MAO:250/17

Porin YH-Asunnot Oy - kiinteistöjen jätehuoltopalvelut

julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen

Diaarinumero: 2016/605
Antopäivä: 8.5.2017

ASIAN TAUSTA

Porin YH-Asunnot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 11.8.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Porin YH-Asunnot Oy:n hallinnoimien ja sen kanssa yhteistyötä tekevien kiinteistöjen jätehuoltopalveluiden hankinnasta ajalle 1.1.2017–31.12.2021.

Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja on 18.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut hankintayksikön omistamien kohteiden osalta Veikko Lehti Oy:n tarjouksen ja yhteistyökohteiden osalta jakanut hankinnan Astalan Kiinteistöpalvelu Oy:n, Veikko Lehti Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n kesken.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 650.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Astalan Kiinteistöpalvelu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.250 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja yksilöimätön hankinnan kohteiden, niiden käyttötarkoitusten, jätemäärien ja tyhjennysvälien osalta eikä se ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön mukaan hankinta on koskenut asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan jätehuollon kokonaisvaltaista hoitamista jätehuoltolain mukaisesti hankintayksikön omistamissa ja isännöimissä kiinteistöissä Porin alueella. Tarjouspyynnössä ei ole eritelty tai yksilöity lainkaan eri kohteiden jätelajitarpeita, keräysvälinetyyppejä tai kokoluokkia. Valittajalla ei ole ollut kaikkien yli sadan kohteen tietoja hallussaan eikä valittajan ole voitu edellyttää kiertävän jokaista kohdetta yksilöidäkseen kohteet. Käytännössä kohteiden kiertäminen olisi ollut myös mahdotonta, sillä osaa astioista on säilytetty lukituissa tiloissa eikä kiinteistönhuoltoa ole ollut saatavilla.

Muun ohella tarjouspyynnössä on edellytetty valittajan arvaavan mahdolliset keräysastioiden lisäämiset tai vähentymiset sekä jätteen määrän, joka on vaikuttanut myös tarjoukseen sisällytettyyn jätekäsittelymaksuun. Aiemmin tehdyssä vastaavassa kilpailutuksessa hankintayksikkö on järjestänyt kahden päivän kuljetuksen kohteisiin, jolloin on käyty lävitse myös jätemääriä. Sellaisella tarjoajalla, joka ei ole hoitanut jätepalvelua aiemmin, ei ole ollut mitään mahdollisuutta määrittää, mikä on jätteen määrä ja tyhjennysväli.

Tarjouspyyntö on suosinut niitä tarjoajia, joilla on ollut aiempi sopimussuhde hankintayksikön kanssa. Palvelua aiemmin tuottaneella tarjoajalla on ollut tietoa siitä, kuinka paljon jätettä syntyy ja mikä on jäteastioiden sopiva tyhjennysväli. Hankintapäätökseen liitteenä olevasta yhteenvedosta on todettavissa, että Lassila & Tikanoja Oyj ja Veikko Lehti Oy ovat nykyisinä toimittajina kyenneet tekemään lähes vastaavat tarjoukset.

Lisäksi hankintapäätös on puutteellisesti perusteltu. Hankintapäätöksessä on todettu, että Porin YH-Asunnot Oy:n osalta hankintapäätös perustuu toiminnallisuuden vaatimuksiin ja tarjoushinnan edullisuuteen, mutta toiminnallisuuden vaatimuksista tai sen kriteereistä ei ole ollut hankintapäätöksessä vertailua tai mainintaa. Lisäksi hankintapäätöksestä on puuttunut tieto siitä, miten päätös yhteistyökohteiden osalta on jakautunut eri tarjoajien kesken.

