MAO:436/17

Maanmittauslaitos - kielikoulutuspalvelut

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen

Diaarinumero: 2016/213
Antopäivä: 30.6.2017

ASIAN TAUSTA

Maanmittauslaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.1.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kielikoulutuspalveluiden hankinnasta ajalle 1.4.2016–31.3.2018 ja optiokaudelle 1.4.2018 –31.3.2019.

Maanmittauslaitoksen hallintojohtajan sijainen on 23.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Maison de Quartier Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 270.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Galimatias Concept Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.224 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjous on ollut puutteellinen opettajien kokemuksen ja referenssien osalta, minkä vuoksi sille ei olisi tullut antaa tarjousvertailussa pisteitä niiltä osin.

Tarjouskilpailussa on ollut mahdollisuus saada lisäpisteitä tarjoamalla opettajia, joilla on kokemusta maanmittausalan sanaston käyttämisestä. Tätä koskien tarjouspyynnössä on kokemusvaatimuksena ilmoitettu, että kokemuksen on tullut olla vähintään 50 tuntia kielikoulutuksista, joissa on käytetty maanmittausalan sanastoa tai vastaavaa kokemusta maanmittausalan sanaston käyttämisestä. Vaatimuksesta on esitetty useita kysymyksiä hankintayksikölle ja näin vaatimus on saanut korostuneen merkityksen jo tarjouksia tehtäessä.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoaja on ollut velvollinen huomioimaan hankintayksikölle esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että maanmittausalan sanaston käyttämistä koskevan vaatimuksen täyttymisestä on tullut esittää selvitys.

Voittanut tarjoaja ei kuitenkaan ole alkuperäisessä tarjouksessaan selvittänyt kyseisen vaatimuksen täyttymistä mitenkään. Tarjouksessa ei ole eritelty kurssien ajankohtia ja tuntimääriä eikä millään tavalla selvitetty kyseisten koulutusten sisältöä tai kohderyhmää. Niin ikään voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan eritellyt, mitä maanmittausalan sanasto on pitänyt sisällään eikä selvittänyt, miten maanmittausalan sanastoa koskeva vaatimus sen esittämien kouluttajien osalta on täyttynyt.

Tarjousten antamiselle asetetun määräajan jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta yksityiskohtaisen lisäselvityksen kaikkien sen esittämien opettajien maanmittausalan sanaston käyttämistä koskevasta kokemuksesta sekä opettajien jokaisen referenssitiedon osalta asiakkaan yhteyshenkilön ja yhteystiedot.

Hankintayksikkö on antanut halvimman tarjouksen tehneelle tarjoajalle mahdollisuuden parantaa tarjoustaan, jotta tämä on voittanut tarjouskilpailun. Menettely on ollut hankintasäännösten vastaista ja sillä on suosittu tiettyä tarjoajaa.

Vastine

Vaatimukset

Maanmittauslaitos on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ennen hankintapäätöksen tekemistä voittaneelta tarjoajalta on pyydetty lisäselvitystä organisaatiosta, jolle koulutusta on annettu sekä asiakkaan yhteyshenkilö ja -tiedot, koulutuksen ajankohdasta kuukausien tarkkuudella ja annetun opetuksen määrästä oppitunteina tai tunteina sekä lyhyttä selvitystä siitä, miten maanmittausalan sanastoa on käytetty koulutuksessa. Lisäksi, jos kysymyksessä on ollut kokemus esimerkiksi maanmittausalan opiskelusta, lisäselvityksessä on pyydetty ilmoittamaan opiskelupaikka, sen yhteyshenkilö ja -tiedot, opiskelun ajankohta kuukausien tarkkuudella sekä tuntimäärä ja lyhyt selvitys maanmittausalan sanaston käyttämisestä kyseessä olevassa opiskelussa. Kyseessä oleva lisäselvityspyyntö on ollut tarpeen sen vuoksi, että voittanut tarjoaja on tarjouksessaan maininnut näitä asioita mutta ei ole yksilöinyt mainitsemiaan tietoja.

Edelleen kyseessä olevalla lisäselvityspyynnöllä voittanutta tarjoajaa on pyydetty täydentämään kouluttajien referenssitietoja. Tarjousasiakirjoissa ollut puutteellisuus on ollut sen verran pieni, että tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta olisi ollut rikkomuksen vakavuuteen nähden kohtuuton seuraamus. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt tarjouspyynnössä edellytettyä tarkempaa selvitystä vaan tarpeeksi tarkkoja tietoja, jotta tarjoajan oikeus lisäpisteisiin on voitu todentaa. Kysymys ei ole ollut tarjouksen parantamisesta.

