MAO:725/16

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä - itseilmoittautumisjärjestelmä

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2015/783
Antopäivä: 7.12.2016

ASIAN TAUSTA

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.7.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta itseilmoittautumisjärjestelmän ja potilasrannekeratkaisun hankinnasta.

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 23.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 145 valinnut itseilmoittautumisjärjestelmän osalta X-akseli Oy:n tarjouksen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

CGI Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ja asettaa edellä mainitun velvoitteen tehosteeksi riittävän suuruisen uhkasakon. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää asiassa tehottomuusseuraamuksen, velvoittaa hankintayksikön maksamaan seuraamusmaksun, sekä velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.825 eurolla viivästyskorkoineen ja X-akseli Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 720 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt hankintalain vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut yhteismitallinen eikä vertailukelpoinen, koska se ei ole ilmoittanut tarjoukseensa liitetyllä hintalomakkeella tarjouspyynnössä edellytettyjä SaaS-palvelun kuukausikohtaisia hintoja, vaan vain neljän vuoden vertailuhinnan. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut lisäksi erillisessä liitteessä asennuspistekohtaiset erittelyt, joista on nähtävissä SaaS-palvelun kuukausihintojen lisäksi asennuspistekohtaiset kertaluonteiset perusmaksut. Koska tarjousten vertailun on tarjouspyynnön mukaisesti tullut SaaS-palvelun osalta perustua vain kuukausihintoihin, on voittanut tarjoaja ilmoittanut tarjoushintansa tarjouspyynnön vastaisesti.

Vastine

Vaatimukset

Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on esittänyt, että vaikka kokonaishinnan muodostuminen on tarjoajien tarjouksissa esitetty toisistaan poikkeavasti, ei tällä ole ollut vaikutusta tarjousten vertailuun, koska vertailuhinta on ollut neljän vuoden kokonaishinta. Muu voittaneen tarjoajan antama hinnoitteluun liittyvä tieto on ollut lähinnä informatiivista, eikä sillä ole ollut vaikutusta tarjousvertailun perusteena olleeseen neljän vuoden kokonaishintaan. Tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ei ole myöskään määritelty kuukausittaisten maksuerien keskinäistä suuruutta.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

X-akseli Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset asianosaiskulut ja oikeudenkäyntikulut 992 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on esittänyt ilmoittaneensa tarjouksessaan SaaS-palvelun neljän vuoden vertailuhinnan. Lisäksi voittanut tarjoaja on ilmoittanut hinnat eriteltyinä asennuspistekohtaisiin yksiköihin, kuukausimaksuun sekä perustusmaksuun, eli hinnan muodostuminen on ilmennyt tarjouksesta tarkemmin, kuin mitä hankintayksikkö on edellyttänyt. Voittaneen tarjoajan esittämä vertailuhinta on siten ollut vertailukelpoinen. Tarjouspyynnön mukaan vaihtoehtoiset tarjoukset ovat olleet sallittuja, mikä on mahdollistanut hinnan ilmoittamisen eri muodossa kuin sitä on pyydetty.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, ettei kysymys ole siitä, että voittanut tarjoaja olisi esittänyt vaaditut hinnat muulla asiakirjalla kuin vaaditulla lomakkeella, vaan siitä, että SaaS-palvelun hinta on tullut ilmoittaa hintalomakkeella kuukausihintana sisältäen tuki-ja ylläpitopalvelut. Hintalomakkeessa ei ole ollut mahdollista ilmoittaa käyttöönottoprojektin tai ylläpidon hintoja SaaS-palvelulle, vaan hankintayksikkö on nimenomaisesti rastinut nämä kohdat pois hintalomakkeen täytettävistä kohdista.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myös siinä, ettei se ole tarjouspyynnössään esittänyt, millä perusteella se aikoo tehdä valinnan tarjouspyynnössä pyydettyjen hinnoitteluvaihtoehtojen välillä. Tässä tilanteessa kaikki seikat, jotka hankintayksikkö on ottanut huomioon selvittääkseen, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin, eivät ole olleet tarjoajien tiedossa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa hankintalain 2 §:n 1 momentin vastaisesti.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty osakokonaisuuden 1 osalta tarjouksia itseilmoittautumisjärjestelmän, kioskien ja infonäyttöjen hankinnasta. Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön mukaan hintatiedot on tullut ladata tarjouksen liitteeksi tälle tarkoitetulla lomakkeella (tarjouspyynnön liite 3). Kyseisellä lomakkeella on ilmoitettu seuraavaa:

"Itseilmoittautumisjärjestelmän, kioskien ja infonäyttöjen (koko 40" tai isompi) hintavertailussa huomioidaan hankinnan kokonaishinta neljän (4) vuoden ajalla.
- laitteiden hankintahinnat, käyttöönottoprojekti ja integraatiot sekä ylläpitokustannukset
- vaihtoehtoisesti vastaavaa kokonaisuutta hankittuna Saas-palveluna."

