Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:219/17

MAO:219/17

Tuusulan kunta - rakennusurakat

julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Diaarinumero: 2016/564
Antopäivä: 24.4.2017

ASIAN TAUSTA

Tuusulan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta rakennusurakan hankinnasta.

Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkö on 22.9.2016 tekemällään viranhaltijapäätöksellä 45/2016 sulkenut Kreate Oy:n tarjouksen Puustellinmetsän esirakentamista koskevasta tarjouskilpailusta ennen tarjousten vertailua.

Tuusulan kunnanhallitus on 3.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 342 valinnut Konevuori Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 3.375.300 euroa.

Hankinnan urakkasopimus on tehty 19.10.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kreate Oy on ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä menettelyään ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 277.422 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.981 euroa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on suljettu virheellisesti tarjousten vertailusta. Valittaja on tarjouksessaan yksilöinyt tarjouspyynnössä vaaditut referenssitiedot. Toisen referenssinä ilmoitetun maarakennusurakan tilaajatietoihin on jäänyt erehdyksessä merkitsemättä, että urakan työ tehdään lopullisesti Finavia Oyj:lle. Tarjouksen tietoihin on merkitty tilaajaksi Kreate Oy:n oma nimi. Referenssinä ilmoitetussa urakassa on ollut kysymys Finavia Oyj:lle tehdystä lentoasema-alueen esirakentamisesta lentoliikennealueen tarpeisiin käytettäväksi. Kyseessä on ollut referenssivaatimusten edellyttämä pääurakka, koska valittajan on tullut tehdä kaikki esirakentamisen edellyttämät työt Finavia Oyj:n esittämällä vaatimustasolla. Referenssikohde osoittaa, että valittaja on täyttänyt tarjouspyynnössä tekniselle suorituskyvylle ja ammattitaidolle asetetut vaatimukset.

Viranhaltijan päätöksessä on virheellisesti katsottu, ettei edellä kuvattu referenssikohde täytä vaadittua referenssivaatimusta, koska tilaajaksi on merkitty Kreate Oy ja yhteyshenkilöksi sen työntekijä. Mikäli kyseisen referenssin osalta olisi ollut tarjousvertailussa epäselvyyttä, hankintayksikkö olisi voinut, ja sen olisi tullut, pyytää valittajaa täydentämään ja täsmentämään referenssiksi ilmoitetun kohteen tietoja. Viranhaltija on pyytämättä minkäänlaista selvitystä valittajalta päätynyt virheelliseen käsitykseen referenssiksi ilmoitetun kohteen todellisesta luonteesta.

Vastine

Vaatimukset

Tuusulan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valittajan valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.640 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on 6.9.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Puustellinmetsän esirakentamisesta. Hankittaviin töihin on sisältynyt Tuusulassa vuonna 2020 pidettävien asuntomessujen alueen esirakennustyöt sisältäen katualueiden, aukioiden ja joidenkin tonttien maanleikkaus-, louhinta- ja pengerrystyöt.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle on asetettu ehdottomaksi vaatimukseksi muun ohella, että tarjoajalla on tullut olla kokemusta pääurakoitsijana toimimisesta maanrakennustöissä. Vähimmäisvaatimuksena on ollut vähintään kaksi maanrakennusurakkaa, joissa on ollut maanleikkaustöitä vähintään 40.000 m3 ja louhintaa vähintään 30.000 m3.

Hankintayksikkö on 22.9.2016 päivätyllä viranhaltijapäätöksellä sulkenut Kreate Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että Kreate Oy ei olisi täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut referenssikseen kohteen, jossa tilaajaksi on ilmoitettu valittaja itse. Tilaajan yhteyshenkilöksi valittaja on ilmoittanut valittajayrityksen työntekijän. Valittajan tarjouksen perusteella on ollut selvää, että kyseessä ei ole ollut päärakennusurakka, vaan tarjoajan itselleen suorittama työ. Tarjouspyynnössä on nimenomaan edellytetty pääurakoitsijana toimimista. Pääurakointisuhteessa urakoitsija työskentelee sopimuksen perusteella tilaajalle vastaten työmaasta kokonaisvaltaisesti, kuten sivu- ja aliurakoitsijoiden suorituksista sekä työmaan johdosta ja turvallisuudesta. Referenssikohde ei siten ole vastannut tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Valittajan on alalla toimivana ammattilaisena täytynyt ymmärtää, mitä pääurakoitsijalla on tarjouspyynnössä tarkoitettu.

Valittaja on valituksessaan ilmoittanut, että tarjouksesta on jäänyt erehdyksessä puuttumaan tieto siitä, kenelle urakka lopullisesti tehdään. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajan vastaavan tarjouksensa sisällöstä ja ettei hankintayksikkö saa varata tarjoajalle mahdollisuutta parantaa tarjoustaan. Valittajan tarjouksesta ei ole millään tavoin käynyt ilmi, että referenssikohde toteutetaan jollekin muulle taholle kuin valittajalle itselleen.

Hankintayksiköllä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida tarjoajien referenssitietojen oikeellisuutta tarjouksien perusteella. Kuten valittaja on todennut, tarjous on siltä osin ollut virheellinen. Tarjoaja kantaa itse vastuun virheellisestä ja puutteellisesta tarjouksestaan.

