Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:235/17

MAO:235/17

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - elintarvikkeet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat

Diaarinumero: 2016/560
Antopäivä: 27.4.2017

ASIAN TAUSTA

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella elintarvikkeiden hankinnasta ajalle 1.11.2016–31.10.2017 sekä kolmelle vuoden optiokaudelle.

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on 21.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 141 kypsien lihojen osakokonaisuuden 1A osalta sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Atria Suomi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan kyseistä osakokonaisuutta koskeva ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.004.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

HKScan Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kypsiä lihoja koskevan osakokonaisuuden 1A osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.832,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on tarjouksessaan sitoutunut toimittamaan hankintayksikölle NO- ja NE-lihakuutioita, joiden kooksi on ilmoitettu vaadittu 16x16 millimetriä. Tarjoaja vastaa tarjouksessaan antamiensa tietojen paikkansa pitävyydestä. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajaa esittämään tarjouksessaan tarkempaa selvitystä lihakuutioiden koosta. Sen sijaan tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouksia vertaillaan sellaisena kuin ne on toimitettu. Valittaja vakuuttaa pystyvänsä tarjoamaan hankintayksikölle sen pyytämiä tuotteita koko sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien ajan. Hankintayksikkö ei ole voinut sulkea valittajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Vastine

Vaatimukset

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa. Hankintayksiköllä on myös oikeus tarkastaa tarjoajan tekemät tarjoukset, vaikka tarjoaja tarjouksessaan ilmoittaakin, että se sitoutuu tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä sopimusluonnoksen ehtoihin tarjouksen jättäessään.

Valittaja on esittänyt tarjousaikana hankintayksikölle kysymyksen, voiko NO- ja NE-lihakuutioina tarjota ilmoitetusta 16x16 millimetristä poiketen 20x20 millimetrin kokoisia lihakuutioita. Hankintayksikkö on vastannut kieltävästi.

Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu NO-kuution tuotekoodiksi 7957 ja NE-kuution tuotekoodiksi 7296. Hankintayksikön tarkastuksessa valittajan Suomen Ruokalista 2016 -kuvastossa kyseisten lihakuutioiden koot ovat olleet 2x2 senttimetriä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen saatuaan hankintayksikkö on tarkastanut valittajan internetsivuilta kyseisten tuotekoodien tuotetiedot. Tuotekoodin 7957 NO-kuution kooksi oli ilmoitettu 2x2 senttimetriä. Tuotekoodin 7296 NE-lihakuution tuotekokoa ei ollut ilmoitettu.

Hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen tarjousten vertailun ajankohtana käytettävissään olevilla valittajan tuotekuvastoista ja internetsivuilta saatujen tuotetietojen perusteella.

Tarjouspyynnössä hankintayksikkö on yksiselitteisesti ilmoittanut tarjottavan lihakoon. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajan on täytynyt ymmärtää, että hankintayksikkö on vaatinut lihan kuutiokooksi 16x16 millimetriä. Tarjoajan on voitu olettaa edellä todetun kysymyksen ja vastauksen perusteella näin myös ymmärtäneen. Saamastaan vastauksesta huolimatta valittaja on tarjonnut tarjouspyynnön vastaisia tuotteita.

Valittajan tarjous ei ole sisältänyt kyseistä tuotekuvastoa eikä tarjouksessa ole viitattu nettisivustoon. Valittaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut tuotemuutoksia, joten hankintayksikkö on olettanut, että tarjotut tuotteet ovat olleet valmistajan tuotetietojen mukaisia.

Kuultavan lausunto

Atria Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.157,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittajan tuotekoodien 7957 ja 7296 tuotteet ovat olleet kooltaan 20x20 millimetriä. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kyseisillä tuotekoodeilla olevat kuutiot ovat myös valittajan nettisivujen mukaan olleet tämän kokoisia. Valittajan ilmoittamien tuotekoodien mukaiset tuotteet eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjouksessa esitetyt NO- ja NE-kuutiot ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. Valittaja on ollut tietoinen vaaditusta kuutiokoosta. Tarjoajilta ei tule vaatia muita selvityksiä tarjouspyynnön mukaisuuden osoittamiseksi.

