Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:205/17

MAO:205/17

Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas - vaihtomattopalvelut

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2016/380
Antopäivä: 12.4.2017

ASIAN TAUSTA

Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas (jäljempänä myös hankintayksikkö) yhteishankintayksikkönä on ilmoittanut 6.5.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vaihtomattopalvelujen hankinnasta tietyille kunnille ja yhteisöille ajalle 1.8.2016–31.7.2018 sekä kahdelle erilliselle optiovuodelle. Hankintailmoituksen mukaan sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö.

Kajaanin kaupungin hallintojohtaja on 14.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 23 valinnut Lindström Oy:n tarjouksen. Päätöksen mukaan hankinnassa on mukana useita kuntia ja yhteisöjä ja Kajaanin kaupungin tekemä hankintapäätös sitoo kaikkia hankinnassa mukana olevia osapuolia.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut riittävän selkeä laatuosion, jonka painoarvo on ollut 30 prosenttia, kohdalla. Tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, mihin kriteereihin hankintayksikkö kiinnittää huomiota antaessaan laatupisteitä.

Tarjouspyynnössä on manuaalisten laatupisteiden osalta vaadittu kuvaus tekstiilien pesusta ja hygieenisyyden varmistamisesta. Lisäksi on vaadittu kuvaus laadun varmistamisesta (haltuunotosta laadukkaan palvelun toteutukseen ja dokumentointiin) ja kuvaus jakelutoimituksesta. Manuaalisten pisteiden kohdalla tarjouspyynnön kuvaus on ollut hyvin yleinen, eikä siinä ole eroteltu arviointiin vaikuttavia kriteerejä ja pisteytystä. Tarjouspyynnön perusteella on syntynyt oletus, että riittävänä on voitu pitää kuvausta yleisesti tekstiilien pesuprosessista ja hygieenisyyden varmistamisesta sekä jakelutoimituksesta, eikä tämän tarkempaa kuvausta ole vaadittu.

Hankintapäätöksen mukaan manuaalisten pisteiden vertailussa ei kuitenkaan ole hyväksytty pelkän pesuprosessin yleiskuvausta vaan manuaalisten pisteiden arvioinnissa on vaadittu yksityiskohtaisempaa kuvausta vaihtomatoista. Vasta hankintapäätöksestä on käynyt ilmi, millaisilla perusteilla laatupisteitä on annettu.

Tarjouspyynnön perusteella annetut tarjoukset eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia.

Tarjouskilpailun voittanut yritys on toiminut Kajaanin kaupungin vaihtomattojen toimittajana monta vuosikymmentä ja voittanut aikaisempiakin tarjouskilpailuja. Voidaan olettaa, että epäselvästä tarjouspyynnöstä huolimatta voittaneella yrityksellä on ollut tietoa ja kokemusta siitä, mitä tietoja hankintayksikkö on vaatinut tarjouksissa olevan. Kyseinen yritys on valittu juuri sillä perusteella, että se oli kuvannut tarkemmin tuotteita, mitä ei edes ole tarjouspyynnön perusteella edellytetty.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

Perusteet

Hankinnan kohteena on ollut vaihto- eli vuokramattopalvelu. Kysymyksessä on ollut tarjoajan omistamien ja vuokraamien mattojen toimittaminen tilaajan osoittamiin paikkoihin sekä niiden nouto huoltoon sovituin väliajoin. Hankinnassa ei ole korostunut niinkään pesulapalvelu vaan vaihtomattopalvelun toimivuus. Tähän on puolestaan vaikuttanut muun muassa mattojen määrä ja laatu sekä logistiset ratkaisut. Tarjoajan on tullut ymmärtää laadulliset vaatimukset kyseessä olevaan hankintaan liittyvinä kriteereinä.

Valittajan tarjouksen ja voittaneen tarjoajan tarjouksen välille on syntynyt kahden pisteen ero manuaalisten laatupisteiden kohdassa "Kuvaus tekstiilien pesusta ja hygieenisyyden varmistamisesta (voimassaoleva sertifikaatti SFS-EN 14065 katsotaan eduksi)". Valittajalta on katsottu kohtuulliseksi vähentää kaksi pistettä tästä osiosta mattojen mainitsemattomuuden vuoksi.