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta tarkempaa selvitystä erään opettajan ruotsin kielen kouluttamisesta kahden tarjouksessa ilmoitetun asiakkaan luona. Lisäselvityspyynnön mukaan dokumenteista on tullut käydä selkeästi ilmi lisävaatimuksen täyttyminen ja ilmoittaa asiakkaan yhteyshenkilö ja -tiedot. Lisäksi on pyydetty kopiot tarjouksessa ilmoitetun opettajan korkeakoulututkinnon todistuksesta ja pedagogisten opintojen suorittamista koskevasta todistuksesta. Samassa pyynnössä on pyydetty todistusten kopiot pedagogisesta pätevyydestä tai pedagogisten opintojen suorittamisesta kaikkien tarjottujen opettajien osalta.

Lisäselvityspyynnöissä on mainittu, ettei tarjoaja saa parantaa tarjoustaan, ja että ainoastaan pyydetyt lisäselvitykset on ilmoitettava.

Hankintayksiköllä on ollut lähtökohtaisesti oikeus luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitettyihin tietoihin eikä sillä ole ollut myöskään syytä epäillä tietojen oikeellisuutta ennen hankintapäätöksen tekemistä. Voittaneelta tarjoajalta pyydetyt lisäselvitykset eivät ole vaarantaneet tarjoajien tasapuolista kohtelua eikä hankintayksikkö ole toiminut suhteellisuusperiaatteen vastaisesti. Voittaneelta tarjoajalta on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen pyydetty vain dokumentteja, joista on voitu todentaa tarjouksessa esitettyjen tietojen paikkansapitävyys. Vaatimusten täyttyminen on ennen hankintapäätöksen tekemistä todettu tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä saadusta tarjouksesta.

Kuultavan lausunto

Maison de Quartier Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut niin puutteellinen, että hankintayksikkö on joutunut pyytämään siltä saman tarjouksen uudelleen. Sisällölliset puutteet ovat koskeneet asiakasta, koulutusaikaa ja käytettyä sanastoa eli juuri niitä tietoja, joita on edellytetty tarjouspyynnössä. Kysymyksessä on ollut tarjouksen parantaminen. Jos kysymys olisi ollut esimerkiksi yhdestä kurssin ajanjaksosta, voisi sitä pitää sallittuna tarkennuksena. Lisäselvitystä on pyydetty vielä hankintapäätöksen tekemisen jälkeenkin.

Kysymys ei ole ollut pienistä puutteellisuuksista vaan siitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on merkittävässä määrin jätetty antamatta tarjouspyynnössä edellytettyjä tietoja. Tällaisessa tapauksessa tarjous tulee sulkea tarjouskilpailusta eikä pyytää täydennyksenä uutta tarjousta.

Hankintayksikön tulee toimittaa valittajalle kumpaankin lisäselvityspyyntöön liittyen voittaneen tarjoajan selvitys muita kuin luottamuksellisia tietoja koskien. Tällaisia tietoja ovat koulutusten kurssikuvaukset ja koulutusten päivämäärät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän periaatteen mukaisesti tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Maanmittauslaitoksen kielikoulutuksesta ruotsin, englannin ja suomen kielissä.

Tarjouspyynnön kohdan 9 mukaan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 prosenttia sekä opettajien osaamisen ja kokemuksen painoarvon ollessa 30 prosenttia. Mainitun tarjouspyynnön kohdan mukaan opettajien osaaminen ja kokemus pisteytetään tarjouspyynnön liitteen 3 "Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat lisävaatimukset" mukaisesti.

Liitteen mukaan "Tarjoajan on mahdollista saada lisäpisteitä, jos tarjoaa opettajia, joilla on kokemusta maanmittausalan sanaston käyttämisestä. Lisävaatimuksen täyttymiseksi opettajalla tulee olla kokemusta opetettavan kielen osalta vähintään 50 oppituntia (1 opt = 45 min.) viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana kielikoulutuksista joissa on käytetty maanmittausalan sanastoa tai vastaava kokemus maanmittausalan sanaston käyttämisestä (esim. maanmittausalan koulutus, käännös- tai työtehtävät)."

Täydet pisteet on saanut silloin, kun kaikilla tarjotuilla opettajilla on ollut mainittua kokemusta, osapisteet on saanut silloin, kun vähintään yhdellä tarjotulla opettajalla on ollut mainittua kokemusta ja pisteitä ei ole saanut lainkaan, jos kenelläkään tarjotulla opettajalla ei ole ollut mainittua kokemusta.

Liitteen 3 sisältämään taulukkoon tarjoajien on tullut merkitä rastilla, mikä edellä mainituista tilanteista on täyttynyt, sekä nimetä kyseessä olevat opettajat. Jokaisesta opettajasta on tullut täyttää liitteenä 4 oleva CV-lomake.

