MAO:353/17

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimakone

julkinen hankinta -tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/532
Antopäivä: 16.6.2017

ASIAN TAUSTA

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.8.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Loimaan sairaalan varavoimakoneen hankinnasta.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän teknisen palveluyksikön teknillinen johtaja on 7.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (7/2016) valinnut Powerplants Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 100.000–150.000 euroa.

Markkinaoikeus on 3.10.2016 antamallaan päätöksellä numero 563/16 hylännyt Voimalaite Service Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä väliaikaisesti.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 4.11.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 18.500 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Voittajan tarjoama Volvo TAD 1344 GE ei suoriudu tarjouspyynnössä kuormanottokyvylle asetetuista vaatimuksista. Kuormanottokykyvaatimuksena on rakennustapaselostuksen mukaan ollut vaatimus 100 prosentin kuormituksesta 15 sekunnin kuluttua verkkovirranjakelussa tapahtuneesta katkoksesta. Käynnistysviive on määrätty 2 sekunniksi, jolloin 100 prosenttia (320 kW) varavoimavirtaa on saatava 13 sekunnin kuluttua siitä, kun varavoimakoneikon dieselmoottorin käynnistyminen on aktivoitunut. Toisena kuormanottokykyä koskevana vaatimuksena on ollut, että 225 kW on saatava 12 sekunnin kuluttua verkkovirtajännitteen pysähtymisestä (eli 10 sekunnin kuluttua varavoimakoneikon virrantuotannon aktivoitumisesta) ja 3 sekunnin kuluttua varavoimakoneikon virrantuotannon on oltava käynnissä. Vielä kolmantena vaatimuksena on ollut 250 kW kuorman kytkentä kerralla niin, ettei virrantuotannon syötteen taajuus saa laskea enempää kuin 8 prosenttia, eli enintään 4 Hz taajuuden lasku on ollut edellytyksenä hyväksyttävälle tarjoukselle.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hinnaltaan merkittävästi muita tarjouksia halvempi, mutta hankintayksikkö ei ole huomioinut voittaneen tarjoajan poikkeuksellisen halpaa hinnoittelua hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

Tarjoajan lupaus tarjouksen tarjouspyynnön vaatimustenmukaisuudesta ei ole riittävää, vaan vaatimustenmukaisuus on pystyttävä osoittamaan.

Vastine

Vaatimukset

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästys-korkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankinnan kohteena on ollut konttiin rakennettava dieselgeneraattorilaitos, joka on koostunut moottorista ja generaattorista sekä tarvittavista varusteista ja liitynnöistä. Valittajan väitteet ovat perustuneet valituksen liitteenä olleeseen moottoria Volvo TAD 1344 GE koskeneeseen koekäyttöraporttiin. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että tarjottu generaattori on kaksilaakerinen, normaalia isompi generaattori. Voittaneen tarjoajan tarjoama dieselgeneraattorilaitos (DG-laitos) on koostunut sekä moottorista että generaattorista. DG-laitoksen kuormanottokykyyn on vaikuttanut moottorin ja generaattorin muodostama kokonaisuus. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjoaman laitteistokokonaisuuden vaatimustenmukaisuutta ei voida arvioida erilaisen generaattori-moottoriyhdistelmän koekäyttötulosten perusteella.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut teknisten seikkojen laitekuvauksen mukaisuuden toteutuvan tarjotun laitteiston osalta. Tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista vain osa on tarjouspyynnössä ilmoitettu ehdottomiksi vaatimuksiksi, joiden täyttyminen on ollut edellytys tarjouksen hintavertailuun pääsemiseen. Ehdottomat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olleessa rakennustapaselostuksen teknisen erittelyn tarkastuslistassa kohdassa 5.

Voittaneen tarjoajan toimittamasta selvityksestä on ilmennyt tarjotun laitteen kuormanottokykyyn vaikuttaneen käytetyn generaattorin inertiamomentti, jännitteensäätäjän tyyppi sekä kuorman ja ympäristön tila.

Valittajan viittaaman koekäyttöraportin jännitteensäätäjällä (SX 440) varustettu generaattori ei kykene tuottamaan oikosulkuvirtaa kuin 10 prosenttia nimellistehosta. Sen sijaan voittaneen tarjoajan tarjoama laitteisto on varustettu Leroy Somer 47.2 M8 generaattorilla. Nykyaikaisella jännitteensäätäjällä (R 450) varustettuna tarjottu laitteisto kykenee tuottamaan oikosulkuvirtaa 300 prosenttia nimellistehostaan, mikä käy ilmi voittaneen tarjoajan toimittaman lisäselvityksen liitteenä olleesta generaattoriesitteestä.