Valittajan tarjouksen ja voittaneen tarjouksen välille on syntynyt viiden pisteen ero manuaalisten laatupisteiden kohdassa "Kuvaus laadun varmistamisesta (haltuunotosta laadukkaan palvelun toteutukseen ja dokumentointiin)". Pisteytystä muodostettaessa kyseinen osio on jaettu karkeasti kolmeen osa-alueeseen eli palvelun haltuunottoon, laatuun ja dokumentointiin. Tarjouspyynnössä osion yhteispisteiksi määritelty 8 pistettä on näin ollen jaettu siten, että kustakin osa-alueelta on voinut saada noin kolme pistettä.

Valittaja ei ole tarjouksessaan kuvannut haltuunottoa ollenkaan, joten valittajalle ei ole voitu antaa pisteitä tästä osa-alueesta. Palvelun laatu on puolestaan voitu jakaa pesulapalvelun laatuun ja itse tuotteiden laatuun. Koska valittajan kuvaus on keskittynyt pelkästään ensiksi mainittuun osa-alueeseen, valittajalle on annettu tästä osa-alueesta 1,5 pistettä. Dokumentoinnin osalta valittaja on kuvannut pesulaprosessin hyvin. Koska valittaja on tarjouksessaan kuitenkin keskittynyt vain pesulaprosessin laadun ja ympäristönäkökohtien kuvaamiseen, dokumentointia koskevasta osa-alueesta on annettu 1,5 pistettä. Hankintayksikkö ei ole voinut antaa tyydyttävää pisteytystä enempää sellaisesta selvityksestä, joka ei ole missään kohdassa kytkeytynyt mattoihin tai itse vaihtomattopalveluun. Valittajalta on katsottu kohtuulliseksi vähentää viisi pistettä laadunvarmistuksen kuvaamisesta, koska hankinnan kohteena on ollut vaihtomattojen vuokraus.

Valittajan tarjouksen ja voittaneen tarjoajan tarjouksen välille on syntynyt yhden pisteen ero manuaalisten laatupisteiden kohdassa "Kuvaus jakelupalvelusta (toimitusten suunnittelu, seuranta, varmuus, säännöllisyys, alihankkijat)". Valittajalta on katsottu kohtuulliseksi vähentää yksi piste mattojen jakelun erityispiirteiden mainitsemattomuudesta.

Tarjousvertailussa on valittu tarjouksista ilmoitettujen kriteerien perusteella paras, ja ratkaisu on perustunut kaikkiin tarjouspyynnössä ilmoitettuihin kriteereihin. Hankintamenettelyssä osallistujia on kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittu avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyynnöstä yli 30 päivän ajan, mutta yhtään kysymystä ei esitetty.

Kuultavan lausunto

Lindström Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että sen tarjousta on pidetty puutteellisena palvelun haltuunottoa koskevan kuvauksen osalta ja tästä on syntynyt merkittävä piste-ero. Vaihtomattojen vaihtovälin mukaiset vaihdot sekä värivaihtoehdot ja koot ovat tulleet ilmi jo hankinnan kohteen kriteereissä eli hinnoittelutaulukossa, jossa jokaiselle mattokoolle ja vaihtoviikolle on pitänyt määritellä oma hinta. Myös kuljetuksellinen organisointi ja kuvaus on kerrottu sanallisesti liitteessä. Tässä kohdassa on kerrottu logistiset ratkaisut sekä toimitusten suunnittelu, varmuus, säännöllisyys ja alihankkijat. Tarjoaja on tarjousta tehdessään sitoutunut vaihtomattojen tuotekuvauksiin liittyviin seikkoihin, jotka ovat käyneet ilmi yleisistä kriteereistä.

