Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:147/17

MAO:147/17

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (ent. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) - erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmät

julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2016/288
Antopäivä: 23.3.2017

ASIAN TAUSTA

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (nykyisin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.1.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 1.3.2016 julkaistulla lisätietoilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmän palveluhankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle ja kahdelle vuoden optiokaudelle.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 26.4.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 54 valinnut Tieto Healthcare & Welfare Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ylittänyt EU-kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

CSAM MediWare Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.790 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on asettanut tarjouspyynnössä yhtä tarjoajaa suosivia teknisiä vaatimuksia. Tarjouspyynnön mukaan tarkoituksena on ollut hankkia tietojärjestelmä, joka integroituu käytössä olevaan voittaneen tarjoajan toimittamaan Effica-potilasjärjestelmään. Integraatioiden tekemiseksi välttämättömät tekniset tiedot ovat puuttuneet kokonaan alkuperäisestä tarjouspyynnöstä, jolloin tarvittavat tiedot ovat olleet vain voittaneen tarjoajan saatavilla. Vaadittujen integraatioiden tekeminen ja hinnoittelu on ollut mahdotonta ilman teknisiä rajapintakuvauksia. Hankintayksikkö on vasta valittajan useamman huomautuksen jälkeen pyrkinyt korjaamaan tarjouspyynnön syrjivän vaikutuksen. Korjausilmoitukseen sisällytetyt tiedot Effica-järjestelmän rajapintakuvauksista eivät ole poistaneet tarjouspyynnön syrjivyyttä ja siten tarjouspyyntö on lopullisessakin muodossaan ollut hankintasäännösten vastainen. Teknisesti epäselvää on ollut, onko rajapintakuvauksissa annettu tarpeeksi tietoa kilpailukykyisen tarjouksen tekemiseksi.

Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankinnan kohteena on ollut itsenäinen tietojärjestelmä eikä olemassa olevan Effica-järjestelmän laajentaminen. Voittaneen tarjoajan tarjoama ratkaisu on tosiasiallisesti ollut lisätoiminnallisuus eikä itsenäinen tietojärjestelmä.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole myöskään sisältänyt tarjouspyynnössä vaadittuja integraatioita. Tarjouspyynnössä on muun ohella vaadittu, että tietojärjestelmä sisältää integraation LifeCycle-ohjelmaan. Voittaneessa tarjouksessa on sitouduttu tarjouspyynnössä esitettyihin teknisiin vaatimuksiin. Tarjouksessa on kuitenkin erikseen todettu, ettei erillisille integraatioille tai muille rajapinnoille ole tarvetta tarjotussa tietojärjestelmässä Effica-potilasjärjestelmän kanssa käytettäessä. Näin ollen tarjous ei ole sisältänyt vaadittuja ulkopuolisia integraatioita eikä se ole kattanut näistä aiheutuvia kustannuksia. Tarjous ei siten ole ollut tarjouspyynnön mukainen, ja se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valitus on jätettävä tutkimatta, koska valittaja ei ole hankintasäännösten mukaisesti ilmoittanut hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintayksikön menettely on joka tapauksessa ollut tasapuolista ja syrjimätöntä tarjoajia kohtaan. Hankintayksikkö on korjausilmoituksella lisännyt tarjouspyyntöön tarvittavat tiedot vaadituista integraatioista Effica-potilastietojärjestelmään sekä pidentänyt tarjousaikaa.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen on tullut kattaa integraatiot, käyttökoulutukset sekä tuki- ja ylläpitopalvelut. Molemmat saadut tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja hankintayksikkö on valinnut kahdesta tarjouksen halvemman.

Voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä on ollut erillinen sovellus, johon ovat kuuluneet sisäänrakennettuina vaaditut integraatiot kysymyksessä olevaan potilastietojärjestelmään. Tarjous on täyttänyt tarjouspyynnössä esitetyt hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset.

Kuultavan lausunto

Tieto Healthcare & Welfare Oy on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole menetellyt tarjoajia kohtaan syrjivästi ja sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö on korjausilmoituksella täydentänyt tarjouspyyntöä tiedoilla Effica-potilasjärjestelmästä varmistaakseen kaikille tarjoajille tasapuolisen mahdollisuuden integraatioiden tekemiseen. Toimitetut tiedot ovat sisältäneet integraatioihin liittyvät vaatimukset ja kuvaukset, joiden perusteella ammattitaitoisen toimijan on voitu perustellusti olettaa kykenevän arvioimaan integraatioihin vaadittavan työn sisällön, työmäärän sekä hinnoittelemaan kyseisen työn. Tarjoajalla on lisäksi ollut mahdollisuus pyytää hankintayksiköltä tarjouksen tekemisen kannalta tarpeellisia tarkentavia tietoja, mikäli se olisi katsonut annetut tiedot riittämättömiksi. Tätä valittaja ei kuitenkaan ole tehnyt.

