MAO:311/17

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kotoutumiskoulutus

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2017/43
Antopäivä: 6.6.2017

ASIAN TAUSTA

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.11.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankinnasta Kouvolan seudulle vuosille 2017–2018 ja mahdollisille kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 4.1.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Arffman Consulting Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3.570.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö sr on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntimaksun 7.741,24 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjousten vertailu on ollut virheellistä siltä osin kuin valittajan tarjouksessa mainittuja henkilöitä ja opiskelijahuollon työryhmää ei ole otettu huomioon arvioitaessa oppilaitosympäristössä toimivia sosiaalisen tuen resursseja. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla on käytössään opiskelijoiden tukipalvelussa ja ohjauksessa henkilö, jolla on sosiaalialan koulutus ja joka toimii opiskelijoiden sosiaalisen tuen tehtävissä. Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu kysymyksessä olevaan tehtävään yksi sosionomi ja yksi yhteisöpedagogi. Lisäksi tarjouksessa on mainittu moniammatillinen opiskelijahuollon työryhmä, johon kuuluvat opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja terveydenhoitaja.

Voittanut tarjoaja on antanut hankintayksikölle virheellistä tietoa. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla on sopimuskauden alussa käytettävissä koulutuspaikkakunnalla tavanomaisten luokkatilojen lisäksi ammatillisten koulutusalojen opetuksessa käytettäviä tiloja ja laitteita. Koulutuspaikkakunnalla vaatimukset täyttäviä koulutustiloja on kahdella toimijalla, joista toiset ovat valittajalla ja toiset Kouvolan kaupungilla. Voittanut tarjoaja ei ole tehnyt valittajan kanssa vuokrasopimusta, eikä saatujen tietojen perusteella myöskään Kouvolan kaupungin kanssa.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa koulutuskuvauksessa on mainittu tavoitteena ja sisältönä koulutuksen modulointi siten, että kotoutumiskoulutuksen aikana on mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osia. Varsinaisessa tarjouspyynnössä vastaavaa ei ole mainittu. Tarjouspyynnön sanamuoto on antanut mahdollisuuden tulkita edellä mainittua vaatimusta siten, että mahdollisuus näyttää ammatillista osaamistaan tai vain tutustuminen eri aloihin on riittävää. Koulutuskuvauksen sanamuotojen pohjalta tulkinta voi olla myös se, että koulutuksen aikana tai lopuksi tavoitellaan eri alojen tutkinnonosia. Edellä selostettu ristiriita on mahdollistanut epätasa-arvoisen kohtelun tarjousten arvioinnissa.

Vastine

Vaatimukset

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.783,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjousten vertailu ei ole ollut virheellistä. Tarjouspyynnössä on pyydetty palveluntuottajaa toimittamaan selvitys opetuksen tukipalvelujen ja ohjauksen henkilöstön pätevyyksistä. Valittajan tarjouksesta ei käy selville henkilöstön toimimista opiskelijoiden tukipalveluissa ja ohjauksessa sosiaalityöntekijän, sosionomin tai kuraattorin tehtävissä. Tarjouspyynnön mukaan henkilöllä tulee olla myös sosiaalialan koulutus ja henkilön tulee toimia opiskelijan sosiaalisen tuen tehtävissä. Valittajan ilmoittamista henkilöistä toisella on sosionomin ja erityisopettajan koulutus, mutta hän toimii selvityksen mukaan erityisopettajan tehtävissä. Tästä valittajalle on annettu laatupiste tarjousten vertailun toisessa kohdassa. Toinen henkilö on selvityksen mukaan koulutukseltaan yhteisöpedagogi, joka toimii opintoneuvojan ja työnetsijän tehtävissä. Henkilöllä ei ole vaadittavaa sosiaalialan koulutusta, koska yhteisöpedagogin koulutus on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Hankintayksikkö ei ole siten voinut antaa valittajalle pisteitä, koska valittajan tarjouksesta ei ole käynyt ilmi, että valittajalla olisi käytössään henkilö, joka toimisi opiskelijoiden sosiaalisen tuen tehtävissä. Joka tapauksessa, vaikka valittaja saisikin pisteen kyseisestä kohdasta, sillä ei olisi merkitystä tarjouskilpailun lopputulokseen, sillä tällöin valittajan yhteispisteet olisivat 93,964 ja voittaneen tarjoajan 95,55.

