MAO:366/17

Viitasaaren kaupunki - päiväkodin putkiurakka

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/672
Antopäivä: 20.6.2017

ASIAN TAUSTA

Viitasaaren kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Marjametsän päiväkodin putkiurakasta.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 9.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 113 valinnut Ylivieskan LVI Oy:n tarjouksen.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 14.12.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 125 hylännyt Viitasaaren Putki Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.200.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 16.12.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 20.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.810 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja tutustuu kohteeseen ja ilmoitettu, että kohteella pidetään näyttötilaisuus. Putkiurakasta kiinnostuneena tarjoajana paikalla näyttötilaisuudessa on ollut vain valittaja. Tarjoajien syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintayksikkö ja tarjoajat noudattavat tarjouspyynnön mukaista menettelyä. Näin ollen muiden tarjoajien tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Viitasaaren kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Rakennusurakkamarkkinoilla on yleinen käytäntö, että tarjouspyynnössä edellytetään kohteeseen tutustumista paikan päällä. Tarjouspyynnössä on vaadittu tutustumista kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty olemaan paikalla näyttötilaisuudessa. Kohteeseen on saanut tutustua myös muuna aikana. Voittanut tarjoaja on tarjousten jättämisen jälkeen pidetyssä urakan selonottotilaisuudessa vakuuttanut tutustuneensa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

Lisäksi valittajan tarjouksesta on puuttunut vaadittuja selvityksiä: todistus henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta, selvitys laatujärjestelmästä, selvitys urakoitsijan laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmästä sekä näistä kohteelle laadittavat suunnitelmat, referenssi sekä selvitys liikevaihdosta.

Kuultavien lausunnot

Haapajärven LVI-Rakentajat Oy ja Ylivieskan LVI Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kohteeseen on tullut tutustua 17.10.2016 pidetyssä tilaisuudessa, jonka jälkeen hankintayksikkö on vastannut kaikkiin tiedusteluihin lisäkirjeellä. Hankintayksikkö on toiminnallaan rikkonut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta varatessaan tarjoajille eri tilaisuuksia tutustua kohteeseen ja esittää hankintaa koskevia tiedusteluja.

Hankintayksikön olisi tullut varmistua siitä, että voittanut tarjoaja on tutustunut kohteeseen tarjouspyynnössä edellytetyin tavoin ennen hankintapäätöksen tekemistä, jos voittanut tarjoaja ei ole osallistunut kohteen tutustumista varten järjestettyyn näyttötilaisuuteen.

Kohteeseen tutustuminen ei ole mahdollista ilman, että hankintayksikkö on siitä tietoinen. Voittanut urakoitsija on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen pidetyssä selonottotilaisuudessa vakuuttanut tutustuneensa kohteeseen omatoimisesti hankintayksikön tietämättä ennen tarjouksen jättämistä. Tällainen vakuutus on merkityksetön.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimus huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän oikeusperiaatteen mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 3 momentista ilmenee, että tarjouspyynnössä on ilmoitettava tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Asian arviointi

Tarjouspyynnössä on kohdassa "Kohteeseen tutustuminen" todettu, että "Tilaaja edellyttää tarjoajilta kohteeseen tutustumista. Kohteella järjestetään näyttötilaisuus maanantaina 17.10.2016 klo 12.00 – 13.00. Paikalla on rakennuttajakonsultti – –."

Tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella on todettu, että allekirjoittanut tarjoaja sitoutuu suorittamaan tilaajalle mainitun hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut urakkaohjelma, jonka kohdassa 2.2 "Tutustuminen rakennuspaikkaan" on todettu, että "Tilaaja ja rakennuttaja edellyttävät, että urakkaa tarjoavat toimijat tutustuvat rakennuskohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Urakkatarjouspyynnöissä on määritelty ajankohdat, jolloin rakennuttajaorganisaation edustajat ovat paikalla esittelemässä urakkakohdetta."

Valittaja on esittänyt olleensa ainoana putkiurakasta kiinnostuneena paikalla mainitussa näyttötilaisuudessa. Hankintayksikkö ei ole kiistänyt tätä eikä esittänyt selvitystä näyttötilaisuudesta tai näyttöjen järjestämisestä.

Valittaja on esittänyt, että muut tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska muut tarjoajat eivät ole edellytetyllä tavalla tutustuneet kohteeseen. Hankintayksikkö on esittänyt, että kohteeseen on voinut tutustua myös muulla tavalla kuin kyseisessä näyttötilaisuudessa ja lisäksi valittajan tarjouksesta on puuttunut soveltuvuusselvityksiä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja ovat tarjousten jättämisen jälkeen ennen hankintapäätöksen tekemistä käyneet neuvotteluja, joiden tarkoituksena on ollut ennen lopullista urakoitsijan valintaa varmistaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Neuvotteluista on laadittu pöytäkirja, jonka mukaan neuvotteluiden tarkoituksena on ollut käsitellä tarjouksen sisältöä ja tarjouspyynnön mukaisuutta. Voittanut tarjoaja on tässä selonottotilaisuudessa vakuuttanut hankintayksikölle tutustuneensa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on asetettu tarjoajille velvollisuus tutustua rakennuskohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei kuitenkaan ole edellyttänyt toimittamaan selvitystä rakennuskohteeseen tutustumisesta. Voittaneen tarjoajan tutustuminen rakennuskohteeseen on edellä todetusti vahvistettu selonottotilaisuudessa. Hankintayksikön 14.12.2016 tekemässä hankintaoikaisupäätöksessä on lisäksi todettu seuraavaa: "Yksi esittelytilaisuus ilmoitettiin ja järjestettiin siitä syystä, että mahdollisimman monelle hankkeesta kiinnostuneelle, hanketta ennestään tuntemattomalle yritykselle esittely ajan säästämiseksi voitiin tehdä yhdellä kertaa. Usean hankkeesta kiinnostuneen yrityksen kanssa sovittiin jo ennen ilmoitettua tutustumisaikaa muu aika kohteeseen tutustumiseen."

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjousta arvioidaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessa esittämät tiedot pitävät paikkansa, ellei hankintayksiköllä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Tarjouksia tulee arvioida sellaisina kuin ne on jätetty määräaikaan mennessä. Menettely, jossa hankintayksikkö on varmistanut tarjoajilta, ovatko ne tutustuneet rakennuskohteeseen, ei ole merkinnyt tarjousten muuttamista eikä hankintayksikkö ole menetellyt tältäkään osin hankintasäännösten vastaisesti. Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole käynyt ilmi, että hankintayksikkö hankintapäätöstä tehdessään ei olisi voinut luottaa tarjoukseen ja ilmoitukseen kohteeseen tutustumisesta. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, ettei selvitystä ole esitetty siitä, miten voittanut tarjoaja on kohteeseen tutustunut. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan harkintavaltansa puitteissa voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 20.11.2017 taltionumero 5960.

 
Julkaistu 20.7.2017