MAO:324/17

Turun kaupunki - lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/79
Antopäivä: 8.6.2017

ASIAN TAUSTA

Turun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 16.9.2016 ja 29.9.2016 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden hankinnasta ajalle 1.1.2017–31.12.2019 ja yhden vuoden optiokaudelle.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hankintapäätöksellään 29.11.2016 § 250 ratkaissut tarjouskilpailun ja muun ohella sulkenut Perhekoti Amicus Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 31.1.2017 hylännyt Perhekoti Amicus Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 80.000.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Perhekoti Amicus Oy:n on markkinaoikeuteen 11.2.2017 saapuneessa valituskirjelmässään katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa valituksen liitteeksi oheistetun Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöksen.

Vastine

Hankintayksikkö on ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen myöhässä saapuneena tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.080 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikön mukaan muutoksenhaun kohteena oleva päätös, joka on sisältänyt oikaisuohjeen ja valitusosoituksen, on toimitettu tarjoajille tiedoksi sähköisesti 8.12.2016. Koska hankintaoikaisupäätöksellä ei muutettu hankintapäätöstä, määräpäivä valituksen tekemiselle on laskettava hankintapäätöksestä. Valitus on siten saapunut myöhässä.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea valittajan tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Perhekoti Amicus Oy on esittänyt, että se on hankintayksikön valmistelijan kanssa käytyjen suullisten keskusteluiden perusteella ymmärtänyt, että ensin asiassa on pitänyt tehdä oikaisupyyntöhakemus ja vasta sen jälkeen asian on voinut viedä markkinaoikeuteen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei tässä pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun muassa valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä (oikaisuohje), joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna.

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintayksikkö on 29.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Perhekoti Amicus Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintapäätös perusteluineen, oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen on lähetetty tiedoksi valittajalle 8.12.2016 valittajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valittaja ei ole kiistänyt edellä mainittuja seikkoja.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetun mukaisesti käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään sähköisen viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Asiassa ei ole esitetty selvitystä eikä edes väitetty, että hankintayksikön 8.12.2016 lähettämäksi esittämä sähköpostiviesti olisi ollut valittajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa myöhemmin kuin lähettämispäivänä.

Edellä todetun mukaisesti valitus on hankintalain 87 §:n 1 momentin mukaan tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valittajalle toimitetusta hankintapäätöksestä on käynyt ilmi tieto valittajan asemaan vaikuttaneesta ratkaisusta perusteluineen. Hankintapäätöksen liitteenä on ollut lainmukainen valitusosoitus asian saattamiseksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintayksikön 29.11.2016 tekemä hankintapäätös valitusosoituksineen on annettu valittajalle tiedoksi 8.12.2016 sähköpostitse. Hankintalain 87 §:n 1 momentissa säädetty päätöksen tiedoksiannosta laskettava 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on siten päättynyt 22.12.2016.

Hankintayksikkö on 31.1.2017 hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana, joten valituksen tekemisen määräpäivä on laskettava edellä todetulla tavalla hankintapäätöksestä.

Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta 11.2.2017, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Perhekoti Amicus Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.7.2017