Liitteen 4 mukaan "Tällä lomakkeella tarjoaja esittää selvityksen tarjoamistaan opettajista ja heidän pätevyydestään" ja "Lomakkeessa annettujen tietojen perusteella selvitetään, että henkilöille asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja tarkistetaan kokemus maanmittausalan sanaston käyttämisestä (lisävaatimus). Jos vähimmäisvaatimukset eivät täyty jokaisen tarjoajan ilmoittaman opettajan osalta, hankintayksikön tulee hylätä tarjous tarjouspyynnön vastaisena." Edelleen CV-lomakkeessa on painotettu, ettei erillisiä ansioluetteloita ole tullut toimittaa.

CV-lomakkeeseen tarjoajien on tullut ilmoittaa tarjoamansa opettajan nimi ja kieli, johon kyseistä opettajaa on tarjottu. Tarjotuilla opettajilla on tullut olla lomakkeessa ilmoitettujen kohtien A, B ja C mukainen ammatillinen pätevyys. Kohdassa A "Opetettavan kielen opetus" ilmoitetun vaatimuksen mukaan jokaisella tarjotulla opettajalla on tullut olla vähintään kolmen vuoden kokemus opetettavan kielen opetuksesta. Kyseessä olevassa kohdassa annetun ohjeen mukaan tarjoajien on tullut vaatimuksen täyttyessä merkitä rasti kohtaan "kyllä" ja antaa lyhyt selvitys vaatimuksen täyttymisestä.

CV-lomakkeen kohdassa B "Opetettavan kielen osaaminen" ilmoitetun vaatimuksen mukaan jokaisella tarjotulla opettajalla on tullut olla joko opetettava kieli äidinkielenä ja korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto opetettavasta kielestä. Kyseessä olevassa kohdassa annetun ohjeen mukaan tarjoajien on tullut vaatimuksen täyttyessä merkitä rasti kohtaan "kyllä" ja antaa lyhyt selvitys vaatimuksen täyttymisestä. Edelleen ohjeessa on ilmoitettu seuraavaa: "Esim: Henkilö X on syntynyt Englannissa, hän on Englannin kansalainen ja puhuu äidinkielenään englantia. Hän on suorittanut korkeakoulututkinto Y:n vuonna 1995 yliopistossa Z."

CV-lomakkeen kohdassa C "Opetustaidot" ilmoitetun vaatimuksen mukaan jokaisella tarjotulla opettajalla on tullut olla pedagoginen pätevyys tai vähintään 15 opintoviikkoa pedagogisia opintoja. Kyseessä olevassa kohdassa annetun ohjeen mukaan tarjoajien on tullut vaatimuksen täyttyessä merkitä rasti kohtaan "kyllä" ja antaa lyhyt selvitys vaatimuksen täyttymisestä.

CV-lomakkeen kohdassa "Kokemus maanmittausalan sanaston käyttämisestä (lisävaatimus, vertailuperuste)" tarjoajien on tullut merkitä rasti kohtaan "kyllä", mikäli tarjotulla opettajalla on ollut kokemusta maanmittausalan sanaston käyttämisestä opetettavan kielen osalta ja antaa lyhyt selvitys vaatimuksen täyttymisestä.

Edelleen tarjouspyynnön liitteen 5 "Soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset", joka tarjoajien niin ikään on tarjouslomakkeena tullut toimittaa tarjouksensa mukana, kohdassa "Henkilöstön koulutus ja ammatillinen pätevyys" tarjoajien on tullut vastata "kyllä" tai "ei" edellä mainittujen vaatimusten A, B ja C täyttymisestä.

Tarjouspyynnön liitteen 7 "Asiakasreferenssit" mukaan tarjoajien on tullut ilmoittaa kaksi referenssiä kielikoulutuksesta viimeisen kolmen vuoden ajalta vähimmäisvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi. Taulukkoon on tullut ilmoittaa referenssitoimeksiannon nimi ja toimeksiantaja, toimeksiannon suoritusajankohta sekä asiakkaan tai toimeksiantajan yhteystiedot. Kyseessä olevassa liitteessä on ilmoitettu, että hyväksyttävän referenssitoimeksiannon edellytyksenä on, että tarjoaja on vastannut koulutuspalvelujen kokonaisvaltaisesta järjestämisestä, opetuksesta, koulutuksen hallinnoinnista ja raportoinnista sekä tasotestauksesta ja sen perusteella tehtävästä ryhmien muodostamisesta. Lisäksi tarjoajan on tullut vastata yhteydenpidosta tilaajaan ja opiskelijoihin. Vaatimuksen täyttyminen on tullut ilmoittaa vastaamalla "kyllä" taulukon kohdassa "Tuotetut koulutuspalvelut".