Voittanut tarjoaja on antanut tarjouksessaan koulutustiloista selvityksen, jonka perusteella on selvää, että voittanut tarjoaja on täyttänyt pisteytyksen edellytykset koulutustilojen osalta. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on käynyt ilmi, että yksi voittaneen tarjoajan yhteistyökumppani, joka on tarjonnut koulutustiloja voittaneen tarjoajan käyttöön, ei pystykään jatkomassa antamaan tiloja voittaneen tarjoajan käyttöön. Hankintayksikkö on pyytänyt erillisen selvityksen korvaavista tiloista. Selvityksen perusteella on selvää, että voittaneella tarjoajalla on käytössään tarjousta vastaavat tilat.

Tarjouspyynnössä ei ole ollut valittajan esittämää ristiriitaa. Tarjouspyynnön koulutuskuvauksessa ei ole asetettu tavoitteeksi tai vaatimukseksi ammatillisen tutkinnon osien suorittamista. Valittaja ei ole myöskään osoittanut, miten sen väittämä ristiriita olisi vaikuttanut sen tai muiden tarjoajien asemaan.

Kuultavan lausunto

Arffman Consulting Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Tarjousten vertailua ei ole suoritettu virheellisesti. Kuultava on tarjouksessaan ilmoittanut käyttävänsä tiettyjä teoriatiloja ja ammatillisia tiloja. Vaaditut alihankintasopimukset ammatillisista tiloista on liitetty tarjoukseen. Kuultava on tarjouksessaan lisäksi esittänyt sillä olevan sopimuskauden alussa kotoutumiskoulutukseen käytössä tilat, joissa järjestetään myös muuta kuin kotoutumiskoulutusta siten, että opiskelijoiden on mahdollista olla tekemisissä myös muiden opiskelijoiden kuin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden kanssa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olleessa koulutuskuvauksessa on edellytetty koulutuksen sisältävän ammatillisten koulutusalojen opetusta ja myös mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osia. Ammatillisten opintojen tulee tapahtua tiloiltaan, koneiltaan, laitteiltaan ja työvälineiltään laadukkaassa ja ammatillisten tutkintojen perusteissa esitettyjen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen mahdollistavassa oppimisympäristössä. Ympäristön tulee mahdollistaa opettajajohtoinen ja turvallinen työskentely. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että koulutuksen järjestämisessä käytettävät tilat ovat kyseessä olevan hankinnan mukaiseen koulutuskäyttöön soveltuvia. Tämä vaatimus ei ole täyttynyt voittaneen tarjoajan tarjoamien tilojen osalta.

Tarjouspyynnön maininta siitä, että opiskelija voi tutustua alaan ja näyttää ammatillista osaamistaan, tarkoittaa ammatillisen koulutuksen kontekstissa tapahtuvaa aitoa osallistumista ammatilliseen opetukseen sekä näyttötutkintojärjestelmän mukaista aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja siihen liittyviä toimintatapoja. Oletettavasti voittaneen tarjoajan tilat eivät ole sellaisia, joista voisi saada täydet viisi vertailupistettä. Toisin kuin asiassa on arvioitu, todennäköisesti hoiva-alan tilat puuttuvat voittaneelta tarjoajalta kokonaisuudessaan. Ammatillisen koulutuksen monialaisuus ei voi täyttyä viiden pisteen arvoisesti.

Asiassa on lisäksi ilmennyt hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, että yksi arvioiduista tiloista ei ole voittaneen tarjoajan käytössä. Tarjousten arvioinnissa on kuitenkin arvioitu juuri näitä tiloja. Tarjousta ei saa muuttaa enää tarjousajan päätyttyä. Tämänkin seikan johdosta voittaneelle tarjoajalle annettu pisteytys on tilojen osalta ollut virheellinen. Hankintayksikön olisi tullut varmistua siitä, että annetun pisteytyksen perusteena olevat alihankintasopimukset ovat sitovina voimassa.

Hankintayksikkö on tarjousten jättöaikana vastannut tarjoajan esittämään kysymykseen tavalla, joka on ollut ristiriidassa tarjouspyynnössä määritellyn koulutuksen ammatillisuuden osalta. Muissa tiloissa kuin oppilaitoksen tiloissa on harvoin mahdollisuus olla tekemisissä muiden opiskelijoiden kuin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden kanssa. Hankintayksikkö on myös antanut virheellisesti pisteitä voittaneelle tarjoajalle sillä perusteella, että sen tiloissa olisi mahdollista olla tekemisissä myös muiden opiskelijoiden kuin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden kanssa.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olleessa koulutuskuvauksessa on edellytetty koulutuksen sisältävän ammatillisten koulutusalojen opetusta ja myös mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osia. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen ei tällaista mahdollisuutta ole sisältynyt.

