Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:746/16

MAO:746/16

Liikenteen turvallisuusvirasto - IT-konsultointipalvelut

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2015/403 ja 2015/409
Antopäivä: 19.12.2016

ASIOIDEN TAUSTA

Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.4.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta IT-konsultointipalvelujen hankinnasta viiden vuoden sopimuskaudelle.

Liikenteen turvallisuusvirasto on 8.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut CGI Suomi Oy:n, Gofore Oy:n, Kilosoft Group Oy:n (nyttemmin Cinia Solutions Oy) ja Tieto Finland Oy:n tarjoukset. Muun ohessa Nitor Creations Oy:n tarjous sekä Ryhmittymä Alcoran, jonka ovat muodostaneet Alfame Systems Oy, Codemen Oy ja Rakettitiede Oy, tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 48 kuukauden ajalta noin 20.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu, eikä hankintasopimusta tehdä niin kauan kuin asiat ovat markkinaoikeudessa vireillä.

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus asiassa 2015/403

Vaatimukset

Nitor Creations Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Mikäli tehottomuusseuraamuksen määrääminen ei ole mahdollista, valittaja on vaatinut markkinaoikeutta lyhentämään hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua. Edelleen valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.900 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjoamat asiantuntijat ovat täyttäneet tarjouspyyntöaineistossa esitetyn vähimmäisvaatimuksen, jonka mukaan vähintään kahdella sovelluskehittäjä-rooliin tarjottavalla asiantuntijalla on tullut olla scrum master -kokemusta kahden vuoden ajalta eli 400 henkilötyöpäivää, ja mikä kokemus on saanut olla enintään neljä vuotta vanhaa. Valittaja on vastannut tarjouslomakkeessa "kyllä" siihen, että vaatimus 400 henkilötyöpäivästä viimeisen neljän vuoden ajalta täyttyy molempien sen tarjoamien asiantuntijoiden osalta. Lisäksi valittaja on todentanut vähimmäisvaatimuksen täyttymisen molempien asiantuntijoiden osalta tarjouspyynnön liitteenä ollutta ansioluettelolomaketta käyttämällä eli ilmoittanut asiantuntijoiden kokemuksen määrän henkilötyöpäivinä sekä sen, minä vuosina kokemus on kertynyt. Valittaja on tuonut sarakkeessa "Minä vuosina kokemus on kertynyt" esille aikavälin, jolloin tarjotulla henkilöllä on ollut kokemusta kysymyksessä olevalta osaamisalueelta. Sen sijaan sarakkeessa "Kokemuksen määrä htp:nä" valittaja on ilmoittanut vain sellaisen kokemuksen henkilötyöpäivinä, joka kelpuutetaan kyseisessä osaamiskohdassa luettavaksi kokemukseksi. Valittaja on rajannut pois kokemuksen määrästä sellaisen kokemuksen, joka on kertynyt muulla kuin vähimmäisvaatimuksen edellyttämällä aikavälillä.

Lisäksi valittaja on täsmentänyt tarjouslomakkeen viimeisellä rivillä, että ansioluetteloissa ilmoitetuissa kokemusmäärissä on ollut mukana vain viimeisen kolmen vuoden ajalta kertyneen kokemuksen määrä testauksen automatisoinnista ja että kokemuksen aikaväli on ilmoittanut myös kokemuksen, joka on rajautunut laskettavan kokemuksen ulkopuolelle. Valittaja ei ole toistanut tätä tarjouslomakkeen jokaisessa sarakkeessa, mutta on selvää, että ansioluetteloissa ilmoitetut henkilötyöpäivät ovat heijastaneet tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa asetettuja ajanjaksoja.

Tarjouspyynnön liitteenä oleva esimerkkivastauksilla täytetty ansioluettelolomake on ollut harhaanjohtava tai vähintäänkin tulkinnanvarainen. Esimerkkilomakkeen vastaukset eivät ole täsmänneet tarjouspyyntöaineistossa ilmoitettujen vähimmäisvaatimusten kanssa. Tarjouspyyntöaineiston tulkinnanvaraisuuteen on omiaan viittaamaan myös se, että kahdestatoista tarjouksesta hankintayksikkö on hylännyt kahdeksan tarjousta.

