MAO:348/17

Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki, Sipoon kunta ja Tuusulan kunta - suojavaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut

julkinen hankinta - oikeussuojan tarve - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2016/296, 2016/337, 2016/338, 2016/504, 2016/509, 2016/510 ja 2016/519

Antopäivä: 14.6.2017

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Nurmijärven kunnan hankintapalvelut on ilmoittanut 23.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suojavaatteiden vuokraus- ja pesulapalveluiden hankinnasta ajalle 1.10.2016–30.9.2019 ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle. Hankintoja kilpailutettaessa ovat olleet mukana Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki, Sipoon kunta, Tuusulan kunta (jäljempänä myös hankintayksiköt), Mustijoen yhteistoiminta-alue, Mäntsälän kunta ja Mäntsälän palvelukotiyhdistys. Jokaisen hankintayksikön on tullut tehdä hankinnasta oma päätös.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.000.000–3.500.000 euroa.

Nurmijärven kunnan hankintajohtaja on 3.5.2016 tekemällään päätöksellä § 62 ja Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 24.5.2016 tekemällään päätöksellä § 73 sekä Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 23.5.2016 tekemällään päätöksellä § 32 kukin kohdaltaan sulkenut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjousvertailusta.

Lindström Oy on markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/296, 2016/337 ja 2016/338 vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa edellä mainitut päätökset, kieltää hankintayksikköjä jatkamasta virheellisiä hankintamenettelyjä ja velvoittaa hankintayksiköt korjaamaan virheelliset menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Valittajan mukaan hankintayksiköillä ei ole ollut perusteita katsoa valittajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi.

Nurmijärven kunnan kunnanjohtaja on 26.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 23 ja Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 30.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 58 sekä Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 30.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 108 kukin kohdaltaan [valittajan markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/296, 2016/337 ja 2016/338 tehtyjen valitusten vireille tuloon jälkeen] poistanut aiemmat päätöksensä, hyväksynyt valittajan tarjouksen tarjousvertailuun ja valinnut Mikkelin Pesula Oy:n tarjouksen. Hankintayksikköjen mukaan valittajan hankintayksiköille tekemien hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä suoritetun uudelleen arvioinnin perusteella hankintayksiköt ovat menetelleet virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä 14.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 69 valinnut Mikkelin Pesula Oy:n tarjouksen.

Lindström Oy on tämän jälkeen markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/504, 2016/509, 2016/510 ja 2016/519 vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa viimeksi mainitut Mikkelin Pesula Oy:n valintaa koskevat hankintapäätökset, kieltää hankintayksikköjä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksiköt korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä esitetyt vertailuperusteet ovat olleet epäselvät ja hankintayksiköt ovat perustelleet päätöksensä puutteellisesti.

Nurmijärven kunnan kunnanjohtaja on 31.10.2016 tekemällään päätöksellä § 34 ja Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 9.11.2016 tekemällään päätöksellä § 81 sekä Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2016 tekemällään päätöksellä § 134 sekä vielä Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta 16.11.2016 tekemällään päätöksellä § 93 kukin kohdaltaan keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Nurmijärven kunnan hankintapalvelut on 4.11.2016 julkaissut hankintamenettelyn keskeyttämisestä EU-jälki-ilmoituksen.

Nurmijärven kunta on markkinaoikeuden asiassa 2016/504 antamassa vastineessaan ja Keravan kaupunki markkinaoikeuden asiassa 2016/510 sekä Tuusulan kunta markkinaoikeuden asiassa 2016/519 antamassa vastineessaan kukin kohdaltaan ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus jättää valitukset tutkimatta, koska valittajalla ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua päätöstä hankintayksikön päätöksen menettäessä oikeudellisen merkityksensä, ja toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valittajan vaatimukset kokonaan perusteettomina.

