MAO:254/17

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusratkaisut

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2016/652
Antopäivä: 9.5.2017

ASIAN TAUSTA

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.7.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta puheentunnistusratkaisua koskevasta palveluhankinnasta.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön mukaiseen tarjousten määräaikaan mennessä saanut kolme tarjousta.

HUS-Servis liikelaitoksen vs. toimitusjohtaja on 4.11.2016 tekemällään päätöksellä § 20 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 4.000.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lingsoft Language Services Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen hankinnan keskeyttämisestä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on muun ohella esittänyt, että hankinnan kohteena on tarjouspyynnön mukaan ollut puheentunnistusjärjestelmä nykyiseen Uranus-potilastietojärjestelmään sekä puheentunnistus- ja digisanelujärjestelmä tulevaan Epic-potilastietojärjestelmään. Hankintayksikkö on keskeyttämispäätöstä koskeneissa perusteluissa viitannut Uranus-potilastietietojärjestelmän digisanelujärjestelmän hankintaa koskeneeseen valitukseen ja perustellut hankinnan keskeyttämistä muun ohella sillä, että puheentunnistusta koskevan hankinnan toteuttaminen tarjouspyynnön mukaisesti ei ole mahdollista, koska hankinta on perustunut olennaisilta osin oletukseen nykyisen digisaneluratkaisun jatkumisesta Apottiin siirtymiseen saakka.

Keskeyttämispäätöksessä ei ole tarkemmin perusteltu, miksi kilpailutuksen ulkopuolelle jätetyn järjestelmän hankinnalla olisi olennainen vaikutus nyt kysymyksessä olevan kilpailutuksen toteuttamiseen. Tarjouspyynnön muukaan nyt hankittavan puheentunnistusratkaisun on tullut olla integroitavissa myös muuhun kuin hankintayksikön käytössä olevaan digisaneluratkaisuun.

Toisesta hankinnasta tehdyn valituksen vuoksi hankintayksikkö on voinut järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta. Tätä toista hankintaa koskeneella valituksella ei siten todellisuudessa ole ollut vaikutusta nyt keskeytettyyn tarjouskilpailuun.

Hankintayksikkö on lisäksi perustellut hankinnan keskeyttämistä sillä, että se on saanut lisätietoja Epic-järjestelmän toteutuksesta ja hankinnan kohde oli muuttunut olennaisesti. Lisäksi hankintayksikkö on viitannut alkuperäisessä tarjouspyynnössä olleisiin puutteisiin, joiden se on katsonut merkinneen suurta riskiä toteutukselle sekä edellyttäneen erilaisia käyttöönottoa koskeneita vaatimuksia ja sopimusehtoja. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole keskeyttämispäätöksessä yksilöinyt lainkaan, mitkä tekniset ominaisuudet tai tekniset ratkaisut olisivat muuttuneet. Perustelut ovat olleet tältä osin puutteellisia. Keskeyttämispäätöksessä ei ole lainkaan käsitelty, miten tekniset muutokset vaikuttaisivat järjestelmäkuvauksiin tai mistä lisääntyneestä riskistä on ollut kyse.

Edellä mainituista syistä hankinnan keskeyttäminen ei ole perustunut todelliseen ja perusteltuun syyhyn. Keskeyttämispäätöksessä esitetyt seikat eivät ole todellisuudessa muodostaneet estettä sille, että hankintayksikkö suorittaa tarjousvertailun ja tekee asiassa hankintapäätöksen. Hankintamenettelyn keskeyttämisellä hankintayksikkö on valmistellut hankinnan toteutustapaa, jolla suosittaisiin Epic-järjestelmätoimittajaa ja Epiciin valmiiksi integroituja amerikkalaisia järjestelmiä ja syrjittäisiin keskeytyksen kohteena olevaan tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö tulee päättämään nykyiseen Uranus-järjestelmään liittyvän digisanelun jatkosta sen jälkeen, kun markkinaoikeus on antanut ratkaisun sitä koskevassa valitusasiassa. Keskeytetyssä hankinnassa jätettyjen tarjousten hinnoittelu on perustunut siihen, että Uranus-integraatio toteutetaan. Jos puheentunnistusratkaisua ei toteuteta nykyiseen digisaneluun, tarjoajien antamilla hinnoilla ei ole perustetta eivätkä ne ole vertailukelpoisia. Lisäksi vaatimus integraatiosta nykyiseen digisaneluratkaisuun on hyvin mahdollisesti saattanut karsia pois potentiaalisia toimijoita, joilla olisi ollut mahdollisuus toteuttaa puheentunnistus Epiciin mutta ei Uranuksen nykyiseen digisaneluun.

