Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:157/17

MAO:157/17

Keminmaan kunta - vartiointi- ja turvallisuuspalvelut

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2016/484
Antopäivä: 24.3.2017

ASIAN TAUSTA

Keminmaan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on pyytänyt 4.6.2016 julkaistulla EU hankintailmoituksella tarjouksia rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Keminmaan kunnan vartiointi- ja turvallisuuspalveluita koskevasta hankinnasta.

Keminmaan kunnan tekninen lautakunta on 17.8.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 89 valinnut vartiointipalvelujen toteuttajaksi Securitas Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

STSEC Ky on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaaman virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on valittajan käsityksen mukaan virheellisesti ilmoitettu ainoastaan tällä hetkellä voimassa olevien työsuhteiden pysyvyys. Tarjouspyynnössä on kuitenkin yksilöity henkilöstön pysyvyys 12 kuukauden keskiarvona.

Valittajan tietojen mukaan voittaneella tarjoajalla on ollut aiemmin töissä Tornion yksikössä ainakin viisi henkilöä, joiden työsuhde olisi tullut ilmoittaa, ja joista neljän työsuhde on kestänyt alle kaksi vuotta.

Voittaneen tarjoajan työsuhteiden pysyvyys on siten ollut enintään 74 prosenttia, mikä on sama kuin valittajalla. Tämän prosenttiluvun käyttäminen olisi muuttanut tarjousten pistevertailun lopputulosta siten, että valittaja olisi saanut suurimman kokonaispistemäärän.

Vastine

Vaatimukset

Keminmaan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikön tulee arvioida tarjouksia ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella.

Valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on perusteeton.

Kuultavan lausunto

Securitas Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikön on tullut arvioida tarjouksia ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Mikäli hankintayksikkö ei olisi näin tehnyt, se olisi toiminut hankintasäännösten vastaisesti.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ja Securitas Oy eivät ole markkinaoikeudessa edes kiistäneet Securitas Oy:n antaneen voittaneessa tarjouksessaan vääriä tietoja.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Kysymyksessä olevan hankinnan kohteena on EU-kynnysarvon ylittävä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) liitteessä B lueteltujen toissijaisten palvelujen ryhmään 23 kuuluva turvallisuuspalveluita koskeva hankinta. Hankintalain 21 §:n 2 momentin mukaan liitteen B palveluhankintoihin sovelletaan muun ohella, mitä lain I, III ja IV osassa säädetään.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Asian arviointi

Hankinnassa on ollut kyse vartiointi- ja turvallisuuspalveluita koskevasta hankinnasta, jossa on laadun vertailuperusteena esitetty muun ohella henkilöstön pysyvyys.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on tarjouspyynnön vaatimukseen nähden virheellisesti ilmoitettu ainoastaan tällä hetkellä voimassa olevien työsuhteiden pysyvyys. Tarjouspyynnössä on kuitenkin yksilöity henkilöstön pysyvyys 12 kuukauden keskiarvona.

Hankintayksikkö ja kuultava ovat esittäneet, että tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikön tulee arvioida tarjouksia ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella.

Asianosaisten esittämän perusteella markkinaoikeudessa on ensin arvioitavana se, mitä kyseessä olevan vertailuperusteen osalta on tarjouksissa edellytetty ilmoitettavan ja onko tarjouspyyntö ollut mahdollisesti tältä osin epäselvä.

Edellä todetulla tavalla tarjouspyynnössä yhtenä laadun vertailuperusteena on esitetty henkilöstön pysyvyys. Tarjouspyynnön mukaan pysyvyys lasketaan 12 kuukauden keskiarvona siten, että kaikkien yli kaksi vuotta kestäneiden työsuhteiden määrä jaetaan kaikkien työsuhteiden määrällä ja kerrotaan 100 prosentilla. Tarjoaja, jolla on suurin pysyvyysprosentti (X) saa 15 vertailupistettä, johon muiden tarjoukset (Y) suhteutetaan kaavalla Y/X x 15.

Tarjouspyynnön hintaliitteessä on pyydetty antamaan tiedot tarjoajan vartijoiden määrästä Meri-Lapin alueella sekä yli kaksi vuotta kestäneiden työsuhteiden määrästä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on esittänyt voittaneen tarjoajan palveluksessa aiemmin työskennelleiden henkilöiden nimiin vedoten, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitetty pysyvyyttä kuvaava luku on liian korkea. Voittanut tarjoaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, että valittajan kyseiset tiedot olisivat virheellisiä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella on siten pääteltävissä, että ainakaan voittanut tarjoaja ja valittaja eivät ole tarjouksissaan esittäneet samalla tavalla laskettuja henkilöstön pysyvyyttä koskevia lukuja.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön hintaliitteessä ei ole millään tavalla yksilöity sitä, miten pysyvyyden 12 kuukauden keskiarvo tulisi laskea ja esittää. Tarjoajat eivät ole voineet tietää sitäkään, miltä tarkalta ajanjaksolta niiden tulisi laatia edellä mainittuja keskiarvolaskelmia ja kuinka usean ajankohdan perusteella keskiarvoa olisi pyrittävä määrittämään.

Edellä esitetyn perusteella tarjouspyyntö on ollut laadun vertailuperusteen "Henkilöstön pysyvyys" osalta siinä määrin epäselvä ja tulkinnanvarainen, etteivät alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat ole tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella voineet tietää, miten niiden tulisi laskea tarjouspyynnössä esitetty henkilöstön pysyvyys 12 kuukauden keskiarvona. Näin ollen tarjouspyyntö ei ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt tarjouspyynnön laatimisen osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankinta on järjestetty väliaikaisesti eikä hankintasopimusta ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Keminmaan kunta aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan vartiointi- ja turvallisuuspalveluja koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat ja julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä kuultava saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Keminmaan kunnan teknisen lautakunnan 17.8.2016 tekemän hankintapäätöksen § 89. Markkinaoikeus kieltää Keminmaan kuntaa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Keminmaan kunnan korvaamaan STSEC Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Securitas Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.3.2017