MAO:283/17

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - kameravalvontajärjestelmä

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2016/276
Antopäivä: 29.5.2017

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.2.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kameravalvontajärjestelmän hankinnasta.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hankintapäällikkö on 8.4.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 5 valinnut Stanley Security Oy:n tarjouksen ja sulkenut Viria Securi Oy:n ja muut viisi tarjousta tarjouskilpailusta.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintapäätöksen mukaan ollut 57.850 euroa.

Markkinaoikeus on 10.6.2016 antamallaan päätöksellä numero 340/16 hylännyt Viria Securi Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä väliaikaisesti.

Hankintapäätös on pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Viria Securi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 5.180 euroa.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.037,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittajan tarjoukseen sisältynyt kaiutinmalli ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä kaiuttimia koskevia ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. Valittajan tarjouksessaan yksilöimä kaiutinmalli on ollut tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen mukaisesti ohjattavissa IP-verkon yli joko selaimella tai valvontaohjelmistolla.

Hankintayksikkö on lisäksi käyttänyt tarjouskilpailusta poissulkemisen perusteena sitä, että valittaja on tarjonnut analogista kaiutinta, vaikka tarjouspyynnössä ei ole esitetty vaatimusta, jonka mukaan kaiutin itsessään ei saisi olla analoginen. Lisäksi valittajan tarjouksessa kaiutin on täyttänyt ja jopa ylittänyt tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset.

Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan edullisin. Valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, mikäli sen tarjousta ei olisi suljettu tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjottu järjestelmä muodostaa toimivan kokonaisuuden sekä sisältää normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittu. Lisäksi kaiuttimien osalta on esitetty vaatimus, jonka mukaan kaiutinta ohjataan IP-verkon yli joko selaimella tai valvontaohjelmistolla.

Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska valittaja on tarjonnut analogista kaiutinta, joka ei sellaisenaan ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä ohjattavuusvaatimusta. Ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintayksikön lääkintätekniikan asiantuntijat ovat selvittäneet asiaa. Asiaa on selvitetty myös valittajan tarjoukseen sisältyneen TKIS-2 -moduulin maahantuojalta. Maahantuojan edustajan mukaan toimiakseen kokoonpanon tulee sisältää TKIS-2 -moduulin ja kaiuttimen lisäksi myös puhetta välittävä pöytäkoje.

Valittajan tarjoukseen ovat sisältyneet DNH CR-6 -kaiutin ja TKIS 2 moduuli, mutta tarjouksesta on puuttunut erillinen pöytäkoje. Hankintayksikkö on edellyttänyt valmiin ja toimivan laitteistokokoonpanon tarjoamista, joten valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksikkö on ollut velvollinen sulkemaan sen tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohde noudattaen soveltuvin osin, mitä teknisistä eritelmistä 44 ja 45 §:ssä säädetään.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia kameravalvontajärjestelmästä valvontaohjelmistoineen paikoilleen ja käyttökuntoon asennettuna tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnössä on kuvattu hankinnan kohdetta siten, että kysymyksessä on videovalvontaratkaisu, jonka avulla hoitohenkilöstö voi valvoa videokuvan välityksellä osastoja ja tarvittaessa tiettyjen huoneiden osalta myös audioratkaisujen avulla kuunnella tai ohjata toimintaa huoneissa. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjouksessa on laskettava valmiiksi toiminnallinen laitteistokokoonpano, joka täyttää parhaiten tarjouspyynnössä kameroille ja kaiuttimille esitetyt vaatimukset. Tarjouspyynnön mukaan tarjotun järjestelmän edellytetään muodostavan toimivan kokonaisuuden ja sisältävän normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat sekä varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittu.

Tarjouspyynnön kohdassa 2.2 on todettu seuraavaa:

"Tarjoukseen sisältyy liitteen 1 mukainen määrä kaiuttimia. Niiden tekniset minimivaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 3.

– –

Potilashuoneiden kaiuttimet liitetään valvontakameroiden kaiutinliitäntään tai toteutetaan Cat6-kaapelointijärjestelmän kautta liitettävillä IP-kaiuttimilla."