Voittanut tarjoaja on lisäselvityksessään tuonut esiin, ettei tarjotusta laitekokonaisuudesta, moottori-generaattoriyhdistelmästä ole ollut saatavavilla koekäyttöraportteja. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty koekäyttöraporttien toimittamista. Hankitun laitteiston vaatimustenmukaisuus todennetaan tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla vastaanottotarkastukseen kuuluvissa koekäytössä ja tarkastuksissa.

Kuultavan lausunto

Powerplants Oy (aputoiminimi Geneset Powerplants) on esittänyt, että sen tarjoama varavoimakone täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Koekäyttöraportti, johon valittaja on viitannut, on erilaisella laitteistolla testattu ja mitattu, eikä siitä voida tehdä voittaneen tarjoajan tarjoamaa laitteistoa koskevia johtopäätöksiä. Raportissa on esitetty tiedot laiteyhdistelmästä, jossa on mainittu Volvon moottori (TAD 1344 GE) ja generaattori Stamford HCI 544 C varustettuna jännitteensäätäjällä (AVR) SX 440.

Voittaneen tarjoajan tarjoama laitteisto on varustettu mainitulla Volvon moottorilla (TAD 1344 GE) ja nykyaikaisella Leroy Somer 47.2 M8 generaattorilla. Voittaneen tarjoajan tarjoama laitteisto on varustettu nykyaikaisella jännitteensäätäjällä (R 450), joten laitteisto kykenee tuottamaan oikosulkuvirtaa 300 prosenttia nimellistehostaan. Tarjotulle laitteistolle ei ole olemassa koekäytöstä raportoituja tuloksia, joten kuormanottokyvyn vaatimukset aiotaan todentaa lopullisen asennuksen koekäytön yhteydessä. Tarjotun laitteen nimellisteho on jatkuvan tehon osalta 410 kVA, mikä on isompi kuin tarjouspyynnössä edellytetty 400 kVA, ja isomman kaksilaakerisen generaattorin nimellisteho puolestaan on 550 kVA. Koneikko on tahdistuva G3 suorituskykyluokan laitteisto, mutta tarjouspyynnön lisävaatimukset sähkön laadusta täyttyvät isommalla generaattorilla. Moottorin maksimiteho on 389 kWm, mikä on käytettävissä kuormanottokykytilanteessa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on Volvo TAD 1344 GE moottori, jonka teho on 354 kW. Valittaja on tarjonnut Volvo TWD 1643 GE moottoria, jonka teho on 536 kW.

Kysymyksessä on laite, jossa dieselmoottori ja generaattori ovat kytkettynä tosiinsa. Generaattori koostuu raudasta ja kuparista. Laite ei tuota sähkötehoa eikä mekaanistakaan tehoa ilman moottorin pyörittävää vaikutusta. Dieselin akselitehon tuottamiseen ei vaikuta nykyaikainen generaattori sen paremmin kuin jännitteensäädinkään. Kaikki tarvittava teho generaattoriin siirtyy dieselin akselin kautta.

Moottorin käynnistyessä vaaditaan dieseliltä enemmän akselitehoa suhteessa massahitausmomentin suuruuteen, eli käytännössä mitä suurempi generaattori, sitä enemmän sen kiihdyttämiseen vaaditaan dieselin akselitehoa.

Valittajan tarjoaman dieselgeneraattoriyhdistelmän inertiamomentti on lähes 10 prosenttia suurempi kuin voittaneen tarjoajan tarjouksen ja dieselin akseliteho on 1,5-kertainen. Vasta valittajan tarjoamalla laitteella saavutetaan vaadittu teho kytkettäessä 250 kW kerralla, jolloin taajuus ei laske sallittua 8 prosenttia enempää.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa on huomioitu vain yksi kuormanottokykyvaatimus, eli 225 kW, eikä siitäkään 8 prosentin taajuuden aleneman vaatimusta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lisäksi ollut muita puutteita ja ristiriitaisuuksia tarjouspyynnön vaatimuksiin nähden, kuten ettei ohjausyksikkö DSE 7320 ole ollut tahdistuva, DSE näytön vaatimus osittavista 90 * 90 mittauksista ei ole täyttynyt, vaatimus oikosulku- ja ylivirtasuojan Merlin Gerin NW sarjan 4-napaisesta ilmakatkaisijasta ei ole täyttynyt samoin kuin vaatimus polttoainesäiliön riittävyydestä 24 tunnin käyttöön 2000 litralla ei ole täyttynyt.