Joka tapauksessa tarjouspyynnön vaatimukset ovat olleet siten epäselviä, että niiden perusteella ei voitu antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö on ollut edellytetyn ammatillisten koulutusalojen opetuksen sisällön, tilojen laadun ja tutkinnon suorittamismahdollisuuksien osalta epäselvä ja yksilöimätön.

Pisteytys on suoritettu virheellisesti siltä osin kuin asiassa on arvioitu valittajan tarjouksen tukipalvelua ja ohjausta. Valittajan tarjouksen liitteenä on ollut selvitys ohjaushenkilöstön työnjaosta ja pätevyyksistä. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajan käytössä on opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulunkäynnin ohjaaja sekä sosiaalityöntekijä/sosionomi/kuraattori. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että jokaisessa edellä mainitussa tehtävässä on oltava eri henkilö, joka on kokoaikainen. Tarjouksen liitteen selvityksestä käy ilmi, että valittajalla on käytössä henkilö, joka on sosionomi ja erityisopettaja. Sosiaalinen tuki sisältyy muun ohella valittajan ohjaussuunnitelman ja erityisopetuksen virallisten määrittelyiden mukaan myös erityisopettajan tehtäviin. Ohjauksen toteutus on kuvattu tarjouksen liitteenä olleessa Opetussuunnitelmassa.

Muut kirjelmät

Arffman Consulting Oy on antanut lisälausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Kysymyksessä olevan hankinnan kohteena on EU-kynnysarvon ylittävä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) liitteessä B lueteltujen toissijaisten palvelujen ryhmään kuuluva palvelu. Hankintalain 21 §:n 2 momentin mukaan liitteen B palveluhankintoihin sovelletaan muun ohella, mitä lain I, III ja IV osassa säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan, kun liitteen B palveluhankinnat ylittävät hankintalain 16 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun EU-kynnysarvon, niihin on lisäksi sovellettava muun ohella mitä lain 46 §:ssä säädetään tarjoajan esittämästä näytöstä.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden ja niiden painoarvojen perusteella ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Koulutuksen sisältöä koskevat vaatimukset

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut ammatillisten koulutusalojen opetuksen sisällön ja tutkinnon suorittamismahdollisuuksien osalta epäselvä ja mahdollistanut epätasa-arvoisen kohtelun tarjousten arvioinnissa. Valittaja on myös esittänyt, että voittaneella tarjoajalla ei olisi tarjouspyynnössä vaadittua tutkinnonanto-oikeutta.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta Kouvolan seudulle. Tarjouspyynnön kohdassa II.1.4 "Lyhyt kuvaus" on muun ohella ilmoitettu, että kotoutumiskoulutus on toteutettava Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012:1) ja sen liitteiden (uudet kotoutumiskoulutuksen toteutusmallit) mukaisesti. Tarjouspyynnön kohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" on puolestaan ilmoitettu, että kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa.

Edellä mainitussa liitteessä on kohdassa "Tavoite ja sisältöalueet" ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Tavoitteena on saavuttaa kielitaidossa vähintään suomen kielen taitotaso B1.1. Kielenoppimisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajan kotoutumista kehittämällä hänen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksiaan, joiden avulla maahanmuuttaja pystyy toimimaan työelämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa, arkielämän tilanteissa sekä hakeutumaan työhön tai jatkokoulutukseen.

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on suorittaa yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason tutkinto kotoutumiskoulutuksen aikana tai pian sen jälkeen. YKI-tutkinnon hinta sisältyy opiskelijatyöpäivän hintaan, eikä niistä makseta erillistä korvausta.

Kotoutumiskoulutus on jaettu moduuleihin. Moduulien sisältöjä voidaan varioida kohderyhmien ja kotoutujien henkilökohtaisten tarpeiden mukaan tuomalla toteutukseen tarjottimelta esimerkiksi ammatillisesti suuntautuneita opintoja, työelämäjaksoja, yrittäjyysopintoja, verkko-opintoja, vapaaehtoistyötä, omaehtoisia opintoja jne. Osa moduulien sisällöistä voi olla ammatillisia kotoutumiskoulutuksen moduuleita, joissa voi suorittaa tutkinnon osia.