Lindström Oy on 9.1.2017 markkinaoikeuteen saapuneessa kirjelmässään ilmoittanut vaativansa hankintayksikköjä korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 17.321 eurolla viivästyskorkoineen. Valittaja on kohdistanut vaatimuksensa siten, että Nurmijärven ja Sipoon kunnan sekä Keravan kaupungin osuudet ovat 4.948,86 euroa ja Tuusulan kunnan osuus on 2.474,43 euroa. Hankintayksiköille kohdistettuihin vaatimuksiin on sisältynyt kuhunkin oikeudenkäyntimaksu 500 euroa.

Nurmijärven kunnan hankintapalvelut on markkinaoikeuteen 17.3.2017 saapuneessa kirjelmässään ja Keravan kaupunki 29.5.2017 saapuneessa kirjelmässään sekä Tuusulan kunta 6.3.2017 saapuneessa kirjelmässään kukin kohdaltaan paljoksunut valittajan kuluvaatimusta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 2016/296, 2016/337 ja 2016/338

Nurmijärven kunnan kunnanjohtaja 26.8.2016 on tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 23 ja Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 30.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 58 sekä Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 30.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 108 kukin kohdaltaan poistanut valituksenalaiset päätökset markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/296, 2016/337 ja 2016/338 [ja hyväksynyt valittajan tarjoukset tarjousvertailuun]. Koska valittajalla ei siten ole enää oikeussuojan tarvetta markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/296, 2016/337 ja 2016/338, eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua päätöstä edellä mainituissa asioissa muutoksenhaun kohteena olevien päätösten osalta, valitukset on näiltä osin jätettävä tutkimatta.

Markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 2016/504, 2016/509, 2016/510 ja 2016/519

Nurmijärven kunnan kunnanjohtaja on 31.10.2016 tekemällään päätöksellä § 34 ja Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 9.11.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 81 sekä Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 134 sekä vielä Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta 16.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 93 kukin kohdaltaan keskeyttänyt hankintamenettelyn. Koska valittajalla ei siten ole enää oikeussuojan tarvetta markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2016/504, 2016/509, 2016/510 ja 2016/519, eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua päätöstä edellä mainituissa asioissa muutoksenhaun kohteena olevien päätösten osalta, valitukset on näiltä osin jätettävä tutkimatta.

Asioissa on tämän jälkeen enää kysymys valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on poistanut muutoksenhaun kohteena olevat päätökset sekä keskeyttänyt hankinnat vasta sen jälkeen, kun valittaja on toimittanut valituksensa markkinaoikeuteen. Päätökset on poistettu ja hankinnat keskeytetty valittajan asioiden käsittelyn yhteydessä esitetyn perusteella. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn virheellisyys on johtunut hankintayksiköiden menettelystä ja että valittajalla on ollut perusteltu syy saattaa hankintamenettelyn lainmukaisuus markkinaoikeuden tutkittavaksi. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että asian lopputuloksesta huolimatta olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Valittaja on kohdistanut oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksensa 17.321 euroa siten, että kunkin hankintayksikön osuuteen on sisältynyt 500 euron varaus oikeudenkäyntimaksuun. Markkinaoikeuden käsitellessä valittajan hankintamenettelyä koskevat valitukset yhdessä veloitetaan valittajalta oikeudenkäyntimaksuna yhteensä 500 euroa. Näin ollen markkinaoikeus vähentää valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta 1500 euroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valitukset pääasioiden osalta tutkimatta asioissa diaarinumerot 2016/296, 2016/337, 2016/338, 2016/504, 2016/509, 2016/510 ja 2016/519.

Markkinaoikeus velvoittaa Nurmijärven kunnan korvaamaan Lindström Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa diaarinumerot 2016/296 ja 2016/504 yhteensä 4.573,86 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Sipoon kunnan korvaamaan Lindström Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa diaarinumerot 2016/338 ja 2016/509 yhteensä 4.573,86 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Keravan kaupungin korvaamaan Lindström Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa diaarinumerot 2016/337 ja 2016/510 yhteensä 4.573,86 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Tuusulan kunnan korvaamaan Lindström Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.099,43 eurolla viivästyskorkoineen markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/519. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.7.2017