Hankintayksikkö on valintaa tehdessään käyttänyt samaa Volvon koekäyttöraporttia, johon valituskin on perustunut. Hankintayksikkö on tehnyt virheen hankintamenettelyssä, koska se ei ole ymmärtänyt, mitä sille toimitetut Volvon kuormanottokykytaulukkojen numeroarvot tarkoittavat. Hankintayksikkö on ollut kykenemätön hallitsemaan sitä teknistä tietotasoa, jota se on itse tarjouspyynnössään vaatinut.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että tarjouslomakkeessa tarjoajien on tullut ilmoittaa vaatimusten ja muiden tarjouspyynnössä asetettujen kriteerien täyttyminen. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut kaikkien tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten täyttyvän. Mikäli varavoimakoneen vastaanottotarkastuksessa suoritettavissa testeissä ja toimintakokeissa käy ilmi, että laitteiston suorituskyky ei vastaa asetettuja vaatimuksia, tarjoajan on kustannuksellaan muutettava laitteisto vaatimusten mukaiseksi.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa esitettyyn. Tarjousten laadinta on perustunut pitkälti hankintayksikön laatimiin valmiisiin tarjouslomakkeisiin, jolloin tarjouskilpailuun osallistumisen kustannukset ovat olleet tarjoajille kohtuullisia.

Hankintamenettelyssä ei ole tehty virhettä, joten hyvitysmaksun määräämiselle asetetut edellytykset eivät täyty. Hyvitysmaksuvaatimus on joka tapauksessa ylimitoitettu.

Powerplants Oy on toimittanut lisälausumana raportin.

Valittaja on toimittanut lisäkirjelmän.

Hankintayksikkö on toimittanut lisäkirjelmän.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohde noudattaen soveltuvin osin, mitä teknisistä eritelmistä lain 44 §:ssä säädetään, ja tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

Hankintamenettely

Hankinnan kohteena on ollut Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Loimaan sairaalan varavoimakoneikko. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 on esitetty tarjouksia koskevat vaatimukset. Tarjous on tullut laatia tarjouspyynnön liitteenä olleelle tarjouslomakkeelle ja sen on tullut sisältää täytettynä tarjouslomake, varavoimakoneen teknisten ominaisuuksien taulukko sekä tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten taulukko. Tarjoukseen on lisäksi tullut sisällyttää soveltuvuutta koskevassa taulukossa vaaditut todistukset ja selvitykset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut muun ohella lomake "Rakennustapaselostuksen teknisen erittelyn tarkastuslista", jossa esitetyissä taulukoissa tarjoajan on tullut ilmoittaa laitekuvauksen toteutuminen valitsemalla kunkin alakohdan osalta vaihtoehto "kyllä" tai "ei". Lomakkeen kohta 2 on koskenut dieselgeneraattorilaitosta ja siihen liittyen on kohdassa 2.1 esitetty yleisiä vaatimuksia, kohdassa 2.2 dieselmoottoria koskevia vaatimuksia, kohdassa 2.3 generaattoria koskevia vaatimuksia ja kohdassa 2.4 ohjaus- ja valvontakeskusta koskevia vaatimuksia.

Dieselgeneraattorilaitoksen osalta on kohdassa 2.1 "Yleistä" edellytetty muun ohella, että laitos voi ottaa noin 70 prosentin kuorman nimellistehosta (280 kVA/225 kW) 12 sekunnin kuluttua verkkojännitteen häipymisestä (sisältää käynnistyshidastuksen) ja että loppu kuorma kytkeytyy seuraavan kolmen sekunnin aikana. Kohdassa 2.1 "Dieselmoottori" on taas esitetty moottorin kierroslukuna 1.500 r/min, miltä osin on esitetty muun ohella, että pyörimisnopeuden hetkellinen alenema on enintään 8 prosenttia (4 Hz) kytkettäessä nimelliskuormasta 70 prosenttia (250 kW) päälle.

Edellä mainitun tarjouspyynnön liitteenä olleen lomakkeen kohdassa 5 "Ehdottomat vaatimukset" on lisäksi edellytetty muun ohella seuraavaa: "Generaattorin nimellisteho on valittu siten että DG-laitokselta vaadittava jakeluverkkoon syötettävä teho on 400 kVA/320 kW. Generaattorin syöttämän sähkön laatu ISO 8528-5 suoritusluokan G3 mukaan jäljempänä tarkennetuin G4 vaatimuksin."