Vastine

Vaatimukset

Porin YH-Asunnot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.440 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut selkeä ja sen perusteella on ollut mahdollisuus saada yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankinnan kohde on tarjouspyynnössä kuvattu selkeästi ja yksiselitteisesti. Tarjouspyynnön mukaan hankinta on koskenut asumisessa syntyneen tai siihen rinnastettavan jätehuollon kokonaisvaltaista hoitamista. Palveluntuottajan tulisi hoitaa jätepalvelu alusta loppuun. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluisi siten muun muassa keräysastioiden nouto, tyhjennys ja palauttaminen kiinteistön jätepisteeseen.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia jätehuollon hoitamisesta voimassa olevan jätehuoltolain mukaisesti. Jätehuollon palveluntuottajan on tullut tuntea jätehuoltolain sisältö. Ammattimaisesti jätehuoltoa hoitavalle palveluntuottajalle käytetyt termit ovat olleet tuttuja ja tarjoaja on tullut siten tietoiseksi siitä, mitä jätelajikkeita tarjouspyynnössä on haluttu kerättävän. Valittajan tarjouksesta on käynyt ilmi, että yhtiö on hoitanut jätteiden keräystä jätehuoltomääräysten mukaisesti vuodesta 1994.Valittajalla on ollut aiempaa kokemusta eri jätelajien keräämisestä ja erilaisten keräysastioiden käytöstä.

Tarjouspyynnöstä on ilmennyt, että valittu palveluntuottaja tulisi itse määrittämään tyhjennysten vakiovälit ja noutotiheyden sekä ajojärjestyksen. Jätepalvelua harjoittavalla toimijalla on ollut ammattitaito arvioida jätteen määrä ja tyhjennysväli. Tämä on ollut yksi syy, miksi hankintayksikkö on halunnut kilpailuttaa jätehuollon kokonaisvaltaisen hoitamisen kohteissa. Muun ohella tarjouspyynnössä on esitetty irtoastioiden toimitusta ja kokoa koskevat edellytykset.

Jätekäsittelymaksut ovat tarjouspyynnössä edellytetty sisällytettävän tarjoushintaan. Jätekäsittelymaksut ovat jätelajikohtaisia ja perustuvat lähtökohtaisesti jätteen painoon. Kiinteistön omistajalla ei ole ollut mahdollisuutta arvioida jätteen painoa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajilla on ollut mahdollisuus tutustua kohteisiin etukäteen. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta järjestää tarjoajille tutustumiskuljetusta kohteisiin. Tutustumiskuljetus on järjestetty, kun vastaava kilpailutus on toteutettu aiemmin. Kilpailutuksen kohteena olleet kiinteistöt sijaitsevat Porin alueella, minkä vuoksi omatoiminen tutustuminen kohteisiin on ollut helposti toteutettavissa. Aikaa kohteisiin tutustumiseen on ollut riittävästi. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajilla on ollut mahdollisuus käyttää tutustumisessa apuna kiinteistöjen huoltoyhtiöiden edustajaa, millä on mahdollistettu, että tarjoajat ovat päässeet halutessaan tutustumaan myös lukittuihin kohteisiin. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että se on käynyt tutustumassa kohteisiin.

Muun ohella tarjoajille on varattu tarjouspyynnössä tilaisuus esittää hankintayksikölle lisätietokysymyksiä. Tarjoajilla on ollut riittävästi aikaa kysymysten esittämiseen sekä tarjouksen jättämiseen kysymyksille asetetun määräajan jälkeen. Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta esittänyt lisätietokysymyksiä, joten se ei ole voinut myöhemmin vedota siihen, ettei olisi ymmärtänyt jotain tarjouspyynnön kohtaa tai olisi kaivannut lisätietoa tarjouspyyntöön liittyen.

Saadut tarjoukset ovat olleet keskenään vertailukelpoisia ja hankintapäätöksessä on noudatettu hankintasäännöksiä ja tarjouspyynnössä esitettyjä periaatteita. Hankintayksikölle on vasta tarjousten vertailussa selvinnyt, että tarjouspyyntöön on virheellisesti jäänyt seitsemän kohdetta, joissa jätehuolto on jo annettu alueella toimivan aluehuoltoyhtiön hoidettavaksi. Lisäksi yksi kohde on myyty ennen tarjousten vertailua. Hankintayksikkö on tehnyt ja perustellut hankintapäätöksen tarjousvertailun perusteella halvimman hinnan mukaisesti. Hankintayksikön omien kohteiden osalta on valittu yksi toimittaja ja yhteistyökohteiden osalta valinta on tehty yhtiöittäin.

Kuultavien lausunnot

Veikko Lehti Oy on esittänyt, että tarjouspyynnössä on ollut kaikki tarvittavat tiedot tarjouksen jättämiseen.