Valittajan väitteet siitä, että hankintayksikön olisi pitänyt pyytää valittajalta täsmennystä, ovat perusteettomia.

Kuultavan lausunto

Konevuori Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on täyttänyt tarjouspyynnössä tekniselle suorituskyvylle asetetut vaatimukset. Valittajan referenssin kohdalle on jäänyt merkitsemättä, että työsuorituksen vastaanottaja on ollut Finavia Oyj, mikä ei ole ollut sellainen seikka, minkä vuoksi valittaja on voitu sulkea tarjouskilpailusta. Referenssitiedot ovat osoittaneet vaaditun teknisen suorituskyvyn täyttyneen.

Finavia Oyj:lle tehdyssä työssä on ollut kyse esirakentamistyöstä. Kyseessä on ollut KVR-urakka, jossa valittaja on vastannut suunnittelusta ja urakan toteuttamisesta. Urakan kohteena on ollut tasaisen kenttäalueen rakentaminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Mikäli hankintayksikkö on katsonut, että valittajan tarjous on ollut kyseisen referenssin osalta puutteellinen, kysymys on ollut pienestä puutteellisuudesta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta täydentämään antamiaan selvityksiä tai muita asiakirjoja. Lisäselvityksen pyytäminen kyseisen referenssin osalta ei olisi loukannut suhteellisuusperiaatetta eikä tasapuolisen kohtelun vaatimuksia. Kysymys olisi ollut ainoastaan hankintayksikölle epäselväksi jääneen referenssin oikeiden tietojen antaminen. Tämä ei olisi millään tavalla parantanut annettua tarjousta tai tuonut tarjouskilpailuun uutta referenssiä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan tarjoajat on valittava sekä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus arvioitava ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Säännöksen 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista lain 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 115–116) on 71 §:n kohdalla todettu, että ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa ja niihin liittyvien selvitysten pyytämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa, mitä EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on säädetty. Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta ja soveltuvuuden arviointi on kuitenkin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa joustavampaa kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuuden arviointi ja poissulkeminen tarjouskilpailusta tulee tapahtua tarjousmenettelyn erillisenä vaiheena ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Säännöksen 2 momentissa säädetään muun ohella, että ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Säännöksen 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintalain 59 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä muun ohella seuraavin asiakirjoin; luettelolla viimeksi kuluneen enintään viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista sekä todistuksella merkittävimpien urakoiden asianmukaisesta toteuttamisesta.

Asian arviointi

Asiassa on ratkaistava kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen hankintamenettelystä ennen tarjousten vertailua puutteellisen referenssitiedon perusteella.

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajilta kokemusta maanrakennustöistä. Vaatimuksena on ollut ilmoittaa vähintään kaksi referenssikohdetta, joissa tarjoaja on toiminut pääurakoitsijana.

Valittajan tarjous on sisältänyt kahden maanrakennusurakan referenssitiedot, joista toiseen valittaja on merkinnyt itsensä urakan tilaajaksi. Hankintayksikkö on 22.9.2016 tehdyssä viranhaltijapäätöksessä todennut, että koska kyseinen urakka on valittajan itselleen tekemä, kyseessä ei ole referenssivaatimuksen mukainen pääurakka ja sulkenut valittajan tarjouskilpailusta perusteella, että valittaja ei täytä tarjouspyynnössä edellytettyjä vähimmäisvaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta ja tarjouksensa sisältämistä tiedoista. Vastaavasti hankintayksiköllä on oikeus luottaa valittajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin. Sisällöltään virheellisestä tarjouksesta aiheutuvat seuraukset jäävät näin ollen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan tarjoajan vastuulle.

Tarjouspyynnössä asetettu vaatimus referenssitietojen esittämisestä on ollut luonteeltaan kohtuullinen, vastaavan tyyppisissä hankintamenettelyissä tavanomaisena pidettävä vaatimus. Referenssivaatimus on liittynyt tarjoajien edellytyksiin toteuttaa hankinta.

Hankintayksiköllä on hankintalain 56 § 4 momentin mukaisesti oikeus, mutta ei velvollisuutta pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään tarjousta. Kuitenkin tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteet edellyttävät, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä, eikä yhdellekään tarjoajalle ole oikeutta antaa mahdollisuutta parantaa tarjoustaan.

Hankintasäännösten mukaan hankintayksiköllä on ollut velvollisuus sulkea tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamaton tarjous tarjouskilpailusta. Sillä ei ole ollut velvollisuutta pyytää lisäselvityksiä valittajalta, sen sijaan lisäselvitysten pyytäminen olisi voinut johtaa tilanteeseen, jossa valittajan olisi sallittu parantaa tarjoustaan hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikkö on noudattanut julkisia hankintoja koskevia oikeusohjeita ja kohdellut hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen edellyttämällä tavalla. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kreate Oy:n korvaamaan Tuusulan kunnan oikeudenkäyntikulut 2.640 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto- oikeudesta.

 
Julkaistu 27.4.2017