Koulutuksen aikana opiskelijalle tulee tarjota mahdollisuus suorittaa erilaisia työelämässä tarvittavia sertifikaatteja, esim. hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti tai trukkikortti, mikäli tällaisen luvan tai koulutuksen suorittamisen arvioidaan edistävän opiskelijan työllistymis- tai jatkokoulutusmahdollisuuksia. Työelämän lupa- ja korttikoulutusten kustannus tulee sisällyttää tarjottavaan opiskelijatyöpäivän hintaa, eikä niistä makseta erillistä korvausta. Korttien suorittamiseen mahdollisesti liittyvät viranomaiskustannukset jäävät opiskelijan maksettavaksi."

Tarjouspyynnön kohdan "Soveltuvuusvaatimukset" alakohdassa "Palveluun liittyvät vähimmäisvaatimukset" otsikon "Koulutuksen toteutus" alla on puolestaan muun ohella ilmoitettu seuraavaa:

"Tarjoajalla on koulutusjärjestäjän oma kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen antamia Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (1/011/2012). Opetussuunnitelmasta käy ilmi, miten koulutus toteutetaan. Opetussuunnitelmassa on otettava huomioon Opetushallituksen ohjeistus uusista koulutuksen toteuttamismalleista."

Kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa tiivistelmän opetussuunnitelmasta. Lisäksi kyseisessä kohdassa on edellytetty, että tutkintotavoitteellisessa koulutuksessa koulutuksenjärjestäjällä on tutkintotoimikunnan myöntämä oikeus näyttötutkintojen järjestämiseen tai alihankintasopimus ko. oikeuden omaavan tahon kanssa hankintasopimusta tehtäessä.

Markkinaoikeus toteaa edellä kuvatun perusteella koulutuksen tavoitteiden käyneen ilmi tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti ilmoitettu, että koulutukseen voi sisältyä tutkintosuorittamisen osia ja että tutkintotavoitteellisessa koulutuksessa tarjoajalla tai alihankkijalla tulee olla oikeudet näyttötutkintojen suorittamiseen. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan vaadittu sitä, että koulutuksen tulisi ehdottomasti sisältää ammattitutkinnon osia tai olla tutkintotavoitteellista. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että tarjoajat olisivat tarjouksissaan tulkinneet opetuksen sisältöä tai tutkinnon suorittamismahdollisuuksia toisistaan poikkeavasti tai että tarjousten vertailuvaiheessa ammattitutkintoa koskeville seikoille olisi annettu sellaista merkitystä, joka ei olisi ilmennyt tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö ei ole siten ollut valittajan väittämällä tavalla epäselvä eikä menettely muutoinkaan ole ollut tältä osin valittajan esittämällä tavalla hankintasäännösten vastaista.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa voittaneen tarjoajan ilmoittaneen tarjouksessaan, että sillä tai sen alihankkijalla on tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintotoimikunnan myöntämä oikeus näyttötutkintojen järjestämiseen hankintasopimusta tehtäessä. Tarjouspyynnössä ei ole tältä osin edellytetty tarkempaa selvitystä. Voittaneen tarjoajan tarjous on siten tältä osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

Koulutustiloja koskevat vaatimukset

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut tilojen osalta epäselvä ja että tiloja koskevat seikat on vertailtu virheellisesti.

Tarjouspyynnön kohdan "Soveltuvuus" alakohdassa "Palveluun liittyvät vähimmäisvaatimukset" otsikon "Tilat ja laitteet" alla on muun ohella ilmoitettu, että koulutus toteutetaan palveluntuottajan käytössä olevissa tiloissa ja että koulutustilojen tulee olla kohtuullisen etäisyyden päässä ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien avulla saavutettavissa Kouvolan seudulla.

Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi ilmoitettu seuraavaa:

"Koulutuksen järjestämisessä käytettävät tilat (ml. työnopetustilat) ovat kyseessä olevan hankinnan mukaiseen koulutuskäyttöön soveltuvia ja kohderyhmän huomioiden hyvin saavutettavissa. Opetustila on ryhmäkokoon (keskimäärin 16 opiskelijaa/ryhmä) nähden riittävän kokoinen, asianmukaisesti varustettu sekä sen ilmanvaihto ja lämpötila ovat tilan käyttötarkoituksen mukaiset. Tiloihin kuuluvat myös sosiaali- ja ruokailutilat."

