Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:141/17

MAO:141/17

Mikkelin kaupunki - liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteiden tavarahankinnat

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2016/272
Antopäivä: 17.3.2017

ASIAN TAUSTA

Mikkelin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mikkelin liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän sekä liikennevalolaitteiden tavarahankinnasta. Hankintailmoituksen mukaan sopimuskausi on viisi vuotta hyväksytystä käyttöönotosta ja sopimusta voidaan jatkaa kolmen vuoden optiokaudella.

Mikkelin kaupungin tekninen lautakunta on 12.4.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 55 valinnut Swarco Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 200.000–300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Dynniq Finland Holding Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.212,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut julkisia hankintoja koskevien säännösten vastaisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen, vaikka se ei ole täyttänyt tarjouspyynnölle asetettuja vaatimuksia.

Hankintayksiköllä on ollut perusteltua aihetta epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen paikkansapitävyyttä. Valittaja on hankintapäätöksen jälkeen pyytänyt hankintayksikköä selvittämään voittaneelta tarjoajalta täyttääkö sen tarjoama liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikkö on valittajan pyynnöstä esittänyt voittaneelle tarjoajalle joitakin järjestelmää koskevia kysymyksiä ja ilmoittanut saamaansa selvitykseen perustuen voittaneen tarjoajan tarjouksen täyttävän valittajan tiedustelemat vaatimukset.

Voittaneen tarjoajan vastauksen jälkiosasta on ilmennyt, että sen järjestelmä ei ole täyttänyt suoraan V2 vaatimusten 3.1-9, 5-4 ja 5-5 järjestelmälle asettamia vaatimuksia, vaan vaatimusten täyttyminen on vaatinut kolmannen osapuolen myötävaikuttamista. Voittanut tarjoaja on saanut tarjousten vertailussa tarjouspyynnön vaatimustaulukon V2 vaatimuksista perusteettomasti laatupisteitä.

Hankintayksikkö on muun ohella toiminut hankintasäännösten vastaisesti antaessaan ymmärtää, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta voidaan tarvittaessa tehdä tarjouspyynnön kohdan 9 mukainen arvonvähennys. Vertailuominaisuuksien jälkikäteinen lieventäminen ja kompensoiminen sopimuskaudella tehtävillä arvonvähennyksillä olisi hankintalain vastaista ja syrjivää, koska siinä annettaisiin voittaneelle tarjoajalle mahdollisuus olla sitoutumatta tekemäänsä tarjoukseen.

Vastine

Vaatimukset

Mikkelin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjousten perusteella hankintapäätöksen ajankohtana käsillä olevan tiedon perusteella. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja hankintayksiköllä ei ole ollut hankintapäätöstä tehdessään syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen sisältämien tietojen oikeellisuutta. Hankintayksikkö on suorittanut vertailun hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ennakkoon määriteltyjen vertailuperusteiden mukaisesti ja valinnut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin ja tarjoaja on sitoutunut toimimaan tarjouksensa mukaisesti.

Valittajan esittämät väitteet voittaneen tarjoajan ilmoittamien tietojen paikkansapitämättömyydestä ovat arvioita, joiden perusteella hankintayksikkö ei ole voinut tehdä sellaista johtopäätöstä, että voittanut tarjoaja ei pystyisi toimimaan tarjouksensa mukaisesti. Voittaneen tarjoajan ei ole ollut tarpeen täyttää kaikkia tarjouspyynnön ehtoja tai vaatimuksia tarjouksen jättöhetkellä, vaan on ollut riittävää, että voittanut tarjoaja tulisi täyttämään tarjouspyynnössä edellytetyt vaatimukset sopimuskauden alkaessa. Voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden ominaisuudet ja todellinen toimivuus selviävät vasta sopimuskaudella.

Tarjouspyynnön kohdan 9 arvonvähennysperuste on tavanomainen virhetilanteessa käytettävä sopimusehto, jolla hankintayksikkö on pyrkinyt turvaamaan asemaansa sopimuskaudella tapahtuvien toimittajan puutteiden varalta. Kyseessä oleva ehto voisi tulla sovellettavaksi vasta sopimuskaudella eikä sillä ole ollut vaikutusta hankintamenettelyyn. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu, joten hankintayksiköllä ei ole ollut mahdollista arvioida voittaneen tarjoajan suoriutumista sopimusvelvoitteista.