Hankintayksikköä ei voida edellyttää allekirjoittamaan sopimusta, jonka tiedetään jo allekirjoitusvaiheessa olevan sisällöltään virheellinen, varsinkin kun hankintasopimuksen olennainen muuttaminen on hankintasäännösten mukaan kielletty.

Hankintayksikkö on syksyn 2016 aikana osallistunut erittäin merkittävällä työpanoksella, yhteensä yli viiden henkilötyövuoden verran, Apotin määrittelytyöhön. Näissä määrittelyissä on otettu kantaa muun muassa potilasdokumentaation tuottamiseen ja saatu teknistä lisäinformaatiota. Äänitiedoston prosessimuutokset, äänikomentojen käsittely edustatunnistuksessa sekä digisanelun tuottaminen ovat tarkentuneet ja tulevat tarkentuneina mahdollistamaan toimivan, käyttökelpoisen ja käytettävyydeltään parhaan mahdollisen ratkaisun toteuttaa potilasdokumentaatiota.

Lisäksi vasta tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen on ilmennyt, että HUSLAB tulee käyttämään erillistä laboratoriotietojärjestelmää, jossa puheentunnistusratkaisun tulee myös toimia. Tämän määritykset olivat virheellisesti jääneet tarjouspyynnöstä kokonaan pois. Yksistään tämä virhe tarjouspyynnössä on ollut riittävä peruste hankintamenettelyn keskeyttämiseen.

Epic-potilastietojärjestelmän toteutuksen lähestyessä ja suunnittelun tiivistyessä hankintayksikön henkilöresurssit ja asiantuntemus ovat täysimääräisesti olleet sidoksissa sen määrittelyyn ja käyttöönottoon. Tämänkin vuoksi tässä vaiheessa on tullut selväksi, että tarjouspyynnön kohteena ollut puheentunnistusratkaisu ja esimerkiksi sen integrointi tarjouspyynnön mukaisesti kuvattuna Uranukseen ei tulisi investointina maksamaan itseään takaisin. Elinkaaren lopussa olevaan potilastietojärjestelmään investointi ei hankintayksikön täsmentyneen arvion mukaan olisi enää tarkoituksenmukaista.

Jos hankintayksikössä otetaan käyttöön puutteellisesti ja epätarkoituksenmukaisesti määriteltyjä tietojärjestelmiä ja sovelluksia, kyse on aina merkittävästä riskistä. On selvää, että saadut tekniset tarkennukset ja muuttunut toimintaympäristö tulee ottaa paremmin huomioon hankintayksikön luodessa turvallisia ja kustannustehokkaita potilaiden hoidon tukiprosesseja.

Valittajan väite sellaisen toteutustavan valmistelusta, jolla suosittaisiin Epic-järjestelmäntoimittajaa tai Epiciin valmiiksi intregoituja amerikkalaisia järjestelmiä ja jolla syrjittäisiin keskeytyksen kohteena olevaan tarjouskilpailuun osallistuvia tahoja, on perusteeton. Hankintayksikkö tulee tekemään tulevan puheentunnistusratkaisun hankintansa hankintalainsäädännön mukaisesti tasapuolisesti ja syrjimättä.

Keskeytetyn hankinnan sisällön määrittely ei ole enää vastannut hankintayksikön tarpeita. Hankintamenettelyn aikana havaitut muutostarpeet ja niihin perustuva tarjouspyynnön virheellisyys ovat olleet hyväksyttäviä perusteita hankintamenettelyn keskeyttämiseksi. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään lausunut muun ohella, että asiaa tulee arvioida pelkästään keskeyttämispäätöksessä esitettyjen perustelujen nojalla. Hankintayksikön perustelut perustuvat oletukseen siitä, mihin kokonaan eri hankintaa koskevan valitusasian käsittely tulee johtamaan. Hankintayksikön esittämistä oletuksista puuttuu täysin se perusoletus, että markkinaoikeus hylkäisi tässä asiassa esitetyn, toista hankintaa koskevan valituksen. Hankintayksikön väite siitä, että se "sitoutuu" hankintalain vastaisesti tiettyyn tekniseen ratkaisuun, mikäli nyt kysymyksessä olevaa hankintamenettelyä ei olisi keskeytetty, on ilmeisen perusteeton. Keskeytettyä hankintaa ei ole sisällön tai hinnoittelun osalta sidottu tiettyyn järjestelmään. Myöskään hankintayksikön väite tarjoushinnan virheellisyydestä ei pidä paikkansa, koska tarjoajien on tullut ilmoittaa tarjouksissaan hinta asiantuntijatyölle. Myös väite potentiaalisten tarjoajien jättäytymisestä tarjouskilpailun ulkopuolelle on ilmeisen perusteeton. Hankintayksikkö ei ole keskeyttämispäätöksessä ilmoittanut, että tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen olisi ilmennyt, että HUSLAB tulee käyttämään erillistä laboratoriojärjestelmää, jossa puheentunnistusratkaisun tulee myös toimia. Jos tarjouspyynnön virhe on havaittu vasta tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen, on tämä ollut korjattavissa tavanomaisella korjausilmoituksella.

