−230 °C asteessa ja verkkoutuu kosketuksessa puhdistettuun ja esilämmitettyyn komponenttiin, mikä takaa parhaan mahdollisen liitoksen."

Hankintayksikkö on 20.1.2017 esittänyt kullekin valittajalle lisäselvityspyynnön, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Täsmennättekö luistiventtiilitarjoustanne seuraavasti:

- mistä kohtaa tarjouksestanne käy ilmi pinnoitusmenetelmä?"

LVI-Dahl Oy:n edustaja on 21.1.2016 ja Ahlsell Oy:n edustaja ja Onninen Oy:n edustaja ovat 25.1.2016 kukin antamissaan samansisältöisissä selvityksissä hankintayksikölle todenneet seuraavaa:

"Pinnoitusmenetelmä ilmenee AVK APP1, korroosoinsuojaus ja tuotelehdessä ’AVK 06 34 kumiluistiventtiili, EPDM, AISI316 kara’ Epoksipulveripinnoitetu DIN30677-2 ja GSK hyväksytty ja paksuus vähintään 250 ym."

Valittajat ovat siten viitanneet tarjoustensa liitteenä oleviin asiakirjoihin "AVK Laippaventtiili, PN 10/16 06/34" ja "Korroosionsuoja App. 1".

Voittaneen tarjoajan liitteessä "Hawle 400E kumiluistinventtiilien materiaalitiedot" on muun ohella ilmoitettu, että metallipinnat on kauttaaltaan päällystetty epoksipulveripinnoitteella, ja todettu, että leijuntapatjassa suoritettu epoksipulveripinnoitus takaa perinteisempiä pinnoitusmenetelmiä sileämmän, tiiviimmän, liukkaamman sekä sitkeämmän pinnoitteen.

Hankintapäätöksen perusteella seitsemästä saadusta tarjouksesta hankintayksikkö on sulkenut kuusi tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Neljä tarjousta on suljettu tarjouskilpailusta pulveripinnoituksen valmistusmenetelmälle asetetun vaatimuksen vastaisina ja kaksi tarjousta muun syyn vuoksi. Tarjousten vertailussa on ollut mukana ainoastaan voittaneen tarjoajan tarjous.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksessään perustellut valittajien tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta seuraavasti:

"Hallitus päättää

a. hylätä MRC Transmark Finland Oy:n, Ahlsell Oy:n, LVI-Dahl Oy:n, Onninen Oy:n, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/ Pipe Systemsin sekä Tecalemit Flow Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina."

Hankintapäätöksen liitteessä 1 "Selvitys luistiventtiilien hankinnasta" kohdassa "Eräiden tarjousten hylkäämisestä" on todettu seuraavaa:

"Ahlsell Oy, LVI-Dahl Oy ja Onninen Oy tarjosivat kaikki AVK:n (Tanska) venttiilityyppiä, joka on elektrostaattisesti pinnoitettu."

Asian arviointi

Valittajat ovat ensinnäkin esittäneet, että hankintayksikkö on määrittänyt tarjouspyynnössä hankinnan kohteen virheellisesti, kun venttiilien tekniset eritelmät tietyiltä osin ylittävät tarjouspyynnössä mainittujen standardien vaatimukset.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on voinut esittää tarjouspyynnössä standardeja tiukempia vaatimuksia hankinnan kohteena oleville venttiileille, koska vaatimuksille on ollut hankinnan kohteeseen liittyvät hyväksyttävät perusteet. Hankintayksikkö on esittämänsä mukaan muun ohella tavoitellut venttiilien parempaa kestävyyttä haastavissa käyttöolosuhteissa. Hankintayksikön mukaan kysymyksessä olevalla menetelmällä saavutetaan parempi korroosionkestävyys. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että useampi valmistaja valmistaa soveltuvia venttiilejä.

Markkinaoikeus toteaa, että erityisalojen hankintalain säännökset eivät sääntele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee kuitenkin olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee myös kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden perusteella tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankinnassa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen valikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa ratkaisua. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tarjontaansa tai ostaa puuttuvia ratkaisuja ja osaamista muilta toimittajilta.