Haltuunotto laadukkaan palvelun toteutukseen ja dokumentointiin on erittäin laaja käsite ja tarjouspyynnössä olisi pitänyt selventää sen merkitystä. Myös tarjouspyynnössä pyydetty kuvaus tekstiilien pesusta ja hygieenisyyden varmistamisesta on erittäin laaja-alainen käsite. Tarjouspyynnössä olisi pitänyt selvyyden vuoksi tuoda ilmi tarkemmin, mikä tekstiilien pesussa ja hygieenisyyden varmistamisessa on oleellista juuri vaihtomattopalvelun tuottamisessa ja mitä halutaan kuvattavan tarkemmin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely, tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia. Pykälän 3 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 105–107) on 62 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Perusteet on lisäksi ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankinnan kohteeseen liittyviksi voidaan katsoa sellaiset vertailuperusteet, jotka koskevat välittömästi hankinnan kohdetta. Vertailuperusteiden tulee olla myös syrjimättömiä. Sallittua ei ole esimerkiksi käyttää vertailuperusteita, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa. Tarjousten valinnassa käytettävillä perusteilla tulee pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle. Joustavuuden säilyttämiseksi vertailuperusteiden painotus voidaan ilmoittaa myös suuruusluokkana tai vaihteluvälinä, johon kullekin perusteelle annetun arvon on sijoituttava.

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten vertailussa hinnan osalta on voinut saada enintään 70 pistettä ja laadun osalta enintään 30 pistettä. Tarjouspyynnöstä ilmenee, että tarjoajien on tullut antaa laatuun liittyen kaikkiaan neljä sellaista kuvausta, jotka on ollut tarkoitus pisteyttää manuaalisesti (yhteensä 27 pistettä). Lisäksi yksi laadullinen vertailuperuste on ollut tarkoitus pisteyttää laskentakaavan perusteella (3 pistettä).

Kohdat "Kuvaus tekstiilien pesusta ja hygieenisyyden varmistamisesta (voimassaoleva sertifikaatti SFS-EN 14065 katsotaan eduksi)" ja "Kuvaus laadun varmistamisesta (haltuunotosta laadukkaan palvelun toteutukseen ja dokumentointiin)" ovat olleet tarjouspyynnön osiossa "Ympäristö ja laatu". Kummastakin edellä mainitusta kuvauksesta on tarjouspyynnön mukaan voinut saada enintään 8 manuaalisesti laskettavaa pistettä.

Tarjouspyynnön osiossa "Kuljettaminen ja jakelu" on ollut kohta "Kuvaus jakelupalvelusta (toimitusten suunnittelu, seuranta, varmuus, säännöllisyys, alihankkijat)", ja tästä kuvauksesta on tarjouspyynnön mukaan voinut saada enintään 3 manuaalisesti laskettavaa pistettä.

Tarjouspyynnön osiossa "Asiakaspalautteet ja reklamaatioiden hoito" on ollut kohta "Kuvattava palautteiden antokanavat, palautteen antajalle vastaaminen ja korjaavat toimenpiteet sekä asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden seuranta (toteutus, hyödyntäminen)". Tästä kuvauksesta on tarjouspyynnön mukaan voinut saada enintään 8 manuaalisesti laskettavaa pistettä.

Viimeksi mainitussa tarjouspyynnön osiossa on lisäksi ollut kohta "Kirjallisiin reklamaatioihin ja tiedusteluihin vastaaminen", josta on voinut saada enintään 3 pistettä tarjouspyynnössä esitetyn tarjoajien vastausaikoihin tunneissa perustuvan laskentakaavan mukaisesti.

Hankintapäätöksen liitteistä ilmenee, että voittaneen tarjoajan tarjouksen ja valittajan tarjouksen välille on syntynyt laadun osalta piste-eroja kolmen manuaalisesti pisteytetyn kuvauksen osalta ja lisäksi kirjallisiin reklamaatioihin ja tiedusteluihin vastaamista koskevassa kohdassa, jonka osalta pisteet on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetun laskentakaavan mukaisesti.

