MAO:380/17

Helsingin kaupunki - keskustakirjaston projektinjohtourakka

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/356
Antopäivä: 21.6.2017

ASIAN TAUSTA

Helsingin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.12.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 11.12.2015 julkaistulla lisätietoilmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta keskustakirjaston projektinjohtourakasta.

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta on 19.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 216 valinnut YIT Rakennus Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 62.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 1.7.2016 antamallaan päätöksellä numero 404/16 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 6.7.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lujatalo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.250 eurolla viivästyskorkoineen sekä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavan määrän.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaiset hankkeen vastaava työnjohtaja sekä suunnittelusta, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta vastaava henkilö eivät ole täyttäneet tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettuja ehdottomia vaatimuksia. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Voittaneen tarjoajan ilmoittama vastaava työnjohtaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta siltä osin kuin vastaavalta työnjohtajalta on edellytetty vähintään yhtä poikkeuksellisen vaativaa hanketta referenssinä. Kyseisen henkilön Fise A -vaativuusluokka ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettua poikkeuksellisen vaativan hankkeen pätevyysluokitusta, joka ennen 1.9.2014 on ollut Fise AA.

Voittaneen tarjoajan ilmoittama henkilö, jonka vastuulla on suunnittelu, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus, ei ole täyttänyt vähimmäisvaatimusta vähintään viiden vuoden kokemuksesta rakennushankkeiden edellä mainituissa tehtävissä rakennuttajan tai urakoitsijan palveluksessa, vaan kokemusta on ollut vain 3,5 vuoden ajan. Työnjohtajana tai vastaavana työnjohtajana toimiminen ei ole vastannut näitä tehtäviä.

Valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, mikäli hankintayksikkö olisi menetellyt hankintasäännösten mukaisesti.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.142,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä hankintayksiköllä ole ollut syytä tai oikeutta sulkea sitä tarjouskilpailusta. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut vastaavan työnjohtajan sekä suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta vastaan henkilön täyttävän mainituille henkilöille asetetut vaatimukset.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että vastaavalla työnjohtajalla olisi Fise-luokiteltu tai muu poikkeuksellisen vaativan rakennushankkeen mukainen koulutus vaan tehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto. Voittaneen tarjoajan ilmoittama vastaava työnjohtaja on täyttänyt kyseisen vaatimuksen ennen ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista suoritetulla rakennusmestarin tutkinnollaan ja Fise A

-vaatimusluokan rakennustyön vastaavan työnjohtajan koulutuksellaan. Myöskään valittajan tarjouksessaan ilmoittamalla vastaavalla työnjohtajalla ei ole ollut Fise AA -luokan edellyttämää koulutusta. Vastaavan työnjohtajan osalta valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset ovat olleet toisiaan vastaavat ja täyttäneet asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön vastaavaa työnjohtajaa koskevassa kohdassa on viitattu esimerkkiluetteloon siitä, mitä tarkoitetaan vaativalla rakennushankkeella ja poikkeuksellisen vaativalla rakennushankkeella. Viimeksi mainitulla on tarkoitettu muun ohella suurikokoista liike- tai toimistorakennusta taikka suurikokoista majoitus- tai kongressikeskusta. Voittaneen tarjoajan ilmoittamalla työnjohtajalla on ollut ollut yhdentoista vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Tänä aikana hän on toiminut yli kuusi vuotta vaativien rakennushankkeiden vastaavana työnjohtajana. Lisäksi hän on toiminut vastaavana työnjohtajana useissa poikkeuksellisen vaativissa rakennushankkeissa esimerkiksi vuosina 2005–2006 ja 2010–2012. Mainittuina aikoina voimassa olleen lainsäädännön perusteella henkilö ei ole voinut toimia poikkeuksellisen vaativassa kohteessa ilman rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää.

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on käynyt ilmi, että suunnittelusta, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta vastaava henkilö on työskennellyt työmaainsinöörinä ja työnjohtajana kuusi vuotta vastuualueena suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus. Työnjohtajan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät sisältävät muun ohessa mainitut suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seurannan.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on esitetty kummankin puheena olevan henkilön ansioluettelot, joista on ilmennyt, että asetetut koulutusta ja työkokemusta koskevat vaatimukset ovat täyttyneet. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole antanut mitään aihetta epäillä asiaa.