Jätteenkuljettajan on tullut jo oman ammattitaitonsa ja tietämyksensä perusteella pystyä riittävällä tarkkuudella päättelemään erilaisten kohteiden jätelajikkeet, tyhjennysvälien tarpeet sekä mahdollisten keräysastioiden määrien muutokset. Erilaisten astioiden tarve ilmenee muun muassa lainsäädännöstä ja kunnallisista jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi tarjouspyynnön kohdan 7.1 mukaan tarjoajilla on ollut mahdollisuus tutustua kohteisiin omatoimisesti tai ottamalla yhteyttä kiinteistöjen huoltoyhtiöiden edustajaan.

Veikko Lehti Oy on muun ohella todennut, että se ei ole ollut kuljettajana hankintayksikön omistamissa kohteissa viiteen vuoteen. Osassa hankintayksikön isännöimiä kohteita Veikko Lehti Oy on toiminut jätteenkuljettajana, kuten valittajakin.

Muun ohella Veikko Lehti Oy on esittänyt, että jätekäsittelymaksujen ja keräysvälineiden muutosten sisällyttäminen tarjoushintaan on ollut yleinen käytäntö alalla.

Lassila & Tikanoja Oyj ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että se on aiemmin hoitanut yhden kohteen jätehuoltoa, joten kuultavan lausunnossa esitetty toteama siitä, että valittaja olisi ollut yksi jätehuoltoa hoitaneista yrityksistä, saattaa antaa virheellisen käsityksen kokonaisuudesta.

Hankintayksikkö on vedonnut vastineessaan palveluntuottamisen kokonaisvaltaisuuteen. Hankintayksikön mukaan ammattitaitoisen palveluntarjoajan on tullut tietää palvelun volyymi ammattitoimintansa johdosta, eikä tarjouspyynnön kohteita ole tarvinnut yksilöidä tai kohteiden määriä ilmoittaa. Käytännössä tällainen väite tarkoittaisi koko hankintalainsäädännön vesittymistä, koska sanoilla "kokonaisvaltainen hoitaminen" voitaisiin poissulkea ja sivuuttaa tarjouspyyntöjen yksilöinnit ammattitoimintaan vedoten. Myöskään mahdollisuus kysyä lisätietoa ei ole voinut tarkoittaa, ettei tarjouspyyntöä olisi tullut yksilöidä. Näiden ohella väite siitä, että ammattitaitoisen palveluntuottajan on tullut lainsäädännön nojalla tietää "kokonaisvaltaisen hoitamisen" sisältö, ei voi olla kestävä.

Hankintayksikön vastineessaan esiintuomat termit ovat olleet hakijalle tuttuja, mutta kuvaus "asumisessa syntyneen tai siihen rinnastettavan jätehuollon kokonaisvaltainen hoitaminen" ei ole yksilöinyt tarpeen määrää. Jätemäärien arviointi ei ole voinut olla tarjoajan tehtävä. On selvää, että palveluntuottaja olisi määrittänyt ajojärjestyksen ja noutotiheyden, mikäli tarjouspyynnössä olisi esitetty arvio jätteen määrästä.

Kohteiden lisääntymisten ja vähentymisten arvioinnin osalta hankintayksikön olisi tullut arvioida tarjouspyynnössä mahdollinen vaihteluväli. Tarjoajalla ei ole ollut mahdollisuutta arvioida hankintayksikön kohteiden muutoksia.

Lisäksi hankintayksikkö on laiminlyönyt kohteisiin tutustumisen järjestämisen. Yksittäisellä tarjoajalla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua kaikkiin kohteisiin eikä tällainen omatoiminen tutustuminen olisi ollut muutoinkaan asianmukaista. Julkisyhteisö ei ole voinut tällaista edellyttää. Kiinteistöjen huoltoyhtiöiden tietoja ei ole ollut saatavilla eivätkä ne ole ilmenneet tarjouspyynnöstä. Tietojen hankkiminen ei sekään ole voinut olla tarjoajan tehtävä.

