MAO:432/17

Riihimäen Kotikulma Oy - KVR-urakka

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2016/679
Antopäivä: 29.6.2017

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Riihimäen Kotikulma Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.8.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kaksi vuokrakerrostaloa käsittävästä KVR-urakasta.

Riihimäen Kotikulma Oy:n hallitus on 8.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut MHL-Rakennus Oy:n ja Vesijohtoliike Järviset Oy:n muodostaman yhteenliittymän tarjouksen.

Rakennusliike Pakkanen Oy on markkinaoikeudelle 29.11.2016 tekemässään valituksessa muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön toimittamaan valittajalle tarjouskilpailun voittaneen yhteenliittymän tarjousasiakirjat. Valittaja on muun ohella esittänyt, että tarjousten vertailu on tehty virheellisesti.

Riihimäen Kotikulma Oy on 13.1.2017 antanut markkinaoikeudelle siltä pyydetyn vastineen ja ilmoittanut keskeyttäneensä hankinnan. Perusteena keskeyttämiselle se on esittänyt, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hylännyt rakennushankkeen korkotuen.

MHL-Rakennus Oy ja Vesijohtoliike Järviset Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Rakennusliike Pakkanen Oy on markkinaoikeuteen 14.2.2017 saapuneessa lausumassaan vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.682,50 eurolla viivästyskorkoineen. Valittaja on muun ohella esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut olla selvillä ARA:n kannasta, ja ottaa huomioon hankintapäätöksessään, että tarjouskilpailun voittajaksi valittu taho on ylittänyt kustannuksillaan selvästi ARA:n hyväksymän tason. Hankintapäätöksen tekemällä hankintayksikkö on saanut aikaan sen käsityksen, että hankintaa ja sitä kautta valitusta ei uhkaa ARA:n päätöksen sisältö. Hankintayksikkö on toiminnallaan saanut aikaan tilanteen, jossa valittajalla on ollut perusteltu syy luottaa valituksen käsittelemiseen.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuteen 7.3.2017 saapuneessa lausumassaan esittänyt, että valittajan kuluvaatimus ei ole oikeutettu, koska keskeyttämisen syynä ollut ehto on ollut tarjouspyynnössä eikä hankinnan keskeyttäminen ole johtunut viranomaisen virheestä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintayksikkö on 13.12.2016 tekemällään päätöksellä § 5 keskeyttänyt hankintamenettelyn. Päätöksen perustelujen mukaan menettely on keskeytetty, koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on tullut esille, että saatujen urakkatarjousten hinnat ylittävät ARA:n hyväksymät kustannukset.

Edellä mainitun päätöksen johdosta hankintaa ei voida enää toteuttaa 8.11.2016 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Koska valittajalla ei siten ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua päätöstä muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osalta, valitus on pääasian osalta jätettävä tutkimatta.

Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja asiakirjan esittämistä koskevista vaatimuksista.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeuteen ennen kuin hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn. Vaikka hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut tarjouspyynnössä ilmoitettuun ehtoon, on hankintayksikkö kuitenkin tehnyt ennen keskeyttämistä lopullisen hankintapäätöksen, jolloin valittaja on voinut perustellusti lähteä siitä, että sillä on asiassa oikeussuojan tarve eikä menettelyä tulla keskeyttämään. Edellä todettuun nähden olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian lopputulos huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen edellytä, että valittajan vaatimat asiakirjat annetaan tiedoksi valittajalle. Näin ollen valittajan vaatimus asiakirjojen tiedoksi antamisesta on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Rakennusliike Pakkanen Oy:n vaatimuksen asiakirjojen tiedoksi antamisesta.

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Riihimäen Kotikulma Oy:n korvaamaan Rakennusliike Pakkanen Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.682,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 24.7.2017