Kuultavan tarjoama tietojärjestelmäratkaisu on ollut tarjouspyynnön mukainen. Kuultava ei ole missään vaiheessa esittänyt, ettei sen tarjoama ratkaisu sisällä vaadittuja integraatioita. Voittaneeseen tarjoukseen on vain tehty tarkennus tarjotun ratkaisun suhteesta Lifecare-ratkaisuun, ei muihin integraatioihin. Kyseisellä tarkennuksella ei ole pyritty rajaamaan tai muuttamaan tarjouksessa annettuja vastauksia.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnöstä on perustellusti muodostunut mielikuva siitä, että yksi tarjoaja pääsee parempaan asemaan kuin muut mahdolliset tarjoajat. Voittaneen tarjoajan tarjouksen hyväksyminen tulisi myös merkittävästi vaikeuttamaan tulevien hankintojen sekä tietojärjestelmäuudistusten tekemistä. Lisäksi hankintayksikkö ei ole esittänyt selvitystä vaatimiensa oikeudenkäyntikulujen syntymisestä. Hankintayksikkö on laatinut vastineen itse eikä mikään viittaa asiamiehen käyttämiseen. Vaatimus tulee hylätä perustelemattomana.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on vaatinut, että valitus on jätettävä tutkimatta, koska valittaja ei ole hankintasäännösten mukaisesti ilmoittanut hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 88 §:n 1 momentin mukaan hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Säännöksen esitöistä (HE 190/2009 vp s. 62 ja 63) käy ilmi, että säännöksen tarkoituksena on ollut turvata hankintayksikön tiedonsaanti hankintalain 90 §:ssä säädetyn odotusajan alkamisesta, eikä ilmoitusvelvoitteen noudattaminen ole hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytys.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittaja on toimittanut valituksensa markkinaoikeudelle 11.5.2016 ja ilmoituksen asiasta hankintayksikölle 17.5.2016. Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla valituksesta ilmoittamisella ei ole merkitystä valituksen tutkimisen edellytyksiin. Näin ollen valitus on tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 1 §:n 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjouksen valintaan.

Hankintalain esitöiden (HE 50/2006 vp s. 89) mukaan tekniset eritelmät voidaan ilmoittaa paitsi viittaamalla tekniseen määrittelyyn, myös esittämällä hankinnan kohteelta edellytettäviä suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Tällöin tarjoajat voivat esittää tarjouksia, jotka perustuvat moniin erilaisiin teknisiin ratkaisuihin. Tarjousten vertailukelpoisuus ja tarjoajien syrjimätön kohtelu edellyttävät, että suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset ovat riittävän täsmällisiä.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 91) on todettu, että tarjouksen poissulkemista tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on ollut erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan synnytysosaston palveluprosessia kokonaisvaltaisesti tukeva tietojärjestelmä. Valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan tausta" on esitetty, että hankinnan tavoitteena on saada sähköiset tietojärjestelmät kattamaan kaikki sairaalan toiminnot ja ettei hankintayksiköllä tällä hetkellä ole käytössä erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan palveluprosessia kokonaisvaltaisesti tukevaa tietojärjestelmää. Mainitussa kohdassa on myös esitetty, että nykyisin käytössä oleva sähköinen tietojärjestelmä, Effica, kattaa vain osan toiminnoista ja että kaikki synnytystoimintaan liittyvä sairaskertomustieto puuttuu järjestelmästä. Lisäksi kohdassa on esitetty seuraavaa:

"Järjestelmää on tarkoitus käyttää integroituna nykyiseen tietojärjestelmään siten, että potilashallinto, ajanvaraus, laboratorio, kuvantamistoiminnat, potilaskertomus, Kanta-palvelut (kansallinen terveysarkisto), sähköinen lääkemääräys sekä leikkaussalin toiminnanohjausjärjestelmä ja suurelta osin myös tilastointi säilyvät nykyisessä tietojärjestelmässä. Kaikki ne Effican toiminnallisuudet, jotka ovat nykyisin käytössä tulee olla käytettävissä samanaikaisesti myös uuden järjestelmän osa-alueen kanssa."

