MAO:463/17

Iisalmen kaupunki - talvihoidon alueurakka

julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 2017/67
Antopäivä: 4.7.2017

ASIAN TAUSTA

Iisalmen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.3.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta talvihoidon alueurakan palveluhankinnasta ajalle 1.10.2015–30.4.2016, 1.10.2016–30.4.2017 ja 1.10.2017–30.4.2018 sekä kahdelle optiokaudelle 1.10.2018–30.4.2019 ja 1.10.2019–30.4.2020.

Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on 26.5.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 122 valinnut alueurakan 1 osalta Maansiirto A Ky:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on päätöksellään 30.10.2015 numero 769/15 kumonnut Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan 26.5.2015 tekemän hankintapäätöksen § 122 siltä osin kuin se koskee alueurakkaa 1.

Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on 10.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 213 valinnut Maansiirto A Ky:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on päätöksellään 10.10.2016 numero 586/16 kumonnut Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan 10.11.2015 tekemän hankintapäätöksen § 213.

Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on 24.1.2017 tekemällään ja tässä asiassa muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellä § 6 valinnut Maansiirto A Ky:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo alueurakan 1 osalta on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 550.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

B on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.341,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole toiminut hankintapäätöstä tehdessään markkinaoikeuden päätöksen numero 586/16 edellyttämällä tavalla, eikä tarjousten vertailua ole tehty hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Markkinaoikeus on velvoittanut hankintayksikön vertailemaan tarjoukset uudelleen ja tekemään uuden perustellun hankintapäätöksen sekä ottamaan päätöksessään huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat. Hankintayksikkö ei ole suorittanut vertailua uudelleen. Valittaja ja voittanut tarjoaja ovat saaneet samat laatupisteet kaikista laatuvertailuperusteista. Hankintapäätöksessä on vain todettu, että pisteytyksen ja täydennettyjen sanallisten perustelujen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen alueurakasta 1 on tehnyt voittanut tarjoaja.

Vastine

Vaatimukset

Iisalmen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.240 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut markkinaoikeuden antaman päätöksen mukaisesti. Tarjoukset on vertailtu uudestaan ja alun perin tehdyn pisteytyksen sanallisia perusteluja on täydennetty. Pisteytystä ei ole muutettu, koska muuttamiselle ei ole ollut perusteita.

Kuultavan lausunto

Maansiirto A Ky ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Pykälän esitöissä (HE 190/2009 vp s. 47) on todettu muun ohella, että hankintayksikön tulee joko hankintapäätöksessä tai siihen liittyvissä muissa asiakirjoissa kertoa ratkaisuun vaikuttavat seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko hankintamenettelyssä noudatettu lain velvoitteita. Edelleen on todettu muun ohella, että tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidon hankinnasta. Markkinaoikeus on päätöksellään 10.10.2016 numero 586/16 kumonnut Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan 10.11.2015 tekemän hankintapäätöksen § 213 ja lausunut, että mikäli Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta aikoo edelleen toteuttaa talvihoidon alueurakan 1 hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon kyseisessä markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on 24.1.2017 tehnyt uuden hankintapäätöksen, joka nyt on muutoksenhaun kohteena. Hankintayksikkö on valinnut uudestaan Maansiirto A Ky:n tarjouksen. Hankintapäätökseen on liitetty 18.5.2015 päivätty taulukko tarjousvertailusta. Taulukossa on tarjoushintojen lisäksi ilmoitettu tarjousten laadun vertailuperusteiden A 1–4, B 1–4 ja C 1 osalta saamat pisteet. Taulukon lisäksi hankintapäätöksen liitteenä on ollut asiakirja "laatutarjousten vertailu sanalliset perustelut pisteytykselle päivitetty 16.12.2016".

Valittaja on esittänyt, ettei hankintayksikkö ole tehnyt asianmukaista tarjousten välistä vertailua muutoksenhaun kohteena olevassa hankintapäätöksessä. Valittaja on tältä osin viitannut markkinaoikeuden aikaisempiin kysymyksessä olevaa hankintamenettelyä koskeviin ratkaisuihin, joissa on ollut kysymys vertailuperusteen "urakoitsija ja urakoitsijan henkilöstö" arvioinnista.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa laatutarjouslomakkeessa on vertailuperusteen "urakoitsija ja urakoitsijan henkilöstö" osalta esitetty muun ohella seuraava:

"Esitetään tarjouksen antajana oleva yritys ja yrityksen taustat. Esitetään alueurakan hoitoon osallistuva keskeinen henkilöstö, heidän kokemus- ja koulutustaustansa, tehtävänsä, vastuunsa ja valtuutensa organisaatiossa sekä muu työhön osallistuva henkilöstö. Tarjouksen antajan on selvitettävä laatusuunnitelmassa, miten tarjottavassa urakassa toteutuu tilaajavastuulain mukainen selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista."

Muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen 24.1.2017 sanallisissa perusteluissa on vertailuperusteen "urakoitsija ja urakoitsijan henkilöstö" osalta selostettu yritysten taustaan liittyviä tekijöitä sekä tarjouksessa nimettyjä henkilöitä ja näiden koulutukseen ja kokemukseen liittyviä seikkoja. Perusteluissa on nostettu esiin sekä valittajan että voittaneen tarjoajan osalta samoja, muun ohella vastaavan työnjohtajan ja työhön osallistuvien henkilöiden kokemukseen ja pätevyyteen sekä tietojen esittämistapaan liittyviä seikkoja. Sanallisista perusteluista ei ilmene, että markkinaoikeuden aikaisemmassa päätöksessä virheelliseksi katsottua seikkaa olisi käytetty tarjousten vertailussa. Perusteluista ei ole muutenkaan pääteltävissä, että tarjouksia olisi vertailuperusteen "urakoitsija ja urakoitsijan henkilöstö" osalta arvioitu tarjouspyyntöön tai annettuihin tarjouksiin nähden virheellisesti tai että arviointia koskevat perustelut olisivat olleet puutteelliset. Hankintayksikön ei ole myöskään katsottava menetelleen tarjouksia vertaillessaan virheellisesti yksinomaan sen johdosta, että muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen liittyvän vertailutaulukon mukaan valittaja ja voittanut tarjoaja ovat saaneet tarjousten vertailussa kyseessä olevan vertailuperusteen osalta saman pistemäärän. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus toteaa, ettei hankintayksikön ole katsottava menetelleen virheellisesti arvioidessaan tarjouksia vertailuperusteen "urakoitsija ja urakoitsijan henkilöstö" osalta.

Valittaja ei ole muiden vertailuperusteiden osalta yksilöinyt, millä tavalla tarjousten vertailu olisi tehty virheellisesti. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menettelyt tarjousten vertailussa virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asiassa selvitetyn perusteella hankintayksikön kirjelmät on laadittu sen omana työnä, eikä kyse ole siten arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluvasta liiketoiminnasta. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa B:n korvaamaan Iisalmen kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Sanna Holkeri ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.7.2017