Tarjouspyynnössä on asetettu vaatimus siitä, että tarjotuille tuotteille on tehty leijupetipinnoitus upotuksella. Kyse on siten ollut tiettyä tuotantotapaa koskevasta vaatimuksesta. Asiassa on kuitenkin selvitetty, että kyseistä tuotantotapaa koskevalla vaatimuksella on ollut liittymä hankinnan kohteena olevan tavaran laatuun. Kun otetaan huomioon hankintayksikön esittämä selvitys siitä, että mainitulla tuotantotavalla valmistetuilla tuotteilla tavoitellaan niiden erityistä kestävyyttä, sekä tuotteiden käyttötarkoitus ja käyttöympäristö, ei hankintayksikkö ole ylittänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa asettaessaan asiassa viitatuista standardeista poikkeavia vaatimuksia. Valittajat eivät ole myöskään kiistäneet sitä seikkaa, että niidenkin olisi ollut mahdollista tarjota kyseisellä tuotantotavalla valmistettuja tuotteita. Hankintayksikön teknisiä vaatimuksia ei voida siten tältä osin pitää valittajien väittämällä tavalla virheellisinä tai muutoin kilpailua rajoittavina tai valittajia syrjivinä.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että leijupetipinnoitusta koskenut vaatimus on esitetty tarjouspyynnössä riittävän selvästi. Valittajat ovat kirjelmissään viitanneet siihen, että tarjouspyynnöissä ei ole tavallisesti edellytetty leijupetiupotusta, mikä jo osaltaan osoittaa, että kyseistä määritelmää ei voida pitää merkitykseltään valittajille epäselvänä. Osapuolet ovat lisäksi toimittaneet markkinaoikeudelle kahden eri valmistajan selvityksiä, joissa molemmissa on viitattu menetelmään, jonka englanninkielinen nimi on "Fluidised Bed". Siten tarjouspyynnön tuotantotapaa koskevaa määritelmää ei voida myöskään pitää merkitykseltään sellaisena, jota alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat eivät voisi ymmärtää.

Vaatimusta ei ole myöskään esitetty ristiriitaisesti, sillä tarjouspyynnön kohdassa, jossa on mainittu, että tarjoajan tarjouksen tulee täyttää olennaisilta osiltaan liitteen 1 "Vesijohtoventtiilien tekniset vaatimukset, 7.12.2015" vaatimukset, on viitattu lisäksi kohtiin "yleiset vaatimukset" ja "luistiventtiilit". Kysymyksessä olevassa tarjouspyynnön liitteessä on puolestaan ollut jo aiemmin todetulla tavalla muun ohella erilliset otsikot "Venttiilien yleisiä vaatimuksia" ja "Luistiventtiilit". Täten on ollut selvää, että olennaisilla osilla on tarkoitettu kyseisten otsikkojen alla olevia vaatimuksia. Tämä on myös selvää siitä syystä, että liitteessä on ollut myös esimerkiksi läppäventtiileitä koskevia vaatimuksia, mutta hankinnan kohteena on ollut vain luistiventtiileitä ja niiden karanjatkoja, jolloin on loogista, että kysymyksessä olevassa hankinnassa olennaisia ovat vain hankinnan kohteena olevia osia koskevat liitteessä esitetyt vaatimukset. Myöskään yksikään tarjoajista ei ole tältä osin väittänyt tarjouspyyntöä epäselväksi.