Tarjouspyynnön kohdassa 9 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on alaotsikon "Järjestelmän ehdottomat vaatimukset" alla muun ohella todettu seuraavaa:

"Järjestelmän on integroiduttava nykyiseen käytössä olevaan potilastietojärjestelmään kaksoiskirjaamisen ja tiedon manuaalisen siirtämisen välttämiseksi.
– –

Järjestelmään on pystyttävä siirtymään potilastietojärjestelmästä (Effica) ilman uutta kirjautumista ja ilman erillistä potilaan valintaa.
– –
Varhaisraskauden yhdistelmäseulontatutkimuksessa integraation LifeCycle riskinlaskentaohjelman kanssa on toimittava niin, että ultraäänimittatiedot (raskauden kesto, pää-perä -mitta, niskaturvoke) siirtyvät automaattisesti riskinlaskentaohjelmaan."

Kyseisessä kohdassa on alaotsikon "Integraatiovaatimukset ja rajapinnat" alla viitattu tarjouspyynnön liitteisiin 4 ja 5. Mainitut liitteet ovat nimetty "Lifecare Integraatiopalvelut, tuotekuvaus" ja "Integraatiovaatimukset ja rajapinnat". Liitteessä 5 on muun ohella todettu seuraavaa:

"Vaadittujen integraatioiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää avoimia Effica Lifecare rajapintoja (Liite 4 Lifecare Integraatiopalvelut Tuotekuvaus). Jokaisesta rajapinnasta on saatavilla: tarkempi kuvaus Excel tiedostona, palvelunkuvaus (WSDL), esimerkkisanomat (XML), julkinen testauspalvelu internetissä
– –
Toimittajan tulee mahdollistaa vaadittavat integraatiot omalta osaltaan. Mikäli vaadittua integraatiota ei toimittajan mukaan perustellusti voida toteuttaa olemassa olevia rajapintoja hyödyntäen, toimittajan tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma integraation toteuttamisesta muulla tavoin."

Liite 4 on sisältänyt tuotekuvauksen Lifecare Integraatio- ja sanomanvälityspalveluista, jotka ovat tapoja toteuttaa integraatioita Effica Lifecare -järjestelmän ja kolmannen osapuolen tuotteiden välille. Tuotekuvauksen mukaan siinä kuvataan yleisellä tasolla integraatio- ja sanomanvälityspalveluiden arkkitehtuuri ja lisäksi erikseen jokainen integraatiopalvelu.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut määrittää hankinnan kohteen ja sille asetettavat tekniset vaatimukset ja tekniset eritelmät esittämällään tavalla ja erityisesti onko hankintayksikkö asettanut tarjouspyynnössä perusteettomia ja syrjiviä teknisiä vaatimuksia. Asiassa on kysymys myös siitä, ovatko tarjouspyynnön rajapintakuvaukset olleet sillä tavalla puutteellisia, että tarjouspyyntö ei ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt syrjivästi tarjoajia kohtaan asettaessaan vaatimuksia hankinnan kohteen teknisistä ominaisuuksista siten, että ainoastaan voittaneella tarjoajalla on ollut riittävät tekniset tiedot tarjouksen laatimiseksi. Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyyntö on sisältänyt riittävät tiedot teknisten vaatimusten osalta ja on siten mahdollistanut yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten laatimisen. Hankintayksikkö ja kuultava ovat esittäneet, että täydennettyyn hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöön sisältyneet tiedot Effica-potilasjärjestelmästä ovat varmistaneet kaikille tarjoajille tasapuolisen mahdollisuuden tarjouspyynnössä vaadittujen integraatioiden tekemiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain säännökset eivät sääntele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee kuitenkin olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintaa koskevien oikeusohjeiden perusteella tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen valikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa ratkaisua. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tarjontaansa tai ostaa puuttuvia ratkaisuja ja osaamista muilta toimittajilta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan hankinnan tarkoituksena on ollut hankkia äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan palveluprosessia kokonaisvaltaisesti tukeva tietojärjestelmä. Järjestelmää on ollut tarkoitus käyttää integroituna olemassa olevaan tietojärjestelmään siten, että muun ohella potilashallinto säilyy nykyisessä järjestelmässä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tarjouspyynnössä esitetyt järjestelmän integraatiota koskevat ehdottomat vaatimukset ovat liittyneet hankinnan kohteelle asetettujen teknistä toiminnallisuutta koskevien vaatimusten kuvaamiseen. Siltä osin kuin mainituissa vaatimuksissa on viitattu voittaneen tarjoajan toimittamaan Effica-potilashallintojärjestelmään, nämä tekniset eritelmät ovat koskeneet hankinnan kohteena olevan järjestelmän yhteensopivuutta hankintayksikön olemassa olevan teknisen infrastruktuurin kanssa, eikä niissä ole ollut kysymys tarjoajien yhtäläisten mahdollisuuksien rajoittamisesta osallistua tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti vaaditut integraatiot on voitu tarvittaessa toteuttaa myös muita kuin olemassa olevia rajapintoja hyödyntäen. Markkinaoikeus katsoo, että teknisillä eritelmillä on perustellusti pyritty hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen ja ne ovat siten olleet hankinnan kannalta perusteltuja.

