MAO:139/17

Tampereen kaupunki - lastensuojelun tehostettu perhetyö

julkinen hankinta - väliaikainen järjestäminen - syrjimätön kohtelu - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/193
Antopäivä: 17.3.2017

ASIAN TAUSTA

Tampereen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.1.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta lastensuojelun tehostetun perhetyön hankinnasta kolmen vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajaryhmä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen vs. tilaajapäällikkö on 16.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 30 valinnut tarjoajat hankinnan palvelutuotteisiin 1 ja 2.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.160.000 euroa.

Hankintayksikkö on ilmoittanut toteuttavansa hankinnan väliaikaisin järjestelyin markkinaoikeuden käsittelyn ajan molempien palvelutuotteiden osalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Profiam Sosiaalipalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee palvelutuotetta 1. Valittaja on myös vaatinut, että hankintayksikkö noudattaa hankintapäätöstä siltä osin kuin se koskee valittajaa palvelutuotteen 2 osalta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.150 eurolla.

Perusteet

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi on palvelutuotteen 1 osalta ollut eräiltä osin virheellistä.

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä tarjoajien kokemusta koskenutta vaatimusta. Mainittu yritys ei ole tarjouksessaan ilmoittanut aiempia asiakkaita, vaan ainoastaan erään toisen yrityksen toimitusjohtajan. Tämän toisen yrityksen referenssit eivät liity kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun eikä se ole tarjoajana tarjouskilpailussa. Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on tuottanut palveluita tälle toiselle yritykselle alihankkijana 10.2.2016 lähtien. Tarjouspyynnössä olleella tarjoajien kokemusta koskeneella vaatimuksella on tavoiteltu käytännössä osoitettua näyttöä todellisesta työstä melko pitkältä, vähintäänkin kuukausien tai vuosien ajalta. Tarjouspyynnön sanamuodolla ei ole todellisuudessa tarkoitettu esimerkiksi sitä, että toimintaansa aloitteleva yritys voisi käyttää referenssiä vastikään solmimistaan asiakassuhteista.

MilaPro Oy:n, Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy:n, Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n ja Visio Perhepalvelut Oy:n tarjouksessaan ilmoittamien palvelusta vastaavien henkilöiden koulutus ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia. Sama koskee Neljä Astetta Oy:tä, koska soveltuvan tutkintokoulutuksen lisäksi tarjouspyynnössä on vaadittu 25 opintopistettä kohderyhmään palveluun liittyviä erikoistumisopintoja. Mainitun tarjoajan nimeämälleen henkilölle ilmoittama johtamiskoulutus ei täytä tarjouspyynnön vaatimusta.

Tarjoaja Myllyniemi&Lehtinen Oy on ilmoittanut vain kaksi työntekijää, vaikka ehdottomana vaatimuksena on ollut kolme työntekijää, eikä mainittu tarjoaja ole siten täyttänyt ehdottomia vaatimuksia.

Hinnaltaan liian alhaiset tarjoukset olisi tullut hylätä. Tarjousvertailussa ensimmäiselle sijalle asetetun tarjoajan tarjouksen hinta on ollut noin 45 prosenttia kalleimmasta tarjouksesta. Asianmukaista ja voimassa olevaa normistoa noudattava palveluntuotanto ei ole mahdollista tarjouskilpailussa ensimmäisille sijoille sijoittuneiden tarjoajien tarjoushinnoilla. Merkittävät hintaerot olisivat edellyttäneet pidemmälle menevää hintatason realistisuuden selvittämistä.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.660 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetetut edellytykset. Mainittu tarjoaja on ilmoittanut kaksi referenssiä tarjouspyynnössä vaaditun mukaisesti. Samassa yhteydessä se on ilmoittanut tehneensä perhetyötä alihankintana toiselle yritykselle kyseisiin referenssikuntiin. Tarjouspyynnössä ei ole kielletty alihankintasopimuksen perusteella saatua kokemusta.

Tarjouspyynnössä kokemukselle asetettu vaatimus on ollut muotoilultaan avoin, eikä tarjouspyyntöasiakirjoissa ole asetettu vaatimuksia referenssisopimuksen kestolle. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että kokemusta on tullut olla aikavälillä 2/2013–2/2016. Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on tarjouksessaan ilmoittanut vaaditun kokemuksen aikaväliksi 1/2016–2/2016. Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin 5.2.2016. Yrityksen kokemukseksi voidaan laskea tämän jälkeen saatu kokemus.

Myllyniemi&Lehtinen Oy on nimennyt vaaditun kolmannen henkilön alihankinnan kautta käytettäväksi resurssiksi. Tämä menettely on ollut tarjouspyyntöaineiston perusteella sallittua. Kolmannen henkilön tiedot on ilmoitettu tarjouksessa alihankkijoita koskevan selvityksen yhteydessä ja sinänsä väärässä paikassa. Väärässä paikassa ilmoitettu resurssi ei ole vakavuudeltaan sellainen rikkomus, että sen perusteella tarjoaja tulisi sulkea tarjouskilpailusta.