Vielä valittaja on esittänyt, että tarjoajat eivät ole olleet yhdenvertaisessa asemassa, sillä kahdella muulla tarjoajalla on ollut tarkka tieto jätteen määrästä ja laadusta aiempiin kokemuksiinsa perustuen. Tämän on osoittanut muiden tarjoajien yhdenmukainen tarjousten hinnoittelu valittajan tarjouksessaan tekemiin arvioihin nähden.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on muun ohella oltava hankinnan kohteen määrittely.

Säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 87) mukaan avoimessa menettelyssä lähtökohtana on, että tarjouspyynnössä ilmoitetaan kaikki hankinnan kohteeseen ja toteuttamiseen liittyvät vaatimukset, tarjoajaan liittyvät vaatimukset sekä tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet.

Hankinnan kohteen määrittely

Porin YH-Asunnot Oy on pyytänyt tarjouksia sekä omistamiensa että isännöimiensä kiinteistöjen jätehuoltopalveluiden hankinnasta siten, että Porin YH-Asunnot Oy:n omistamat kiinteistöt on kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena ja Porin YH-Asunnot Oy:n isännöimät kiinteistöt yhtiökohtaisesti omina erillisinä kokonaisuuksinaan.

Tarjouspyynnön kohdassa 2. "Hankinnan kuvaus" on todettu, että hankinta koskee asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan jätehuollon kokonaisvaltaista hoitamista voimassa olevan jätehuoltolain mukaisesti hankintayksikön omistamissa ja isännöimissä kiinteistöissä Porin alueella. Alakohdassa 2.1 "Keräysastiat" on edellytetty, että hankinnassa käytetään keräysvälinetyyppeinä jäteastioita, joiden tilavuus on enintään 700 l sekä Molok-syväkeräysastioita. Molok-syväkeräysastiat ovat hankintayksikön omistuksessa ja muut jäteastiat palveluntuottaja hankkii sovituille sijoituspaikoille. Muun ohella keräysastioiden käytöstä ja määrästä on tarjouspyynnön kohdassa 2.1.1 todettu, että hankinnassa käytetään kiinteistöissä tällä hetkellä olevia keräysvälinetyyppejä ja kokoluokkia. Tarjouksessa on tullut huomioida myös mahdolliset keräysastioiden määrän lisäämiset ja vähentymiset kiinteistöihin.

Tarjouspyynnön kohdan 3.1. "Hankinnan toiminnalliset vaatimukset" mukaan keräysastioiden tyhjennysten noutotiheyden tulee taata, että jäteastiat eivät ylitäyty ja jäteastioiden kannet mahtuvat aina kiinni, tyhjennetyt jäteastiat palautetaan asianmukaisesti omille paikoilleen ja kiinteistöjen jätehuone tai -alue on tyhjennyksen jälkeen aina jätteistä siisti. Tarjoaja huolehtii tarjouspyynnön mukaan myös mahdollisen lisätarpeen aiheuttamista astiatarpeista.

Tarjouspyynnön kohdassa 4.1 "Tarjoushinta" on määritelty, että tarjoushinta on tullut antaa euromääräisenä vuosihintana yhtiöittäin. Tarjoushinnat on tullut ilmoittaa eriteltynä tarjouksen hintaliitteellä. Tarjouksen hintaliite on sisältänyt Porin YH-Asunnot Oy:n omistamat kiinteistöt yhtenä kokonaisuutena ja yhteistyössä olevat kiinteistöt yhtiökohtaisesti omina, erillisinä, kokonaisuuksinaan.

Tarjouksen hintaliitteellä on ilmoitettu Porin YH-Asunnot Oy:n omistamissa kohteissa kiinteistön osoite, asuntojen lukumäärä ja kustannuspaikka. Isännöidyissä yhteistyökohteissa on ilmoitettu pääsääntöisesti kohteen nimi, kiinteistön osoite sekä asuin- ja liikehuoneistojen lukumäärä. Tarjoajan on tullut täyttää hintaliitteelle tarjoushinta ja mahdolliset täydennettävät tiedot.