Hankintayksikkö on tarkistanut tuotekoodien mukaiset tuotekoot internetistä ja valittajan tuotekatalogista, vaikka tarjouspyynnössä on erikseen ilmoitettu, että tarjouksia vertaillaan sellaisina kuin ne on toimitettu ja että hankintayksikkö ei etsi tietoja esimerkiksi tarjoajan internetsivuilta tai esitteistä, jotka on toimitettu tarjouksen liitteenä, ellei niitä ole erikseen mainittu tarjouspyynnössä. Tarjoaja ei ole toimittanut esitteitä tarjouksensa mukana tai viitannut internetsivustoon tarjouksessaan.

Hankintayksikkö on perustanut valittajan tarjouksen hylkäämisen tarjouksen ulkopuolisiin tietoihin, jotka se on oma-aloitteisesti etsinyt internetistä ja joiden oikeellisuutta tai paikkansapitävyyttä se ei ole tarkistanut valittajalta. Valittajan tarjousta ei ole voitu hylätä internetistä löytyvien tietojen perusteella, koska kyseiset tiedot eivät ole olleet tyhjentäviä. Löydetyt tiedot eivät ole perustuneet tarjoukseen, jolla valittaja olisi voittanut kilpailutuksen, eivätkä siihen hetkeen, jolloin sopimuskausi olisi alkanut. Lisäksi kyseinen tuotekatalogi on ollut sellainen, joka painetaan vuosittain tammikuussa ja joka ei ole ajantasainen tai tyhjentävä luettelo tuotteista.

Ammattikeittiöiden tilauskanavasta on voinut tilata NO- ja NE-kuutioita tuotekoodeilla 7957 ja 7296 kuutiokoolla 20x20 millimetriä. Tämä ei ole osoittanut valittajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi. Valittaja pystyy toimittamaan NO- ja NE-kuutiot kuutiokoolla 16x16 millimetriä kyseisillä tuotekoodeilla tarjouksensa mukaisesti koko sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien ajan. Kyseisten tuotteiden osalta Suomen Ruokalista 2017 -tuotekatalogissa ei ole ilmoitettu kuutioiden kokoa, koska tuotteita voidaan toimittaa erikokoisina kuutioina asiakkaan tilauksen mukaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun pykälän esitöissä (HE 50/2006 vp s. 91) on muun ohella todettu, että hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee hankintalain esitöiden mukaan arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten mukaisesti, kun se on selvittänyt valittajan tarjouksessa ilmoitettujen tuotekoodien perusteella tuotetietoja tarjousaineiston ulkopuolisista lähteistä ja tämän jälkeen valittajaa kuulematta sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä on todettu, että tarjouksia vertaillaan sellaisenaan kuin ne on toimitettu eikä hankintayksikkö etsi tietoja esimerkiksi tarjoajan internetsivuilta tai esitteistä, jotka on toimitettu tarjouksen liitteenä, ellei niitä ole erikseen mainittu tarjouspyynnössä.

Valittaja on kysynyt tarjousaikana hankintayksiköltä, voiko se tarjota 16x16 NE- ja NO-kuutioina 20x20 millimetrin tuotteita. Hankintayksikkö on vastannut kysymyksiin kieltävästi. Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu tuotteen "NO-kuutio 16x16" kohdalla tuotekoodiksi 7957 ja "NE-kuutio 16x16" kohdalla tuotekoodiksi 7296. Valittaja on tarjouslomakkeessa olevaan kohtaan "Tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön, sen liitteiden ja sopimusluonnoksen ehtoihin tarjouksen jättäessään" merkinnyt "kyllä".