Henkilötyöpäivien ajanjakson täsmentämättä jättäminen ansioluetteloissa on ollut enintään merkityksetön puute, joka olisi ollut korjattavissa tarjouksen täydennyttämisellä. Tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta kysymyksessä olevan pienen puutteellisuuden vuoksi on ollut kohtuuton seuraamus rikkomusten vakavuuteen nähden, etenkin kun valittaja on tarjouksensa muissa kohdissa selkeästi täsmentänyt täyttävänsä asetetut vaatimukset.

Vastine asiassa 2015/403

Vaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 690 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei sovelluskehittäjän rooliin tarjottujen asiantuntijoiden osalta ole täyttänyt tarjouspyyntöaineistossa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa ei voida lähteä pelkästään siitä, että tarjoaja ilmoittaa vaatimusten täyttyvän vastaamalla myönteisesti sitä koskevaan kysymykseen. Valittajan tarjouksessa on kahden sovelluskehittäjän rooliin tarjotun asiantuntijan osalta ilmoitettu tarjouksen liitteenä toimitetussa ansioluettelolomakkeessa heidän kokemuksensa scrum master -roolista kertyneen vuosilta 2008–2015 ja kokemuksen määräksi 400 henkilötyöpäivää. Koska kummankaan asiantuntijan kokemuksesta ei ollut erikseen ilmoitettu muuta, on kyseinen kokemus jaettu tasaisesti tarjouksessa ilmoitetuille vuosille. Kokemusta kertyy tällöin noin 54,2 henkilötyöpäivää vuotta kohden ottaen huomioon vuoden 2015 osalta 4,5 kuukautta. Näin ollen hyväksyttävää kokemusta on katsottu kertyneen vuosilta 2011–2015 yhteensä 237 henkilötyöpäivää, joka ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä 400 henkilötyöpäivän vähimmäisvaatimusta. Vuosien 2008–2010 kokemusta ei ole voinut ottaa huomioon, kun vaatimuksena on ollut kokemus viimeisten neljän vuoden ajalta. Ansioluettelon kuvauksissa tai muuallakaan tarjouksen dokumentaatiossa ei ole tuotu esille muuta tietoa kokemuksen kertymisestä vaaditulta ajanjaksolta.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan ansioluettelolomaketta koskevan esimerkkilomakkeen tarkoituksena on ollut yhtenäistää tarjoajien esitystapaa tietojen ilmoittamisessa eikä antaa mitään pohjatietoja vaatimuksista. Esimerkkilomaketta ei ole voinut käyttää tietojen ilmoittamisessa, vaan tarjoajat ovat täyttäneet tyhjän lomakkeen. Hankintayksikön huomion on perustuttava siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt sekä siihen, mitä tarjouspyynnössä on vaadittu.

Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Hankintayksikkö ei ole voinut tarjouksen perusteella päätellä, mihin ajankohtaan tarjouksessa ilmoitettu scrum master -kokemus on tosiasiallisesti ajoittunut ilmoitetulla ajanjaksolla 2008–2015. Tarjoajan olisi tullut ilmoittaa vähimmäisvaatimuksena ollut scrum master -kokemus vaaditulta ajalta 2011–2015.

Tarjouksen puutteellisuus ei ole johtunut tarjouspyynnön tai sen liitteiden epäselvyydestä. Tarjouksen tarkennuttaminen scrum master -kokemuksen osalta olisi mitä ilmeisimmin johtanut tarjoajan vastuulla olevan tarjouksen sisällön muuttamiseen ja vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Kysymyksessä ei ole ollut sellainen vähäinen puute, jolla ei olisi ollut vaikutusta tarjoajien syrjimättömään kohteluun.

