MAO:79/17

Rauman kaupunki - seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 2016/246
Antopäivä: 20.2.2017

ASIAN TAUSTA

Rauman kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 2.2.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäistä hoitoa koskevasta hankinnasta.

Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta, toisen Eläinten Hyväksi EHY ry:ltä ja toisen A:lta.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.8.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 224 valinnut A:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on päätöksellään 9.2.2016 numero 62/16 kumonnut Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.8.2015 tekemän hankintapäätöksen § 224 ja kieltänyt hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 22.3.2016 tekemällään päätöksellä § 60 keskeyttänyt hankintamenettelyn ja päättänyt, että löytöeläinten hoito kilpailutetaan uudelleen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 120.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinta on järjestetty väliaikaisesti.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Eläinten Hyväksi EHY ry on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille korvauksena 2.000 euroa tarjouskilpailun virheellisestä menettelystä ja korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 455 eurolla.

Perusteet

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle ja uuden kilpailutuksen järjestämiselle ei ole ollut perusteita. Tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten mukainen, ja markkinaoikeuden päätöksen perusteella hankintamenettelyssä tapahtunut virhe on voitu korjata käsittelemällä tarjoukset uudelleen.

Vastine

Vaatimukset

Rauman kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn todellisesta ja perustellusta syystä kirjallisella päätöksellä, joka on perusteltava.

Hankintayksikkö on 2.2.2015 pyytänyt tarjouksia irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä ja määräaikaan mennessä tarjouksen on jättänyt Eläinten Hyväksi EHY ry ja A. Hankintayksikkö on 25.8.2015 päättänyt hyväksyä A:n tarjouksen. Eläinten Hyväksi EHY ry on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen, joka on 9.2.2016 antamallaan päätöksellä kumonnut mainitun hankintapäätöksen. Markkinaoikeus on perusteluissaan todennut muun ohella, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sallinut tarjoajan täydentää tarjoustaan, jolloin voittaneella tarjoajalla on ollut tilaisuus parantaa tarjoustaan.

Markkinaoikeuden ratkaisun johdosta hankintayksikkö on 22.3.2016 päättänyt, että hankintamenettely keskeytetään ja löytöeläinten hoito kilpailutetaan uudelleen.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Sovellettava laki

Arvioitavana oleva hankintamenettely on aloitettu ennen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) voimaantuloa. Sen vuoksi asiassa on mainitun lain 174 §:n 6 momentin nojalla sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (jäljempänä hankintalaki).

Vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

Valittajan vaatimuksessa, joka koskee hankintayksikön velvoittamista maksamaan sille korvausta tarjouskilpailun virheellisestä menettelystä, on kysymys hankintalain 107 §:ssä tarkoitetusta vahingonkorvausvaatimuksesta. Sanotun pykälän 3 momentin mukaan vahingonkorvausta koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukainen alioikeus. Valittajan korvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti päättäessään hankintamenettelyn keskeyttämisestä ja hankinnan uudelleen kilpailuttamisesta sen jälkeen, kun markkinaoikeus on kumonnut hankintayksikön tekemän hankintapäätöksen.

Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevat oikeusohjeet

Hankintalain 73 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Pykälän 2 momentin mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 73 §:ssä.

Viimeksi mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, että hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat.

Hankintalain 73 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan hankintayksikön tulee keskeyttämisen syyn arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväkysyttävää. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Pykälän esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, ja sitä, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Pykälän 2 momentin osalta hallituksen esityksessä (HE 182/2010 vp s. 23) on todettu, että hankinnan keskeyttämistä koskevasta ratkaisusta tulee hankintalain 73 §:n mukaisesti tehdä perusteltu päätös, joka annetaan valitusosoituksineen tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille. Päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita.

Hankintamenettelyn keskeytyspäätös

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 22.3.2016 päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn ja kilpailuttaa löytöeläinten hoidon uudelleen. Kokouksen pöytäkirjan kohtaan "Päätös" on kirjattu, että lautakunnan jäsenille on jaettu liite ja keskustelun aikana asiassa on ehdotettu hankintamenettelyn keskeyttämistä ja löytöeläinten hoidon kilpailuttamista uudelleen. Pöytäkirjan mukaan tätä ehdotusta on kannatettu, minkä jälkeen asian esittelijän toisensuuntaisesta ehdotuksesta ja keskustelujen aikana esitetystä vastaehdotuksesta on äänestetty. Hankintamenettelyn keskeyttämistä ja löytöeläinten hoidon uudelleen kilpailuttamista tarkoittanut ehdotus on pöytäkirjan mukaan saanut eniten ääniä ja se on siten tullut lautakunnan päätökseksi.

