MAO:462/17

Hämeenlinnan kaupunki - vahinkovakuutukset

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/507
Antopäivä: 3.7.2017

ASIAN TAUSTA

Hämeenlinnan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vahinkovakuutuksia koskevasta palveluhankinnasta 48 kuukauden ajalle sekä kahdelle vuoden optiokaudelle.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on 29.8.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 335 sulkenut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua ja määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 9.803,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa on tullut ilmoittaa vakuutuslajikohtaiset kalenterivuosittaiset vakuutusmaksut verollisina kokonaismaksuina. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan liikenne- ja ajoneuvovakuutusten osalta ajoneuvolajikohtaiset hinnat, mutta inhimillisen erehdyksen johdosta tarjouksen liitteelle G on täytetty virheellinen hintatieto. Valittajan tarjous on kuitenkin sisältänyt kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot ajoneuvolajikohtaisista vakuutusmaksuista. Näiden tietojen perusteella hankintayksikön on ollut mahdollista itse laskea vakuutusmaksu koko ajoneuvokannalle.

Hankintayksikön käyttämä vakuutusmeklari on pyytänyt valittajalta tarjousajan päättymisen jälkeen 19.8.2016 täsmennystä ajoneuvovakuutusten hinnoittelusta. Valittaja on todennut ajoneuvojen hintojen olevan per ajoneuvo sekä toimittanut täsmennyksen, josta on ilmennyt alkuperäisessä tarjouksessa olleiden yksikköhintojen sekä tarjouspyynnössä mainittujen ajoneuvomäärien perusteella lasketut liikenne- ja kaskovakuutusten yhteismäärät.

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta katsoen, että valittaja ei ole ilmoittanut tarjouksessaan vakuutusmaksua tarjouspyynnön liitteen mukaiselle koko ajoneuvokannalle. Hankintayksiköllä ei ole oikeutta sulkea sellaista tarjousta tarjouskilpailusta, jonka puutteellisuus on niin vähäinen, että se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa eikä vaikuta tarjousvertailuun. Puute on ollut hankintayksikön havaittavissa ja huomioon otettavissa. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kysymys on ollut hinnoittelua koskevasta epätäsmällisyydestä, joka on ollut pääteltävissä muusta tarjouksesta. Hankintayksikkö on antanut valittajalle mahdollisuuden täsmentää tarjoustaan ilmoittamalla suoraan laskettavissa olleen vakuutusmaksujen kokonaismäärän. Valittajan tarjouksen täsmentäminen ei ole antanut valittajalle mahdollisuutta parantaa tai muuttaa tarjoustaan.

Vastine

Vaatimukset

Hämeenlinnan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 446 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vakuutuslajikohtainen hinnoittelu on tullut tehdä tarjouksiin ja liitteelle G kaupungin ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ajoneuvoluetteloiden mukaan. Pelastuslaitoksen ajoneuvoluettelossa on ollut 191 ajoneuvoa ja kaupungin ajoneuvoluettelossa 82 ajoneuvoa. Molemmissa luetteloissa on ollut kuusi ajoneuvolajia. Tarjouspyynnön mukaan maksu on tullut ilmoittaa kokonaisvuosimaksuna sisältäen kaikki ajoneuvot.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut ajoneuvojen yksikköhinnat. Valittajan tarjouksen liitteessä G ilmoittamat ajoneuvomaksujen määrät ovat olleet huomattavan pienet, minkä vuoksi valittajalta on tiedusteltu, onko tarjous sisältänyt kaikki tarjouspyynnön ajoneuvoluettelossa mainitut ajoneuvot. Valittajan vastauksen mukaan ajoneuvojen hinnat ovat olleet per ajoneuvo ja lähetetystä täsmennetystä tarjouksesta ovat ilmenneet koko paketin maksut. Tarkennuspyyntö on ollut verrattavissa hankintasäännösten mukaiseen poikkeuksellisen alhaista tarjoushintaa koskevaan asian käsittelyyn.

