Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:122/17

MAO:122/17

Tampereen kaupunki - stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen

julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä

Diaarinumero: 2016/202
Antopäivä: 7.3.2017

ASIAN TAUSTA

Tampereen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.02.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Tampereen stadionin joustavan kestopäällysteen uusimista koskevasta rakennusurakasta ajalle 15.5.2016–30.6.2016.

Tampereen kaupungin Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 16.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 31 valinnut Spesifix Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 944.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 20.4.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Jäämestarit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 95.037 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.508 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on järjestänyt kysymyksessä olevasta hankinnasta tarjouskilpailun aiemmin, mutta keskeyttänyt sen perustellen sitä sillä, että tarjoukset eivät ole vastanneet tarjouspyyntöä. Uudessa tarjouskilpailussa on muutettu vaatimuksia siten, että myös voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt vaatimukset. Tarjouspyyntöä on muutettu muun ohella referenssivaatimusten osalta.

Tarjouspyyntö ei ole ollut tasapuolinen ja syrjimätön. Tarjouspyynnössä on muun ohella edellytetty, että joustavan kestopäällysteen on tullut olla tehdasvalmisteinen liimattava matto, jossa on hunajakennorakenteinen pohja. Tällä teknisellä rajauksella on käytännössä suljettu pois kaikki muut käytettävät kenttäpinnoitteet paitsi Mondo. Lisäksi tarjouspyynnössä on päällystemateriaalin valmistajan referenssivaatimukset asetettu siten, että ainoa mahdollinen vaihtoehto on Mondo, sillä viimeisen viiden vuoden aikana pidetyissä arvokisoissa on Zürichin EM-kisoja lukuun ottamatta kenttäpinnoitteena ollut Mondo. Zürichin EM-kisoissa kenttäpinnoite on taas ollut muu kuin tehdasvalmisteinen matto. Käytännössä tarjouspyynnössä on siten asetettu Mondo-pinnoitetta koskeva tuotevaatimus. Riittävänä päällysteen vaatimuksena olisi voinut olla vaatimus, että päällyste täyttää IAAF:n Certification Athletics Facilities Class 1 -vaatimukset.

Tarjouspyynnössä päällystemateriaalille ja sen valmistajan referensseille asetetut vaatimukset ovat tarkoittaneet sitä, että voittanut tarjoaja on Mondon maahantuojana ollut täysin eriarvoisessa asemassa muihin tarjoajiin verrattuna. Valittaja on joutunut pyytämään materiaalihinnat voittaneelta tarjoajalta. Voittanut tarjoaja on maahantuojana voinut antaa valittajalle eri hinnat kuin millä se on voinut laskea oman tarjouksensa.

Lisäksi tarjouspyynnössä on asetettu vaatimus siitä, että kestopäällysteen valmistajan tulee hyväksyä asentajat. Tämä vaatimus on tarkoittanut sitä, että kestopäällystemateriaalin valmistaja myös määrittää, kuka asennustyön tekee. Lisäksi asennustyön hinnan on joutunut pyytämään Mondon valmistajalta, koska se on käytännössä ainoa tapa saada vaadittu hyväksyminen asentajille.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.538 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ovat olleet perusteltuja hankinnan luonne, käyttötarkoitus ja laajuus huomioon ottaen eivätkä ne ole olleet kohtuuttomia tai syrjiviä. Tavoitteena on ollut saada Tampereen stadionille IAAF:n Certification Athletics Facilities Class 1 -vaatimukset täyttävä kestopäällyste, joka mahdollistaa kansainvälisesti korkeatasoisten urheilutapahtumien järjestämisen. Tarjouspyynnössä kuvattu mattorakenne on todettu käytöltään ja huollettavuudeltaan parhaaksi ratkaisuksi. Sekä tuotteelle asetettujen teknisten vaatimusten että referenssivaatimusten tarkoitus on ollut varmistaa, että hankinnalla on saavutettu haluttu laatutaso, käytettävyys, huollettavuus sekä kestävyys vallitseviin olosuhteisiin.

