MAO:274/17

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkkeelliset kaasut

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2016/637 ja 2016/695
Antopäivä: 23.5.2017

ASIAN TAUSTA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.8.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta lääkkeellisten kaasujen hankinnasta ajalle 1.1.2017–31.12.2018 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.1.2019-31.12.2020.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikkö on 31.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä nro 160 valinnut Oy Woikoski Ab:n tarjouksen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikkö on 21.11.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä nro 176 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 730.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Dnro 2016/637

Valitus

Vaatimukset

Oy Aga Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Tarjoushintojen vertailussa käytetty laskentatapa ei ole vastannut tarjouspyynnössä esitettyä. Lisäksi laskentatapa antaa virheellisen kuvan hankinnan todellisista vuosikustannuksista.

Tarjouspyynnössä on pyydetty ilmoittamaan rivikohtainen hinta kaasulle, vuorokausivuokralle (€ / hintayksikkö / vuorokausi) ja lunastushinnalle. Kokonaishintakorissa on todettu yhteenlaskettavaksi kaasun hinta kerrottuna hankittavalla pullomäärällä, kaasupullon vuorokausivuokra ja lunastushinta painokertoimineen nimikekohtaisesti.

Hankintapäätöksen liitteenä olleessa tarjousvertailuasiakirjassa on käytetty laskennan perusteena vertailuarvoa, joka on perustunut vuoden pullokulutukseen siten, että vuoden aikana hankittava pullomäärä olisi kokonaisuudessaan koko vuoden kaasun hankkijan varastossa ja vuokralla.

Vastine

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vastineenaan toimittanut markkinaoikeudelle hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Kuultavan lausunto

Oy Woikoski Ab ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Dnro 2016/695

Valitus

Vaatimukset

Oy Woikoski Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen siten, että 31.10.2016 tehty hankintapäätös nro 160 jää voimaan. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn ilman laissa edellytettyä todellista ja perusteltua syytä. Keskeyttämisen perusteeksi on ilmoitettu se, että tarjouspyyntö olisi ollut puutteellinen kaasupullojen vuokravuorokausien määrän osalta. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä olisi vertailuperusteista puuttunut kaasupullojen vuokrapäivien arviolukumäärä, joka vaikuttaisi oleellisesti lääkkeellisten kaasujen vuosikustannuksiin.

Tarjouspyyntö ei ole ollut siten puutteellinen, että sen perusteella olisi ollut mahdotonta suorittaa tarjousvertailua. Tarjouspyyntö ei ole ollut myöskään tulkinnanvarainen tai virheellinen. Kumpikin tarjoaja on jättänyt tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Vuokrahinta on tarjousvertailussa huomioitu loogisesti laskennallisen vuokran perusteella. Kummankin tarjoajan osalta on huomioitu samalla tavalla määritetty vuokra. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti ilmoitettu, että tarjouslomakkeessa ilmoitetut kulutusmäärät tarkoittavat yhden vuoden arvioitua tarvetta. Jo tämän perusteella on todettavissa, että ilmoitettu vuosikulutus korreloi vuokravuorokausien kanssa. Näin ollen hinnat on ollut mahdollista laskea tarjouspyynnön perusteella. On myös otettava huomioon, että vuokrapäivien arviolukumäärän puuttuminen tarjouspyynnöstä ei vaikuta itse vuokrahintaan.

Hankinnan keskeyttäminen hankintapäätöksen tekemisen jälkeen merkitsee tarjoajien epätasapuolista ja syrjivää kohtelua. Tarjousasiakirjat mukaan lukien hintatiedot ovat tulleet julkisiksi ja ovat muiden tarjoajien tiedossa. Tämä johtaa uudessa kilpailutuksessa kestämättömään tilanteeseen ja asiassa herää epäilys kielletystä tinkimisestä.

Vastine

Vaatimukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.760 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut todellinen ja perusteltu syy. Tarjouspyynnöstä on puuttunut kokonaan kaasupullojen vuokrapäivien arvioitu lukumäärä, joka on ollut oleellinen tieto kokonaishinnan laskemiseksi. Tarjouspyynnön mukaan kokonaishintaan lasketaan vuokrapullojen osalta pullon vuorokausivuokra kerrottuna tarjouspyynnössä todetulla painoarvolla ja nimikkeen kulutusmäärällä.