Vastaselitys vastineen johdosta asiassa 2015/403

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössään täsmentänyt, että se tulee jakamaan ilmoitetut henkilötyöpäivät tasaisesti kaikille ilmoitetuille kokemusvuosille. Hankintayksikkö ei olisi saanut tarjousten arvioinnissa soveltaa laskukaavaa, jota se ei ole ilmoittanut etukäteen tarjouspyynnössä. Lisäksi hankintayksikkö ei ole soveltanut laskukaavaa tasapuolisesti kaikkien tarjoajien tarjouksiin. CGI Suomi Oy:n, Kilosoft Group Oy:n ja Gofore Oy:n tarjoukset eivät olisi täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, mikäli niiden tarjouksiin olisi sovellettu samaa laskukaavaa kuin valittajan tarjoukseen ja näiden tarjoajien tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, kun se ei ole suorittanut kokemusvuosia tasaavaa laskutoimitusta tasapuolisesti kaikissa tarjouksissa.

Edelleen hankintayksikkö on muiden tarjoajien osalta hyväksynyt muutkin ajankohdat kuin vuodet 2011–2015. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että kokemusvuosiksi olisi tullut ilmoittaa vain vuodet

2011–2015. Virhe ilmoittamismuodossa on johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Lisäksi esimerkkilomake on nimenomaan toiminut esimerkkinä, josta tarjoajat ovat ottaneet mallia tarjouksia laatiessaan ja tarjouspyyntöä tulkitessaan. Esimerkkilomakkeen harhaanjohtavuus ja tulkinnanvaraisuus on ollut omiaan vaikuttamaan tarjousten yhteismitallisuuteen ja vertailukelpoisuuteen.

Valittajan tarjouksen sisältö ei olisi täydennyttämisen myötä parantunut, vaan siten olisi voitu vain osoittaa, että valittajan tarjoamat asiantuntijat ovat täyttäneet asetetut vähimmäisvaatimukset.

Valitus asiassa 2015/409

Vaatimukset

Alfame Systems Oy, Codemen Oy ja Rakettitiede Oy, jotka ovat muodostaneet Ryhmittymä Alcoran, ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 150.000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla.

Valittajat ovat vaatineet myös, että niille annetaan tieto tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien tarjouksista liitteineen.

Perusteet

Ryhmittymän tarjoama asiantuntija on täyttänyt tarjouspyyntöaineistossa asetetun vähimmäisvaatimuksen, jonka mukaan vähintään kahdella sovelluskehittäjä-rooliin tarjottavalla asiantuntijalla on tullut olla scrum master -kokemusta kahden vuoden ajalta eli 400 henkilötyöpäivää ja joka kokemus on saanut olla enintään neljä vuotta vanhaa. Hankintayksikkö ei olisi saanut tarjoajaa kuulematta jakaa tarjoajan ilmoittamaa asiantuntijan kokemusta tasaisesti viidelle vuodelle etenkään, kun ryhmittymä on tarjouslomakkeessa vastannut "kyllä" siihen, ettei asiantuntijan kokemus ole ollut yli neljä vuotta vanhaa.

Kyseessä olevan asiantuntijan osalta ilmoitetut kokemusvuodet 2010–2014 ovat perustuneet siihen, että asiantuntijan projektit ovat olleet käynnistysvaiheessa vuonna 2010 ja varsinainen scrum master

-roolin mukainen työ, jota 400 henkilötyöpäivän kokemus on koskenut, on ajoittunut aikavälille 2011–2014.

Mikäli hankintayksikkö olisi tarkentanut asiaa ryhmittymältä, olisi hankintayksikölle selvinnyt, että tarjotulle asiantuntijalle on kertynyt tarjouslomakkeessa ilmoitetun mukainen asiantuntijakokemus neljältä vuodelta.

Kysymyksessä on ollut pieni puute ryhmittymän tarjouksessa, joka ei ole vaikuttanut tarjousten vertailtavuuteen eikä ryhmittymän tarjousta olisi tämän vähäisen puutteen perusteella saanut sulkea tarjouskilpailusta. Tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta tämän vuoksi on ollut kohtuuton seuraamus mahdollisen rikkomuksen vakavuuteen nähden. Hankintayksikön olisi tullut pyytää ryhmittymää täydentämään tarjoustaan. Täydennyspyyntö ei olisi ollut muita tarjoajia syrjivä, koska täydennyksessään ryhmittymä ei olisi pystynyt parantamaan tarjoustaan.