Valittajan nimeämät tarjoajat ovat täyttäneet pätevyys- ja koulutusvaatimukset. Kaikkien valittajan mainitsemien tarjoajien osalta on pyydetty lisäselvitystä siitä, miten tarjouspyynnössä vaaditut 25 opintopisteen erikoistumisopinnot ovat täyttyneet.

MilaPro Oy:n palveluista vastaavalla henkilöllä on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Palveluvastaavan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on sosiaalityön sisällöistä koostuva 90 opintopisteen kokonaisuus, ja se sisältää riittävän määrän kohderyhmän palveluun liittyviä erikoistumisopintoja sekä opinnäytetyön, joka on liittynyt lastensuojelun sijaishuoltoon.

Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy:n palveluista vastaavalla henkilöllä on sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot pro gradu -työtä lukuun ottamatta, erityispedagogiikan perusopinnot, sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan perusopinnot. Kasvatustieteen maisterin syventävät opinnot ja erityispedagogiikan perusopinnot sisältävät riittävän määrän kohderyhmän palveluun liittyviä erikoistumisopintoja.

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n palveluista vastaavalla henkilöllä on niin ikään sosionomin ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy lapsuuden ja nuoruuden suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö on käsitellyt lastensuojelun sijaisisyyden merkityksiä (15 opintopistettä). Palveluista vastaavalla henkilöllä on siten riittävä määrä palveluun liittyviä erikoistumisopintoja.

Visio Perhepalvelut Oy:n palveluista vastaavalla on sosionomin ammattikorkeakoulututkinto, joka on pyydetyn selvityksen perusteella sisältänyt riittävän määrän palveluun liittyviä erikoistumisopintoja, muun ohella sosiaalipedagogiikan 56 opintoviikon, eli 100,8 opintopisteen, opinnot.

Neljä Astetta Oy:n palveluista vastaavalla henkilöllä on sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi johtamiserikoisammattitutkinto. Palveluvastaavan sosionomin tutkinto on pyydetyn selvityksen perusteella sisältänyt riittävän määrän kohderyhmän palveluun liittyviä erikoistumisopintoja, esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden 30 opintopisteen opinnot sekä opinnäytetyön perhehoidossa laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Hankintasäännökset eivät edellytä hankintayksikköä hylkäämään hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia. Joka tapauksessa hankintayksikkö on arvioinut hintoja ennen hankintapäätöksen tekemistä. Palvelun sisältöä on kevennetty viime sopimuskauden vaatimuksista ja halvimman hinnan tarjonnut tarjoaja on hankintayksikön palveluntuottaja tällä hetkellä, eikä hankintayksikölle ole siten herännyt epäilyä, ettei yritys pystyisi tuottamaan palvelua tarjoushinnallaan.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ei ole enää mahdollista pyytää lisäselvitystä tarjoajilta.

Myllyniemi&Lehtinen Oy:n tarjouksessa kolmas henkilö on mainittu kohdassa "alihankkijat" toimintaan osallistuvana henkilönä. Tarjoajan oman kirjauksen mukaan kyse ei ole alihankinnasta. Tältä osin ei ole myöskään toimitettu alihankkijoilta tarjouspyynnössä vaadittuja todistuksia.

Hankintapäätöksen täytäntöönpano on ollut virheellistä palvelutuotteen 2 osalta. Valitus on koskenut palvelutuotetta 1. Valittaja on valittu puitejärjestelyn piiriin palvelutuotteen 2 osalta. Sittemmin on ilmennyt, että hankintayksikkö ei ole pannut täytäntöön tekemäänsä päätöstä myöskään palvelutuotteen 2 osalta. Palvelutuotteen 2 osalta valituille palveluntuottajille on järjestetty toiminnan käynnistämiskokous, mutta valittajalta on evätty mahdollisuus osallistua kokoukseen. Hankintayksikkö on ilmoittanut, ettei se tilaa lainkaan palveluita markkinaoikeuteen valituksen tehneeltä tarjoajalta edes väliaikaisesti.

Valittajalle on kerrottu, että muiden palvelutuotteeseen 2 valittujen toimittajien kanssa on tehty sopimus ja että myös valittajan kanssa tullaan tekemään sopimus, mikäli valittaja peruuttaa palvelutuotetta 1 koskevan valituksensa. Menettely ei ole hyvän hallinnon mukaista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt antamassaan lisävastineessa, että Myllyniemi&Lehtinen Oy:n selvitys kolmannesta henkilöstä on ollut uskottava eikä hankintayksiköllä ole ollut perusteita sulkea tämän tarjousta tarjouskilpailusta.