Vuokrapäivien puuttumisen johdosta hankintayksikkö on arvioinut niiden määrän jälkikäteen tarjousvertailun yhteydessä. Hankintayksikkö on soveltanut laskennallisesti kerrointa 365 eli käyttänyt arviona yhden vuoden vuorokausien lukumäärää. Tämä tapa vastaisi tilannetta, jossa koko vuoden pullomäärä hankittaisiin kerralla ja olisi koko vuoden hankintayksikön hallussa. Laskentatapa ei kuitenkaan vastaa todellista toteutuvaa hankinnan kokonaisarvoa. Valittajan esittämä väite siitä, että tarjousvertailun on pystynyt suorittamaan tarjouspyynnön perusteella, ei pidä paikkaansa. Vertailun suorittaminen ilman vuokrapäivien lukumäärää antaa virheellisen lopputuloksen hankinnan kokonaisarvosta. Tarjousvertailun suorittaminen jälkikäteen määritellyn vuokrapäivien lukumäärän perusteella ei ole hankintasäännösten mukaista. Vaikka tarjouspyynnössä on ilmoitettu yhden vuoden arvioitua tarvetta tarkoittavat kulutusmäärät, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki pullot olisivat vuoden jokaisena päivänä hankintayksikön hallussa.

Vuokrapäivien lukumäärällä on olennainen vaikutus kokonaishintaan. Vaikka kumpaankin saatuun tarjoukseen sovelletaan samaa laskentaperustetta, käytettävä kerroin eli arvioitu päivien lukumäärä johtaa kertoimen suuruudesta riippuen aivan erilaisiin lopputuloksiin vuokrapullojen vuorokausivuokraa koskevista tarjoajien erilaisista hinnoitteluperusteista johtuen. Tarjousten pisteytys muuttuu käytettävän kertoimen mukaan merkittävästi. Jos laskennassa käytettäisiin esimerkiksi yhden vuorokauden vuokra-aikaa, tarjouskilpailun voittaisi Oy Aga Ab. Jos laskennassa käytettäisiin 45 vuorokautta tai sitä pidempää vuokra-aikaa, tarjouskilpailun voittaisi Oy Woikoski Ab. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää uutta kilpailutusta siten, että vuokrapäivien arvioitu lukumäärä ilmoitetaan jokaiselle kaasutuotteelle nimikekohtaisesti jo tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelyn voi keskeyttää missä tahansa vaiheessa siihen saakka, kun hankintasopimus on tehty. Hankintayksikkö ei ollut tehnyt hankintasopimusta, joten hankintamenettely on voitu keskeyttää. Keskeyttämispäätös on kuitenkin tehty vasta hankintapäätöksen jälkeen, kun toinen tarjoaja Oy Aga Ab oli tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen. Keskeyttämispäätöksen ajankohtana hankintapäätös ja sen liitteenä oleva vertailutaulukko on jo lähetetty tiedoksi molemmille tarjoajille ja nämä asiakirjat ovat tulleet asianosaisjulkisiksi.

Kuultavan lausunto

Oy Aga Ab on antanut asiassa lausunnon.

Vastaselitys

Oy Woikoski Ab on esittänyt, että keskeyttämispäätöksen tekeminen vasta pitkälti hankintapäätöksen tekemisen jälkeen osoittaa jo itsessään että todellista ja perusteltua syytä hankinnan keskeyttämiselle ei ole ollut. Uusi kilpailutus merkitsisi Oy Woikoski Ab:n syrjivää ja epätasapuolista kohtelua, kun aikaisempi hankintapäätös liitteineen on tullut asianosaisjulkiseksi ja mahdolliseen uuteen tarjouskilpailuun todennäköisesti osallistuisivat samat tarjoajat, jotka ovat tulleet tietoisiksi toistensa tarjoushinnoista.

Kumpikin tarjoaja on ilmoittanut saman hinnoitteluperusteen eli vuokran määrän yhdeltä vuorokaudelta. Kokonaishinta on puolestaan laskettu vuorokausihinnan pohjalta käyttäen kummankin osalta kerrointa 365. Jos käytetty kerroin olisi ilmoitettu tarjouspyynnössä, se ei olisi muuttanut tarjouskilpailun lopputulosta. Merkitystä lopputuloksen kannalta ei ole silläkään, että hankintayksikön mukaan Oy Aga Ab olisi voittanut tarjouskilpailun, jos tarjousvertailussa olisi käytetty yhden vuorokauden vuokrahintaa. Ei ole realistista, että vuokravuorokausien määrä olisi ollut vain yksi. Tarjouksen kokonaishinta nousee vuokrapäivien lukumäärän kasvaessa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tarjouspyyntö olisi ollut puutteellinen tai epäselvä.