Tarjouspyynnön kohdan 7. "Tarjouspyynnön lisätiedot" alakohdassa 7.1 "Hankintakohteet" on todettu, että tarjoajilla on ollut velvollisuus tutustua omatoimisesti kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä ja tarjoaja on voinut käyttää tutustumisessa apuna kiinteistöjen huoltoyhtiöiden edustajaa. Alakohdassa 7.2. "Muut lisätiedot" on ilmoitettu mahdollisuudesta pyytää hankintaa koskevia lisätietoja Kilport Juha -järjestelmässä. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Hankintapäätöksessä hankintayksikkö on päättänyt hyväksyä omistamiensa kohteiden jätehuoltopalveluiden tuottajaksi Veikko Lehti Oy:n tarjouksen ja yhteistyökohteet ovat jakautuneet eriteltyinä alhaisimman hinnan mukaisesti eri tarjoajien kesken. Hankintapäätöksen liitteenä on ilmoitettu toimitetun yhteenveto tarjouksista sekä hankintayksikön omistamista kohteista että sen yhteistyökohteista.

Hankintapäätös

Hankintapäätöksessä 18.10.2016 on todettu, että "Porin YH-asuntojen osalta hankintapäätös perustuu toiminnallisuuden vaatimuksiin ja tarjoushinnan edullisuuteen". Jäljempänä päätöksessä on todettu, että "Hankinnan valintaperusteena on ollut halvimmat tarjoushinnat". Päätöksessä on todettu edelleen, että Porin YH-asunnot Oy:n hallinnoimat yhteistyökohteet jakautuvat tarjouspyynnön mukaisesti eri tarjoajien kesken.

Hankintapäätöksen liitteenä on tarjoushintavertailu, jossa näkyy kolmen tarjouksen jättäneen tarjoajan hinnat, mutta siihen ei ole merkitty valittua tarjoajaa. Hankintayksikön vastineessaan toimittaman ilmoituksen mukaan kussakin kohteessa on valittu halvimman tarjoushinnan antanut tarjoaja.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko Porin YH-Asunnot Oy menetellyt kyseessä olevassa kilpailutuksessa hankinnan kohteen määrittelemisen osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Lisäksi valittaja on esittänyt tarjouspyynnön suosineen nykyisiä palveluntoimittajia ja hankintapäätöksen olleen puutteellisesti perusteltu.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava hankinnan kohteen määrittelyssä huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattava tarjouspyyntöasiakirjoissa sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Edellä kuvatulla tavalla tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Porin YH-Asunnot Oy:n omistamien ja isännöimien kiinteistöjen jätehuoltopalveluiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta jätehuoltolain mukaisesti. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu yli sata kohdetta, joiden jätehuoltopalvelusta on kyse. Kiinteistöjen tiedot on yksilöitu tarkemmin tarjouspyynnön hintaliitteellä. Tarjouksen hintaliitteestä on käynyt ilmi kiinteistön nimi, sijainti sekä liike- ja asuinhuoneistojen lukumäärä kiinteistössä. Tarjouspyynnöstä tai sen liiteasiakirjoista ei ole ilmennyt muita tietoja, kuten jäteastioiden lukumääriä tai niiden tyyppiä taikka jätteiden määrää. Tarjouspyynnöstä ei täten ole esimerkiksi selvinnyt, mihin kohteisiin tarjoaja on tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla velvollinen hankkimaan jäteastiat ja kuinka paljon niitä tarvitaan. Tarjouspyynnöstä on kuitenkin selvinnyt, että tarjoaja on velvollinen hankkimaan muut kuin Molok-astiat. Tarjouspyynnössä on todettu, että tarjoajilla on velvollisuus tutustua omatoimisesti kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kohteisiin tutustumisessa voi käyttää apuna kiinteistöjen huoltoyhtiöiden edustajaa.

Markkinaoikeus toteaa, että tutustuessaan kiinteistöön tarjoaja on voinut havainnoida sillä olevien jäteastioiden määrän sekä niiden tyypin. Tarjoaja on voinut tällöin myös todeta, millä kiinteistöillä on sellaisia jäteastioita, jotka sen on toimitettava.