Päätöksessä mainittu liite on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettu kaupunginlakimiehen ja hankintapäällikön 21.3.2016 allekirjoittama lausunto markkinaoikeuden päätöksestä 9.2.2016 numero 62/16. Lausunnon mukaan perusteita hankintamenettelyn keskeytykseen ja uuden kilpailutuksen järjestämiseen ei ollut olemassa ja hankintayksikön oli arvioitava tarjoukset uudelleen. Tätä on perusteltu sillä, että markkinaoikeus oli ratkaisussaan nimenomaisesti ottanut jo kantaa siihen, miten hankintapäätöstä rasittanut virhe voitiin korjata. Markkinaoikeuden päätöksen perusteella hankintamenettelyssä tapahtunut virhe voitiin korjata käsittelemällä tarjoukset uudelleen. Lausunnossa on vielä todettu, ettei erityisiä perusteita tai tarvetta uuden kilpailutuksen järjestämiselle muutoinkaan ollut olemassa, koska tarjouspyyntö oli hankintalain mukainen.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyä koskevassa aiemmassa markkinaoikeuden päätöksessä 9.2.2016 numero 62/16 on seuraamusten määräämistä koskevassa kohdassa todettu, että mikäli Rauman kaupunki aikoo edelleen toteuttaa nyt kysymyksessä olevan hankinnan julkisena hankintana kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon sanotussa päätöksessä mainitut seikat.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintalain esitöiden (HE 190/2009 vp s. 8) mukaan tuomioistuimen antama velvoittamispäätös hankintamenettelyssä tapahtuneiden virheiden korjaamiseksi ei merkitse hankintayksikölle pakkoa tehdä hankintaa. Vaikka siis tuomioistuimen päätöksessä olisi määritelty, miten hankintamenettelyä rasittavat virheet voidaan korjata uutta tarjouskilpailua järjestämättä, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos keskeyttämiselle on olemassa hankintalain 73 a §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy.

Edellä todetuilla perusteilla muutoksenhaun kohteena olevaa hankintayksikön päätöstä ei siten voida pitää hankintalain vastaisena yksistään sen vuoksi, että päätöksen lopputuloksena ei ole jonkin tarjoajan valinta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön on kuitenkin tehtävä hankinnan keskeyttämisestä kirjallinen ja perusteltu päätös. Päätöksen perusteluista on käytävä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita (HE 182/2010 vp s. 23). Tässä tapauksessa muutoksenhaun kohteena oleva hankintayksikön päätös on sisältänyt perustelut vain sen ehdotuksen tueksi, joka ei äänestyksen jälkeen ole tullut lautakunnan päätökseksi. Näistä perusteluista tai päätöksen liitteenä olevasta lausunnosta ei ilmene, mitä seikkoja hankintayksikkö on päätöstä tehdessään pitänyt syynä hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Päätöksen nojalla ei siten voida arvioida sitä, onko hankintamenettelyn keskeyttämiselle tässä tapauksessa ollut hankintalain 73 a §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy.

Markkinaoikeus katsoo edellä olevan perusteella, että hankintayksikön menettely on ollut virheellistä sen vuoksi, että hankintayksikkö ei ole tehnyt perusteltua päätöstä asiassa.

Johtopäätös

Hankintayksikkö on edellä todetulla tavalla menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä ole pantu täytäntöön. Näin ollen päätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota.

Hankintayksikön virhe voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö tekee uuden, asianmukaisesti perustellun päätöksen.

Mikäli Rauman kaupunki aikoo edelleen keskeyttää nyt kysymyksessä olevan hankintamenettelyn, sen on tehtävä asiasta uusi perusteltu päätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Eläinten Hyväksi EHY ry:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus kumoaa Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.3.2016 tekemän päätöksen § 60 hankintamenettelyn keskeyttämisestä.

Markkinaoikeus velvoittaa Rauman kaupungin korvaamaan Eläinten Hyväksi EHY ry:n oikeudenkäyntikulut 455 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pertti Lenkkeri ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 24.2.2017