Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:177/17

MAO:177/17

Tohmajärven kunta - katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito

julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

Diaarinumero: 2016/606
Antopäivä: 3.4.2017

ASIAN TAUSTA

Tohmajärven kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen toimi on ilmoittanut 1.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden aurauksen ja talvikunnossapidon hankinnasta ajalle 1.11.2016–15.4.2019 ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Tohmajärven kunnan ympäristölautakunta on 11.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 137 valinnut tarjoajat hankinnan eri osa-alueille.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 120.000–140.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A, A:n -nimisen toiminimen haltijana on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee Värtsilän osa-alueita.

Perusteet

Valittaja on ilmoittanut puhelinkeskustelussa olevansa valmis auraamaan Värtsilän alueilla, jos hinta on sinne halvempi kuin muilla tarjoajilla. Valittajan tarjous on halvempi kuin voittaneen tarjoajan tarjous. Tarjouspyynnön mukaan hinnalla on ollut tarjousten vertailussa 93 prosentin painoarvo. Tästä huolimatta hankintayksikkö ei ole tehnyt kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua.

Vastine

Vaatimukset

Tohmajärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 518,32 eurolla.

Perusteet

Valittaja ei ole tarjonnut Värtsilän alueen kunnossapitoa kirjallisessa tarjouksessaan määräaikaan mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen valittaja ilmoittanut olevansa tarvittaessa käytettävissä tarjoamallaan hinnalla mainitulla alueella.

Kuultavan lausunto

MaKoSa Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Lisäkirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittamassaan lisäselvityksessä muun ohella ilmoittanut, että valittaja on tarjonnut Värtsilän osa-alueen talvikunnossapitoa puhelimitse hankintayksikön pyynnöstä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348 jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Edellä mainittua säännöstä koskevien hankintalain esitöiden (HE 190/2009 vp s. 58 ja 59) mukaan lain 85 §:n 1 momentti vastaa asianosaisen puhevallan osalta aiemmin voimassa olleen lain 78 §:n 1 momenttia. Mainitussa hallituksen esityksessä on tältä osin lausuttu, että hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 120 ja 121) tällaisella asianosaisella on todettu tarkoitettavan henkilöä, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Hankintalain esitöissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on antanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Valittaja on vaatinut, että muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätös kumotaan siltä osin kuin se koskee Tohmajärven kunnan Värtsilän puolen alueita.

Markkinaoikeus toteaa sille toimitetuista tarjouksista ilmenevän, että valittaja on kirjallisessa tarjouksessaan tarjonnut kaavateiden aurausalueita 1 ja 2, tiettyjä tarjouksessa lueteltuja yksittäisiä kohteita sekä tarvittaessa kunnan lietevaunutöitä. Kirjallisen tarjouksen mukaan valittaja ei ole tarjonnut Värtsilän alueiden aurausta ja talvikunnossapitoa.

Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, että valittaja on hankintayksikön tiedustelun johdosta ilmoittanut puhelimitse 4.10.2016 olevansa käytettävissä myös Värtsilän kaavateiden- ja alueiden talvikunnossapidossa. Hankintailmoituksen mukaan tarjoukset on tullut jättää hankintayksikölle 3.10.2016 kello 12.00 mennessä. Hankintapäätöksen ja tarjousten mukaan muun ohella MaKoSa Oy on jättänyt määräajassa tarjouksen Värsilän alueiden osalta.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjousmenettelyn kaikissa vaiheissa on noudatettava sekä tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta että avoimuuden periaatetta sen varmistamiseksi, että kaikilla tarjoajilla on samat mahdollisuudet tarjoustensa ehtojen laatimisessa. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämiselle asetetun määräajan noudattaminen varmistaa sen, että kaikilla tarjoajilla on sama aika tarjousten valmisteluun tarjouspyyntöilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Hankintayksikön menettely, jossa se on pyytänyt tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen valittajaa tarjoamaan myös Värtsilän kaavateiden ja alueiden talvikunnossapitoa, vaikka hankintamenettelyssä on annettu mainituille osa-alueille tarjouksia, ei ole turvannut tarjoajien yhdenvertaista kohtelua, eikä se siten ole ollut hankintasäännösten mukaista.

Koska valittaja ei ole määräajassa jättänyt tarjousta Värtsilän alueille ja koska hankintayksikkö ei ole voinut edellä todetulla tavalla täydentää valittajan tarjousta näitä alueita koskeviksi, ei valittajalla ole asiassa puhevaltaa Värtsilän alueiden osalta.

Edellä sanottujen seikkojen perusteella A:n valitus on jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön menettely huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää A:n valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää Tohmajärven kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jukka Koivusalo ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto- oikeudesta.

 
Julkaistu 20.4.2017