Hankintapäätöksen liitteenä olevasta manuaalisten pisteiden arviointilomakkeesta ilmenee, että valittajan tarjous on saanut tekstiilien pesua ja hygieenisyyden varmistamista koskevasta kuvauksesta 6 pistettä enimmäispistemäärän ollessa 8 ja että tätä on perusteltu seuraavasti:

"Yleisesittely tekstiilien pesusta, jonka jälkeen on kuvattu mm. työvaatteiden pesuprosessia. Itse mattojen pesusta ei mitään mainintaa. Sertifikaatti SFS-EN 14065 on voimassa."

Voittaneen tarjoajan tarjous on saanut kyseisestä osiosta täydet 8 pistettä, mitä on arviointilomakkeessa perusteltu seuraavasti:

"Yleisesittely tekstiilien pesusta, jonka jälkeen keskitytty kuvaamaan mattojen perusprosessia (maton noudosta palautukseen). Sertifikaatti SFS-EN 14065 on voimassa. Kuvattu vaihtomattojen pesussa ympäristön kuormittumisen huomioiminen."

Arviointilomakkeesta ilmenee, että valittajan tarjous on saanut laadun varmistamista (haltuunotosta laadukkaan palvelun toteutukseen ja dokumentointiin) koskevasta kuvauksesta 3 pistettä enimmäispistemäärän ollessa 8 ja että tätä on perusteltu seuraavasti:

"Kuvattu hyvin pesulapalvelujen laadunvarmistus (mikrobien laatu, ympäristöhallintajärjestelmä). Kuitenkin se, miten vuokramattopalvelun laatu pesuprosessin lisäksi varmistetaan ja miten palvelu toteutetaan asiakkaalle (aloitus, sopimuskausi) on kokonaan kuvaamatta. Myöskään ei ole kuvattu käytettävissä olevien vaihtomattojen määrää ja toimia mattojen riittävyyden varmistamiseksi. Kuvaus dokumentoinnista liittyy pesulan toimitusprosessiin sekä asiakaspalautteisiin."

Voittaneen tarjoajan tarjous on saanut kyseisestä osiosta täydet 8 pistettä, mitä on arviointilomakkeessa perusteltu seuraavasti:

"Kuvattu hyvin vuokramattopalvelu toiminnan aloittamisesta palvelun laadunvarmistukseen. Kuvaus laajasti mattojen näkökulmasta; tuotevalikoiman laajuus ja riittävyys, riittävyyden varmistaminen, mattojen laaduntarkastus ja tähän liittyvät mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Palvelun laatua varmistetaan alkukartoituksella, ylläpidetään ja tehostetaan jatkuvalla tuote- ja sopimuskartoituksella. Palvelun muuttuessa (määrät, vaihtovälit) palveluun kuuluu automaattisesti sopimuskatselmus (dokumentointi). Kuvattu palveluun liittyvät henkilöstöresurssit, poikkeusolotoiminta, varasuunnitelma tuotantohäiriöiden osalta jne."

Sekä voittaneen tarjoajan tarjous että valittajan tarjous ovat arviointilomakkeen mukaan saaneet täydet 8 pistettä palautteiden ja reklamaatioiden hoitoa koskevasta kuvauksesta. Molempien tarjousten pistemäärää on tältä osin perusteltu toteamalla asiakaspalautejärjestelmää koskevan kuvauksen olleen erinomaisesti kuvattu.

Arviointilomakkeesta ilmenee, että valittajan tarjous on saanut jakelupalvelua (toimitusten suunnittelu, seuranta, varmuus, säännöllisyys, alihankkijat) koskevasta kuvauksesta 2 pistettä enimmäispistemäärän ollessa 3. Tätä on perusteltu seuraavasti:

"Jakelupalvelu kuvattu hyvin ottaen huomioon vaaditut osa-alueet ja lisäksi ympäristönäkökohdat. Ei ole otettu kantaa lainkaan nimenomaan mattojen jakeluun ja jakelun erityispiirteisiin (mattojen asennus, vaihtovälit)."