Mainitussa liitteessä 1 on ilmoitettu "Kaiutin IP" määräksi kuusi, ja liitteen 3 kohdassa 1 "Kaiutin hoitohuoneisiin (ipspk)" todettu seuraavaa:

"Ipspk on hoitohuoneisiin, kattoon asennettava, iskuja kestävä kaiutin, jota ohjataan IP-verkon yli joko selaimella tai valvontaohjelmistolla. Kauttimen tekniset vaatimukset ovat seuraavat: – –

• Liitäntä RJ-45

• Sähkönsyöttö PoE IEEE 802.3af

• Suojausluokka IP66 tai parempi

• Äänenpaine 84 dB tai parempi

• Taajuusvaste min.500–400 Hz."

Tarjouspyynnön kohdassa 2.1 on valvontakameroista vastaavalla tavalla edellytetty teknisiä ominaisuuksia sekä vastaavasti liitteessä 3 viitattu vastaaviin sähkönsyöttöä ja verkkoliitäntää koskeviin vaatimuksiin.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on 8.4.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 5 sulkenut annetuista seitsemästä tarjouksesta kuusi tarjousta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintapäätöksen perustelujen mukaan muun ohella kolme tarjoajaa on tarjonnut analogista, aktiivista tai muuta kaiutinta, jotka hankintapäätöksen mukaan eivät ole olleet tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla IP-verkon yli ohjattavia kaiuttimia. Lisäksi kaksi tarjousta on suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, että kaiutin on ollut torvimallinen, joka ei lisäkysymyksiin annettujen vastausten perusteella ole ollut sallittua.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä hankinnan kohde. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tavalla, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnöstä ei ole nimenomaisesti käynyt ilmi, ovatko tarjoajat voineet tarjota IP-verkon yli hallittavia kaiutinjärjestelmiä, mukaan lukien analogisia tai aktiivisia kaiuttimia mahdollisine sovittimineen, vai onko kaiuttimien sellaisenaan tullut olla IP-verkkoon liitettäviä. Hankintapäätöksestä ilmenevällä tavalla useampi tarjoaja on tarjonnut muita kuin suoraan IP-verkkoon liitettäviä kaiuttimia. Hankintayksikkö on vasta markkinaoikeudessa esittänyt, että analoginen kaiutin ei sellaisenaan täytä IP-verkon kautta ohjattavuutta koskevaa vaatimusta, josta on pääteltävissä, että analoginen kaiutin tarpeellisine sovittimineen olisi myös voinut olla tarjouspyynnön mukainen.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että alalla ammattimaisesti toimivalle elinkeinonharjoittajalle ei ole tarjouspyynnön perusteella ollut selvää, mitkä ovat olleet kaiuttimien vähimmäisvaatimukset ja siten millaisia kaiuttimia on voinut tarjota. Näin ollen tarjouspyyntöä ei ole laadittu niin selväksi, että sen perusteella olisi voitu antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintapäätös on pantu täytäntöön. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on kysymyksessä olevan lainkohdan osalta todettu hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja ilman tätä virhettä hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa jo tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Näin ollen virheetön hankintamenettely olisi merkinnyt sitä, että hankintayksikkö olisi laatinut tarjouspyynnön niin selvästi, että tarjoajien olisi ollut tarjouspyynnön perusteella mahdollista tietää, ovatko ne voineet tarjota IP-verkon yli hallittavia kaiutinjärjestelmiä, mukaan lukien analogisia tai aktiivisia kaiuttimia mahdollisine sovittimineen, vai onko kaiuttimien sellaisenaan tullut olla IP-verkkoon liitettäviä. Hankintamenettelyn virheen luonteen vuoksi virheettömän menettelyn lopputuloksen arvioimiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten millä tavoin hankinnan kohde olisi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä määritelty sekä minkälaisia tarjouksia tällöin olisi saatu.

Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä hankintamenettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty ja hyvitysmaksua koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän korvaamaan Viria Securi Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.037,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Markus Mattila ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.6.2017