Tarjouspyynnössä on puolestaan pisteytettäviksi seikoiksi ilmoitettu tilojen osalta muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla on sopimuskauden alussa käytettävissä tavanomaisten luokkatilojen lisäksi ammatillisten koulutusalojen opetuksessa käytettäviä tiloja ja laitteita, joita on mahdollista hyödyntää ohjatusti myös kotoutumiskoulutuksen aikana (esim. opiskelija voi tutustua alaan tai näyttää ammatillista osaamistaan näissä tiloissa). Työssäoppimispaikkojen tiloja ei huomioida".

Mainittu kohta on ilmoitettu pisteytettävän siten, että täydet viisi pistettä on saanut, mikäli tarjolla on metalli-, hoiva-, kuljetus-, puhdistus-, ravitsemis- ja rakennusalan koulutustilat sekä 1–2 muuta erilaista koulutustilaa. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettu ne perusteet, joiden mukaan mainitusta kohdasta on saanut alhaisemmat pisteet. Tarjouspyynnössä on edellytetty myös tältä osin selvitystä alihankintasopimuksista, mikäli tilat eivät ole tarjoajan omat.

Lisäksi tarjouspyynnössä on esitetty pisteytettävänä seikkana se, että tarjoajalla on sopimuskauden alussa kotoutumiskoulutukseen käytössä tilat, joissa järjestetään myös muuta kuin kotoutumiskoulutusta siten, että opiskelijoiden on mahdollista olla tekemisissä myös muiden opiskelijoiden kuin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden kanssa.

Hankintamenettelyn aikana kysymyksessä olevaan tarjouspyynnön kohtaan liittyen on esitetty seuraava kysymys:

"Kohta Hankinnan kohteen kriteerit: ’Tarjoajalla on sopimuskauden alussa käytettävissä tavanomaisten luokkatilojen lisäksi ammatillisten koulutusalojen opetuksessa käytettäviä tiloja ja laitteita, joita on mahdollista hyödyntää ohjatusti myös kotoutumiskoulutuksen aikana (esim. opiskelija voi tutustua alaan tai näyttää ammatillista osaamista näissä tiloissa). Työssäoppimispaikkojen tiloja ei huomioida.’ Miksi työssäoppimispaikkojen tiloja ei huomioida? Ammatillisen reformin myötä esim. valtionosuusrahoitteinen ammatillinen koulutus järjestetään jatkossa pääasiassa työpaikoilla, aidoissa oppimisympäristöissä, eikä oppilaitosten luokkatiloissa. Vaatimus ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä kotoutumiskoulutus on pääosin muuta kuin ammatillista opiskelua. On mahdotonta tarjota ammatillisia tiloja, koska paikalliset oppilaitokset eivät suostu yhteistyöhön."

Kysymykseen on annettu seuraava vastaus:

"Hankintayksikkö ei ota kantaa oppilaitosten yhteistyöhön. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty, että ammatillisen koulutusalojen opetuksessa pitäisi käyttää oppilaitosten tiloja, vaan tilat voivat olla myös muita tiloja koulutuspaikkakunnalla. Ammatillisten opintojen aikana tulee olla tiloja ja laitteita, joita on mahdollista hyödyntää ohjatusti opettajan läsnä ollessa. Työssäoppimisen tavoitteet ovat erilaiset kuin ammatillisen opintojen tavoitteet. Työssäoppimispaikkojen ohjaajia ei voida velvoittaa toimimaan opettajan tehtävissä. "

Markkinaoikeus toteaa, että kysymykseen annetun vastauksen perusteella ammatillisten opintojen aikana tulee olla tiloja ja laitteita, joita on mahdollista hyödyntää ohjatusti opettajan läsnä ollessa. Tarjouspyynnön kokonaisuuden perusteella tämä on tarkoittanut niitä tilanteita, joissa ammatillista opetusta tarjotaan. Tarjouspyyntöä kokonaisuutena tarkastellen tiloja koskevat vaatimukset eivät ole tällä perusteella olleet epäselviä eikä asiassa ole myöskään ilmennyt, etteivät tarjoajat olisi pystyneet tarjouspyynnön perusteella tarjoamaan vaatimukset täyttäviä tiloja.

