Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:125/17

MAO:125/17

Tyrnävän kunta - konetyöt

julkinen hankinta - tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2016/321
Antopäivä: 7.3.2017

ASIAN TAUSTA

Tyrnävän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.2.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta konetöiden hankinnasta ajalle 1.5.2016–30.4.2018. Hankinta on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen.

Tyrnävän kunnan tekninen lautakunta on 29.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 33 valinnut VM Peat Ay:n tarjouksen koskien osa-alueen 6 "Traktori ja piennarmurskain puistoalueiden, kaava- ja yksityisteiden tienvarsien niittoon" hankintaa.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut kaikkien osa-alueiden osalta noin 175.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 10.000 euroa Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.900 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjousta tela- ja pyöräalustaisista kaivinkoneista sekä traktoreista kunnallistekniikan maarakennustöihin ja kunnossapitotöihin. Tarjouspyynnössä on osa-alueen 6 osalta pyydetty tarjousta traktorista ja piennarmurskaimesta puistoalueiden sekä kaava- ja yksityisteiden tienvarsien niittoon.

Tarjouspyynnön mukaan jokaisesta tarjottavasta koneesta on tullut täyttää oma tarjouslomake ja lomakkeesta on tullut ilmetä koneen tuntiveloitushinta. Tarjousten valintaperusteena on ollut koneen ikäkertoimella laskettu halvin vertailuhinta.

Jokaisesta koneesta eli siis myös piennarmurskaimesta on tullut täyttää erillinen tarjouslomake. Tarjouspyynnöstä ei ole ilmennyt, ettei piennarmurskaimen iälle tai vuosimallille olisi ollut tarkoitus antaa merkitystä vertailuhinnan laskemisessa. Hankintayksikön vastaanottamissa kahdeksassa tarjouksessa on kahta lukuun ottamatta ilmoitettu tarjotun piennarmurskaimen vuosimalli, eli myös muut tarjoajat ovat käsittäneet piennarmurskaimen olevan itsenäinen osa tarjousta.

Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole huomioinut piennarmurskaimen ikää vertailuhintaa laskiessaan, vaan hankintapäätös on perustunut ainoastaan traktorin ikäkertoimella korjattuun vertailuhintaan. Hankintapäätös ei siten ole perustunut tarjouspyynnössä asetettuihin ehtoihin, eikä hankintayksikkö ole kohdellut tarjoajia hankintamenettelyssä tasapuolisesti. Kaikkiaan hankintayksikön julkaisema tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Lisäksi hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta, sillä voittanut tarjoaja ei ole ilmoittanut tarjoamansa piennarmurskaimen vuosimallia. Piennarmurskaimen vuosimallin puuttumisen vuoksi tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä eikä sille ole ollut mahdollista laskea vertailuhintaa.

Vastine

Vaatimukset

Tyrnävän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.592 eurolla.

Perusteet

Hankinnassa on kilpailutettu traktoreita ja kaivinkoneita useassa eri osahankinnassa. Traktoreita on osahankinnoissa tullut tarjota yhdessä eri lisälaitteiden kuten peräkärryn, kauhan tai piennarmurskaimen kanssa. Traktorin lisälaitteille ei kuitenkaan ole tarkoitettu antaa itsenäistä merkitystä tarjousvertailussa, vaan valintaperusteena on ollut traktorin alin vertailuhinta. Tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi, että vertailuhinta on laskettu tarjottavan traktorin ikäkertoimen perusteella.

Sen, että vertailuhinnan laskemisessa on tarkoitettu hyödynnettäväksi vain traktorin vuosimallia, on täytynyt olla tarjoajille selvää myös vertailuhinnan laskemiseen käytettävästä kaavasta, joka on mahdollistanut vain yhden koneen iän huomioimisen. Mikäli hankintayksikkö olisi tarkoittanut pisteyttää myös piennarmurskaimen iän, tarjouspyynnössä olisi ilmoitettu, miten traktorin ja piennarmurskaimen yhteinen ikäkerroin olisi tullut laskea.

Valittajan toissijaisesti vaatimalle hyvitysmaksulle ei ole perusteita, sillä valituksenalaista hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön. Joka tapauksessa vaadittu hyvitysmaksun summa on huomattavasti yli 10 prosenttia hankinnan osa-alueen 6 arvosta.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava ehdokkaita ja tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia "tela- ja pyöräalustaisista kaivinkoneista sekä traktoreista kunnallistekniikan maarakennustöihin ja kunnossapitotöihin sopimuskaudelle 1.5.2016-30.4.2018". Hankinta on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, ja asiassa on kyse osa-alueen 6 hankintamenettelyn arvioinnista. Hankinnan osa-alueella 6 on valittu yksi toimittaja.