Kuultavan lausunto

YIT Rakennus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty vastaavalta työnjohtajalta Fise AA -pätevyyttä. Voittaneen tarjoajan ilmoittama vastaava työnjohtaja on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnössä on todettu, että kelpoisuutena riittää maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 41/2014 siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus. Koska voittaneen tarjoajan ilmoittamalla vastaavalla työnjohtajalla on kokemusta poikkeuksellisen vaativista kohteista, on hänellä siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus myös lain voimaantulon jälkeen.

Suunnittelusta, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta vastaavalta henkilöltä edellytetty kokemus on tarjouspyynnön mukaan voinut täyttyä muutoinkin kuin työmaainsinöörin nimikkeellä toimimalla. Voittaneen tarjoajan tehtävään ilmoittamalla henkilöllä on ollut tarjouspyynnössä edellytetty viiden vuoden kokemus.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoukseen ei ole liitetty tarjouspyynnössä edellytettyä selvitystä siitä, että vastaavaksi työnjohtajaksi ilmoitetulla henkilöllä olisi kokemusta vähintään yhdestä poikkeuksellisen vaativasta hankkeesta. Voittanut tarjoaja ei myöskään ole ilmoittanut, mistä vaatimuksen täyttyminen on ollut todennettavissa. Toisin kuin valittaja, voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan vastaavan työnjohtajan koulutuksen osalta vedonnut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen siirtymäsäännökseen. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen ei ole liitetty muuta selvitystä vastaavan työnjohtajan osalta kuin ilmoitus Fise A -vaativuusluokan täyttymisestä. Siten tarjouksessa esitettyjen tietojen perusteella ilmoitetun henkilön koulutus ei ole vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua. Ei ole myöskään selvää, että vastaavan työnjohtajan ansioluettelossa ilmoitetut kohteet olisivat olleet poikkeuksellisen vaativia rakennusurakoita.

Ei ole uskottavaa, että voittaneen tarjoajan ilmoittama suunnittelusta, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta vastaava henkilö olisi palkattu työnjohtajan tai työmaainsinöörin nimikkeillä kyseisiin työtehtäviin. Työnjohtajan tehtävät eivät sisällä itsenäistä vastuunkantoa suunnittelusta, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksessa esitettyihin tietoihin, mutta se ei voi oma-aloitteisesti tehdä projektihenkilöstön koulutuksesta ja kokemuksesta sellaisia johtopäätöksiä, joita ei ole esitetty tarjouksessa.

Hyvitysmaksun suuruutta laskettaessa on otettava huomioon, että valittajalle hankintayksikön virheellisestä menettelystä aiheutunut vahinko on ollut tarjouksen mukaisen projektinjohtopalkkion suuruinen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia siitä, minkälaisia selvityksiä tarjoajan on tullut tarjouksensa yhteydessä toimittaa. Muotovaatimuksiksi on asetettu ainoastaan, että tarjoaja ilmoittaa, täyttyvätkö vähimmäisvaatimukset tietyn henkilön osalta, yksilöi laadunarviointilomakkeella referenssikohteet sekä toimittaa nimetyn henkilön ansioluettelon. Työnjohtajan osalta vaaditut seikat ovat ilmenneet voittaneen tarjoajan toimittamasta nimetyn henkilön ansioluettelosta. Ammattimaisena rakennuttajana hankintayksikkö on kyennyt arvioimaan annettujen tarjousten sisältöä ja asetettujen vaatimusten täyttymisen ilman valittajan puutteiksi väittämiä yksilöintitietoja. Hankintayksikkö on lisäksi jälkikäteen erikseen varmistanut voittaneelta tarjoajalta asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen, eikä tässä yhteydessä ole tullut esiin, että tarjouksessa olisi annettu puutteellisia tai virheellisiä tietoja.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että suunnittelusta, kustannusten ja aikataulujen seurannasta ja ohjauksesta vastaavalta henkilöltä vaadittu kokemus olisi ollut valittajan esittämin tavoin kokemusta vastuunkantajana toimimisesta. Työnjohtajan tehtäviin on sisältynyt muun ohessa kustannusten ja aikataulujen seurantaa ja ohjausta nyt asetetun vaatimuksen mukaisesti. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettuja tietoja siitä, että nimetyn henkilön osalta vaatimusten täyttyminen on ilmennyt ansioluettelosta. Tältäkin osin hankintayksikkö on jälkikäteen varmistanut voittaneelta tarjoajalta asetettujen vaatimusten täyttymisen.

