MAO:144/17

Kosken Tl kunta - vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelukset

julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2016/498
Antopäivä: 21.3.2017

ASIAN TAUSTA

Kosken Tl kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) sosiaalityöntekijä on pyytänyt puhelimitse tarjouksia neljältä paikalliselta liikennöitsijältä vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluksi syyslukukauden 2016 ajaksi.

Kosken Tl kunnan sosiaalilautakunta on 13.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 49 valinnut JTV-Trading Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 16.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A, Henkilökuljetus A, Koski Tl -nimisen toiminimen haltijana on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut hankintayksiköltä kulu- ja kustannuskorvausta 6.900 euroa.

Perusteet

Valittaja oli valittu Kosken Tl kunnan koulukuljetusten hoitajaksi elo-syyskuussa 2015 järjestetyssä kilpailutuksessa lukuvuodeksi 2015–2016 perustuen halvimpaan hintaan. Yksi koulukyydittävistä on ollut vaikeavammainen henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta vuonna 2016 ja tämän johdosta siirtynyt koulukyydityksistä sosiaalitoimen vastuulle. Kosken Tl kunta on kilpailuttanut hänen kyydityksensä, mutta ei ole kysynyt tarjousta valittajalta. Valittaja on ilmoittanut kuntaan, että ei pysty hoitamaan kuljetusta, mutta on peruuttanut tämän ilmoituksensa ennen kuin asiassa on tehty päätös. Kuljetuksen hinta lukuvuodessa olisi ollut 44.460 euroa.

Vastine

Vaatimukset

Kosken Tl kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kuljetukset vaikeavammaisille kuntalaisille. Aiemmin liikennöitsijänä toiminut valittaja on ilmoittanut kunnalle, että hän ei pysty jatkamaan kuljetusten hoitamista. Tämän jälkeen kunnan sosiaalityöntekijä on pyytänyt puhelimitse tarjouksia neljältä liikennöitsijältä, joista yksi on jättänyt tarjouksen ja valittu hoitamaan kuljetusta syyslukukaudeksi 2016. Arvioitu arvonlisäveroton kokonaiskustannus on ollut 16.000 euroa. Kyseessä on kansallisten kynnysarvojen alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintasäännöksiä. Lisäksi asiassa on peruste käyttää suorahankintaa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 94 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka pykälässä mainittujen muiden säännösten vastaisesti. Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankintalain 15 §:n 1 kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta tavara- tai palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin eikä palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan tässä asiassa kyseessä olleen kuljetuksen kustannus neljän kuukauden sopimuskaudelta on ollut noin 16.000 euroa. Valittaja on esittänyt, että kustannus yhdeksän kuukauden sopimuskaudelta olisi ollut 44.460 euroa. Vaikka sopimuskuukauden kustannus olisi ollut valittajan esittämän mukainen noin 5.000 euroa, ei neljän kuukauden sopimuskauden hinta olisi ylittänyt 30.000 euroa. Näin ollen kyseessä olevan hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ei ylitä kansallista kynnysarvoa 30.000 euroa.

Koska hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia, valittajan valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.12.2017 taltionumero 6820.

 
Julkaistu 27.3.2017