Valittajan tarjouksessa on ollut niin olennainen puute, ettei valittajan oma-aloitteisesti tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen toimittamaa korjattua ajoneuvotarjousta ja vuosimaksutaulukkoa ole voitu ottaa huomioon. Korjauksen hyväksyminen olisi merkinnyt tarjouksen olennaista muuttamista. Valittajan alkuperäisessä tarjouksessa on ollut kaupungin osalta 18 ja pelastuslaitoksen osalta yhdeksän eri ajoneuvolajia, joille tarjouksessa on ollut yksikköhinnat. Ajoneuvolajeissa on ollut muun ohella perävaunujen osalta kevyitä ja raskaita. Osaan ajoneuvoista on sisältänyt pelkästään liikennevakuutus ja osaan lisäksi kasko. Hankintayksiköllä ei olisi mitenkään ollut mahdollista laskea näiden tietojen perusteella liikenne- ja ajoneuvovakuutusten kokonaisvuosimaksua tarjouspyynnössä ilmoitetuille ajoneuvoille. Valittajan tarjous on siten tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Kuultavan lausunto

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 400 eurolla viivästyskorkoineen.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy on esittänyt, että tarjouspyynnössä on pyydetty ilmoittamaan liikenne- ja ajoneuvovakuutuksen hinta koko tarjouspyynnön liitteen mukaiselle ajoneuvokannalle. Valittaja ei ole ilmoittanut pyydettyä hintaa. Hankintayksikkö ei olisi voinut helposti laskea pyydettyä vakuutusmaksua. Hankintayksikkö ei ole voinut tietää, mitä valittaja tarjouksellaan tarkoittaa. Kyse on ollut olennaisen ja tarjousten vertailuun suoraan vaikuttavan hintatiedon virheestä. Hankintayksiköllä on ollut oikeus ja myös velvollisuus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Koska kyse on ollut olennaisesta virheestä, valittajan tarjouksen täsmentäminen tai täydentäminen ei olisi ollut hankintasäännösten mukaan edes mahdollista. Joka tapauksessa hankintayksiköllä ei ole ollut tähän velvollisuutta. Hankintayksikön ei ole tarvinnut sallia valittajan tarjouksen täydentämistä eikä se ole näin tehnyt. Hankintayksikkö on ainoastaan tarkistanut valittajalta, onko valittajan tarjous täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön ajoneuvoluetteloja ja valittajan tarjouksen mukaista ajoneuvojen luokittelua tarkastelemalla on voitu havaita, mitkä ajoneuvoista ovat kuuluneet mihinkin valittajan tarjouksen mukaiseen ajoneuvolajiin. Valittajan tarjouksessa on omaksi lajikseen erotettu hinnaltaan tai vakuutusturvaltaan toisistaan eroavat ajoneuvot. Edellä todetulla tavalla ajoneuvokalustonsa tuntevalle hankintayksikölle on ollut helppoa laskea kuhunkin valittajan tarjouksen ajoneuvolajiin kuuluvien ajoneuvojen määrä ja kertoa tällä lukumäärällä valittajan tarjouksessa ilmoitettu yksikköhinta. Tästä laskutoimituksesta saadaan suoraan valittajan tarjouksen täydennyksessä ilmoitetut kokonaishinnat.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) yksityiskohtaisissa perusteluissa on 46 §:n kohdalla todettu muun ohella, että kyseisessä lainkohdassa vahvistetaan tarjoajan näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä.

Unionin tuomioistuin on katsonut (tuomio 10.10.2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, kohta 31), että yhdenvertaisen kohtelun periaate ja avoimuusvelvoite ovat julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyssä esteenä kaikenlaiselle hankintaviranomaisen ja jonkin tarjoajan väliselle neuvottelulle, mikä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että kun tarjous on jätetty, sitä ei voida enää muuttaa hankintaviranomaisen eikä tarjoajan aloitteesta. Tästä seuraa, ettei hankintaviranomainen voi pyytää tarjoajalta, jonka tarjousta se pitää epätarkkana tai tarjouspyyntöasiakirjojen teknisten eritelmien vastaisena, täsmennystä. Tuomiossa on kuitenkin tuotu esiin, että tarjouksen yksittäisiä kohtia voitaisiin korjata tai täydentää etenkin sen vuoksi, että niitä on selvästi vain täsmennettävä, tai ilmeisten kirjoitus- tai laskuvirheiden korjaamiseksi (kohta 32 siinä viitattuine oikeuskäytäntöineen). Tällaisessa tarkoituksessa esitetty pyyntö ei saa johtaa siihen, että asianomainen tarjoaja esittää tosiasiallisesti uuden tarjouksen (kohta 36 siinä viitattuine oikeuskäytäntöineen).

