MAO:361/17

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - peruskorjausvaiheen purku-urakka

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/19
Antopäivä: 20.6.2017

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.11.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Puijon sairaalan peruskorjausvaiheen purku-urakasta (PEKO 1, vaihe 2).

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjohtaja on 19.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut purku-urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Pohjanmaan Erikoispurku Oy:n.

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 23.1.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 9 täydentänyt kiinteistöjohtajan hankintapäätöstä siten, että Ykkös Infra Oy suljetaan tarjouskilpailusta puuttuvan tarjouksen sekä puuttuvien tarjoajan kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vuoksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

Markkinaoikeus on 31.1.2017 antamallaan päätöksellä numero 38/17 hylännyt valittajan vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 36.373,80 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjousaineistossa on ilmeisesti tietoteknisen ongelman tai inhimillisen virheen vuoksi tallentunut kaksi kertaa sama asiakirja eli yksikköhintaluettelo, minkä vuoksi tarjouksesta on puuttunut kokonaishintalomake. Hankintayksikön olisi tullut pyytää puuttuva asiakirja tai selvitys tapahtuneesta.

Hankintapäätös on virheellinen myös sen vuoksi, että siinä ei ole päätetty sulkea valittajan tarjousta tarjouskilpailusta. Päätöksessä on todettu, että yksikköhintaluettelo on toimitettu kahteen kertaan. Hankintapäätöksestä ei myöskään ilmene tarjoajien tarjoushintoja, mikä on vastoin avoimuusvelvoitetta.

Lisäksi hankintayksikön hankintailmoituksessa antama tieto hankinnan arvosta on ollut virheellinen.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintailmoituksessa 23.11.2016 on edellytetty, että tarjoukset tulee toimittaa rakennuttajalle sähköisesti SOKOPRO-projektipankkiin. Ykkös Infra Oy on jättänyt tarjouksena pitämänsä asiakirjat sähköisesti 13.12.2016 ja järjestelmään on kirjattu seuraavat tiedostot:

- Tarjous allekirj..pdf
- Tilaajavastuu raportti 9.12.2016.pdf
- Yksikköhintaluettelo allekirj..pdf

Kuten valituksessakin on todettu, "Tarjous allekirj..pdf"-niminen tiedosto on samansisältöinen tiedosto kuin tiedosto nimeltä "Yksikköhintaluettelo allekirj..pdf". Ykkös Infra Oy:n SOKOPRO-projektipankkiin toimittamissa asiakirjoissa ei ole ollut ollenkaan varsinaista tarjousta, vain kaksi samansisältöistä yksikköhintaluetteloa ja tilaajavastuuraportti. Yksikköhintaluetteloista ei ole käynyt ilmi, millä hinnalla valittaja olisi tarjonnut purku-urakkaa.

Asiakirjat ovat olleet siten perusteellisesti puutteellisia, että valittajan ei voida katsoa lainkaan jättäneen tarjousta. Lisäksi valittajan toimittamista asiakirjoista ovat puuttuneet asiakirjat, jotka osoittaisivat tarjoajan täyttävän soveltuvuutta koskevat kelpoisuusehdot.

SOKOPRO-järjestelmä on siten rakennettu, että tarjousasiakirjat ovat katsottavissa vasta sen jälkeen, kun tarjousaika on päättynyt. Tämä tapahtuu tarjousten avaustilaisuudessa. Hankintayksikkö ei ole voinut tutustua tarjousasiakirjoihin ennen tarjousajan päättymistä.

SOKOPRO-järjestelmän toimittajan lausunnon mukaan järjestelmässä ei ole todettu sellaista vikaa, josta johtuen varsinainen tarjous olisi jäänyt tallentumatta järjestelmään. Järjestelmän tiedoista on pääteltävissä, että sama tiedosto on ladattu kahteen eri kertaan vaikkakin eri nimillä. Varsinainen tarjous ei ole siten saapunut hankintayksikölle.

Vaikka valittaja olisi jättänytkin tarjouksensa muilta osin asianmukaisesti, se olisi tullut suljettavaksi tarjouskilpailusta kelpoisuusvaatimuksia koskevien selvitysten puuttumisen vuoksi.