Hankintayksikkö on 14.2.2017 julkaissut uuden tarjouspyynnön. Se vahvistaa, että kyse on soveltuvien järjestelmätoimittajien ja siten tarjouskilpailun perusteettomasta ja suhteettomasta rajoittamisesta. Tarjouspyynnössä on muun muassa edellytetty, että puheentunnistusratkaisun on perustuttava teknologiaan, jolla on toteutettu olemassa oleva puheentunnistus (mukaan lukien äänikomennot ja ohjaus) Epic-potilastietojärjestelmään. Vaatimuksella on rajattu kilpailutuksesta kohtuuttomasti ulos muita teknologioita.

Hankintayksikön 14.2.2017 käynnistämä uusi puheentunnistusratkaisun kilpailutus johtanee siihen, että nyt kysymyksessä oleva asia tulee käsitellä hyvitysmaksuasiana. Virheettömässä menettelyssä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Uuden kilpailutuksen sisältö osoittaa, että kyse on keskeyttämispäätöksessä ilmoitetusta poiketen laajemmasta hankinnan uudelleenjärjestelystä. Tämä menettely ei täytä tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun velvoitetta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on toimittanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti päättäessään hankintamenettelyn keskeyttämisestä.

Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevat oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 73 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Pykälän 2 momentin mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 73 §:ssä.

Viimeksi mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, että hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat.

Hankintalain 73 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan hankintayksikön tulee keskeyttämisen syyn arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväkysyttävää. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Pykälän esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, ja sitä, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi. Hyväksyttävänä keskeyttämisen perusteena on pidetty myös hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Pykälän 2 momentin osalta hallituksen esityksessä (HE 182/2010 vp s. 23) on todettu, että hankinnan keskeyttämistä koskevasta ratkaisusta tulee hankintalain 73 §:n mukaisesti tehdä perusteltu päätös, joka annetaan valitusosoituksineen tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille. Päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita.

Hankintalain perusteluissa (HE 190/2009 vp s. 69) on markkinaoikeuden määrättävissä olevien seuraamusten osalta lisäksi todettu, että käytännössä seuraamusta ei tule määrättäväksi sellaisessa tilanteessa, jossa hankintayksikkö ei ole perustellut hankintalain edellyttämällä tavalla hankintapäätöstään, mutta hankintayksikkö esittää sittemmin menettelyn kuluessa hyväksyttävät perustelut.

Hankintamenettelyn keskeytyspäätös

HUS-Servis liikelaitoksen vs. toimitusjohtaja on päätöksellään 4.11.2016 § 20 keskeyttänyt hankintamenettelyn. Päätöstä on perusteltu muun ohella sillä, että hankinnan kohde, tarjousten hinnoittelumalli ja hankintayksikön määräostovelvoite ovat perustuneet oletukseen nykyisen digisaneluratkaisun käytöstä Uranuksen elinkaaren loppuun. Sanotun digisaneluratkaisun käytöstä oli tehty suorahankintapäätös, josta oli valitettu markkinaoikeuteen. Keskeytyspäätöksen mukaan suorahankintapäätöstä ei ole voitu panna täytäntöön, koska siitä oli valitettu.

Hankintamenettelyn keskeyttämistä on päätöksessä perusteltu myös Epic-järjestelmästä saaduilla lisätiedoilla. Perustelujen mukaan hankintayksikkö on siirtymässä käyttämään uuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (Apotti), jonka ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu loppuvuonna 2018 ja johon puheentunnistusjärjestelmä kytketään tiiviisti.

Perustelujen mukaan Apotin määritystyöt olivat alkaneet syksyllä 2016 ja tarjouspyynnön valmisteluajankohtana tietoa siitä oli ollut saatavilla vain rajallisesti. Määritystyön aikana Apotti-järjestelmän toimittaja oli saanut runsaasti lisätietoa tulevan järjestelmän sekä siihen kytkettyjen puheentunnistusratkaisujen ominaisuuksista ja välittänyt ne hankintayksikölle. Määritykset suomalaiseen toimintaympäristöön olivat tarkentuneet ja tuoneet esille uusia ratkaisuja ja vaatimuksia, joita keväällä 2016 ei ollut tullut ilmi.