Vuokravuorokausien lukumäärä on joka tapauksessa perustunut vain arvioon. Siten todellisia ja lopullisia kokonaiskustannuksia ei olisi ollut mahdollista laskea, vaikka arvio olisi esitetty tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö ei olisi muutoinkaan ilmoittanut vuokravuorokausien lukumäärää tarjouspyynnössä sitovasti. Hankintayksikön esittämällä perusteella tarjouskilpailun voittaja voisi vaihtua hankintakauden aikana sen mukaan, kuinka monta vuorokautta pullot ovat todellisuudessa vuoden aikana hankintayksikön hallussa. Hankintayksikkö on tietoisesti päättänyt laatia tarjouspyynnön ja suorittaa tarjousvertailun nyt tehdyllä tavalla.

Oy Aga Ab ei ole esittänyt hankintayksikölle tarkentavia kysymyksiä tarjouspyynnön johdosta. Näin ollen myös Oy Aga Ab on katsonut, ettei tarjouspyyntö ole ollut epäselvä. Kumpikin tarjoaja on pystynyt tekemään tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja hankintayksikkö on pystynyt suorittamaan tarjousvertailun. Se, että hankintayksikkö on myöhemmin tullut toisiin ajatuksiin siitä, mitä tarjouspyynnön olisi tullut sisältää, ei ole hankintamenettelyn keskeyttämisperuste.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut asiassa dnro 2016/637

Hankintayksikkö on 21.11.2016 tehnyt päätöksen, jolla se on keskeyttänyt hankintamenettelyn ja päättänyt kilpailuttaa hankinnan uudelleen. Tämä on asiallisesti merkinnyt sitä, että hankintayksikkö on poistanut 31.10.2016 tekemänsä hankintapäätöksen. Tämän vuoksi hankintaa ei tässä hankintamenettelyssä tosiasiallisesti enää toteuteta 31.10.2016 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei näin ollen enää ole oikeussuojansa kannalta oikeudellista intressiä saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua päätöstä siitä, onko hankintayksikkö mainitun hankintapäätöksen osalta menetellyt valittajan väittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle hankintalaissa säädettyä seuraamusta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön 31.10.2016 tekemään hankintapäätökseen kohdistuva valitus on jätettävä tutkimatta.

Perustelut asiassa dnro 2016/695

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 73 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Säännöksen esitöiden mukaan (HE 182/2010 vp s. 22) keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei hyväksyttävää ole hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi. Esitöissä on todettu edelleen, että oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä uudella säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä.

Hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää. Hankinnan keskeyttämistä noin kolme viikkoa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ei sinänsä voida pitää hankintasäännösten vastaisena, mikäli hankinnan keskeyttämiseen on ollut todellinen ja perusteltu syy. Keskeyttämispäätöksen tekeminen ei myöskään edellytä poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Kansallisen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävänä keskeyttämisperusteena on pidetty muun muassa sitä, että hankintayksikkö on julkaissut virheellisen hankintailmoituksen. Todellisen ja perustellun syyn on siten katsottu voivan johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia lääkkeellisistä kaasuista sekä niihin liittyvien säiliöiden ja pullojen vuokrauksesta kuntayhtymän Seinäjoen keskussairaalaan, ensihoitokeskuksen yksiköille ja keskussairaalan alueella sijaitsevalle Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä hankintarenkaan yksiköille.

Tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnön kohdassa 15 "Päätöksenteon perusteet" on muun ohella todettu, että valinta tehdään lääkehappi nesteenä- ja lääkkeelliset kaasut- hankintaryhmien yhteispisteiden perusteella. Yhteispisteiden enimmäismäärä on ollut 100 pistettä. Edellä mainitussa kohdassa on lisäksi todettu, että kokonaishintakoriin huomioidaan lääkehappi nesteenä- ja lääkkeelliset kaasut -hankintaryhmien kokonaishinta kerrottuna tarjouspyynnön mukaisella painoarvolla ja arvioidulla kulutusmäärällä.