Hankintailmoituksessa koskien osa-aluetta 6 on pyydetty tarjousta kohteesta "Traktori ja piennarmurskain puistoalueiden, kaava- ja yksityisteiden tienvarsien niittoon". Muilla tarjouksen osa-alueilla hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia kaivinkoneista, kunnossapitotraktorista, traktorista ja tielanasta kaava- ja yksityisteiden lanaukseen, traktorista ja metsäperäkärrystä puiden ajoon sekä traktorista ja peräkärrystä maiden ajamiseen.

Tarjouspyynnön liitteessä osa-alueen 6 kohteelle on asetettu seuraavat vaatimukset: "Puistojen / viheralueiden niitossa käytettävän traktorin tehokkuus vähintään 100 hv ja piennarmurskaimen työleveys tulee olla vähintään 240 cm". Lisäksi tarjouspyynnön liitteessä on yleisesti kaikkia hankinnan osa-alueita koskien todettu, että jokaisesta tarjottavasta koneesta on tullut täyttää tarjouslomake.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut erillinen tarjouslomake kullekin hankinnan osa-alueelle. Osa-alueen 6 tarjouslomake on ollut otsikoitu "Konetarjous" ja sen alla teksti "Traktori ja piennarmurskain". Lomakkeen kohdassa "Tiedot koneesta" on pyydetty ilmoittamaan tarjottavan koneen "merkki ja malli", "teho (hv/kw)", "vuosimalli" sekä "piennarmurskaimen merkki ja malli / vuosimalli".

Tarjousten valintaperusteena on ollut koneen ikäkertoimella korjattu halvin hinta. Tarjouspyynnön liitteessä koneen ikäkertoimen laskemiselle on annettu seuraava kaava: "0–5 v vanhoissa koneissa vertailuhinta = tarjoushinta (vm. 2012–2016). Yli 5v vanhoissa koneissa ikä nostaa vertailuhintaa 1,0 % / vuosi. Kaavana kerroin on 1 + 1x (2012 – vuosimalli)/100."

Arviointi

Asiassa on valittajan esittämän johdosta ensinnäkin arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut epäselvä. Lisäksi on arvioitava sitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti ottaessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan tarjousvertailuun ja suorittaessaan vertailun.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohde ja tarjouksen valintaperuste. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on kohdassa "Hankinnan kuvaus" pyydetty tarjouksia kaivinkoneista ja traktoreista. Hankinnan osa-aluetta 6 koskeva tarjouslomake on ollut otsikoltaan "Konetarjous" ja lomakkeen on tarkennettu koskevan konetta "Traktori ja piennarmurskain". Lomakkeessa on ollut kohta "Tiedot koneesta".

Lomakkeessa tarjoajaa on pyydetty ilmoittamaan muun ohella "piennarmurskaimen merkki ja malli / vuosimalli". Tarjouslomakkeessa piennarmurskaimen malli ja vuosimalli on erotettu toisistaan vinoviivalla. Lisäksi tarjouspyynnön liitteessä on esitetty kaava koneen ikäkertoimella korjatun vertailuhinnan laskemiseksi. Kaava ei ole mahdollistanut useamman kuin yhden koneen iän huomioimista.

Markkinaoikeus toteaa, että ottaen huomioon tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta esitetty, tarjouslomakkeessa annettavista vaihtoehtoisista tiedoista esitetty sekä tarjouspyynnön liitteessä ikäkertoimen laskemisen osalta esitetty, tarjoajille on täytynyt olla tarjouspyynnön perusteella selvää, että vain traktorin vuosimallilla on merkitystä tarjousvertailussa ja vain traktoria koskeva vuosimallitieto on tullut ilmoittaa. Tarjoajan on ollut siten mahdollista päätellä, ettei tarjouksessa ole ollut tarpeen ilmoittaa sekä piennarmurskaimen mallia että vuosimallia, vaan että vain toisen piennarmurskainta koskevan tiedon ilmoittaminen on ollut riittävää.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan väittämin tavoin epäselvä. Hankintayksiköllä ei ole myöskään ollut velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta sillä perusteella, että sen tarjouksessa ei ollut ilmoitettu piennarmurskaimen merkin ja mallin lisäksi ilmoitettu vuosimallia. Hankintayksikkö ei edellä lausuttuun nähden ole tarjousvertailun osaltakaan menetellyt virheellisesti ottaessaan vertailuhinnan laskemisessa huomioon vain traktorin iän.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteluilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n, A -nimisen toiminimen haltijana korvaamaan Tyrnävän kunnan oikeudenkäyntikulut 2.592 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 22.3.2017