Kun sisä- ja ulkopuolista leijupetipinnoitusta koskeva vaatimus on esitetty otsikon "Yleistä venttiileistä" alaotsikon "Venttiilien yleisiä vaatimuksia" alla, on selvää, että kyseessä on ollut sellainen ehdoton vaatimus, jonka tarjoajan tuotteen on tullut ehdottomasti täyttää. Lisäksi asiassa selvitetyn perusteella sisä- ja ulkopuolinen leijupetipinnoitus upotuksella ei ole sisältynyt epoksipulveripinnoitusta koskeviin vaatimuksiin "DIN 30677-2" tai "EN 19401" ja vaatimus on siten ollut näihin nähden erillinen. Tarjouspyynnössä ollut maininta "tai soveltuvin osin EN 19401 mukaisesti" on näin ollen tarkoittanut vaihtoehtoa DIN 30677-2 vaatimuksiin, mutta tällä ei ole poistettu vaatimusta siitä, että tuotteella on tullut olla sisä- ja ulkopuolinen leijupetipinnoitus upotuksella. Yksikään valittajista ei ole esittänyt, että ne eivät olisi ymmärtäneet kysymyksessä olevan vaatimuksen olevan ehdoton, vaan ne ovat esittäneet, että vaatimusta ei olisi saanut esittää tai että niiden menetelmä on vaaditun mukainen. Voittaneen tarjoajan lisäksi toinen tarjoaja on viitannut täydennyksessään pinnoitusmenetelmän osalta tarjouspyynnössä vaadittuun leijupetimenetelmään. Kun otetaan huomioon edellä esitetyt seikat, tarjouspyyntöä ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden epäselvänä alalla ammattimaisesti toimivalle tarjoajalle, vaan selvää on ollut, että leijupetimenetelmää on vaadittu tuotteilta ehdottomasti.

Valittajat ovat myös esittäneet, että hankintayksikkö on perusteettomasti sulkenut niiden tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Valittajien mukaan niiden tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaiset, koska käytännössä valittajien tarjoama pinnoitus tapahtuu samalla tavalla upottamalla kuin tarjouspyynnössä on edellytetty.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajien tarjouksista tai niiden antamista lisäselvityksistä ei ole käynyt ilmi, että venttiilien sisä- ja ulkopuolet olisi pinnoitettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksiköllä on puolestaan oikeus luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin, ellei tarjouksista muuta ilmene. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole sinällään esitetty vaatimusta siitä, että tarjouksissa olisi tullut toimittaa tarkempia tietoja päällystysmenetelmästä. Siten lähtökohtaisesti tarjoajan antama vakuutus vaatimusten täyttämisestä on ollut riittävä. Kuitenkin kunkin valittajan tarjouksen liitteessä "Korroosionsuoja App. 1" on ilmoitettu, että venttiilien rungot ja kannet on pinnoitettu epoksilla, joka lisätään elektrostaattisesti suljetussa tilassa. Valittajien tarjouksissa ei ole mainittu leijupetipinnoitusta upotuksella menetelmää valmistusmenetelmänä. Myöskään hankintayksikön kysyttyä täydennyspyynnössä pinnoitusmenetelmästä, valittajat eivät ole selvittäneet niiden tarjouksien olevan tältä osin vaatimuksen mukaisia. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajien tarjouksissa mainittu pinnoitusmenetelmä ei ole vastaava kuin tarjouspyynnössä mainittu menetelmä.

Markkinaoikeus katsoo siten, että valittajien tarjouksissaan tarjoaman tuotteen hankintayksikölle esitetyistä tiedoista on ilmennyt, että tuote ei ole vastannut tarjouspyynnön vaatimusta. Kysymys on ollut tarjousten sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Ottaen huomioon, että toimitetun materiaalin perusteella kysymyksessä olevan tuotantotavan englanninkielinen nimi on "Fluidised Bed", ei voittaneen tarjoajan tarjousta ole pidettävä tarjouspyynnön vastaisena pelkästään sen perusteella, että tarjouksen pinnoitusmenetelmäksi on ilmoitettu "leijupatjapinnoitus" eikä tarjouspyynnössä mainittu "leijupetipinnoitus". Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan tuotteen pinnoitustapa ei olisi tosiasiassa ollut vaatimuksen mukainen.

Valittajat ovat lisäksi esittäneet, että hankintayksikkö ei myöskään ole asianmukaisesti perustellut päätöstä valittajien tarjousten sulkemisesta tarjouskilpailusta, koska hankintapäätöksestä ei ole käynyt ilmi, miksi valittajien tarjoaman venttiilityypin elektrostaattinen pinnoitus on katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajien tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta on perusteltu virheellisellä pinnoitusmenetelmällä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksen perusteluista valittajille on käynyt ilmi, miksi niiden tarjousta ei ole hyväksytty. Valittajat ovat siten saaneet hankintapäätöksestä sellaiset tiedot, joiden perusteella ne ovat voineet arvioida hankintamenettelyn oikeellisuutta. Hankintayksikön menettely ei ole siten ollut tältäkään osin virheellistä.