Valittaja on lisäkirjelmässään esittänyt, että lähettämällä Myllyniemi&Lehtinen Oy:lle lisäselvityspyynnön hankintayksikkö on antanut yhdelle tarjoajalle muita tarjoajia syrjivän mahdollisuuden esittää uusia seikkoja tarjouksestaan.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että palvelutuotteet 1 ja 2 ovat toisistaan riippumattomia kokonaisuuksia, joten hankintayksikön menettely on ollut syrjivää siltä osin kuin valittajan kanssa ei ole tehty väliaikaista sopimusta palvelutuotteen 2 osalta.

Kuultavien lausunnot

Myllyniemi&Lehtinen Oy on esittänyt, että siltä pyydetty lisäselvitys ei ole saattanut sitä muita tarjoajia parempaan asemaan. Tarjous on täyttänyt palvelusta vastaavien henkilöiden määrää koskevat vaatimukset. Hankintayksikölle on selvitetty, että kahden yrityksessä toimivan henkilön lisäksi taustalla toimii kolmas henkilö.

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy ja Neljä Astetta Oy ovat antaneet lausunnot.

Askelmerkki Oy, Familar Oy, Merikratos Oy, MilaPro Oy, Riihenaika Oy,
Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy ja Visio Perhepalvelut Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Lisäkirjelmät

Valittaja on antanut lisäkirjelmiä.

Hankintayksikkö on antanut lisäkirjelmiä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että myös valittajalta on pyydetty täsmennystä tarjouksesta.

Hankintayksiköllä ei ole linjausta siitä, ettei valittajien kanssa tehtäisi sopimuksia. Hankintayksikkö ei ole pitänyt hankinnan yhteistyöluonteen vuoksi tarkoituksenmukaisena sitä, että valittaja osallistuisi markkinaoikeuskäsittelyn aikana palvelun tuottamiseen valittajan kyseenalaistettua voimakkaasti joidenkin palveluntuottajien ammattitaidon valittajan ja hankintayksikön välisissä puhelinkeskusteluissa.

Tehostettu perhetyö on kokonaisuus, jossa palvelu koostuu sekä tehostetusta perhetyöstä, jossa palveluntuottaja tarjoaa kaksi työntekijää työskentelemään perheessä (palvelutuote 1), että kunnan työntekijän työparina työskentelystä (palvelutuote 2). Hankittavan palvelun luonne huomioon ottaen on olennaista, että merkittävä osa palveluntarjoajista tuottaa molempia osa-alueita, jotta asiakkaiden yksilökohtainen palveluntarve voidaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja oikea aikaisesti ottaa huomioon. Perheen joustava siirtymä palvelutuotteesta toiseen saattaa tapauskohtaisesti edellyttää, että palvelutuotteen 1 kokemuksia hyödynnetään palvelutuotteeseen 2 siirryttäessä.

Osatarjousten sallimisella on haluttu mahdollistaa myös pienten yritysten mahdollisuudet tarjota. Hankintayksikkö ei ole myöskään halunnut ottaa riskiä siitä, että markkinaoikeuden mahdollisesti määrätessä hankintayksikön kilpailuttamaan palvelutuotteen 1 kokonaan uudelleen, se jouduttaisiin tekemään irrallisena palveluotteesta 2. Palvelutuotteet vaikuttavat toisiinsa ja palvelua ostetaan huomioon ottaen ensisijaisesti asiakas ja hänen tarpeensa. Tätä tukevat myös tarjouspyynnön palvelukuvauksessa sanotut seikat. Palvelutuotteita 1 ja 2 ei voi pilkkoa tai käsitellä erikseen ilman, että asiakkaan asema vaarantuisi ja ilman että hankinnalle asetetut tavoitteet ja kehitystyö menettäisivät merkityksensä.

Hankintayksikkö on ilmoittanut hyväksyvänsä valittajan oikeudenkäyntikulujen perusteen mutta paljoksuvansa oikeudenkäyntikulujen määrää siltä osin kuin ne ylittävät 3.000 euroa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksessä olevan hankinnan kohteena on EU-kynnysarvon ylittävä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) liitteessä B lueteltujen toissijaisten palvelujen ryhmään kuuluva palvelu. Hankintalain 21 §:n 2 momentin mukaan liitteen B palveluhankintoihin sovelletaan, mitä lain I, III ja IV osassa säädetään sekä muun ohella mitä poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista säädetään hankintalain 63 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan kun liitteen B palveluhankinnat ylittävät hankintalain 16 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun EU-kynnysarvon, niihin on lisäksi sovellettava muun ohella mitä lain 46 §:ssä säädetään tarjoajan esittämästä näytöstä.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintamenettelyn kulusta

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä. Tarjouspyynnön mukaan kyse on ollut puitejärjestelystä, johon palveluntuottajia valitaan niin monta, että tilaaja voi varmistua palvelun riittävästä kapasiteetista. Tarjouspyynnön mukaan palvelu on jakautunut kahteen palvelutuotteeseen, eli palvelutuotteeseen 1 "Tehostettu perhetyö" ja palvelutuotteeseen 2 "Palveluntuottajan työntekijä kunnan työntekijän työpariksi". Mainitut palvelutuotteet ovat edelleen jakautuneet alaluokkiin. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että osatarjouksen voi tehdä palvelutuotteista 1 tai 2, mutta osatarjoukset palvelutuotteiden sisällä eivät ole sallittuja. Tarjousten valintaperusteeksi on ilmoitettu halvin hinta ja tarjouspyynnön mukaan palvelutuotteet vertaillaan erikseen.

Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on saanut palvelutuotteen 1 osalta 19 tarjousta ja palvelutuotteen 2 osalta 18 tarjousta. Hankintapäätöksen mukaan palvelutuotteeseen 1 on valittu kymmenen tarjoajaa ja palvelutuotteeseen 2 on valittu 11 tarjoajaa. Valittaja on tullut valituksi palveluotteeseen 2, mutta palvelutuotteen 1 vertailussa se on sijoittunut sijalle 11 eikä ole tullut valituksi palveluntuottajaksi.

Hankintayksikkö on selvittämänsä mukaan solminut valituksen johdosta väliaikaiset sopimukset molempien palvelutuotteiden osalta.

Tarjoajan soveltuvuus

Valittaja on esittänyt, että Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy ei ole täyttänyt tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia, koska mainittu tarjoaja on tuottanut palveluita alihankintana ja vasta 10.2.2016 alkaen. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä olleella tarjoajien kokemusta koskeneella vaatimuksella on tavoiteltu käytännössä osoitettua näyttöä todellisesta työstä melko pitkältä ajalta.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista lain 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä luettelolla viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden aikana toteutetuista tärkeimmistä tavarantoimituksista tai palveluista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen.

Tarjouspyynnön kohdassa 8 on esitetty muun ohella seuraava soveltuvuutta koskeva vaatimus:

"Tarjoajalla (eli tarjoavalla yhteisöllä) on oltava kokemusta viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta (aikaväliltä 02/2013–02/2016) vastaavan palvelun tuottamisesta vähintään kahdelle asiakkaalle; kunnalle tai muulle julkisyhteisölle lastensuojelun avohuollon avopalveluiden tuottamisesta siten, että tarjoaja on tuottanut palvelua kummankin asiakkuuden osalta vähintään yhdelle (1) lapselle tai perheelle."

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on ilmoittanut tarjouksessaan, että se on tehnyt "perhetyötä alihankintana Välitunti Oy:lle Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymälle sekä Heinolan kaupungille yhteensä kahteen asiakasperheeseen". Kokemuksen hankkimisen aikaväliksi on tarjouksessa ilmoitettu 1/2008–2/2016.

Hankintayksikkö on asiassa selvittänyt, että Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on merkitty kaupparekisteriin 10.2.2016. Lisäksi toimittamansa selvityksen perusteella hankintayksikkö on tiedustellut Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n referenssien paikkansapitävyyttä. Referenssikohteista saadun selvityksen mukaan Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n työntekijä on työskennellyt referenssikohteissa, toisessa 10.2.2016 lukien, toisessa 15.1.2016 lähtien.

Tarjouspyynnössä ei ole kielletty alihankinnan kautta hankittua kokemusta. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään rajattu sitä, kuinka kauan palvelua on tullut tuottaa. Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajan soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan palveluntuottajan kyvystä hankinnan toteuttamiseen. Kun Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on tarjouksessaan selvittänyt, että se on tuottanut tarjouspyynnössä mainitulla aikavälillä kahdelle julkisyhteisölle hankinnan kohdetta vastaavaa palvelua, ei hankintayksikkö ole menetellyt tarjouspyynnössä ilmoitettuun nähden virheellisesti eikä ylittänyt harkintavaltaansa, kun se on katsonut, että Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on riittävällä tavalla täyttänyt tarjoajien kokemusta koskeneet vaatimukset.

Tarjousten hinnoittelu

Valittaja on esittänyt, että tarjousten merkittävät hintaerot olisivat edellyttäneet hintatason realistisuuden arviointia.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 107) mukaan hankintayksiköllä on oikeus hylätä hankinnan edellyttämään suoritukseen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset. Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Hankintayksiköllä ei edellä lausutun perusteella ole velvollisuutta hylätä tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen muita tarjouksia alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Markkinaoikeus näin ollen katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole pyytänyt tarjoajilta selvitystä tarjouksen perusteista eikä hylännyt tarjouksia hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisina.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjousten täydentäminen

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei kenellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan. Tarjouksen kiellettyä parantamista ei ole kuitenkaan esimerkiksi sellainen hankintayksikön pyynnöstä tapahtuva täsmentäminen, jolla ainoastaan tarkennetaan jo annetun tarjouksen yksityiskohtia. Tällöin tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että mahdollisuus varataan kaikille tarjoajille.