Tarjouspyynnössä ei ole ollut mainittuna tuotemerkkiä Mondo. Tarjouspyynnön vaatimukset ovat sopineet myös Mondo-merkkiseen kestopäällysteeseen, mutta vaatimukset eivät ole sulkeneet muita tarjouspyynnön vaatimukset täyttäneitä tuotteita pois. Vaatimukset siitä, että pinnoite on punainen ja kestopäällysteen pohja on hunajakennorakenteinen tehdasvalmisteinen liimattava matto, ovat olleet verrattain yleisluontoisia eivätkä ole muodostaneet syrjivää ehtoa hankinnan kohteelle. Hankinnan sisältöä kuvanneet tekniset eritelmät eivät ole rajoittaneet kilpailua, sillä tarjouskilpailussa on annettu kolme tarjousta, joista kaksi on edennyt tarjousten vertailuun.

Hankinnan keskeyttämiselle ja tarjouspyynnön vaatimusten muuttamiselle on ollut todellinen ja perusteltu syy, sillä saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön ehtojen vastaisia. Tarjouspyynnön vaatimuksia ei ole muutettu sen vuoksi, että pyrkimyksenä on ollut suosia tai syrjiä jotakin tarjoajaa.

Kuultavan lausunto

Spesifix Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kestopäällysteen tekninen vaatimus tehdasvalmisteisesta liimattavasta matosta, jossa on hunajakennorakenteinen pohja, on rajannut hankinnan ulkopuolelle kaikki muut markkinoilla olevat pinnoitteet paitsi Mondon. Tiedossa ei ole mitään muuta päällystettä, joka täyttäisi kyseessä olevan teknisen vaatimuksen.

Tarjouspyyntöön keskeyttämisen jälkeen tehdyt muutokset ovat suosineet voittanutta tarjoajaa. Valittajan tarjoushinta on noussut asennusta koskevan ehdon vuoksi. Tarjouspyyntöön tehty muutos asennuksesta on takuuajan tai takuuvastuun osalta merkityksetön. Molemmissa tarjouspyynnöissä takuuaika on ollut 24 kuukautta. Muutoksella on ainoastaan suosittu voittanutta tarjoajaa, jolta on puuttunut edellisen tarjouspyynnön referenssit. Keskeyttämispäätöksen osalta hankintayksikkö ei ole ilmoittanut mitään syytä, miksi valittajan tarjous ei olisi ollut tarjouspyynnön mukainen.

Urakkasopimukseen on tehty muutoksia verrattuna tarjouspyyntöasiakirjoihin. Urakkasopimuksen perusteella voittanut tarjoaja toimii aliurakoitsijana ja johtovelvollisuuksista vastaa Tampereen Infra Liikelaitos. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella kysymys on ollut kokonaisurakasta rakennuttajalle tehtynä. Työsuojeluvastuut on vastoin tarjouspyyntöä siirretty hankintayksikölle. Urakkasopimuksessa takuuajan vakuuden määrä on kaksi prosenttia ja tarjouspyynnössä vaadittavan vakuuden määräksi on ilmoitettu viisi prosenttia. Urakkasopimuksessa on siten vähennetty voittaneen tarjoajan vastuuta tarjouspyynnössä vaadittuun verrattuna.

Lisävastine

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on kuvannut tarjouspyynnössä tuotteen, jota on käytetty vaativissa ja tunnetuissa yleisurheilukentissä. Tuotemäärittely on tehty alan asiantuntijoiden kanssa ja siinä on huomioitu soveltuvuus, käyttötarkoitus ja kesto pohjoismaisissa olosuhteissa. Hankinnan tavoitteena on ollut saada stadionille kansainvälisesti tasokas urheilupinnoite, jolla voidaan markkinoida stadionia tasokkaana urheilupaikkana ja saada suuria kisoja Tampereelle.

Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra Liikelaitos toimivat saman Y-tunnuksen alla, eli juridisesti kyse on samasta oikeushenkilöstä. Tarjouspyyntöä tehtäessä ajatuksena on ollut, että työ tehdään niin, että pääurakoitsijana toimii valittu tarjoaja. Tampereen Infra Liikelaitos on kuitenkin halunnut toimia pääurakoitsijana hankkeessa, koska työmäärät Ratinan kentällä ovat lisääntyneet. Näin ollen urakka-aluetta ei ole voitu luovuttaa sellaisenaan voittaneelle tarjoajalle, koska muut työt olisi pitänyt alistaa joustavan kestopäällysteen urakkaan. Vastuita ei ole hankintasopimuksessa pienennetty, vaan urakoitsijalla on pääsuoritusvelvollisuus oman urakkansa osalta. Lisäksi voittanut tarjoaja vastaa oman urakkansa työmaapalveluista ja työsuojelusta. Takuuajan vakuuden osalta sopimuksessa on kirjoitusvirhe, joka on korjattu. Tarkoituksena on ollut alun perinkin kirjata asia sopimukseen tarjouspyynnön mukaisesti.

Valittaja ei ole valittanut aiemmasta hankinnan keskeyttämispäätöksestä, joten se on lainvoimainen.

Aiemmassa tarjouskilpailussa valittajan asentajien referenssit eivät ole olleet vaatimusten mukaisia. Kyseisen tarjouskilpailun jälkeen hankintayksikkö on päättänyt, että on helpompaa vaatia valmistajan hyväksymiä asentajia kuin vaatia asennusryhmältä kolmea asennuskohdetta. Kysymyksessä olevassa hankinnassa on oleellista varmistua myös siitä, että asennustyö on hyvin tehty ja sekä materiaalille että asennukselle saadaan takuu. Tällä on mahdollistettu myös valittajan osallistuminen tarjouskilpailuun. Takuu on ehdottoman tärkeä ja se saavutetaan vain, jos valmistaja hyväksyy asentajat. Tällä tavalla vältetään kiistat siitä, ovatko mahdolliset viat asennuksessa vai materiaalissa. Valmistajalla on asennusryhmiä ympäri maailmaa, ja valittaja olisi voinut hankkia asentajat myös suoraan muualta.

Mikäli hankintayksikön katsottaisiin menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, ei valittajalla ole näyttöä siitä, että se olisi voittanut tarjouskilpailun virheettömässä menettelyssä, eikä perusteita hyvitysmaksun määräämiselle näin ollen ole.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 1 §:n 2 momentin mukaan mainitun lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohde noudattaen, mitä teknisistä eritelmistä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjouksen valintaan.

Pykälän 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankintamenettelyn kulku ja tarjouspyynnön keskeinen sisältö

Hankinnasta on julkaistu ensimmäinen tarjouspyyntö 26.1.2016, mutta saadut tarjoukset eivät ole hankintayksikön mukaan vastanneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, joten hankintayksikkö on 25.2.2016 tehdyllä päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn. Tämän jälkeen hankintayksikkö on arvioinut hankinnalle asetettavat vaatimukset uudelleen ja julkaissut uuden, nyt kysymyksessä olevan hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön.

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on ollut Tampereen stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen. Hankinnan kuvauksen mukaan kilpailutuksen tavoitteena on ollut saada Tampereen stadionille joustava kestopäällyste, jolla voidaan järjestää kansainvälisesti korkeatasoisia urheilutapahtumia. Joustavan kestopäällysteen on tullut täyttää IAAF:n Certification Athletics Facilities Class 1:n vaatimukset. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde" alakohdassa "Päällyste" on ilmoitettu, että juoksurata ja suorituspaikat sekä ylätasanne päällystetään joustavalla, vettä läpäisemättömällä kestopäällysteellä. Joustavan kestopäällysteen on tullut olla tehdasvalmisteinen liimattava matto, jossa on hunajakennorakenteinen pohja, ja matolla on tullut olla asennushetkellä IAAF:n voimassa oleva sertifikaatti (IAAF Certified Track Surfacing Products). Päällysteen on tullut täyttää IAAF:n Certification Athletics Facilities Class 1 -vaatimukset. Lisäksi on edellytetty, että toimituksen on tullut tapahtua rullatavarana ja värin on tullut olla tummanpunainen. Päällystettä on pyydetty neljällä eri vahvuudella. Tarjoajan on tullut toimittaa tarjouksensa liitteenä tarjoamansa pinnoitteen kimmoisuustesti.