Valittajat ovat vielä esittäneet, että optioineen hankinta ylittää puitesopimukselle asetetun enimmäiskeston.

Markkinaoikeus toteaa, että erityisalojen hankintalaissa puitejärjestelyjen kestoa ei ole ajallisesti rajoitettu. Asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi arvioitavissa, että puitejärjestelyä olisi käytetty kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevan puitesopimuksen kuuden vuoden kestoaika optiokaudet mukaan lukien on hankintasäännösten mukainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 67 §:n nojalla lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä muutoksenhausta ja seuraamuksista julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 11 luvussa säädetään.

Hankintalain 11 luvussa olevan 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Kuultavan oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuuden harkinnassa on otettava huomioon, että oikeudenkäyntikuluvaatimukseen on sisällytetty myös kuluja liittyen oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Mainitut kulut eivät ole hallintolainkäyttölaissa tarkoitettuja oikeudenkäyntikuluja.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valitukset asioissa diaarinumerot 2016/353–355.

Asiassa diaarinumero 2016/353 markkinaoikeus velvoittaa Onninen Oy:n korvaamaan HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 800 eurolla ja Oy Lining Ab:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Asiassa diaarinumero 2016/354 markkinaoikeus velvoittaa Ahlsell Oy:n korvaamaan HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 800 eurolla ja Oy Lining Ab:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Asiassa diaarinumero 2016/355 markkinaoikeus velvoittaa LVI-Dahl Oy:n korvaamaan HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 800 eurolla ja Oy Lining Ab:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Anne Mäkelä (eri mieltä).

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN ÄÄNESTYSLAUSUNTO

Markkinaoikeustuomari Mäkelä:

Katson, että hankintayksikkö on sinänsä perustellusti esittänyt tarpeensa asettaa hankinnan kohteelle erityisvaatimuksia. Valmistusmenetelmää koskevan erityisvaatimuksen asettamisessa on kuitenkin epäonnistuttu siinä, että vaatimus on ilmaistu tarjouspyynnössä epäselvällä tavalla, minkä perusteella valittajat ovat voineet tarjota vaihtoehtoisella menetelmällä valmistettuja tuotteita. Tarjouspyynnön tai sen liitteen 1 perusteella ei ole ollut selvää, että jonkin verran poikkeavalla menetelmällä valmistetun tuotteen tarjoaminen aiheuttaa tarjouksen sulkemisen tarjouskilpailusta. Hankintamenettelyssä on menetelty virheellisesti, koska tarjouspyynnön liitteessä 1 asetettua vaatimusta ei ole esitetty riittävän selvällä tavalla ja valittajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa on käytetty tarjouspyynnössä esitettyä tiukempia kriteerejä.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on esitetty vaatimus: "tarjous täyttää liitteen 1 "Vesijohtoventtiilien tekniset vaatimukset. 7.12.2015" olennaisilta osiltaan". Kyseinen liite 1 on sisältänyt vaatimuksen: "sisä- ja ulkopuolinen leijupetipinnoitus (upotuksella) epoksipulveripinnoitus DIN 30677-2, tai soveltuvin osin EN 19401 mukaisesti. Minimipaksuus 250 µm, maksimipaksuus 400 µm. Rilsan® pinnoitetta ei hyväksytä, sen lohkeavuuden vuoksi."

Valittajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa liitteessä 1 asetettu vaatimus on saanut merkityksen, jonka mukaan tuotteet on tullut päällystää leijupetipinnoitus (upotuksella) -menetelmällä, jotta tarjous on hyväksytty mukaan tarjousten vertailuun.