Kuultavan lausunto

Swarco Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Swarco Finland Oy on lausunut, että valituksessa mainitut V2 ominaisuudet ovat olleet sen järjestelmässä toteutettuna ja tiedonsiirtorajapinta on ollut olemassa, mutta toistaiseksi tiedontuottaminen ei ole ollut mahdollista. Se on oma-aloitteisesti tuonut valittajan esittämän seikan ilmi hankintayksikön kanssa käydyssä sopimuskatselmuksessa, ja ilmoittanut, että kyseiset toiminnalliset ominaisuudet saadaan toteutettua projektin aikana. Mainituista toiminnallisuuksista saadut vertailupisteet eivät ole olleet kokonaisuuden ja kilpailutuksen lopputuloksen kannalta merkityksellisiä. Nyt kyseessä olevat ominaisuudet eivät ole olleet ehdottomia ominaisuuksia, vaan erikseen arvioituja toivottuja ominaisuuksia. V2 ominaisuus tai sen puute ei olisi voinut olla tarjouksen poissulkemisperuste.

Vastaselitys

Hankintayksikölle on syntynyt perusteltu syy epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen paikkansapitävyyttä. Valittaja on nimenomaisesti pyytänyt hankintayksikköä selvittämään voittaneelta tarjoajalta sen tarjoaman järjestelmän ominaisuuksia ja hankintayksikkö on viimeistään vastaukset saatuaan tullut tietoiseksi siitä, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole vastannut sen tarjouksessa ilmoitettuja tietoja. Voittanut tarjoaja ei ole hankintayksikölle antamissaan vastauksissa pystynyt luotettavalla todennäköisyydellä osoittamaan, että se täyttäisi tarjouksessa ilmoittamansa laatuvaatimukset sopimuskauden alkaessa ja että sillä olisi käytettävissään tarvittavat rajapinnat laatuvertailussa pisteytettyjen toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Tarjotun järjestelmän toimivuus tarjouksessa ilmoitetussa laajuudessa tulisi edellyttämään muiden toimijoiden myötävaikutusta. V2 vaatimusten kohdan 3.1.-9 osalta valittaja on todennut, että vaikka tarjottu järjestelmä on sisältänyt valmiudet tietojen automaattisen keräämiseen, niin se ei ole ollut käytännössä mahdollista ilman muiden ohjauskojeiden toimittajien myötävaikutusta, ja siten tarjous ei ole täyttänyt kohdassa vaadittua automaattisen keräyksen vaatimusta. Myös vaatimukset 5-4 ja 5-5 ovat edellyttäneet, että voittaneelle tarjoajalle annettaisiin erikseen rajapintakuvaukset toimintojen käyttämistä varten.

Lisäkirjelmä

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt kyseiset vaatimukset ja valittajan väite on täten lähtökohtaisesti virheellinen. Vaatimukset ovat olleet järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia eikä niissä ole edellytetty, että vaatimusten tulisi täyttyä ilman kaikkien mahdollisten kolmansien osapuolten myötävaikutusta. Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteltua syytä olla luottamatta voittaneen tarjoajan tarjoukseen hankintapäätöstä tehtäessä. Hankintapäätös ei ole syntynyt virheellisesti, eikä asiaan ole tullut sellaista uutta selvitystä, johon perustuen hankintapäätöksen oikeellisuutta olisi arvioitava uudelleen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on muun ohella oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp. s 88) on todettu, että muun ohella tarjouspyynnössä tulisi ilmoittaa myös sellaiset sopimusehdot, joilla on merkitystä tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 62 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Hankintamenettely

Hankinnan kohteena ovat olleet Mikkelin kaupungin liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteet. Hankinnan tavoitteena on ollut saada yksi järjestelmä, johon liitetään kaikki risteyskojeet ja joka ohjaa kaikkia risteyskojeita valmistajasta riippumatta.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on ollut 70 ja laadun painoarvo 30 prosenttia. Tarjousten laadulliset tekijät on ilmoitettu pisteytettävän tarjouspyynnössä esitettyjen keskusjärjestelmän eri vaatimusten piste- ja painoarvojen mukaan.

Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän keskusjärjestelmän vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Vaatimukset ovat jakaantuneet pakollisiin vaatimuksiin (V1) sekä hyödyllisiin vaatimuksiin (V2). V1 (Pakollinen) on tarkoittanut, että tarjotun järjestelmän/palvelun avulla tuotetun toteutuksen on tullut täyttää esitetty vaatimus, jolloin V1 tason vaatimuksen täyttämättä jättäminen on johtanut tarjoukseen sulkemiseen tarjouskilpailusta. Tarjousten laatupisteiden vertailu on perustunut V2 vaatimusten täyttymiseen ja niiden täyttämättä jättäminen ei ole voinut johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.

Valituksen perusteella nyt tarkasteltavana olevat vaatimukset ovat V2 vaatimuksia, joista on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 7 seuraavaa:

"V2 (Hyödyllinen) tarkoittaa, että tarjotun järjestelmän/palvelun avulla tuotetun toteutuksen ei ole pakollista täyttää esitettyä vaatimusta. Jos tarjous täyttää esitetyn vaatimuksen, tulee tarjouksessa esitetystä vastauksesta lopulliseen sopimukseen vaatimus, jonka tarjotun järjestelmän/palvelun tulee täyttää."

Muun ohella vaatimuksiin vastaamisesta on ohjeistettu seuraavaa:

"Vaatimus täyttyy/Kyllä (1): Tarjoajan järjestelmä/palvelu vastaa vaatimusta yksiselitteisesti ja ehdoitta. Mikäli tarjoaja vastaa tarjouksessaan vaatimukseen Kyllä, sen mahdollisesti tämän jälkeen esittämiä reunaehtoja ei huomioida."

Keskusjärjestelmävaatimukset ovat jakaantuneet osavaatimuksiin, joiden sisällä on ollut useita alakohtia. Nyt merkitykselliset vaatimuskohdat ovat toiminnallisten vaatimusten alakohdat 3.1-9, 5-4 ja 5-5.

Tarjouslomakkeen kohdassa 3.1-9 "Liikennetekninen seuranta" on edellytetty, että järjestelmä kerää automaattisesti ja tallentaa järjestelmäpalvelimelle ohjauskojeiden omaan muistiin tallentamaa opastinryhmien, ilmaisimien, joukkoliikenne- ja hälytysajoneuvoetuuksien sekä I/O kanavien tilatietoa kojeilta, joissa kyseinen muistitoiminto on käytössä. Voittanut tarjoaja on vastannut kohtaan 1 (Kyllä) ja saanut kohdasta kaksi pistettä.

Tarjouspyynnön kohdat 5-4 ja 5-5 ovat molemmat liittyneet ohjauskojeen ohjelmointiin. Kohdassa 5-4 on edellytetty, että järjestelmästä voidaan avata ohjauskojeisiin terminaaliyhteys, jonka avulla käyttäjä voi tehdä ohjelmointimuutoksia käyttöoikeuksiensa puitteissa ja kohdassa 5-5 on edellytetty, että kojeohjelmoinnin parametrikopio on haettavissa järjestelmän avulla ohjauskojeilta ja tallennettavissa asiakkaan määrittelemään sijaintiin. Voittanut tarjoaja on vastannut molempien kohtien kaikkiin alakohtiin 1 (Kyllä) ja saanut 10 pistettä kohdasta 5-4 ja 30 pistettä kohdasta 5-5.

Asiassa kyseessä olevien kohtien yhteispistemäärä voittajan tarjouksessa on ollut 42 pistettä. Maksimipistemäärä tarjotun järjestelmän laatupisteille on ollut 970,00 laatupistettä. Valittaja on saanut 841,23 laatupistettä ja voittanut tarjoaja 952,00 laatupistettä. Voittanut tarjoaja on valittu toimittajaksi hinta- ja laatupisteiden kokonaisvertailun perusteella.