Lomakkeessa on ollut kaksi hintojen ilmoittamiseen tarkoitettua saraketta, toinen tarkoitettu ostovaihtoehdon ja toinen SaaS-palvelun hintojen ilmoittamista varten. Sarakkeet ovat sisältäneet kohdat käyttöönottoprojektin hinnan, ylläpidon hinnan sekä laitteiden hinnan ilmoittamiselle. Käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat kohdat on peitetty isolla rastilla SaaS-palvelun osalta. SaaS-palvelua koskevan sarakkeen otsikkona on ollut "Hinta Saas-palveluna/kk/€ alv 0 % sis. tuki- ja ylläpitopalvelut".

Voittanut tarjoaja ei ole ilmoittanut tarjouksessaan lainkaan laitteiden ostovaihtoehdon mukaista hintaa. SaaS-palvelun osalta voittanut tarjoaja on ilmoittanut neljän vuoden vertailuhinnan, sekä toimittanut tarjouksensa liitteenä asennuspistekohtaisen erittelyn, jossa se on ilmoittanut kunkin asennuspisteen osalta sekä kertaluonteisen perustusmaksun että kuukausimaksun. Perustusmaksun ja kuukausimaksun yhteenlaskettu määrä on muodostanut voittaneen tarjoajan tarjouksessa mainitun neljän vuoden vertailuhinnan. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut sekä ostovaihtoehdon että hinnan SaaS-palvelulle kuukausihintana, joka on sisältänyt tuki- ja ylläpitopalvelut.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankinnan kohteen hinta ja hinnan muodostuminen on ollut todennettavissa tarjoajan tarjouksesta. Oikeuskäytännössä tämän vaatimuksen on katsottu täyttyneen muun ohella silloin, kun hinta ei sellaisenaan löydy tarjoajan hinnan ilmoittamista varten antamasta lomakkeesta, mutta se on kuitenkin tarjouksesta selvästi todettavissa. Edellytyksenä on tällöinkin ollut tarjousten yhteismitallisuus ja vertailukelpoisuus.

Voittanut tarjoaja ei edellä mainitun tavoin ole ilmoittanut SaaS-palvelun hintatietoa tarjouspyynnössä tarkoitetulla tavalla kuukausihintana, vaan neljän vuoden kokonaishintana. Myöskään tarjouksen liitteenä olleessa erittelyssä ei ole ilmoitettu tarjouspyynnön mukaista hintaa, vaan siinä on kuukausihinnan lisäksi mainittu myös asennuspistekohtainen perustusmaksu.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevä kokonaishinta on tarjouksen liitteenä olleesta erittelystä ilmenevin tavoin koostunut sekä huomattavista perustusmaksuista, että pienemmistä kuukausihinnoista. Vaikka neljän vuoden kokonaishinnasta on sinänsä ollut laskettavissa myös laskennallinen kuukausihinta kyseiselle palvelulle, ei voittanut tarjoaja ole ilmoittanut kuukausihintaansa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjoukset eivät myöskään ole tästä syystä olleet yhteismitallisia ja vertailukelpoisia, kun otetaan huomioon, että tarjouspyynnön vaatimuksen mukaiset kuukausittaiset hinnat eivät sellaisenaan ole olleet vertailtavissa. Toisistaan poikkeavat hinnoittelumenetelmät ovat voineet johtaa myös erilaiseen hinnanmuodostukseen ja kysymys on siten ollut tarjousten sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavasta seikasta.

Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa itseilmoittautumisjärjestelmän hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava uudelleen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö ja kuultava on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 23.11.2015 tekemän hankintapäätöksen § 145. Markkinaoikeus kieltää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän korvaamaan CGI Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.825 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa X-akseli Oy:n korvaamaan CGI Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 720 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Teija Kotro ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.6.2017 taltionumero 2769.

 
Julkaistu 16.12.2016