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjouksessa ilmoitettujen tuotekoodien 7957 ja 7296 NE- ja NO-lihakuutiot ovat Suomen Ruokalista 2016 -kuvastossa olleet suurempia kuin vaadittu 16x16 millimetriä. Valittajan internetsivuilla tuotekoodin 7957 lihakuutioiden kooksi on ilmoitettu 20x20 millimetriä eikä tuotekoodin 7296 lihakuutioiden kokoa ole ilmoitettu. Valittajan tarjous ei ole kuitenkaan sisältänyt kyseistä tuotekuvastoa eikä tarjouksessa ole viitattu nettisivustoon. Valittaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut tuotemuutoksia, joten hankintayksikkö on olettanut, että tarjotut tuotteet ovat olleet valmistajan tuotetietojen mukaisia.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on tarkastellut valittajan tuotekuvastoa ja ammattikeittiöiden tilauskanavasta löytyvää tuotetietoa, vaikka valittaja ei ole toimittanut esitteitä tarjouksensa mukana tai viitannut internetsivustoon tarjouksessaan. Esitteitä ei ole myöskään mainittu tarjouspyynnössä. Hankintayksikön olisi tullut tarvittaessa tarkistaa tarjouksesta ilmenevät tiedot tarjoajan nimeämältä yhteyshenkilöltä. Tuotekuvasto painetaan vuosittain tammikuussa, ja se on myös saatavilla internetissä. Tuotekuvasto ei ole tyhjentävä eikä vuoden kuluessa ajantasainen luettelo valittajan toimittamista tuotteista. Valittaja on sitoutunut tarjoukseensa ja pystyy toimittamaan NO- ja NE-kuutiot kuutiokoolla 16x16 millimetriä kyseisillä tuotekoodeilla tarjouksensa mukaisesti koko sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien ajan.

Markkinaoikeus toteaa, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön on siten suljettava tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksia vastaamattomat tarjoukset. Tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus, muttei velvollisuutta, luottaa tarjouksissa esitettyihin tietoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarvittaessa varmistaa tarjoustietojen paikkansa pitävyys tarjoajalta. Vastaavasti tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjouksessa on annettu kaikki tarjouspyynnön edellyttämät tiedot. Lähtökohtaisesti tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö perustaa hankintapäätöksensä tarjousaikana hankintamenettelyssä saamiinsa tietoihin.

Valittaja on tarjouksellaan tarjonnut 16x16 millimetrin kokoisia NO- ja NE-lihakuutioita ilmoittaen niitä koskevat tuotekoodit. Tarjouksessaan valittaja on sitoutunut tarjouspyynnön ehtoihin. Tarjouspyynnössä on myös nimenomaisesti todettu, että tarjouksia vertaillaan sellaisenaan kuin ne on toimitettu eikä hankintayksikkö etsi tietoja esimerkiksi tarjoajan internetsivuilta tai esitteistä, jotka on toimitettu tarjouksen liitteenä, ellei niitä ole erikseen mainittu tarjouspyynnössä. Valittaja ei ole toimittanut esitteitä tarjouksensa mukana eikä viitannut tuotetietojen tarkistamista varten internetsivustoonsa tarjouksessaan.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on toiminut avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteiden vastaisesti, kun se on oma-aloitteisesti selvittänyt valittajan tarjouksen tuotekoodien tietoja tarjousaineiston ulkopuolisista lähteistä sen sijaan, että se olisi tarvittaessa tarkistanut tarjouksesta ilmenevät tiedot tarjoajalta itseltään, ja tällaisessa tilanteessa sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta varaamatta valittajalle tilaisuutta antaa selvitystä tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan kypsiä lihoja koskevan osakokonaisuuden 1A osalta hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi uudelleen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa kypsien lihojen hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat ja julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen 21.9.2016 tekemän hankintapäätöksen § 141 siltä osin kuin se koskee kypsiä lihoja koskevaa osakokonaisuutta 1A. Markkinaoikeus kieltää Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan HKScan Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.832,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Atria Suomi Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pertti Lenkkeri ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto- oikeudesta.

 
Julkaistu 3.5.2017