Asiassa tulee harkittavaksi, onko tarjouspyynnössä ollut tasapuolista ja syrjimätöntä vaatia, että tarjoaja käy tutustumassa yli sataan kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on esitetty, että aiemmassa vastaavassa kilpailutuksessa hankintayksikkö on kierrättänyt kaikki tarjoajat kyseessä olevissa kohteissa. Kaikki tarjoajat ovat toimineet osittain kilpailutuksen kohteena olleiden jätehuoltopalveluiden palveluntuottajina aikaisemmin järjestetyn kilpailutuksen perusteella. Myös valittaja on kertonut aiemmassa vastaavassa kilpailutuksessa järjestetystä kaikki kohteet sisältäneestä tutustumiskierroksesta, mistä seikasta on pääteltävissä, että kilpailutuksen kohteet eivät ole olleet valittajallekaan entuudestaan täysin tuntemattomia. Markkinaoikeus toteaa, että jätehuollon kyseessä ollessa valitun tarjoajan tulee säännöllisesti hoitaa kiinteistöillä käyminen. Ottaen huomioon, että kohteissa säännöllisesti käyminen on osa palvelun tuottamista, markkinaoikeus katsoo, että ei ole ollut kohtuutonta, että tarjoajan on edellytetty tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen antamista. Tällaisen edellytyksen ei voida katsoa olleen syrjivä tai epätasapuolinen pelkästään sillä perusteella, että osa tarjoajista on tiennyt joidenkin kohteiden osalta kyseiset tiedot.

Valittaja on väittänyt, että osa kohteista on ollut lukittuja ja näin ollen niihin ei ole ollut mahdollista tutustua. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kiinteistöjen huoltoyhtiöt voivat avustaa kohteisiin tutustumisessa. Mikäli tarjoaja ei ole tiennyt, minkä huoltoyhtiön hoidettavana kiinteistö on ollut, sillä on ollut mahdollisuus kysyä asiassa lisätietoja tarjouspyynnön mukaisesti.

Jätteen määrää ei ole ilmoitettu. Hankintayksikkö on esittänyt, että jätteen määrän arviointi on kuulunut tarjoajalle sen oman ammattitaidon perusteella. Markkinaoikeus katsoo, että jätteenkuljetusalalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on ollut mahdollista oman ammattitaitonsa ja kohteen perustietojen perusteella, tutustuttuaan kohteeseen ja kohteessa olevien huoneistojen lukumäärään, arvioida jätteen määrä riittävällä tarkkuudella tarjouksen antamista varten.

Näin ollen hankintayksikkö ei ole toiminut epätasapuolisesti tai syrjivästi taikka muutoin hankintasäännösten vastaisesti, kun se on edellyttänyt, että tarjoaja tutustuu kaikkiin kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on esitetty vähimmäisvaatimuksina tiettyjä toiminnallisuuden vaatimuksia, mutta että tarjousten vertailu on suoritettu pelkän hinnan perusteella. Markkinaoikeus toteaa, että tämä toimintatapa ei parhaalla mahdollisella tavalla ilmene hankintapäätöksestä, mutta että hankintapäätös on kuitenkin tältä osin ymmärrettävä hankinta-asiakirjat huomioon ottaen.

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätös on ollut puutteellisesti perusteltu ja viitannut muihin kuin hintaan perustuviin valintaperusteisiin. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä ei ole edellä esitetty huomioon ottaen ollut tarvetta erityisesti perustella sitä, miksi se on katsonut kaikkien tarjoajien täyttävän tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset, joiden voi katsoa olevan ammattimaisesti toimivien jätteiden kuljetusyritysten perusvaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätökseen ei ole suoranaisesti kirjattu niitä yhtiöitä, jotka on valittu palvelun toimittajiksi Porin YH-Asunnot Oy:n hallinnoimien yhteistyökiinteistöjen osalta. Hankintapäätökseen on kuitenkin kirjattu, että kohteet jakautuvat eri tarjoajien kesken ja päätöksen liitteenä on taulukko, jossa tarjoushinnat ovat kirjattuna. Asiassa on siten selvää hankintapäätöksen liitteenä olevasta taulukosta ilmenevästi, mitkä tarjoajat hankintayksikkö on valinnut kuhunkin yhteistyökiinteistöjen kohteeseen halvimman hinnan perusteella ja näin ollen markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole tarkoituksenmukaista palauttaa asiaa markkinaoikeuden päätöksellä hankintayksikölle hankintapäätöksen täydentämiseksi tältä osin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Astalan Kiinteistöpalvelu Oy:n korvaamaan Porin YH-Asunnot Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.440 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto- oikeudesta.

 
Julkaistu 23.5.2017