Katson, että liitteessä 1 asetettu vaatimus on ollut sisällöltään ristiriitainen. Ristiriitaisuus on aiheutunut siitä, että liitteen 1 vaatimus on sisältänyt lisäyksen: "tai soveltuvin osin EN 19401 mukaisesti", minkä perusteella liitteen vaatimuksen on voinut täyttää joillain poikkeuksilla leijupetipinnoitus (upotuksella) -menetelmään verrattuna. Lisäksi liitteessä 1 asetettu vaatimus on ollut epäselvä tarjouspyynnön kohdassa 7 esitettyyn vaatimukseen nähden. Tarjouspyynnössä on esitetty, että liitteen 1 vaatimukset on täytettävä olennaisilta osiltaan, mutta tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa on edellytetty liitteen 1 vaatimuksen täyttymistä nimenomaan leijupetipinnoitus (upotuksella) menetelmällä edellytyksenä tarjouspyynnön mukaisuudelle. Tarjouspyynnössä tai sen liitteessä 1 ei ole tuotu esiin, että leijupetipinnoitus (upotuksella) -menetelmän käyttäminen olisi niin oleellinen seikka, että sen täyttymättömyys aiheuttaa tarjouskilpailusta sulkemisen. Päinvastoin, tarjouspyynnössä on ilmaistu olevan riittävää, että liitteen 1 vaatimukset täyttyvät: "olennaisilta osiltaan" ja liitteen 1 mukaan vaatimus on voitu täyttää vaihtoehtoisesti: "tai soveltuvin osin EN 19401 mukaisesti". Molemmat ilmaisut ovat siten mahdollistaneet joitain poikkeuksia vaatimuksen täyttymiseen.

Valittajat ovat esittäneet, ettei tarjoamiensa tuotteiden päällystysmenetelmä ole käytännössä poikennut tarjouspyynnössä edellytetystä vaatimuksesta. Sekä valittajien että voittaneen tarjoajan tuotteissa on esitetty käytetyn pulverimuotoista päällystysmateriaalia. Katson, ettei asiassa ole riittävästi selvinnyt, onko valittajien tarjoamien tuotteiden päällystysmenetelmän ja tarjouspyynnön liitteessä 1 edellytetyn päällystysmenetelmän välillä ollut sellaista merkittävää poikkeavuutta, minkä perusteella valittajien tarjoukset on ollut suljettavissa tarjouskilpailusta ottaen huomioon, että tarjouspyynnön mukaan on ollut riittävää täyttää liitteen 1 vaatimukset olennaisilta osiltaan.

Katson edelleen hankinnassa menetellyn hankintasäännösten vastaisesti siinä, että valittajien tarjoukset on suljettu tarjousten vertailusta sellaisen materiaalin perusteella, mitä tarjouspyynnön mukaan ei ole edellytetty toimitettavan. Tarjouspyynnön sanamuodon mukaan siinä ei ole edellytetty toimitettavan materiaalia, jossa vahvistettaisiin liitteen 1 vaatimusten täyttyminen. Tarjouspyynnön mukaan on ollut riittävää todeta tarjouksessa, että liitteen 1 vaatimukset täyttyvät olennaisilta osiltaan. Hankintayksikön täsmennyspyynnössä on pyydetty selventämään, missä kohtaa jo toimitetussa materiaalissa vaatimuksen täyttyminen selviää, vaikka vaatimuksen täyttymisestä ei ole edellytetty toimitettavan materiaalia. Tarjouksen sulkeminen tarjousvertailusta on siten ollut ennakoimaton seuraamus, koska sulkeminen on perustunut sellaiseen materiaaliin, mitä ei ole edellytetty toimitettavan osoituksena vaatimuksen täyttymisestä ja valittajien tarjouksissa on kuitenkin todettu tarjouspyynnön liitteen 1 vaatimusten täyttyvän.

Katson, että tarjouspyyntö ei ole ollut valituksen kohteena olevan seikan osalta erityisalojen hankintalain (349/2007) 35 §:n edellyttämällä tavalla selvä, jotta se olisi tuottanut keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Erityisvaatimus on saanut painavamman merkityksen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa kuin mitä tarjouspyynnön sanamuodon perusteella on ollut ennakoitavissa.

Koska katson jo tarjouspyynnön olleen hankintasäännösten vastainen, asiassa ei ole aihetta arvioida hankintamenettelyn muita virheellisyyksiä koskevia väitteitä. Johtopäätöksenä katson, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, joten asiassa on harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä. Seuraamuksen osalta katson, että koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu. Katson myös, että hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajien määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, kullekin valittajalle 1.066,67 eurolla viivästyskorkoineen.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta, olen niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Nina Korjus

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 24.7.2017