Tarjottavien työntekijöiden määrä ja alihankinta

Valittaja on esittänyt, että Myllyniemi&Lehtinen Oy:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä se on ilmoittanut vain kaksi työntekijää, vaikka ehdottomana vaatimuksena on ollut kolme työntekijää. Lisäksi valittaja on esittänyt, että Myllyniemi&Lehtinen Oy:n tarjouksessa kolmas henkilö on mainittu kohdassa "alihankkijat" toimintaan osallistuvana henkilönä, vaikka tarjoajan oman kirjauksen mukaan kyse ei ole alihankinnasta. Lisäksi valittaja on esittänyt, että tältä osin ei ole myöskään toimitettu alihankkijoilta tarjouspyynnössä vaadittuja todistuksia ja että kolmas henkilö on ilmoitettu tarjouksessa väärässä paikassa.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 on ollut palvelutuotteen 1 palvelukuvaus, jossa on ilmoitettu henkilöstöä koskevat vaatimukset. Liitteessä on ilmoitettu muun ohella, että palvelun toteuttaminen edellyttää kooltaan riittävää taustatyöryhmää.

Tarjouspyynnön liitteessä 3.1 on ilmoitettu palvelutuotetta 1 koskevat ammatilliset pätevyysvaatimukset. Liitteessä on ilmoitettu muun ohella, että tarjoajan tulee tarjota vähintään kolme työntekijää. Lisäksi mainitussa liitteessä on ilmoitettu, että tarjoajan tulee täyttää kyseessä olevan liitteen taulukot ja että muualle kirjoitettua vastausta ei oteta huomioon. Kyseessä olevassa liitteessä on edelleen ilmoitettu, että liitteessä nimetään palveluista vastaava työntekijä. Lisäksi kyseessä olevassa liitteessä on edellytetty, että tarjoaja nimeää vähintään kaksi tehostettua perhetyötä toteuttavaa työntekijää.

Alihankkijoiden osalta tarjouspyynnön kohdassa 8 on ilmoitettu seuraavaa:

"Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan palvelutuotannossa käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisista palvelutuotannossa käytettävistä alihankkijoista ja selvitettävä, miltä osin palvelu aiotaan toteuttaa alihankintana. Palveluntuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa.

Luettele tiedossa olevat palvelutuotantoon osallistuvat alihankkijat ja heidän tehtävänsä kyseessä olevan palvelun tuottamisessa."

Alihankkijoilla tarkoitetaan seuraavaa: sellainen kolmas taho, joka osallistuu hankintasopimuksessa tarkoitettujen palveluiden tuottamiseen."

Edelleen mainitussa kohdassa on ilmoitettu seuraavaa:

"Mahdollisten palvelutuotantoon osallistuvien alihankkijoiden osalta kohdassa Soveltuvuus tarjoajalta vaaditut todistukset ja selvitykset.

Ladattava kaikki 5 kohdassa Soveltuvuus vaaditut todistukset (veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta, Tyel-todistus, toiminnan vastuuvakuutustodistus, kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteriote). Vaaditut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Voi korvata myös Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla."

Myllyniemi&Lehtinen Oy on ilmoittanut tarjouksessaan tehostettua perhetyötä toteuttavina työntekijöinä kaksi henkilöä, joista toinen on ollut sama kuin palvelusta vastaava henkilö. Lisäksi kyseessä olevan tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu kohdassa "alihankkijat" muun ohella, että eräs kolmas henkilö osallistuu taustaryhmän kolmantena jäsenenä toimintaan. Sanotun tarjouksen kohdan mukaan tämän henkilön kanssa on sovittu molemminpuolisesta viikoittaisesta konsultaatioavusta, jossa kumpikaan ei laskuta toista avustaan, vaan asiantuntemus on kummankin osapuolen käytössä ilman korvausta yrittäjäverkostoperiaatteella, jossa toimijat ovat yksityishenkilöitä. Tarjouksen mukaan kyseessä oleva henkilö ei osallistu palveluntuotantoon eikä Myllyniemi&Lehtinen Oy käytä työssään alihankintaa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla palvelutuotetta 1 koskevassa liitteessä on sinällään ilmoitettu, että tarjoajan tulee tarjota vähintään kolme työntekijää. Toisaalta kyseessä olevassa tarjouspyynnön liitteessä on pyydetty nimeämään ainoastaan yksi palveluista vastaava henkilö sekä kaksi perhetyötä tekevää henkilöä. Asiassa ei ole ilmennyt, etteivät tehostettua perhetyötä tekevä henkilö ja palveluista vastaava henkilö voisi tarjouspyynnön perusteella olla sama henkilö. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, että Myllyniemi&Lehtinen Oy:n tarjous ei ole ollut sillä perusteella tarjouspyynnön vastainen, että se on nimennyt liitteessä 1 kaksi henkilöä ja muualla tarjouksessaan kolmannen henkilön.

