MAO:437/17

Kotkan kaupunki - ilmanvaihdon mittaus-, säätö- ja saneeraustöiden sopimusurakoitsija

julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2016/456
Antopäivä: 30.6.2017

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Kotkan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) teknisten palveluiden vastuualueen teknisen johtajan 11.7.2016 tekemän hankintapäätöksen § 138 mukaan teknisten palveluiden isännöinti on pyytänyt 23.6.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia ilmanvaihdon mittaus-, säätö- ja saneeraustöiden sopimusurakoitsijasta. Puheena olevalla päätöksellä on valittu tarjouskilpailun voittaja. Lisäksi päätöksen mukaan Kotkan Nuohous ja Ilmastointi Ky:n tarjouksen tuntihinta ei sisältänyt tarjouspyynnössä pyydettyjä töitä.

Kotkan Nuohous ja Ilmastointi Ky on valituksessaan markkinaoikeudelle vaatinut muun ohessa edellä mainitun muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kumoamista. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Valittajan mukaan sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja se tulee hyväksyä menettelyyn. Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on ollut virheellinen myös sen vuoksi, ettei siitä ole ilmennyt, että markkinaoikeus on valituksen käsittelevä instanssi.

Kotkan kaupunki on vastineessaan ilmoittanut, että Kotkan kaupungin teknisten palveluiden vastuualueen tekninen johtaja on 5.9.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 165 poistanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja keskeyttänyt puheena olevan tarjouskilpailun. Hankintayksikön mukaan hankintamenettelyssä on tapahtunut muotovirhe, koska hankinnasta ei ole ennakoidun arvon määrittämistä koskevan virheen vuoksi julkaistu hankintailmoitusta, ja päätöksestä on puuttunut valitusosoitus markkinaoikeuteen. Edelleen päätöksen mukaan, koska hankintapäätös on poistettu oma-aloitteisesti, Kotkan Nuohous ja Ilmastointi Ky:n hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely on rauennut.

Kotkan Nuohous ja Ilmastointi Ky on lausumassaan markkinaoikeudelle esittänyt olettaen, että valitus jätetään tutkimatta, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.096 eurolla ja oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen. Valittajan esittämän kuluerittelyn mukaan oikeudenkäyntiä edeltävän vaiheen kulut ovat 1.908,50 euroa sekä oikaisuvaateen ja valituksen laatimisesta aiheutuneet kulut 1.187,50 euroa. Oikeudenkäyntiä edeltävän vaiheen kulut liittyvät kirjelmöintiin hankintayksikön hankintalain vastaisista ilman kilpailutusta tehdyistä ostoista.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintayksikkö on 5.9.2016 tekemällään päätöksellä § 165 keskeyttänyt hankintamenettelyn. Näin ollen hankintaa ei voida enää toteuttaa 11.7.2016 tehdyllä muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellä § 138. Koska valittajalla ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua päätöstä muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osalta, valitus on pääasian osalta jätettävä tutkimatta.

Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta.

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan.

Kun otetaan huomioon hankintayksikön virheellinen menettely, joka on korjattu vasta valituksen saapumisen jälkeen, olisi kohtuutonta, jos asian lopputuloksesta huolimatta valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittajan esittämästä oikeudenkäyntikuluerittelystä ilmenee, että sen vaatimukseen on sisällytetty oikeudenkäyntiä edeltävään hallinnolliseen vaiheeseen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseen liittyviä kuluja. Näiltä osin valittajan vaatimus on hylättävä sen vuoksi, että hallinnollisen käsittelyn kulut eivät ole hallintolainkäyttölaissa tarkoitettuja oikeudenkäyntikuluja.

Valittajan esittämästä kuluerittelystä ei ilmene, mikä osa 1.187,50 euron kuluerästä koskee oikeudenkäyntikuluja. Markkinaoikeus arvioi valittajan oikeudenkäyntikulujen määräksi markkinaoikeudelle toimitetun valituksen ja lausuman perusteella 700 euroa. Lisäksi hankintayksikön on korvattava valittajalle siltä perittävää oikeudenkäyntimaksua vastaava määrä 500 euroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Kotkan kaupungin korvaamaan Kotkan Nuohous ja Ilmastointi Ky:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.7.2017