Tarjouspyynnön kohdan 5 "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Päällyste" on pyydetty syöttämään tarjottavan tuotteen merkki ja malli. Lisäksi tarjoajaa on pyydetty toimittamaan tarjouksensa liitteenä tarjoamansa pinnoitteen kimmoisuustesti iskunvaimennusominaisuuksien varmentamiseksi. Alakohdassa on myös ilmoitettu, että päällysteen tulee täyttää IAAF:n Certification Athletics Facilities Class 1 -vaatimukset. Tarjoukseen on tullut ladata päällysteen tekninen kortti, päällysteen aitoustodistus sekä selvitys siitä, että päällystemateriaalit ja suorituspaikkojen kiinteästi asennettavat tarvikkeet täyttävät IAAF:n ja SUL:n vaatimukset.

Tarjouspyynnön kohdassa 8 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on ilmoitettu päällystemateriaalin valmistajan referenssivaatimukset. Kohdassa on edellytetty, että päällystemateriaalin valmistajalla on tullut olla vähintään kaksi referenssikohdetta. Molempien referenssikohteiden on tullut olla tehty vastaavalla materiaalilla, joka on kuvattu hankinnan kohteessa. Lisäksi on vaadittu, että toisen referenssikohteen on tullut olla Pohjoismaassa, pinta-alaltaan vähintään 5.000 m2 ja viimeisen viiden vuoden ajalta, ja toisen on tullut olla arvokisoista (EM, MM tai olympiakisat) ja viimeisen viiden vuoden ajalta.

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa 8 on edellytetty, että kestokestopäällysmateriaalin valmistajan on tullut hyväksyä asentajat. Asennusryhmän pätevyydestä on tullut toimittaa kestopäällysteen valmistajan todistus.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut syrjivä muun ohella päällystemateriaalin teknisten vaatimusten, asentajia koskevan vaatimuksen sekä päällystemateriaalin valmistajan referensseille asetettujen vaatimusten vuoksi. Valittajan mukaan hankintayksikkö on tarjouspyynnössään käytännössä asettanut voittaneen tarjoajan maahantuomat tuotteet hankinnan kohteeksi. Valittaja on esittänyt myös väitteitä koskien aiemmin tehtyä hankinnan keskeyttämistä koskevaa päätöstä.

Markkinaoikeus toteaa ensiksi, että asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn 25.2.2016 tehdyllä päätöksellä, koska saadut kaksi tarjousta eivät ole vastanneet kyseisessä menettelyssä tarjouspyynnön vaatimuksia ja hankintayksikkö on päättänyt arvioida hankinnassa asetetut vaatimukset uudelleen. Mainittu päätös muutoksenhakuohjeineen on annettu tiedoksi valittajalle, eikä valittaja ole määräajassa valittanut tästä hankintapäätöksestä. Asiassa ei siten tule arvioitavaksi mainitun keskeyttämispäätöksen hankintasäännösten mukaisuus.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen määrittelyssä ja hankittavan kohteen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten asettamisessa. Hankinnan kohde on kuitenkin määriteltävä siten, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Hankintayksikön on järjestettävä hankintamenettelynsä siten, että se ei myöskään anna vaikutelmaa siitä, että jotakin tarjoajaa olisi suosittu.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintalainsäädännön mukaan tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen tuotevalikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa tuotetta.

Edellä todetusti hankinnan kohteena on ollut Tampereen stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen. Stadionilla on tarkoitus järjestää kansainvälisesti korkeatasoisia urheilutapahtumia, joten kestopäällysteen laatutasolla on erityistä merkitystä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön vaatimuksia arvioitaessa on otettava huomioon mainitut hankinnan kohteeseen liittyvät seikat.

Tarjouspyynnön vaatimukset hunajakennorakenteisesta liimattavasta matosta sekä valmistajan referenssejä koskevat vaatimukset ovat perustuneet hankintayksikön tarpeisiin ja kokemuksiin päällysteen käytettävyydestä pohjoismaisissa olosuhteissa sekä arvokisoissa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole mainittu tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Valittaja on myös kyennyt tarjoamaan tarjouspyynnön vaatimuksen täyttävän päällysteen. Tarjouskilpailuun on osallistunut kolme tarjoajaa, joista kaksi on edennyt tarjousten vertailuun. Hankintayksikön selvittämän mukaan kolmannen tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainakaan suoraan johtunut asiassa esitetyistä teknisistä tai muista vaatimuksista. Edellä sanotun perustella markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa vaatia edellä mainitun kaltaista päällystettä, eikä asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että sanottu vaatimus olisi ollut valittajaa syrjivä.

Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että päällystemateriaalin valmistajan on tullut hyväksyä asentajat. Valittajan esittämän mukaan mainittua vaatimusta ei ole ollut aiemmassa tarjouskilpailussa, ja tämä on nostanut erityisesti valittajan tarjoushintaa. Hankintayksikkö on esittänyt, että aiemmassa tarjouskilpailussa valittajan asentajien referenssit eivät ole olleet vaatimusten mukaisia, ja muun ohella tämän vuoksi on päätetty vaatia valmistajan hyväksyntää asentajille ja siten mahdollistettu myös valittajan osallistuminen tarjouskilpailuun. Hankintayksikön mukaan vaatimalla valmistajan hyväksymät asentajat vältetään kiistat siitä, ovatko mahdolliset viat asennuksessa vai materiaalissa.

Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde huomioon ottaen hankinnassa on voitu vaatia valmistajan hyväksymiä asentajia. Mainitulla vaatimuksella hankintayksikkö on pyrkinyt varmistumaan asennustyön korkeasta laadusta, eikä tämäkään vaatimus ei ole estänyt valittajaa jättämästä tarjousta tarjouskilpailussa.

Vielä valittaja on esittänyt, että hankintasopimusta on muutettu siltä osin, että voittanut tarjoaja toimii aliurakoitsijana ja johtovelvollisuuksista vastaa Tampereen Infra Liikelaitos. Lisäksi työsuojeluvastuut on valittajan mukaan vastoin tarjouspyyntöä siirretty hankintayksikölle. Lisäksi valittajan mukaan urakkasopimuksessa takuuajan vakuuden määrä on kaksi prosenttia ja tarjouspyynnössä vaadittavan vakuuden määräksi on ilmoitettu viisi prosenttia. Urakkasopimuksessa on siten valittajan mukaan vähennetty voittaneen tarjoajan vastuuta tarjouspyynnössä vaadittuun verrattuna.

Euroopan unionin tuomioistuin on 19.6.2008 antamassaan tuomiossa pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351) tarkastellut, missä tilanteissa hankintaviranomaisen ja palveluntarjoajan välillä jo olemassa olevaan sopimukseen tehtäviä muutoksia voidaan pitää uutena julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisenä. Mainitusta tuomiosta ilmenevät periaatteet soveltuvat myös nyt käsillä olevan kysymyksen arviointiin. Mainitun tuomion perustelujen (34–37 kohta) mukaan julkista hankintaa koskevan sopimuksen määräyksiin sen voimassaoloaikana tehtyjä muutoksia on pidettävä uutena sopimuksen tekemisenä, jos muutetut määräykset ovat ominaispiirteiltään olennaisesti erilaisia kuin alkuperäisen sopimuksen määräykset ja jos ne näin ollen ovat omiaan osoittamaan osapuolten tahtoneen neuvotella uudestaan kyseisen sopimuksen keskeiset ehdot. Muutosta voidaan pitää olennaisena muun ohella sen vuoksi, että sopimuksen taloudellista tasapainoa muutetaan sopimuspuoleksi valitun yhtiön eduksi tavalla, josta ei määrätty alkuperäisen sopimuksen ehdoissa.

Markkinaoikeus toteaa, että olennaisena sopimusmuutoksena ei voida pitää pelkästään sitä, että tehdyssä hankintasopimuksessa pääurakoitsijaksi on ilmoitettu Tampereen Infra Liikelaitos, sillä valitun tarjoajan urakan sisällön osalta asiassa ei ole ilmennyt muutosta. Lisäksi hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle korjatun sopimuksen, josta ilmenee, että takuuajan vakuuden määrä on korjattu tarjouspyynnön mukaiseksi ja että voittanut tarjoaja vastaa itse omasta työsuojelustaan. Edellä sanotun perusteella hankintayksikön menettelyä ei voida pitää tältäkään osin virheellisenä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Jäämestarit Oy:n korvaamaan Tampereen kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.538 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.3.2017