Epätäsmälliseen tarjoukseen on osaltaan vaikuttanut epäselvä tarjouspyyntö siltä osin kuin kokemuksen karttuminen on pyydetty ilmoittamaan yhtenä kokonaisuutena. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa ansioluettelopohjassa olisi tullut olla selkeästi omat sarakkeensa kokemuksen kertymisvuosille.

Vastine asiassa 2015/409

Vaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 690 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ryhmittymän tarjous ei ole sovelluskehittäjän rooliin tarjotun toisen asiantuntijan osalta täyttänyt tarjouspyyntöaineistossa asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa ansioluettelolomakkeessa on erikseen scrum master -kokemuksen osalta mainittu, että päällekkäistä kokemusta ei sallita. Ryhmittymän ilmoittaman asiantuntijan kokemustietojen perusteella hankintayksikkö on katsonut, että kysymyksessä olevan asiantuntijan scrum master -kokemus on ollut osa-aikaista eikä esitetty kokemuskertymä ole siksi ollut mahdollinen.

Ryhmittymän tarjoaman asiantuntijan scrum master -kokemus on ilmoitettu kertyneen vuosilta 2010–2014 ja kokemuksen määräksi on ilmoitettu 400 henkilötyöpäivää. Jaettaessa kyseinen kokemus tasaisesti ilmoitetuille vuosille, kun muuta ei ole ollut kuvattuna, kertyy kokemusta noin 80 henkilötyöpäivää vuotta kohden. Kun vaatimuksena on ollut kokemus viimeiseltä neljältä vuodelta, hyväksyttävää kokemusta on voinut kertyä vain vuosilta 2011–2015 eli 320 henkilötyöpäivää. Näin ollen tarjouspyyntöaineistossa asetettu vähimmäisvaatimus 400 henkilötyöpäivältä ei ole täyttynyt kysymyksessä olevan asiantuntijan osalta. Ansioluettelossa tai muuallakaan tarjouksen dokumentaatiossa ei ollut tuotu esille muuta tietoa kokemuksen kertymisestä vaaditulta ajanjaksolta.

Hankintayksikön huomion on perustuttava siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt sekä siihen mitä tarjouspyynnössä on vaadittu. Hankintayksikkö ei ole voinut ryhmittymän antaman tarjouksen perusteella päätellä, mihin ajankohtaan ilmoitettu scrum master -kokemus on tosiasiallisesti ajoittunut sen ilmoittamalla ajanjaksolla 2010–2014. Ryhmittymän olisi tullut ilmoittaa vähimmäisvaatimuksena ollut scrum master -kokemus vaaditulta ajalta 2011–2015.

Hankintayksikkö ei voi tämänkaltaisessa laajassa hankinnassa lähteä pelkästään siitä, että tarjoaja ilmoittaa vaatimusten täyttyvän vastaamalla myönteisesti sitä koskevaan kysymykseen. Tarjouspyyntöaineistossa vaatimuksena on ollut, että 400 henkilötyöpäivän kokemus neljän viimeisen vuoden ajalta on tullut olla todennettavissa ansioluettelosta. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Ryhmittymän tarjous ei ole scrum master -kokemuksen ilmoittamisen osalta ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouksen puutteellisuus ei ole johtunut tarjouspyynnön tai sen liitteiden epäselvyydestä. Tarjouksen tarkennuttaminen scrum master -kokemuksen osalta olisi mitä ilmeisimmin johtanut tarjoajan vastuulla olevan tarjouksen sisällön muuttamiseen ja vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Kysymyksessä ei ole ollut sellainen vähäinen puute, jolla ei olisi ollut vaikutusta tarjoajien syrjimättömään kohteluun.

Vastaselitys vastineen johdosta asiassa 2015/409

Valittajat ovat esittäneet, että ryhmittymän tarjoaman asiantuntijan kokemus ei ole ollut hankintayksikön esittämin tavoin päällekkäistä asiantuntijan muun kokemuksen kanssa. Ryhmittymän tarjoamalle asiantuntijalle on kertynyt myös muuta kokemusta ajanjaksolta 2010–2014, mutta kokemus ei ole ollut päällekkäistä scrum master -kokemuksen kanssa. Kysymyksessä olevan asiantuntijan scrum master -kokemus on ollut osittain osa-aikaista. Osa-aikainen kokemus on ollut sallittua. Tarkempien ajanjaksojen ilmoittamista ei ole vaadittu tarjouspyynnössä eikä siten myöskään eritelty tarjouksessa.