Kokonaishintakorissa lääkehappi nesteenä -hankintaryhmän osalta on kokonaishinnasta voinut saada enintään 40 pistettä suhteessa halvimpaan kokonaishintaan. Lääkkeelliset kaasut -hankintaryhmän osalta on kokonaishinnasta voinut saada enintään 60 pistettä suhteessa halvimpaan kokonaishintaan. Lääkkeelliset kaasut -hankintaryhmän kokonaishintaan lasketaan tarjouspyynnön mukaan nimikekohtaisesti yhteen seuraavat hinnat kerrottuna mainitulla painoarvolla ja nimikkeen kulutusmäärällä:

1 * kaasun pullohinta (€ / hintayksikkö) alv 0%

1 * Pullon vuorokausivuokra (€ / hintayksikkö / vrk) alv 0%

0,02 * Hinta pullon lunastukselle (€ / hintayksikkö) alv 0%

Tarjouspyynnön kohdassa 3.1 "Kulutusmäärät" on todettu seuraavaa: "Tarjouspohjassa ilmoitetut kulutusmäärät tarkoittavat yhden vuoden (= 12 kk) arvioitua tarvetta. Ostaja ei sitoudu tilaamaan ko. määriä, mikäli tarvetta ei ole ja toisaalta voidaan tilata enemmänkin kuin on arvioitu." Tarjouspyynnön liitteenä on ollut tarjouspohja, johon tarjoushinnat on tullut täyttää nimikekohtaisesti kiinteinä nettohintoina tarjouspohjaan ilmoitetussa hintayksikössä (esimerkiksi per pullo tai kappale).

Hankintayksikkö on lääkkeelliset kaasut -hankintaryhmän osalta laskennallista kokonaisvertailuhintaa laskiessaan kertonut kaasun pullohinnat kulutusmäärillä ja kaasupullojen lunastushinnat kulutusmäärillä sekä kertoimella 0,02. Kaasupullojen vuorokausivuokrahinnat on kerrottu kulutusmäärillä ja tämän jälkeen vielä kertoimella 365. Kertolaskujen tuloksina näin saadut luvut on vielä laskettu yhteen, jolloin tuloksena on ollut laskennallinen kokonaisvertailuhinta. Halvin laskennallinen kokonaisvertailuhinta on saanut tältä osin tarjousvertailussa 60 pistettä ja muiden kokonaisvertailuhintojen pisteet on suhteutettu halvimpaan hintaan nähden.

Edellä todetuin tavoin tarjouspyynnön mukaan tarjousvertailussa kaasupullojen vuorokausivuokrat kerrotaan kulutusmäärillä. Lisäksi tarjouspyynnössä on todettu, että ilmoitetut kulutusmäärät perustuvat arvioituun tarpeeseen yhden vuoden ajalle. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole ilmoitettu, että näin saatu luku kerrottaisiin vielä kertoimella 365. Tämä tarjousvertailussa käytetty kerroin merkitsisi sitä, että kaikkien kaasupullojen arvioitaisiin olevan hankintayksikön käytössä vuoden jokaisena päivänä riippumatta siitä, milloin pulloille on tarvetta tai ovatko ne esimerkiksi tyhjiä. Markkinaoikeus katsoo, että käytetty kerroin ei ole seurannut siitä, että tarjouspyynnössä ilmoitettujen kaasun kulutusmäärien on todettu vastaavan yhden vuoden arvioitua tarvetta eikä ole ollut muullakaan perusteella tarjoajien pääteltävissä. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti käyttäessään vasta tarjousvertailussa kerrointa, jota ei ole ilmoitettu jo tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että asiassa saadun selvityksen perusteella kaasupullojen vuokrapäivien lukumäärällä on olennainen vaikutus kysymyksessä olevan hankinnan kokonaiskustannuksiin. Edellä mainitun vuokrapäiviä koskevan kertoimen 365 käyttäminen tarjousvertailussa ei siten olisi omiaan johtamaan siihen, että hankintayksikkö kykenisi arvioimaan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kaasupullojen tosiasiallisen arvioidun käyttötarpeen pohjalta. Toisaalta tarjouspyynnössä ilmoitettu laskentapa, jossa kaasupullojen vuorokausivuokrat kerrotaan kulutusmäärillä ottamatta lainkaan huomioon vuokrapäivien määrää, merkitsee käytännössä sitä, että tuloksena saadaan vuokrahinta kaikille pulloille yhden päivän ajalle. On selvää, ettei myöskään tämä laskentatapa olisi omiaan johtamaan siihen, että hankintayksikkö kykenisi arvioimaan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kaasupullojen tosiasiallisen arvioidun käyttötarpeen pohjalta.

Ottaen edellä todetun lisäksi huomioon, että hankintalain 1 §:n 2 momentin mukaan lain eräänä tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 73 a §:n 1 momentin mukainen todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin taviin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen asiassa dnro 2016/695

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää tutkimatta valituksen asiassa dnro 2016/637 ja hylkää valituksen asiassa dnro 2016/695.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Woikoski Ab:n korvaamaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.760 eurolla viivästyskorkoineen asiassa dnro 2016/695. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Markus Mattila.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 26.6.2017