Voittaneen tarjoajan tarjous on saanut kyseisestä osiosta täydet 3 pistettä, mitä on arviointilomakkeessa perusteltu seuraavasti:

"Jakelupalvelu kuvattu hyvin ottaen huomioon vaaditut osa-alueet ja lisäksi ympäristönäkökohdat sekä vaihtomattojakelun erityispiirteet (mattojen asennus, vaihtovälit)."

Hankintapäätöksessä on todettu manuaalisesti annetuista laatupisteistä vielä seuraavaa:

"Hankinnassa on kokonaisvaltaisen palvelun arvioinnissa otettava huomioon myös itse tuotteiden osuus (laatu, määrä). Manuaalisten pisteiden vertailussa ei hyväksytty pelkän pesuprosessin yleiskuvausta. Koska kyseessä on kokonaispalvelu, jossa palveluntuottaja omistaa itse tuotteet (matot), vaadittiin myös matoista jonkintasoista liittymäpintaa ja kuvausta vaadittujen liitteiden osalta. Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:n laatupisteisiin vaikutti tämän puutteellisuus. Yrityksen missään dokumentissa ei mainittu itse mattoihin liittyviä laadullisia ja määrällisiä argumentteja. Palvelun haltuunottoon ei liittynyt minkäänlaista kuvausta."

Hankintapäätöksen liitteenä olevasta tarjousten vertailutaulukosta ilmenee, että kirjallisiin reklamaatioihin ja tiedusteluihin vastaamisen osalta voittaneen tarjoajan tarjous on saanut täydet 3 pistettä, kun se on ilmoittanut vastausajakseen 8 tuntia, ja valittajan tarjous 1 pisteen, kun se on ilmoittanut vastausajakseen 24 tuntia.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut laatuosion suhteen epäselvä, koska siitä ei ole ilmennyt, mille seikoille pisteytyksessä annetaan merkitystä. Tarjouspyyntö ei ole tuottanut keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö on puolestaan esittänyt, että tarjoajien on tullut hankinnan kohde huomioon ottaen ymmärtää, että pisteitä annettaessa merkitystä annetaan nimenomaan vaihto- eli vuokramattopalveluun liittyville seikoille eikä niinkään pesulapalveluun liittyville seikoille.

Markkinaoikeus toteaa, että laadullisten vertailuperusteiden sisältöä on osin määritelty kuvausten otsikoiden ohessa niiden jälkeen sulkuihin kirjoitetuilla täsmennyksillä. Kukin laadullinen vertailuperuste on vielä ollut tarjouspyynnössä tietyn osion (esimerkiksi "Ympäristö ja laatu" ja "Kuljettaminen ja jakelu") kohdalla. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettu kutakin puheena olevaa vertailuperustetta koskeva enimmäispistemäärä.

Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde eli vaihtomattopalvelu ja tarjouspyynnössä laadullisista vertailuperusteista, osassa niistä täsmennyksineen, esitetty huomioon ottaen tarjoajien on tullut ymmärtää, mille seikoille tarjousten laadullisessa pisteytyksessä tullaan antamaan merkitystä. Tarjouspyyntö on siten ollut riittävän selkeä siihen, että se on ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö ei ole myöskään antanut hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailussa. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella tarjouspyynnössä määriteltyjä laadullisia vertailuperusteita voitaisiin pitää epätasapuolisina tai syrjivinä. Ottaen huomioon hankintapäätöksen perustelut ja niiden suhde puheena oleviin vertailuperusteisiin hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen epätasapuolisesti tai syrjivästi myöskään tarjouksia vertaillessaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian lopputulos huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkitulla määrällä. Tässä harkinnassa on otettu huomioon, että asia on ollut laadultaan varsin selväpiirteinen ja hankintayksikön vastineen on laatinut hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:n korvaamaan Kajaanin kaupungin ja Kainuun kuntien hankintarenkaan oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Pertti Lenkkeri ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto- oikeudesta.

 
Julkaistu 25.4.2017