Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:176/17

MAO:176/17

Tohmajärven kunta - katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito

julkinen hankinta - vertailuperusteet

Diaarinumero: 2016/596
Antopäivä: 3.4.2017

ASIAN TAUSTA

Tohmajärven kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen toimi on ilmoittanut 1.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden aurauksen ja talvikunnossapidon hankinnasta ajalle 1.11.2016–15.4.2019 ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Tohmajärven kunnan ympäristölautakunta on 11.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 137 valinnut tarjoajat hankinnan eri osa-alueille.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 120.000–140.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Konepalvelu J. Nenonen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee pyöräkuormaajalla hoidettavia alueita Tietäväisen koulu, lukio, pajarakennus ja Linjakas, sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajalle aiheutuvan oikeudenkäyntimaksun 2.000 eurolla.

Perusteet

Hankintapäätöksessä ei ole noudatettu tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita. Hankintayksikkö on valinnut kalliimman vaihtoehdon perustellen sitä sillä, että valittaja ei olisi tehnyt pyöräkuormaajalla hankintayksikölle töitä. Valittaja on kuitenkin tehnyt aiemmin lumitöitä hankintayksikölle traktorilla, eikä näistä töistä ole tullut valituksia. Työn tekemisen ja laadun kannalta on sama, onko lumet työnnetty pyöräkuormaajalla vai traktorilla.

Vastine

Vaatimukset

Tohmajärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 518,32 eurolla.

Perusteet

Vertailuperusteeksi on tarjouspyynnössä ilmoitettu muun ohella yrittäjän näytöt vastaavista tehtävistä. Hankintayksiköllä ei ole tiedossa valittajan osalta aiempia näyttöjä vastaavista tehtävistä pyöräkuormaajilla.

Kuultavan lausunto

Puhtaanapito Pesonen Oy on antanut lausunnon.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Lisäkirjelmät

Hankintayksikkö on pyynnöstä toimittanut markkinaoikeudelle lisäselvityksen.

Puhtaanapito Pesonen Oy on antanut lisälausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain säännöksiä (30.3.2007/348, jäljempänä hankintalaki) 69 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Mainitun pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa, joissa palvelun tarjoamisesta tai rakennustyöstä vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai pätevyydellä on erityinen merkitys, vertailuperusteina voidaan käyttää myös hankinnan toteuttamisessa tarvittavaa tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa.

Hankintalain 72 §:n esitöiden (HE 50/2006 vp, s. 116) mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, hankintayksikön tulee noudattaa ennalta ilmoitettuja vertailuperusteita. Hankintayksikkö voi harkita kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet, joiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja taloudellisesti merkityksellisiä.

Hankintamenettely

Hankintailmoituksen mukaan hankinnan kohteena on ollut katujen-, yksityisteiden- ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito hankintailmoituksessa tarkemmin ilmoitetuille alueille. Hankintailmoituksessa on erikseen mainittu alueet, jotka on tullut hoitaa pyöräkuormaajalla (KUP) ja alueet, jotka on tullut hoitaa Traktorilla (TR-4). Hankintailmoituksen mukaan osatarjoukset on sallittu.

Hankintailmoituksessa on tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet.

Hankintailmoituksen kohdassa "työtodistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan" on muun ohella ilmoitettu, että vertailuperusteena on kokonaisedullisin hinta 93 prosentin painoarvolla, koneen sopivuus kyseessä olevaan työkohteeseen sekä yrittäjän aiemmat näytöt vastaavista tehtävistä 7 prosentin painoarvolla, tilaajan kokemuspohjaisen arvioinnin tai auditoinnin mukaan.

Hankintapäätöksen liitteenä on ollut asiakirja nimeltä "Aurausohjelma 2016–2019", jossa on tarjoajittain mainittu ne osa-alueet, joita tarjoajat on valittu tuottamaan, sekä tarjoushinnat. Tarjouspyynnön liitteenä on lisäksi ollut tarjousten avauspöytäkirja, josta on muun ohella ilmennyt tarjoushinnat sekä alueet, joihin kukin tarjoaja on tarjonnut.