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia vahinkovakuutuksista. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat olleet vakuutusmaksut poislukien työtapaturmavakuutus 40 prosentin painoarvolla, työtapaturmavakuutus 40 prosentin painoarvolla ja vakuutusten sisältö ja palvelut 20 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnön kohdan 1.3 "Tarjouksen sisältö, rajoitukset ja minimivaatimukset" mukaan tarjouspyynnön liitteenä on ollut tarjouksen sisältöä koskeva lomake (liite G), joka on tullut täyttää kaikilta osin ja liittää tarjouksen liitteeksi. Kyseisen tarjouspyynnön kohdan alakohdassa 3 on myös esitetty seuraavaa: "Tarjouksessa on ilmoitettava vakuutuslajikohtaiset kalenterivuosittaiset vakuutusmaksutiedot verollisina kokonaismaksuina. Vakuutuslajikohtainen hinnoittelu on tehtävä tarjouksiin ja liitteelle G." Alakohdan 18 mukaan tarjous ei saa sisältää vaihtoehtoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön kohdassa 2 (Liite A) on esitetty tarjouspyyntö vakuutuslajeittain. Kohdassa 2.9 "Ajoneuvovakuutukset" on ilmoitettu alakohdassa 2.9.1 liikennevakuutusta koskevat tiedot ja kohdassa 2.9.2 autovakuutusta koskevat tiedot. Kaikki vakuutettavat ajoneuvot on kummankin vakuutuslajin osalta lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa luettelossa. Molemmissa kohdissa on todettu, että vakuutusmaksu on ilmoitettava kokonaisvuosimaksuna sisältäen kaikki ajoneuvot.

Tarjouspyynnön liitteenä E on ollut Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja Hämeenlinnan kaupungin erilliset ajoneuvoluettelot. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ajoneuvoluettelossa ajoneuvot on jaoteltu kuuteen kategoriaan (henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot, erikoisautot, perävaunut sekä työkoneet ja trukit (ei rekisteröidyt)). Taulukon lopussa on ilmoitettu kaikkien ajoneuvolajien yhteismäärät ja kaikkien ajoneuvojen kokonaismäärä (191 ajoneuvoa). Hämeenlinnan kaupungin ajoneuvoluettelossa ajoneuvot on jaoteltu kuuteen kategoriaan (kuorma-autot, perävaunut, traktorit, moottorikelkat, työkoneet ja trukit (rekisteröidyt) sekä työkoneet ja trukit (ei rekisteröidyt)). Taulukon lopussa on ilmoitettu kaikkien ajoneuvolajien yhteismäärät ja kaikkien ajoneuvojen kokonaismäärä (82 ajoneuvoa). Taulukoiden muissa sarakkeissa on määritelty muun ohella liikennevakuutuksen omavastuun määrä sekä mahdollinen autovakuutus, tämän omavastuun määrä ja autovakuutuksen laajuus.

Tarjouspyynnön liitteenä G "Tarjouksen sisältö ja tarjoajien kelpoisuus" on ollut taulukko, jonka soluihin tarjoajan on tullut merkitä "kyllä" tai "ei" riippuen siitä, täyttääkö tarjoaja tai tarjoajan tarjous liitteessä esitetyn vaatimuksen. Taulukon kohdassa "Tarjouksen sisältö, rajoitukset ja minimivaatimukset" on ollut muun ohella seuraava kohta: "Tarjouksessa on ilmoitettu vakuutuslajikohtaiset kalenterivuosittaiset vakuutusmaksutiedot verollisina kokonaismaksuina". Kyseisen liitteen lopussa on ollut taulukko, johon on tullut syöttää euromääräiset vakuutuslajikohtaiset vuoden 2017 vuosivakuutusmaksut.