Voittaneen tarjoajan tarjous

Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteeseen 3 merkinnyt rastilla liitteessä olevassa taulukossa vaihtoehdon, jonka mukaan kaikilla sen tarjoamilla opettajilla on ollut kokemusta maanmittausalan sanaston käyttämisestä kussakin asianomaisessa kielessä, ja nimennyt kyseessä olevat opettajat.

Voittanut tarjoaja on toimittanut kaikkien tarjottujen opettajien osalta vaaditun liitteen 4 mukaiset CV-lomakkeet. Annetusta selvityksestä on käynyt ilmi, että jokaisella voittaneen tarjoajan tarjoamalla opettajalla on ollut vähintään kolmen vuoden kokemus opetettavan kielen opetuksesta, opetettava kieli äidinkielenä ja korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto opetettavasta kielestä, pedagoginen pätevyys tai vähintään 15 opintoviikkoa pedagogisia opintoja sekä vähintään 50 oppitunnin kokemus maanmittausalan sanaston käyttämisestä opetettavan kielen osalta viimeksi kuluneen kolmen vuoden ajalta. Lisäksi CV-lomakkeista on ilmennyt kouluttajien maanmittausalan sanaston käyttämiseen liittyvä kokemus muun ohella Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen aikuiskoulutuksissa tai muissa tehtävissä.

Tarjouksensa liitteessä 5 voittanut tarjoaja on vastannut kohtaan "Henkilöstön koulutus ja ammatillinen pätevyys" opettajien vähimmäisvaatimusten mukaisen pätevyyden osalta "kyllä".

Voittanut tarjoaja on toimittanut myös vaaditut tiedot asiakasreferensseistä tarjouksensa liitteessä 7. Taulukon kohtaan "Tuotetut koulutuspalvelut" voittanut tarjoaja on vastannut kummankin referenssin osalta "kyllä" siitä, että sen referenssitoimeksiannot ovat täyttäneet kyseessä olevassa liitteessä hyväksyttävälle referenssitoimeksiannolle asetetut edellytykset.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut puutteellinen opettajien kokemuksen ja referenssien osalta. Näiltä osin voittaneelle tarjoajalle ei olisi tullut valituksessa esitetyn mukaan antaa tarjousvertailussa pisteitä, ja vastaselityksessä esitetyn mukaan sen tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Valittaja on esittänyt myös, että hankintayksikkö on lisäselvityspyynnöillään antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden parantaa tarjoustaan.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksissa esitettyihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Hankintayksiköllä on oikeus tarvittaessa varmistaa tarjoustietojen paikkansa pitävyys tarjoajalta. Vastaavasti tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjouksessa on annettu kaikki tarjouspyynnön edellyttämät tiedot. Lähtökohtaisesti tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö perustaa hankintapäätöksensä tarjousaikana hankintamenettelyssä saamiinsa tietoihin.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnössä ja sen liitteissä edellytetyt tiedot. Mitään sellaista tietoa, jonka perusteella hankintayksikön olisi pitänyt epäillä tarjouksen poikkeavan vaaditusta, ei ole tarjouksesta ilmennyt. Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjous on siten ollut jo sen jättämishetkellä tarjouspyynnön mukainen. Tarjousvertailu olisi voitu toteuttaa myös suoraan tämän tarjouksen perusteella, eikä lisäselvitysten pyytäminen olisi tässä tapauksessa ollut tarpeen. Lisäselvitykset eivät myöskään ole parantaneet voittaneen tarjoajan tarjousta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja suorittaessaan tarjouksen pisteytyksen. Valitus on näin ollen hylättävä.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on pyytänyt, että hankintayksikkö toimittaa sille kumpaankin lisäselvityspyyntöön liittyen voittaneen tarjoajan selvityksen muita kuin luottamuksellisia tietoja koskien. Tällaisia tietoja ovat koulutusten kurssikuvaukset ja koulutusten päivämäärät.

Ottaen huomioon, ettei edellä todetuin tavoin asian arvioinnin kannalta ole merkitystä hankintayksikön voittaneelta tarjoajalta pyytämillä lisäselvityksillä, markkinaoikeus katsoo, ettei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen edellytä tiedon antamista valittajalle sen vaatimista luottamuksellisista asiakirjoista. Näin ollen valittajan esittämä pyyntö tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohessa, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Galimatias Concept Oy Ab:n korvaamaan Maanmittauslaitoksen oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n

1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.7.2017