Tarjouspyynnön liitteessä 4 "Lifecare Integraatiopalvelu, tuotekuvaus" on annettu tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen laatimiselle tarpeellisia teknisiä tietoja. Hankintayksikön mukaan molemmat tarjouskilpailussa annetut tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Valittaja ei ole esittänyt, millä tavalla integraatiokuvaukset olisivat olleet puutteellisia. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde on kuvattu tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää kyseiset integraatioita koskevat rajapintakuvaukset ja että myös tarjoushinnat huomioon ottaen tarjouspyyntö on ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Edellä todettu huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa asettaa puheena olleet hankinnan vaatimukset. Tarjouspyyntö ei ole perusteettomasti rajoittanut kilpailua eikä se ole ollut muutoinkaan syrjivä tai puutteellinen.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia tietojärjestelmän itsenäisyydestä ja tietojärjestelmään sisältyvistä integraatioista. Hankintayksikkö ja kuultava ovat esittäneet, että tarjous on ollut tarjouspyynnön teknisten vaatimusten mukainen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan että hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Oikeuskäytännössä on lisäksi vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikön tarkoituksena on ollut hankkia tietojärjestelmä, joka integroituu olemassa olevaan tiedonhallintaympäristöön. Tarkoituksena on ollut saavuttaa tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa hankittava tietojärjestelmä, olemassa oleva potilastietojärjestelmä ja sen toiminnallisuudet sekä tarjouspyynnössä eritellyt muut ohjelmat ja sovellukset ovat käytettävissä samanaikaisesti ja integroituneena toisiinsa. Hankinnassa ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia järjestelmän itsenäisyyden asteesta. Tarjouspyynnön vaatimuksissa on painotettu nimenomaan järjestelmän integroitumista olemassa olevaan potilastietojärjestelmään, muttei asetettu tarkempia teknisiä vaatimuksia vaadituista integraatioista.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä "Hinnoittelu" on ilmoitettu, että "Effica Äitiyshuolto on osa Tiedon Effica potilasjärjestelmää ja se toimii sekä äitiyshuollon tieto- että toiminnanohjausjärjestelmänä". Tarjouspyynnön 18 kohdan mukaisesti tarjoaja on sitoutunut tarjouksen jättäessään tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin, ja voittanut tarjoaja on tarjouslomakkeessa vastannut myöntävästi tarjouspyynnön vaatimusten täyttymistä koskeviin kohtiin. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on voinut lähtökohtaisesti luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan tarjoama tietojärjestelmä on vastannut hankinnan kohteelle esitettyjä vaatimuksia.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä "Integraatiovaatimukset ja rajapinnat" on ilmoitettu, että "Effica Äitiyshuolto ei tarvitse erillisiä integraatioita tai muita rajapintoja Effica potilastietojärjestelmän kanssa käytettäessä". Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla tarjouspyynnössä ei ole esitetty tarkempia vaatimuksia integraatioiden teknisistä toteuttamistavoista, eikä tarjouspyynnön liitteen 5 mukaan integraatioiden toteuttamisessa ole edellytetty Effica Lifecare rajapintojen käyttöä. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on käynyt ilmi, että tarjottu järjestelmä vaaditulla tavalla integroituu tarjouspyynnössä eriteltyihin järjestelmiin, ohjelmiin ja sovelluksiin. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole ollut perusteltua syytä olla luottamasta tarjoukseen sisältöön.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti katsoessaan, että voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt tietojärjestelmän ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole esittänyt selvitystä vaatimiensa oikeudenkäyntikulujen syntymisestä. Hankintayksikkö on laatinut vastineen itse eikä mikään viittaa asiamiehen käyttämiseen. Vaatimus tulee hylätä perustelemattomana.

Hallintolainkäyttölain 75 §:n 2 momentin mukaan oikeudenkäyntikuluista on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7–16 §:ssä säädetään. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Markkinaoikeus toteaa, että korvattavaksi oikeudenkäyntikuluksi voidaan katsoa asianosaisen palveluksessa olevan henkilön hankintavalituksen johdosta suorittama sellainen työ, joka asiamiehen tekemänä olisi laskutettavaa työtä. Vaikka hankintayksikkö ei ole eritellyt kuluvaatimustaan, oikeudenkäynnin on katsottava aiheuttaneen hankintayksikölle sanotun kaltaista työtä ja siitä aiheutuvia kuluja.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Erittelyn puuttuessa kohtuullista määrää harkitessaan markkinaoikeus on ottanut huomioon asian laadun ja laajuuden.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa CSAM MediWare Oy:n korvaamaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.3.2017