MAO:724/16

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä - itseilmoittautumisjärjestelmä

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2015/753
Antopäivä: 7.12.2016

ASIAN TAUSTA

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.7.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta itseilmoittautumisjärjestelmän ja potilasrannekeratkaisun hankinnasta.

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän tukipalvelukeskus on 9.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 37 valinnut potilasrannekeratkaisun osalta X-akseli Oy:n tarjouksen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Finn-ID Oy on pyytänyt käsittelyluvan myöntämistä ja vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 7.934,90 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.600 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Kyseinen tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdotonta vaatimusta siitä, että tarjottavan ratkaisukokonaisuuden tulee olla tulostinmalleista ja järjestelmistä riippumaton. Voittaneen tarjoajan tarjoamat kasettiyksiköt ja niiden sisältämät rannekkeet sopivat vain tarjottuun kasettitulostimeen, joten tulostinmateriaali on ollut laitekohtaista, eikä tulostinmalleista ja järjestelmistä riippumatonta.

Vastine

Vaatimukset

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinta, johon valitus on kohdistunut, on ollut puitesopimusjärjestelyn perustaminen eikä järjestelyn perusteella tehtävä hankinta, johon tulisi hakea käsittelylupaa.

Tarjouspyynnön ehdotonta vaatimusta siitä, että tarjottavan kohteen tulee olla tulostinmalleista ja järjestelmistä riippumaton kokonaisuus, on täydennetty kysymykseen annetulla vastauksella. Täydennyksen mukaan vaatimuksella tarkoitetaan sitä, että tarjottu järjestelmä tukee tai voi tarvittaessa tukea usean eri valmistajan tulostinta ja rannekeaihioita. Tällä hankintayksikkö on tarkoittanut, että rannekeaihioita tulee voida hankkia myös muiden kuin potilasrannekeratkaisun toimittajan kautta. Koska rannekeaihioita on tilattavissa myös muiden kuin potilasrannekeratkaisun toimittajan kautta, täyttää voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyynnön ehdottoman vaatimuksen. Voittanut tarjoaja on myös tarjouksessaan vastannut vaatimuksen täyttyvän.

Kuultavan lausunto

X-akseli Oy on esittänyt, että hankintamenettelyssä hankintayksikölle esitetty, tulostemateriaalin laitekohtaisuutta koskeva kysymys ja hankintayksikön sanottuun kysymykseen antama vastaus huomioon ottaen valitus on aiheeton.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että tarjouskilpailun aikana hankintayksikkö on kysymykseen antamassaan vastauksessa todennut ehdottomalla vaatimuksella tarkoitettavan valmistajariippumatonta tulostusmateriaalia. Markkinaoikeuteen annetussa vastineessa valmistajariippumattomuus on muuttunut toimittajariippumattomuudeksi. Ehdotonta vaatimusta siitä, että kohteen pitää olla tulostinmalleista ja järjestelmistä riippumaton kokonaisuus, ei kuitenkaan ole poistettu.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 86 §:n 3 momentin mukainen käsittelyluvan saaminen muutoksenhaun edellytyksenä koskee lain 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia jo perustettuun puitejärjestelyyn perustuvia kilpailutuksia. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kysymys hankintalain 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien välillä järjestettävästä niin sanotusta kevennetystä kilpailutuksesta, josta valittaminen edellyttäisi käsittelyluvan myöntämistä. Näin ollen asiassa ei tule harkittavaksi käsittelyluvan myöntäminen eikä puitejärjestelyn perustamiseen kohdistunutta valitusta tule myöskään jättää tutkittavaksi ottamatta.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa hankintalain 2 §:n 1 momentin vastaisesti.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty osakokonaisuuden 2 osalta tarjouksia potilasrannekeratkaisuista. Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut ladata tarjoustensa liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä 5 ollut lomake, joka on sisältänyt tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Tarjoajan on tullut täyttää kyseinen lomake ja vastata "kyllä" tai "ei" riippuen siitä, täyttääkö tarjoajan tarjoama ratkaisu lomakkeessa luetellut vaatimukset. Lomakkeessa on ollut myös vaatimusten täyttymisen selvittämistä koskeva sarake. Sanotun lomakkeen kohdan 10 mukaan "Tarjottava kohde on tulostinmalleista ja järjestelmistä riippumaton ratkaisukokonaisuus. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tulostemateriaali ei saa olla laitekohtaista. Toimittajan on kuvattava riippumattomuus."

Tarjouspyynnön mukaan hankinnasta on ollut mahdollista esittää kysymyksiä. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset on lähetetty kaikille ehdokkaille. Edellä mainittua tarjouspyynnön liitteen 5 kohtaa 10 koskien on esitetty kysymys: "Yleensä rannekeaihiot ja tulostimet kulkevat valmistajittain. Ilmeisesti tällä kohdalla tarkoitetaan siis sitä, että tarjottu järjestelmä tukee tai voi tarvittaessa tukea usean eri valmistajan tulostinta ja rannekeaihioita?". Hankintayksikkö on vastannut seuraavasti: "Vaatimuksella tarkoitetaan sitä, että tarjottu järjestelmä tukee tai voi tarvittaessa tukea usean eri valmistajan tulostinta ja rannekeaihioita."

Voittanut tarjoaja on liitteen 5 vaatimuskohdassa 10 vastaamalla "Kyllä" vakuuttanut, että tarjottu ratkaisu täyttää kysymyksessä olevan vaatimuksen. Sanotussa vaatimuskohdassa on kuitenkin vielä edellytetty, että toimittaja esittää kuvauksen vaaditusta riippumattomuudesta. Voittanut tarjoaja ei ole asiassa saadun selvityksen mukaan toimittanut tällaista kuvausta.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa on arvioitavana kysymys siitä, ovatko voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevät tiedot antaneet hankintayksikölle perustellun syyn epäillä, että tarjous ei vastaisi tarjouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia kaikilta osin.

Voittanut tarjoaja ei edellä todetun mukaisesti ole toimittanut kuvausta tarjouspyynnön liitteen 5 kohdassa 10 vaaditusta riippumattomuudesta. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen myöskään hankintayksikön esitettyyn kysymykseen antamaa vastausta ei voida pitää tällaisena kuvauksena, ottaen huomioon, että asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä hankintayksikkö on kyseisellä vastauksella tarkoittanut. Vastausta ei myöskään voida tulkita niin, että hankintayksikön tarkoituksena olisi ollut luopua tarjouspyynnön liitteen 5 kohdan 10 vaatimuksesta, tai lieventää sitä. Markkinaoikeus katsoo, ettei riippumattomuuden vaatimus muutoinkaan käy yksiselitteisesti ilmi voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta materiaalista. Tarjouksen liitteenä on myös toimitettu tuote-esite, josta ilmenee kyseiseen vaatimukseen nähden ristiriitaista tietoa.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia, ja hankintayksikön olisi voittaneen tarjoajan antamasta vakuutuksesta huolimatta tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa potilasrannekeratkaisun hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava uudelleen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän 9.11.2015 tekemän hankintapäätöksen § 37. Markkinaoikeus kieltää Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymää tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän korvaamaan Finn-ID Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.600 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Teija Kotro ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 16.12.2016