Muutoksenhaun kohteena olevasta hankintapäätöksestä käy ilmi, että tarjouksia on saatu määräaikaan mennessä neljä kappaletta. Tarjousten vertailuun on hyväksytty kolme tarjousta, joiden kaikkien on arvioitu täyttävän tarjouspyynnössä vaaditut tarjoajan yleiset ja tekniset ehdottomat kelpoisuusehdot. Muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellä on valittu halvimman tarjouksen tehneen Powerplants Oy:n tarjous.

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta käy ilmi, että siihen liitetyssä "Rakennustapaselostuksen teknisen erittelyn tarkastuslista"-lomakkeessa on kaikkien teknisten ja muiden vaatimusten osalta valittu kohta "kyllä" ja siten ilmoitettu kaikkien lomakkeessa esitettyjen laitekuvausten toteutuvan. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on annettu seuraava kuvaus tarjotusta varavoimakoneesta:

"DVA 500 E MEG, 400/230 V, 50 Hz, 1.500 r/min. Prime Power (jatkuva teho) 400 kVA

G3 / G4 suorituskykyluokan varavoimalaitteisto ISO 8528 mukaan

Moottori: Volvo TAD 1344 GE, Generaattori: Leroy Somer LSA 47.2 M8 (kaksilaakerinen, normaalia isompi generaattori)

Varavoimalaitteisto täyttää suorituskykyvaatimukset, jatkuvan oikosulkuvirran antokyky vähintään 3 x ln 10 s. ajan

DVA 500 E MEG konttiin asennettuna, varusteltuna vaatimusten mukaisesti ja toiminta tarjouspyynnön mukainen".

Voittanut tarjoaja on vielä ilmoittanut tarjouksessaan, että sen tarjous on täysin tarjouspyynnön mukainen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta sillä perusteella, ettei siinä tarjottu varavoimakoneikko ole vastannut tarjouspyynnössä hankinnan kohteen osalta esitettyjä teknisiä vaatimuksia.

Valittaja on vaatimustensa perusteena vedonnut siihen, ettei voittaneen tarjoajan tarjoama varavoimakoneikko täytä tarjouspyynnön liitteenä olleen rakennustapaselostuksen teknisen erittelyn tarkastuslistaan sisältyneitä edellä kuvattuja dieselmoottorin kuormanottokykyä koskevia teknisiä eritelmiä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjousta arvioidaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella voittanut tarjoaja on tarjouksessaan nimenomaisesti ilmoittanut laitekuvauksen toteutumisesta jokaisen teknisen eritelmän ja vaatimuksen osalta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei myöskään ole pääteltävissä, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi sisältänyt edellä mainittuun nähden ristiriitaista tietoa esimerkiksi tarjottavan moottorin suorituskyvystä. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa todistuksia tai muuta selvitystä hankinnan kohteelle asetettujen teknisten vaatimusten täyttymisestä. Hankintayksikkö on siten lähtökohtaisesti voinut tarjouksia arvioidessaan luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettuun ilmoitukseen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Valittaja on sittemmin toimittanut markkinaoikeudelle voittaneen tarjoajan tarjouksessa yksilöityä tuotemerkiltään ja malliltaan vastaavaa moottoria koskevia testiraportteja. Valittajan mukaan niistä käy ilmi, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksessa yksilöity dieselmoottori täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia viitaten erityisesti siihen, että pyörimisnopeuden hetkellinen alenema ylittää tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn enimmäismäärän 8 prosenttia (4 Hz) kytkettäessä nimelliskuormasta 70 prosenttia (250 kW) päälle. Powerplants Oy puolestaan on toimittanut markkinaoikeudelle lisäselvityksenä raportin, jonka mukaan tarjouspyynnön vaatimukset ovat täyttyneet. Valittaja on tämän jälkeen toimittamassaan lisälausumassa kyseenalaistanut mainitun raportin tulokset viitaten muun ohella siihen, että testausolosuhteiden lämpötila on ollut vaatimuksessa mainittua ISO 8528 standardia kylmempi.

Markkinaoikeus toteaa, ettei mainittuja raportteja ollut toimitettu hankintayksikölle voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteinä. Niistä ei myöskään markkinaoikeuden käsityksen mukaan ole yksiselitteisesti pääteltävissä, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksessa yksilöity varavoimakoneikko täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia ja ettei hankintayksikkö olisi voinut luottaa tarjouksessa annettuihin tietoihin.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se voittaneen tarjoajan tarjousta arvioituaan on hyväksynyt tarjouksen mukaan tarjousten vertailuun, joka on tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti suoritettu hinnan perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Voimalaite Service Oy:n korvaamaan Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Sanna Holkeri ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.7.2017