Edelleen markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole yksilöity, mihin tehtävään kolmannen työntekijän tulisi osallistua, joten valitun tarjoajan tarjous ei ole myöskään sillä perusteella tarjouspyynnön vastainen, että kolmas työntekijä on toiminut Myllyniemi&Lehtinen Oy:n taustaryhmässä ilman varsinaista osallistumista palveluntuotantoon. Lisäksi alihankkijalla on tarjouspyynnön määritelmän mukaan tarkoitettu kolmatta tahoa, joka osallistuu hankintasopimuksessa tarkoitettujen palveluiden tuottamiseen. Todetulla tavalla kolmas henkilö on ilmoitettu osaksi taustaryhmää. Kolmannen työntekijän tehtävät huomioon ottaen hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti, kun se on katsonut, että tämän kolmannen henkilön osalta ei ole tarpeen toimittaa varsinaisia alihankkijoita koskevia selvityksiä. Edellä todetun perusteella hankintayksikkö on voinut arvioida puheena olevan tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi tarjousmateriaalin perusteella, eikä myöhemmin pyydetyillä täsmennyksillä ole siten tältä osin merkitystä.

Perhetyöstä vastaavien henkilöiden koulutus

Valittaja on esittänyt, että usean tarjoajan palvelusta vastaavien henkilöiden koulutus ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia. Lisäksi se on esittänyt, että tarjouksia on täydennytetty kielletysti.

Tarjouspyynnön liitteessä 3.1 on ilmoitettu palvelutuotetta 1 koskevat ammatilliset pätevyysvaatimukset. Liitteessä on muun ohella ilmoitettu, että erillistä ansioluetteloa ei tule liittää tarjoukseen ja että taulukoiden tietojen perusteella tarkistetaan, toteutuvatko tarjotuilta henkilöiltä tarjouspyynnössä vaaditut ammatilliseen pätevyyteen liittyvät ehdottomat vaatimukset. Liitteessä on myös ilmoitettu, että tarvittaessa palveluntuottajalta pyydetään tarkemmat selvitykset henkilöstön koulutuksen ja työkokemuksen osalta ennen päätöksentekoa.

Tehostetun perhetyön vastaavan henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta on edellä mainitussa liitteessä ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Tehostetusta perhetyöstä vastaavalla henkilöllä (1 hlö) henkilöllä tulee olla

• Vähintään sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä yhteensä 25 opintopisteen suuruisilla kohderyhmän palveluun liittyvillä erikoistumisopinnoilla (esim. perhetyöhön tai lastensuojeluun liittyvät amk-tasoiset opinnot). Yliopistossa suoritetut sosiaalityön perusopinnot eivät kohdistu riittävällä tavalla tämän kohderyhmän kanssa työskentelyyn. (25 pistettä voi koostua osista). (koulutus: vaihtoehto 1)
• Tai henkilöllä voi olla kasvatustieteen tai erityispedagogiikan tai psykologian ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä yhteensä 25 opintopisteen suuruisilla kohderyhmän palveluun liittyvillä erikoistumisopinnoilla (25 pistettä voi koostua osista). (koulutus: vaihtoehto 2)"

Lisäksi tarjouspyynnöstä on esitetty muun ohella seuraavat kysymykset ja annettu alla olevat vastaukset:

"Kysymys 4:
Vastaavan henkilön pätevyysvaatimuksia olisin tarkentanut. Mainitaan että vastaavalla tulee olla tutkintoa täydennetty yhteensä 25op suuruisilla kohderyhmän erikoistumisopinnoilla. Voidaanko tähän hyväksyä opinnoissa tehdyt suuntautumisopinnot vai tuleeko näiden opintojen olla tehty esim. sosionomi (amk) tutkinnon ’päälle’?

Vastaus 4:
Mikäli palvelusta vastaavan henkilön amk-tutkintoon sisältyvä suuntautumisvaihtoehto on kohderyhmään liittyvä, voidaan tutkinnon sisällä suoritetut opinnot laskea mukaan osana tarvittavaa 25 opintopistettä. Vaadittaessa on todennettava esitetyn suuntautumisvaihtoehdon sisältämä oppisisältö."

Asiassa selvitetyn perusteella usealta eri tarjoajalta on tarjousten jättämisen jälkeen tiedusteltu yksityiskohtia tehostetusta perhetyöstä vastaavien henkilöiden koulutuksen sisällöstä. Lisäksi hankintayksikön toimittaman selvityksen mukaan myös valittajalta on tiedusteltu tarkennusta sen tarjouksessaan ilmoittaman palvelusta vastaavan henkilön työkokemuksesta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole pyydetty toimittamaan tutkintotodistuksia tai tarkempaa selvitystä henkilöiden koulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista tai oppisisällöistä. Päinvastoin tarjoajille on lisätietona ilmoitettu, että vaadittaessa on todennettava esitetyn suuntautumisvaihtoehdon sisältämä oppisisältö. Kunkin valittajan esille nostaman tarjoajan tarjouslomakkeessa on jäljempänä tarkemmin selostetulla tavalla ilmoitettu vastaavien henkilöiden koulutusnimike. Siten pyydetyt täsmennykset eivät ole merkinneet sitä, että tarjoajat eivät olisi ilmoittaneet tarjouksessaan joitain ehdottomasti vaadittuja tietoja, vaan kyse on ollut tarjouksen yksityiskohtien tarkistamisesta. Täsmennykset eivät myöskään ole merkinneet sitä, että tarjoajat olisivat voineet tosiasiallisesti muuttaa tai parantaa tarjoustaan joiltain osin. Täsmennyksiä on pyydetty useilta tarjoajilta valittaja mukaan lukien. Hankintayksikön menettely ei ole siten vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua eikä ole siten ollut valittajan väittämällä tavalla virheellistä.