Hankintapäätöksessä on lisäksi mainittu, että pyöräkuormaajalla (KUP) hoidettavien alueiden auraaja on valittu vähäisestä kalliimmasta hinnasta (hintaero = 1€/h/1,85%) huolimatta yrittäjän aiempien näyttöjen perusteella kysymyksessä olevien alueiden vuosien erinomainen ja vahingoton kunnossapito huomioiden.

Asian arviointi

Valittaja on asiassa esittänyt, että hankintapäätöksessä ei ole noudatettu tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita. Markkinaoikeus toteaa ensiksi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinaoikeuden tulee valitusperusteesta riippumatta ensimmäiseksi ratkaista tarjouspyynnön hankintalain mukaisuus.

Hankintayksikkö on edellä todetulla tavalla ilmoittanut laadun vertailuperusteeksi koneen sopivuuden kyseessä olevaan työkohteeseen sekä yrittäjän aiemmat näytöt vastaavista tehtävistä 7 prosentin painoarvolla, tilaajan kokemuspohjaisen arvioinnin tai auditoinnin mukaan.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten vertailussa sovellettavien kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä. Tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjoajilla on etukäteen tieto siitä, millä perusteilla parhaan tarjouksen valinta tehdään. Vertailuperusteiden tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainittu laadun vertailuperuste on ollut tarjouspyynnössä esitetyssä muodossa niin epätäsmällinen, etteivät tarjoajat ole voineet sen perusteella tietää, millä seikoilla tulee olemaan merkitystä tarjousten laatuominaisuuksien vertailussa. Tarjouspyynnössä ei ole esimerkiksi täsmennetty, mitä tarkoitetaan koneen sopivuudella ja miten sitä pisteytetään. Mainitun vertailuperusteen osalta markkinaoikeus toteaa lisäksi, ettei tarjousten vertailussa ole sinänsä kiellettyä ottaa huomioon hankintayksikön aikaisempia kokemuksia tarjoajasta. Aikaisempien myönteisten kokemusten huomioon ottaminen ei kuitenkaan ole tarjoajien kannalta tasapuolista eikä hyväksyttävää, jos hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista. Tarjouspyynnössä ei ole puheena olevan vertailuperusteen osalta kerrottu, miten aikaisemmat kokemukset otetaan huomioon ja mikäli niitä ei ole, miten aikaisempia näyttöjä arvioidaan auditioinnin perusteella ja miten tästä saa pisteitä. Markkinaoikeus katsoo, että vertailuperusteen yksilöimättömyys on ollut omiaan antamaan hankintayksikölle lähes rajoittamattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa. Tarjouspyyntö on siten kyseisen laadun vertailuperusteen osalta ollut hankintasäännösten vastainen.

Hankintayksikön tulee soveltaa ennalta ilmoittamiaan vertailuperusteita hankintapäätöstä tehdessään. Tarjouksia on verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksessä on perusteltava perusteiden soveltaminen tarjoukseen. Nyt tarkasteltavassa olevassa hankintamenettelyssä hankintayksikkö on hankintapäätöksen perusteella laadullisesti ottanut huomioon aiemmat kokemukset yhdestä tarjoajasta, mutta ei arvioinut muita tarjouspyynnössä mainitsemiaan laatuun liittyviä seikkoja. Hankintayksikkö ei ole myöskään pisteyttänyt tarjouksia ennalta ilmoittamillaan painoarvoilla. Hankintayksikön menettely on ollut siten tälläkin perusteella virheellistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota siltä osin kuin se koskee pyöräkuormaajalla hoidettavia alueita Tietäväisen koulu, lukio, pajarakennus ja Linjakas ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva hankintailmoitus on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Tohmajärven kunta aikoo edelleen toteuttaa pyöräkuormaajalla hoidettavien alueiden Tietäväisen koulu, lukio, pajarakennus ja Linjakas aurauksen ja talvikunnossapidon hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnan 11.10.2016 tekemän hankintapäätöksen § 137 siltä osin kuin se koskee alueita Tietäväisen koulu, lukio, pajarakennus ja Linjakas. Markkinaoikeus kieltää Tohmajärven kuntaa tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Tohmajärven kunnan korvaamaan Konepalvelu J. Nenonen Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Tohmajärven kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jukka Koivusalo ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.4.2017