Tarjousten vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on tarjouksensa salassa pidettävässä liitteessä luetteloinut yhteensä 11 eri alaa kattavaa opetustilaa. Näiden tilojen joukossa on kaikki tarjouspyynnössä erikseen mainitut opetusalat. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella tilat eivät täyttäisi tarjouspyynnössä asetettua yleisluontoista vaatimusta tilojen sopivuudesta. Tiloille on annettu tarjouksessa osoitteet ja tarjouksen liitteenä ovat olleet myös tiloja koskevat alihankintasopimukset. Tarjousten vertailua ei ole siten suoritettu virheellisesti, kun voittaneelle tarjoajalle on edellä mainitun perusteella annettu kyseisen vertailuperusteen osalta täydet pisteet.

Asiaa ei anna aihetta tarkastella toisin myöskään se seikka, että asiassa selvitetyn perusteella hankintapäätöksen tekemisen jälkeen eräs voittaneen tarjoajan yhteistyökumppani on ilmoittanut, että se ei pystykään jatkossa antamaan tiloja voittaneen tarjoajan käyttöön. Asiassa on arvioitavana hankintayksikön menettely sen tehdessä hankintapäätöstä eikä asiassa ole ilmennyt, että hankintayksikön olisi tullut hankintapäätöstä tehdessään voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella antaa sille vähemmän pisteitä.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on antanut tarjouksensa liitteenä selvityksen, jonka perusteella sillä on käytössään tilat, joissa on myös muuta kuin kotoutumiskoulutusta siten, että opiskelijoiden on mahdollista olla tekemisessä myös muiden kuin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden kanssa. Tarjouspyynnön vaatimukset huomioon ottaen voittaneen tarjoajan selvitys on ollut riittävä, eikä hankintayksikkö ole siten toiminut tarjouspyynnössä ilmoitettuun nähden virheellisesti antaessaan voittaneelle tarjoajalle yhden pisteen tarjousten vertailussa.

Valittajan tarjouksen pisteytys

Valittaja on esittänyt tarjousten vertailun olleen virheellistä siltä osin kuin valittajan tarjouksessa mainittuja henkilöitä ja opiskelijahuollon työryhmää ei ole otettu huomioon arvioitaessa oppilaitosympäristössä toimivia sosiaalisen tuen resursseja.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu pisteytettäväksi muun ohella seuraavaa kohta:

"Tarjoajalla on käytössä opiskelijoiden tukipalveluissa ja ohjauksessa sosiaalityöntekijä/sosionomi/kuraattori (henkilö, jolla on sosiaalialan koulutus ja joka toimii opiskelijoiden sosiaalisen tuen tehtävissä). Tuki- ja ohjaushenkilöstön tulee työskennellä kotoutumiskoulutuksen koulutuspaikkakunnalla."

Tarjouspyynnön mukaan, mikäli edellä kuvattu vaatimus on täyttynyt, siitä on saanut vertailussa yhden pisteen. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa selvityksen tukipalvelujen ja ohjauksen henkilöstön pätevyyksistä.

Hankintapäätöksen mukaan valittaja ei ole saanut edellä mainitusta vertailukohdasta pisteitä. Päätöksen perustelujen mukaan tarjouksesta ei käy ilmi, että palveluntuottajalla on käytössään henkilö, joka toimii opiskelijoiden sosiaalisen tuen tehtävissä.

Valittaja on esittänyt, että se on nimennyt tarjouksessaan kysymyksessä olevaan tehtävään kaksi henkilöä. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksen perusteella toisen valittajan tarjoaman henkilön koulutus on yhteisöpedagogi. Asiassa esitetyn selvityn perusteella kyseisen tutkinto ei ole tarjouspyynnössä tarkoitettu sosiaalialan koulutus, eikä hankintayksikkö ole siten toiminut virheellisesti, kun tätä henkilöä ei ole otettu arvioinnissa huomioon. Toisella henkilöllä on tarjouspyynnössä vaadittu tutkinto, mutta tarjouksessa kysymyksessä olevan henkilöstön työtehtäväksi on esitetty muun ohella oppimisvaikeuksiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvät testaukset ja arvioinnit sekä erityisen tuen koordinointi ja oppimisen ohjaus. Kysymyksessä olevaa henkilöä ei ole siten nimetty opiskelijoiden sosiaalisen tuen tehtäviin, eikä hankintayksikkö ole näin ollen menetellyt virheellisesti, kun se ei ole antanut kysymyksessä olevasta arviointikohdasta valittajalle pisteitä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö sr:n korvaamaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudenkäyntikulut 2.783,80 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 5.7.2017