Tarjouspyynnön kohdassa 9. "Arvonvähennysperusteet" on tulevan hankintasopimuksen sopimusehtona muun ohella esitetty, että tarjouksessa luvatun ominaisuuden toimittamisen yhteydessä pois jäännistä johtuen tehdään arvonvähennys toimitusprojektin ja palvelumaksun hinnasta.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut tarjousten vertailussa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ottaessaan laatuvertailussa huomioon voittaneen tarjoajan osalta tämän tarjouksessaan ilmoittaman V2 vaatimusten 3.1.-9, 5-4 ja 5-5 täyttymisen. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan keskusjärjestelmä ei ole täyttänyt edellä mainittuja laatupisteytettyjä V2 vaatimuksia, vaikka voittanut tarjoaja on näin tarjouksessaan ilmoittanut. Valittaja on hankintapäätöksen liitteenä olleen vertailutaulukon saatuaan saattanut voittaneen tarjoajan tarjouksen virheellisyyden hankintayksikön tietoisuuteen, joten hankintayksikkö ei ole valittajan mukaan perustellusti voinut luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan tarjoamat ominaisuudet ovat pitäneet paikkansa.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin ja vastaavasti annettu tarjous sitoo tarjoajaa, joka myös vastaa tarjouksessaan antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Voittanut tarjoaja on tarjouspyynnön kohdan 3.4 mukaan tarjouksen jättäessään sitoutunut toimittamaan ohjaus- ja valvontajärjestelmän tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä olisi jo tarjouksentekohetkellä käytettävissään tarpeelliset luvat tai resurssit. Riittävää on, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan valituksensa perusteena esittämät seikat on saatettu hankintayksikön tietoon hankintapäätöksen jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella hankintayksikkö on voinut arvioida, että voittanut tarjoaja on tarjonnut järjestelmää, joka on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Asiassa ei ole ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa olisi ollut sellaisia tietoja, jotka olisivat antaneet hankintayksikölle perustellun aiheen epäillä, että voittaneen tarjoaja järjestelmä ei täyttäisi valittajan esittämiä pisteytettäviä vaatimuksia. Kun hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin ja kun tarjoajat vastaavat tarjouksissaan ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tehdessään tarjousten vertailun tarjouspyynnön mukaisesti ja antaessaan voittaneelle tarjoajalle pisteet V2 vaatimusten osalta tämän tarjouksessa annettujen tietojen perusteella.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnön kohdan 9 arvonvähennysperuste on ollut syrjivä ja se on vaikuttanut tarjousten vertailuun.

Tarjouspyynnön kohdan 9. "Arvonvähennysperusteet" on tarjouspyynnön liitteen 8 "Hankinta- ja palvelusopimusluonnos" kohdan 8 "Arvonvähennysperusteet" mukainen ehto, joka luonnoksen mukaan tulee osaksi hankintasopimusta. Hankintayksikkö on hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoittanut tarjouspyynnössä kyseisen hankinnan toteuttamiseen liittyvän ehdon osana tarjouspyyntöä.

Markkinaoikeus toteaa hankintayksiköllä olevan laaja harkintavalta sen suhteen, millaisia ominaisuuksia hankinnan kohteelta edellytetään ja miten näiden vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa. Tarjouspyynnöstä ilmenevien hankinnan toteuttamista koskevien ehtojen tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja olla suhteellisia, syrjimättömiä ja objektiivisia.

Tarjouspyynnössä on V2 vaatimusten osalta todettu, että jos tarjoaja ilmoittaa tarjouksensa täyttävän esitetyn vaatimuksen, tulee tarjouksessa esitetystä vastauksesta lopulliseen sopimukseen vaatimus, jonka tarjotun järjestelmän/palvelun tulee täyttää. Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyynnön kohdassa 9. "Arvonvähennysperusteet" olevansa oikeutettu hinnasta tehtävään arvonvähennykseen, jos tarjouksessa luvattu ominaisuus jää toimittamatta.

Markkinaoikeus toteaa, että arvonvähennysperuste on liittynyt tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Sopimuksen virhetilannetta koskevat ehdot eivät suoraan koske hankintamenettelyä, vaan liittyvät hankinnan toteuttamiseen. Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan kaltainen sopimusehto on hankintasopimuksissa varsin tavanomainen. Asiassa esitetyn perusteella arvonvähennysperuste on kohdellut kaikkia tarjoajia samalla tavoin. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön kohdan 9 arvonvähennysperustetta ei voida pitää valittajan katsoman tavoin syrjivänä, eikä sen mainitseminen tarjouspyynnössä ole siten ollut virheellistä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että kyseinen ehto olisi myöskään vaikuttanut tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Dynniq Finland Holding Oy:n korvaamaan Mikkelin kaupungin oikeudenkäyntikulut 4.400 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.3.2017