Seuraavaksi markkinaoikeus arvioi vielä niiden tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden, joiden osalta valittaja on esittänyt, että koulutusta koskevat vaatimukset eivät ole täyttyneet.

MilaPro Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu palveluista vastaavalla henkilöllä olevan sosionomin ammattikorkeakoulututkinto sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Asiassa selvitetyn perusteella tarjoajalle on lähetetty tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen tiedustelu palveluvastaavan henkilön opintopisteiden määrästä sosionomin tai sosionomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluneessa suuntautumisvaihtoehdossa. Asiassa selvitetyn perusteella tarjoaja on toimittanut tämän jälkeen kyseessä olevan henkilön tutkintotodistukset.

Markkinaoikeus toteaa, että henkilön todistuksista ilmenee hänellä olevan riittävä määrä opintopisteitä kohderyhmän palveluun liittyvillä erikoistumisopinnoilla. MilaPro Oy:n tarjous ei ole ollut tältä osin valittajan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n tarjouksessa palveluista vastaavan henkilön koulutukseksi on ilmoitettu sosionomin ammattikorkeakoulututkinto. Asiassa selvitetyn mukaan hankintayksikkö on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen lähettänyt Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:lle tiedustelun siitä, mikä on palveluvastaavaksi ilmoitetun henkilön tutkintoon sisältyvä suuntautumisvaihtoehto ja mikä on henkilön opintopisteiden määrä. Tarjoaja on täydennyksessään ilmoittanut muun ohella henkilön ammattiopintojen suuntautumisvaihtoehdot sekä ilmoittanut henkilön tehneen opinnäytetyönsä lastensuojelun sijaisisyyden merkityksiin liittyen. Liitteenä on toimitettu myös henkilön tutkintotodistus.

Markkinaoikeus toteaa edellä mainittujen selvitysten perusteella, että henkilön koulutus ja täydentävät opinnot ovat olleet tarjouspyynnön vaatimusten mukaiset, eikä Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n tarjous ole siten ollut valittajan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy:n tarjouksessa on palveluista vastaavan henkilön osalta ilmoitettu, että tämän koulutuksena on sosiaalipalvelujen ohjaus (AMK). Lisäksi henkilöllä on tarjouksen mukaan gradua vaille valmiit kasvatustieteen maisteriopinnot. Tähän sisältyvät tarjouksen mukaan muun ohella erityispedagogiikan perusopinnot sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.

Markkinaoikeus toteaa, että henkilön koulutus on tarjouksessa ilmoitetun perusteella tarjouspyynnön mukainen ottaen huomioon tämän sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon sekä sen lisäksi tarjouksesta ilmenevät vähintään 25 opintopisteet laajuiset muut opinnot, joiden hankintayksikkö on voinut katsoa vastaavan tarjouspyynnössä vaadittua. Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy:n tarjous ei ole siten ollut valittajan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Visio Perhepalvelut Oy:n palveluista vastaavalla henkilöllä on tarjouksessa ilmoitettu olevan sosionomin ammattikorkeakoulukoulutus. Asiassa selvitetyn mukaan mainitulta tarjoajalta on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen tiedusteltu tarjouksessa ilmoitetun henkilön opintopisteiden määrää sosionomin tutkintoon kuuluneessa suuntautumisvaihtoehdossa. Tarjoajan ilmoituksen mukaan henkilöllä on ollut 100,8 opintopisteen opinnot sosiaalipedagogiikassa.

Markkinaoikeus toteaa, että selvityksen perusteella hankintayksikkö on voinut katsoa Visio Perhepalvelut Oy:n palveluista vastaavan henkilön koulutuksen täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Neljä Astetta Oy on tarjouksessaan ilmoittanut, että palveluista vastaavalla henkilöllä on sosionomin ammattikorkeakoulututkinto ja johtamiserikoisammattitutkinto. Selvityksen mukaan hankintayksikkö on lähettänyt tarjoajalle tarjousten jättämisen määräajan jälkeen selvityspyynnön eri henkilöiden koulutuksesta ja kokemuksesta. Selvityksen mukaan Neljä Astetta Oy on toimittanut vastauksena selvityspyyntöön muun ohella palveluista vastaavan henkilön tutkintotodistuksen.