Jos hankintamenettelyn vastoin hankintayksikön näkemystä katsottaisiin olleen virheellinen, hyvitysmaksu ei voi kuitenkaan tulla kysymykseen, koska valittajan virheellisiksi esittämät seikat rasittavat myös sen omaa tarjousta.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on markkinaoikeuden ratkaisusta riippumatta perusteeton. Joka tapauksessa mahdollisesti määrättävää korvausta tulee kohtuullistaa merkittävästi. Valittaja ei ole käyttänyt ulkopuolista asiantuntijaa. Tähän nähden 250 euron tuntilaskutus ei ole perusteltu eikä uskottava, eivätkä vaaditut kulut vastaa valittajalle tosiasiallisesti aiheutuneita kuluja.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tarjouspyyntö

Helsingin kaupunki on pyytänyt 1.2.2016 päivätyllä ja 8.2.2016 päivitetyllä tarjouspyynnöllään tarjouksia keskuskirjaston projektinjohtourakasta.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus osatekijöinään laatu 30 prosentin ja hinta 70 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouksessa esitettävien henkilöiden vähimmäisvaatimukset" mukaan vastaavan työnjohtajan vähimmäisvaatimukset ovat olleet seuraavat:

"Koulutus ja kokemus: Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnon: rakennusmestari (AMK) -tutkinto, insinööri (AMK) -tutkinto taikka kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkinto, taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, taikka maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 41/2014 siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus. Vastaavan työnjohtajan kokemusta vähintään 10 vuotta, 6 vuotta kokemusta vastaavana työnjohtajana vaativissa hankkeissa ja poikkeuksellisen vaativia hankkeita vähintään yksi. Alla olevassa linkissä lisäksi opintopistevaatimus.

Tarjoajan tulee esittää työmaan työnjohtoon henkilöä, jonka Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto voi hyväksyä poikkeuksellisen vaativaan kohteeseen:

(Linkki)

Linkissä pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnan vaatimuksia vastaavalle työnjohtajalle."

Tarjouspyynnössä linkitetystä pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnan vaatimuksia vastaavalle työnjohtajalle -asiakirjasta on käynyt ilmi, että poikkeuksellisen vaativana hankkeena pidetään muun ohessa suurikokoista kongressikeskusta.

Edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on asetettu seuraavat vähimmäisvaatimukset henkilölle, jonka vastuulla on suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus:

"Koulutus ja kokemus: Suorittanut vähintään ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen rakennusinsinöörin tutkinnon tai aiemman vastaavan tutkinnon. Henkilö on aikaisemmin toiminut rakennushankkeiden suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seurannan ja ohjauksen tehtävissä rakennuttajan ja/tai urakoitsijan palveluksessa yhteensä vähintään 5 vuotta."

Tarjouspyynnön kohdassa "Laadun arviointi" on esitetty, että tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa nimettyjen henkilöiden ansioluettelot ja tarjouspyynnössä sekä urakkaohjelmassa esitettyjen vähimmäispätevyysvaatimusten täyttymisen osoittavat voimassa olevat pätevyystodistukset tai selvitykset, mistä pätevyysvaatimusten täyttyminen voidaan todeta. Tarjousten laatupisteet tullaan antamaan muun ohessa seuraavia perusteita käyttäen: "B. Vastaavan työnjohtajan kokemus ja osaaminen" ja "D. Henkilön, jonka vastuulla on suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus, kokemus ja osaaminen".

Asian arviointi

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että hankintayksikkö voi tietyissä tapauksissa käyttää vertailuperustetta, jolla voidaan arvioida sellaisten työryhmien laatua, joita tarjoajat tosiasiallisesti ehdottavat tämän hankintasopimuksen täyttämiseen, ja jossa otetaan huomioon työryhmän kokoonpano sekä sen jäsenten kokemus ja ansioluettelot (ks. tuomio 26.3.2015, Ambisig, C-601/13, EU:C:2015:204, 35 kohta).