Hankintailmoituksessa ilmoitettu kynnysarvo määrittää hankintaan sovellettavat säännökset. Kansallinen kynnysarvo rakennusurakassa on ollut 150.000 euroa. Purku-urakan kilpailuttamisessa on näin ollen menetelty hankintasäännöksissä edellytetyllä tavalla.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella esittänyt, että tarjouslomakkeella annettu kokonaishinta ei ole ollut sitova ja määräävä tekijä. Määräävä ja oleellisin tekijä on ollut yksikköhintaluettelo, jota käytetään tarjouspyynnön mukaan hyvityksissä ja veloituksissa tilaajan antaman määräluettelon tarkistuksen tuoman tiedon mukaisesti.

Kokonaishintalomakkeella on ollut vain vertailua helpottava ja nopeuttava tarkoitus.

Valittaja olisi tullut jätetyn tarjouksen perusteella ottaa mukaan selonottovaiheeseen ja määrien tarkistukseen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava määräaika tarjousten tekemiselle sekä osoite, johon tarjoukset on toimitettava.

Hallintolain 17 §:n 1 momentin mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

Hallintolain 17 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 vp s. 69) on todettu, että viranomaisella ei ole mahdollisuutta vastata asiakkaan lähettämistoimien asianmukaisuudesta eikä varmistaa niiden toimivuutta käytännössä. Näin vastuu asiakirjan toimittamisesta on asiakkaalla silloinkin, kun asiakirjan perillemeno vaarantuu lähettäjästä riippumattomasta syystä, kuten kolmannen osapuolen toimien vuoksi. Esimerkiksi postin kulussa tapahtuneet häiriöt tai lähetin laiminlyönnit asiakirjan toimittamisessa eivät poista lähettäjän vastuuta. Lähettäjä vastaa myös siitä, että viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa, jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu jokin määräaika.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

Asian arviointi

Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut toimittaa sähköisesti projektipankkiin viimeistään 14.12.2016 klo 13.00.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön ohje tarjousten lähettämistavasta on ollut yksiselitteinen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan tarjous on sinänsä toimitettu asetetussa määräajassa, mutta tarjoushinnan sisältävän tarjouslomakkeen puuttumisen vuoksi vaillinaisena.

Valittajan mukaan tarjouslomakkeen lähettämättä jättäminen on saattanut aiheutua tietoteknisestä ongelmasta tai inhimillisestä virheestä. Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjousten toimittamiseen käytetyn sähköisen SOKOPRO-järjestelmän toimittajan lausunnon mukaan järjestelmässä ei ole todettu sellaista vikaa, josta johtuen valittajan varsinainen tarjous olisi jäänyt tallentumatta järjestelmään. Hankintayksikön mukaan järjestelmän tiedoista on pääteltävissä, että sama tiedosto on ladattu kahteen eri kertaan vaikkakin eri nimillä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjoushinnan sisältävä tarjouslomake ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole lainkaan saapunut määräajassa hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamaan sähköiseen järjestelmään. Sitä vastoin hankintayksikön SOKOPRO-järjestelmästä tulostaman tallennettuja tiedostoja koskevan asiakirjan sekä valittajan toimittamien tarjousasiakirjojen perusteella valittaja on tallentanut kahteen kertaan yksikköhintaluetteloa koskevan asiakirjan, joka ei sisällä tarjoushintaa. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole pääteltävissä valittajan puutteellisen tarjouksen toimittamisen johtuneen hankintayksikön vastuulla olleesta tekijästä.

Se seikka, että valittajan hankintayksikön käyttämään sähköiseen järjestelmään tallentamasta yksikköhintaluettelosta olisi jälkikäteen ollut pääteltävissä tarjoushinnan muodostumiseen liittyviä seikkoja, ei anna aihetta arvioida valittajan tarjouksen toimittamiseen liittyvän laiminlyönnin merkitystä toisin.

Markkinaoikeus siten katsoo, että hankintayksikkö on voinut tarjouksen puutteellisuuden vuoksi sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Hankintayksikön päätöksen ei myöskään voida katsoa olevan suhteellisuusperiaatteen vastainen eikä asiassa muutoinkaan ole käynyt ilmi, että hankintayksikkö olisi menettelyllään syrjinyt valittajaa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista valittajan väitteistä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 10.11.2017 taltionumero 5803.

 
Julkaistu 18.7.2017