Perustelujen mukaan näillä uusilla tiedoilla on merkittävä vaikutus hankinnan kohteen sisältöön, teknisiin ratkaisuihin ja vaadittuihin ominaisuuksiin sekä kustannuksiin. Hankinnan kohde oli muuttunut niin paljon, että muutos vaikuttaa epäedullisesti hankintayksikön lisäksi tarjoajiin. Perusteluissa on lisäksi mainittu, että tarjotut teknologiset ratkaisut voivat olla siinä määrin epäyhteensopivia, että niiden toteutuksesta aiheutuu myös tarjoajille riskejä ja kustannusvaikutuksia, joita ne eivät ole voineet tarjousta tehdessään huomioida. Epicissä on lisäksi sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat olla päällekkäisiä hankinnan kohteen kanssa, minkä vuoksi hankinnan kohdetta tulee tarkentaa. Päätöksen perustelujen mukaan kesällä 2016 julkaistu alkuperäinen tarjouspyyntö on edellä mainituilla perusteilla ollut virheellinen ja puutteellinen.

Perusteluissa on vielä todettu, että alkuperäinen tarjouspyyntö ei ole sisältänyt vaatimusta siitä, että valitulla puheentunnistusratkaisulla olisi todennetusti toteutettu edustatunnistus terveydenhuollossa tai siitä olisi toteutettu integraatio Epic-potilastietojärjestelmään. Syksyn 2016 aikana Epic-potilastietojärjestelmästä tarkentuneiden tietojen mukaan sellaisen toteutuksen riskit, joissa edustatunnistus lääkärien saneluihin ja integraatio Epic-potilastietojärjestelmään jouduttaisiin rakentamaan vailla referenssejä olevaan ratkaisuun, olisivat suuret ja edellyttäneet erilaisia käyttöönottoon liittyviä vaatimuksia ja sopimusehtoja. Terveydenhuollon tietojärjestelmiltä vaaditaan niiden luonteen vuoksi korostettua toimintavarmuutta, eivätkä niiden kehitys- ja käyttöönottotyöt saa vaarantaa sairaaloiden päivittäistä toimintaa ja lääkäreiden työnkulkuja. Alkuperäinen tarjouspyyntö ei ole uusien tietojen mukaan varmistanut tätä riittävällä tavalla.

Päätöksen mukaan hankinnan kohde on edellä mainituilla perusteilla muuttunut hankintamenettelyn aikana saatujen lisätietojen perusteella, ja alkuperäinen tarjouspyyntö on ollut siinä määrin virheellinen ja puutteellinen, että puheentunnistusratkaisua ei sen perusteella ole ollut mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä tarkoitetulla tavalla ja aikataululla.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, ettei sen määrättävissä oleviin seuraamuksiin kuulu se, että hankintayksikkö velvoitettaisiin päättämään hankintamenettely tietyllä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn ja siis olla tekemättä hankintapäätöstä, mikäli hankintamenettelyn keskeyttämiselle on hankintalain 73 a §:n 1 momentissa tarkoitettu perusteltu ja todellinen syy. Pykälän säätämisellä on lain esitöiden (HE 182/2010 vp s. 4 ja 5) mukaan pyritty vähentämään hankintayksiköiden ja toimittajien epätietoisuutta hankinnan keskeyttämisen sallittavuudesta.

Niin kuin edellä on hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevien oikeusohjeiden osalta todettu, hankintamenettelyä koskeva päätös on perusteltava siten, että päätöksestä käy ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn keskeytyspäätöksessä viitatun, toista hankintaa koskevan valitusasian käsittely on markkinaoikeudessa päättynyt sen myötä, että kyseisessä asiassa valittajana ollut taho on peruuttanut valituksensa. Hankintayksikön päätös keskeyttää nyt kysymyksessä oleva hankintamenettely ei kuitenkaan ole perustunut yksin kyseisen valitusasian vireilläoloon vaan myös siihen, että hankinnan kohde oli muuttunut. Kun otetaan huomioon se, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä ja lain esitöidenkin mukaan suhtauduttu varsin sallivasti, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön päätöstä keskeyttää nyt kysymyksessä oleva hankintamenettely voida pitää hankintasäännösten vastaisena. Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on perusteltu seikkaperäisesti, eikä asiassa ole ilmennyt aihetta epäillä, että päätös olisi hankintasäännösten tarkoittamalla tavalla syrjivä tai epätasapuolinen tai että keskeyttäminen ei olisi perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian lopputulos huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Lingsoft Language Services Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri.

HUOMAA
Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto- oikeudessa 10.4.2018 taltionumero 1639.

 
Julkaistu 23.5.2017