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun pykälän esitöissä (HE 50/2006 vp s. 91) on muun ohella todettu, että hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouksen hylkäämistä tulee hankintalain esitöiden mukaan arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Tarjouspyynnössä mainitun 1.9.2014 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain (41/2014) siirtymäsäännöksen mukaan tämän lain voimaantullessa kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana ja työnjohtajana pidetään myös henkilöä, joka on ennen tämän lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset.

Ennen edellä mainitun lainmuutoksen voimaantuloa voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n 2 momentin (132/1999) mukaan vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksissa esitettyihin tietoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarvittaessa varmistaa tarjoustietojen paikkansa pitävyys tarjoajalta. Vastaavasti tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjouksessa on annettu kaikki tarjouspyynnön edellyttämät tiedot. Lähtökohtaisesti tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö perustaa hankintapäätöksensä tarjousaikana hankintamenettelyssä saamiinsa tietoihin.

Voittanut tarjoaja on tarjoukseensa liitetyllä laadunarviointilomakkeella ilmoittanut sekä vastaavan työnjohtajan että henkilön, jonka vastuulla on suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus, osalta, että ilmoitetut henkilöt täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoukseen on liitetty kyseisten henkilöiden ansioluettelot. Voittanut tarjoaja on tarjouslomakkeessa ilmoittanut ensiksi mainitun henkilön kokemukseksi 11 vuotta ja viimeksi mainitun henkilön kokemukseksi kuusi vuotta.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetystä vastaavan työnjohtajan ansioluettelosta on käynyt ilmi, että kyseisellä henkilöllä on rakennusmestarin koulutus teknillisestä oppilaitoksesta vuodelta 1994. Ansioluettelon mukaan henkilö on toiminut erään rakennusyhtiön palveluksessa vastaavana työnjohtajana kokous- ja kongressihotelli Paasitornin uudisrakennusta ja saneerausta koskevassa 20.000.000 euron arvoisessa vuosina 2010–2012 toteutetussa urakassa.

Markkinaoikeus katsoo, että kyseistä urakkaa voidaan esitettyjen tietojen perusteella pitää pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnan vaatimuksia vastaavalle työnjohtajalle -asiakirjan mukaisena poikkeuksellisen vaativana hankkeena. Koska urakka on toteutettu ennen maankäyttö- ja rakennuslain edellä todettua muutosta 1.9.2014 vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksiin, on kyseisellä henkilöllä täytynyt olla hankkeeseen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä, joka tuolloin voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n 2 momentin (132/1999) mukaan oli rakennustyön aloittamisen ja jatkamisen edellytys.

Voittaneen tarjoajan ilmoittaman henkilön, jonka vastuulla on suunnittelu, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus, tarjoukseen liitetyssä ansioluettelossa on ilmoitettu, että henkilöllä on kuuden vuoden työkokemus työmaainsinöörinä ja työnjohtajana vastuualueena suunnittelun, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus. Ansioluettelossa on lisäksi luettelo kohteista, joissa kyseinen henkilö on toiminut. Lueteltu työkokemus työmaainsinöörinä ja työnjohtajana on kestänyt yli viisi vuotta.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voittaneen tarjoajan toimittamien tarjousasiakirjojen perusteella voinut luottaa siihen, että ilmoitettu vastaava työnjohtaja sekä henkilö, jonka vastuulla on suunnittelu, kustannusten ja aikataulujen seuranta ja ohjaus, ovat täyttäneet heille asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö on myös voinut pitää voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetyistä ansioluetteloista ilmeneviä tietoja tarjouspyynnössä tarkoitettuina selvityksinä siitä, mistä pätevyysvaatimusten täyttyminen voidaan todeta. Näin on ollut myös vastaavan työnjohtajan osalta siitä huolimatta, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole nimenomaisesti vedottu maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain (41/2014) siirtymäsäännökseen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohessa, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Lujatalo Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 7.142,50 eurolla viivästyskorkoineen ja YIT Rakennus Oy:n oikeudenkäyntikulut 800 eurolla. Viivästyskorkoa ensin mainitulle määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.7.2017