Kuultavien lausunnot asioissa 2015/403 ja 2015/409

CGI Suomi Oy on vaatinut valitusten hylkäämistä ja valittajien velvoittamista korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.280 eurolla viivästyskorkoineen. CGI Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, ja hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten mukaisesti.

Gofore Oy on esittänyt muun ohessa, että tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäminen ohjeita noudattaen on ollut mahdollista. Tämä on yksiselitteistä, koska useampi tarjoaja, mukaan lukien Gofore Oy, on kyennyt jättämään tarjouspyynnön mukaisen hyväksyttävän tarjouksen.

Cinia Solutions Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa.

Tieto Finland Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys kuultavien lausuntojen johdosta asiassa 2015/403

Valittaja on ilmoittanut, ettei se lausu kuultavien lausunnoista.

Vastaselitys kuultavien lausuntojen johdosta asiassa 2015/409

Valittajat ovat vaatineet CGI Suomi Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä. Joka tapauksessa vaatimus on 164 euroa ylittäviltä osin määrältään liiallinen.

Lisäkirjelmät asioissa 2015/403 ja 2015/409

Hankintayksikkö on toimittanut lisäkirjelmät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asioiden arviointi

Valittajat ovat esittäneet, että niiden tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia tai että tarjouspyyntöaineisto on ollut epäselvä. Markkinaoikeus toteaa, että asioissa on ensimmäiseksi arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut hankintasäännösten mukainen.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia asiantuntijaresursseista Liikenneviraston tietojärjestelmien jatkuvaan kehitykseen ja mahdollisten toteutettavien projektien palveluita varten palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja testaamiseen. Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailussa tarkoituksena on ollut valita neljä palveluntuottajaa, joiden kanssa laaditaan sopimukset palveluiden tuottamiseen tarvittavien resurssien toimittamisesta. Tarjoajien on tullut pystyä tarjoamaan viidentoista asiantuntijan resurssipooli.

Tarjouspyynnön kohdassa 6.1 "Tarjottavat asiantuntijat" on ilmoitettu muun ohella, että tarjottujen asiantuntijoiden tulee täyttää liitteen 2 "Vähimmäisvaatimukset ja hintalomake" vähimmäisvaatimukset.

Mainitussa liitteessä 2 on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Vähintään kahdella (2) sovelluskehittäjä-rooliin tarjottavilla asiantuntijoilla tulee olla scrum master kokemusta kahden vuoden ajalta (400 htp). Kokemus saa olla maksimissaan 4 vuotta vanhaa."

Edelleen mainitussa liitteessä 2 on tuotu esiin, että osaaminen on oltava todennettavissa henkilön ansioluettelosta (liite 4). Sama on tuotu esiin myös tarjouspyynnön kohdassa 6.1.

Tarjouspyynnön liite 4 "Ansioluettelo" on ollut ansioluettelolomake, joka tarjoajien on tullut täyttää kaikista tarjoamistaan kehitystiimin jäsenistä ja palauttaa tarjouksensa yhteydessä. Liitteessä 4 on ollut taulukko, jonka sarakkeet "Kuvaus vaatimuksen täyttymisestä", "Minä vuosina kokemus on karttunut" ja "Kokemuksen määrä htp:nä" tarjoajien on tullut täyttää kokemusvaatimuksia koskien.

Edelleen tarjouspyynnön liitteenä on ollut esimerkkivastauksilla täytetty ansioluettelolomake. Esimerkkilomakkeessa kokemusvaatimusten kohdassa "Kokemus Agile coach / Scrum master roolista" on kokemusvuosia koskevassa sarakkeessa ilmoitettu "2010–2015" ja kokemuksen määrää henkilötyöpäivinä koskevassa sarakkeessa "50".