Markkinaoikeus toteaa, että selvityksen perusteella henkilöllä on vaadittu koulutus ja ammattikorkeakoulututkintoonsa sisältyen riittävästi opintopisteitä kohderyhmän palveluihin liittyen. Myöskään Neljä Astetta Oy:n tarjous ei ole siten ollut valittajan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätöksen täytäntöönpano on ollut virheellistä palvelutuotteen 2 osalta, koska siitä on tehty vain väliaikaiset sopimukset, vaikka valitus ei koske mainittua palvelutuotetta, ja koska valittajan kanssa ei ole tehty sopimusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 190/2009 vp s. 68) mukaan hankintayksikkö voi kussakin yksittäistapauksessa hankinnan luonne huomioon ottaen valita toimittajan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tehostettu perhetyö on kokonaisuus, jossa palvelu koostuu sekä tehostetusta perhetyöstä, jossa palveluntuottaja tarjoaa kaksi työntekijää työskentelemään perheessä (palvelutuote 1), että kunnan työntekijän työparina työskentelystä (palvelutuote 2). Hankintayksikön mukaan hankittavan palvelun luonne huomioon ottaen on olennaista, että merkittävä osa palveluntarjoajista tuottaa molempia osa-alueita, jotta asiakkaiden yksilökohtainen palvelutarve voidaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti ottaa huomioon. Perheen joustava siirtymä palvelutuotteesta toiseen saattaa hankintayksikön mukaan tapauskohtaisesti edellyttää, että palvelutuotteen 1 kokemuksia hyödynnetään palvelutuotteeseen 2 siirryttäessä. Hankintayksikkö on myös esittänyt hankintapäätöksen täytäntöönpanon osalta, että se ei ole halunnut ottaa riskiä siitä, että markkinaoikeuden mahdollisesti määrätessä hankintayksikön kilpailuttamaan palvelutuotteen 1 kokonaan uudelleen se jouduttaisiin tekemään irrallisena palveluotteesta 2. Hankintayksikkö on esittänyt, että se ei ole pitänyt hankinnan yhteistyöluonteen vuoksi tarkoituksenmukaisena väliaikaisen sopimuksen solmimista valittajan kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on sinänsä voinut tässä tapauksessa järjestää hankinnan väliaikaisesti myös palvelutuotteen 2 osalta, vaikka valitus ei ole tätä palvelutuotetta alun perin koskenut. Kuitenkin hankinnan kokonaisluonteesta sekä siitä johtuen, että valittaja on valittu palvelutuotteeseen 2, tämän palvelutuotteen väliaikainen järjestäminen on sellainen hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta valittajan oikeusasemaan ja jonka osalta se on siten voinut esittää tulleensa syrjityksi markkinaoikeudelle toimittamassaan valituksessa.

Selvitetyn perusteella hankintayksikkö on solminut palveluotteen 2 osalta väliaikaiset sopimukset kaikkien muiden valittujen tarjoajien paitsi valittajan kanssa. Hankintayksikkö on perustellut tätä vetoamalla hankinnan yhteistyöluonteeseen ja viitannut valittajan palvelutuotetta 1 koskevan valituksen perusteisiin. Valittajan mukaan sille on ilmoitettu, että sen kanssa tullaan tekemään sopimus palvelutuotteesta 2, mikäli valittaja peruuttaa palvelutuotetta 1 koskevan valituksen.

Hankintalain 93 §:n perusteella hankintayksiköllä on harkintavaltaa valitessaan väliaikaiset palveluntuottajat tarkoituksenmukaisella tavalla tarjoajista tai aiemmista palveluntuottajista. Hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa on kuitenkin turvattava hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaisesti hankintamenettelyn osallistujien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Hankintayksikön perusteet olla valitsematta valittajaa ainoana palveluntuottajana palveluotteen 2 osalta mukaan väliaikaiseen järjestelyyn eivät ole olleet esitetyn selvityksen valossa tasapuolisia ja syrjimättömiä. Hankintayksikön menettely on siten ollut palvelutuotteen 2 väliaikaisen järjestämisen osalta virheellistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Markkinaoikeus on edellä katsonut hankintayksikön menettelyn virheelliseksi palvelutuotteen 2 väliaikaisen järjestämisen osalta. Kun kyse on ollut väliaikaisesta järjestelystä, hankintayksikön virheellinen menettely poistuu hankintapäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä eikä asiassa ole siten tarpeen velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellistä menettelyään hankinnan väliaikaisen järjestämisen osalta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että hankintayksikön menettely ei ole ollut valittajan esittämällä tavalla virheellistä palvelutuotteen 1 osalta. Edellä todetulla tavalla hankintayksikön menettely palvelutuotteen 2 väliaikaisessa järjestämisessä on kuitenkin ollut valittajaa syrjivää ja siten virheellistä. Näin ollen hankintayksikön menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Tampereen kaupungin korvaamaan Profiam Sosiaalipalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Tampereen kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.3.2017