Asian arviointi

Valittajan tarjouksen liitteenä on ollut 5.8.2016 päivätty taulukko "Ajoneuvotarjous". Kyseisessä taulukossa on lueteltu erikseen Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ajoneuvojen vakuutusten hinnat ajoneuvolajikohtaisilla riveillä sarakkeissa "Liikenne" ja "Kasko". Hämeenlinnan kaupungin ajoneuvojen osalta kyseisessä taulukossa on eroteltu yhteensä 18 eri ajoneuvolajia ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen osalta yhteensä yhdeksän eri ajoneuvolajia. Valittajan tarjouksessa on tarjouspyynnön liitteen G mukaisessa vuosimaksuja koskevassa taulukossa ilmoitettu kohdassa "Liikennevakuutus" 3.940 euroa ja kohdassa "Ajoneuvovakuutus" 2.949 euroa. Liitteessä G on merkitty "kyllä" kohtaan "Tarjouksessa on ilmoitettu vakuutuslajikohtaiset kalenterivuosittaiset vakuutusmaksutiedot verollisina kokonaismaksuina".

Hankintayksikkö on tarkennuspyynnössään 19.8.2016 tiedustellut valittajalta, ovatko kaikki tarjouspyynnön ajoneuvoluettelossa mainitut ajoneuvot sisältyneet tarjoukseen. Valittaja on ilmoittanut hankintayksikölle, että ajoneuvojen hinnat on ilmoitettu per ajoneuvo, ja oheistanut vastaukseensa täydennetyn version 5.8.2016 päivätystä taulukosta ja muutetun version euromääräisiä vakuutuslajikohtaisia maksuja koskevasta taulukosta, jossa liikennevakuutuksen osalta vuosimaksuksi on ilmoitettu 49.328 euroa ja ajoneuvovakuutuksen osalta 25.904 euroa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittajan alkuperäisen tarjouksensa liitteessä G ilmoittamat liikenne- ja ajoneuvovakuutusten vuosimaksujen määrät eivät ole sisältäneet kaikkien ajoneuvoluetteloissa mainittujen ajoneuvojen vakuutuksia.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Koska tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä, annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei yhdellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan. Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on valittajalle esittämässään tarkennuspyynnössä tiedustellut ainoastaan, ovatko tarjouksessa ilmoitetut luvut olleet tarjouspyynnön mukaisia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta pyytää valittajaa täydentämään tai täsmentämään tarjoustaan, eikä hankintayksikön ole katsottava näin tehneen. Sen sijaan tarjouksen sulkiminen tarjouskilpailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella edellyttää, että hankintayksikkö on ensin pyytänyt tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista. Hankintayksikkö ei näin ollen ole menetellyt virheellisesti, kun se on arvioinut valittajan tarjousta sen sisältöisenä kuin se on ollut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että tarjousten vertailu on perustunut muun ohella vakuutusmaksujen suuruuteen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kahden vakuutuslajin kokonaishinnan ilmoittamista koskeva virheellisyys ei ole ollut vain merkityksetön puute tarjouksessa eikä vakuutuksen todellinen kokonaishinta ole ollut sellaisella tavalla yksiselitteisesti laskettavissa, että hankintayksikkö olisi ollut velvollinen ottamaan sen huomioon tarjousvertailussa. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikön mukaan sen oikeudenkäyntikuluvaatimus koostuu palkkakustannuksista. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, millä perusteella oikeudenkäyntikuluina esitettyihin palkkakustannuksiin on sisältynyt arvonlisäveroa. Edellä todetun perusteella korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian korvaamaan Hämeenlinnan kaupungin oikeudenkäyntikulut 360 eurolla ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n oikeudenkäyntikulut 400 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.7.2017