Hankintapäätöksen mukaan kahdeksan tarjousta kahdestatoista, valittajien tarjoukset mukaan luettuna, ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia vaatimuksia ja ne on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintapäätöksen liitteinä on ollut tarjouskilpailusta sulkemista koskevat ratkaisut tarjoajittain. Nitor Creations Oy:tä koskevan ratkaisun perusteluista ilmenee, että hankintayksikkö on jakanut kyseisen tarjoajan ansioluettelolomakkeissa ilmoitetut henkilötyöpäivät tasaisesti ilmoitetuille kokemusvuosille, kun muuta ei ole ollut kuvattuna, ja koska hyväksyttävää kokemusta on voinut kertyä vain vuosilta 2011–2015, ei siis vuosilta 2008–2010, kokemuksen määrältä edellytetty 400 henkilötyöpäivää ei ole kysymyksessä olevien asiantuntijoiden osalta täyttynyt. Ryhmittymä Alcoraa koskeva ratkaisu on ollut vastaavanlainen.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kohteen, sille asetettavat pakolliset vaatimukset ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouspyyntöä ei saa kuitenkaan laatia siten, että se kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja sille asetettavat ehdottomat vaatimukset sekä tarjousten valintaan vaikuttavat seikat tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön liitteessä 2 "Vähimmäisvaatimukset ja hintalomake" esitetyn perusteella on tulkinnanvaraista, mitä ajankohtaa vanhempaa hyväksyttävä scrum master -kokemus ei ole saanut olla. Mikäli hyväksyttävää kokemusta on voinut kertyä vuoden 2011 alusta lukien, tällainen katsantokanta on ristiriidassa sen kanssa, että tarjouspyynnön liitteen 2 sanamuodon mukaan "kokemus saa olla maksimissaan 4 vuotta vanhaa". Joka tapauksessa, mikäli tarjouspyyntö on tullut ymmärtää siten, että hyväksyttävä kokemus on voinut kertyä viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana, ja sitä on siis voinut kertyä vuoden 2011 alusta lukien, tarjouspyynnön liitteessä 4 "Ansioluettelo" annetussa esimerkkilomakkeessa esitetty on kuitenkin viitannut siihen, että myös kokemus vuodelta 2010 ja mahdollisesti aiemmiltakin vuosilta olisi merkityksellistä. Esimerkkilomakkeen merkitystä ansioluettelolomakkeen täyttämisen ohjeena on ollut omiaan lisäämään se, ettei tarjouspyyntöaineistossa ole muutoin ohjeistettu ansioluettelolomakkeen täyttämistä. Kun esimerkkilomakkeessa esitetystä poiketen kokemus vuodelta 2010 ja sitä aiemmalta ajalta ei ole ollut merkityksellistä, markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöaineisto on ollut viimeistään tästä syytä johtuen tarjoajien kannalta harhaanjohtava ja siten epäselvä.

Edellä mainituilla perusteilla tarjouspyyntöaineisto on ollut tulkinnanvarainen ja epäselvä asiantuntijoiden kokemusvuosien ilmoittamista koskien ja näin ollen tarjouspyyntöaineisto ei ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asioissa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asioissa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Liikenteen turvallisuusvirasto aikoo edelleen toteuttaa IT-konsultointipalveluja koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Tiedon antaminen asiakirjasta asiassa 2015/409

Markkinaoikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen edellytä tiedon antamista valittajille niiden vaatimista asiakirjoista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asioissa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittajat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajien määriltään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asioiden näin päättyessä hankintayksikkö ja CGI Finland Oy saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston 8.6.2015 tekemän hankintapäätöksen asiassa dnro TRAFI/32755/02.03.02/2014. Markkinaoikeus kieltää Liikenteen turvallisuusvirastoa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Liikenteen turvallisuusviraston korvaamaan Nitor Creations Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.900 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa Liikenteen turvallisuusviraston korvaamaan Alfame Systems Oy:n, Codemen Oy:n ja Rakettitiede Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen, ja niin ikään niille oikeudenkäyntimaksua vastaavan määrän 244 euroa.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Liikenteen turvallisuusviraston ja CGI Suomi Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asiat ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2016