Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:94/17

MAO:94/17

Penningautomatföreningen - biljettinlösningsautomater

jämförelsegrunder - jämförelse av anbuden

Diaarinumero: 2016/136
Antopäivä: 27.2.2017

BAKGRUNDEN

Penningautomatföreningen (nedan även den upphandlande enheten) har med en 2.10.2015 publicerad EU-upphandlingsannons begärt anbud på biljettinlösningsautomater. Enligt upphandlingsannonsen har avtalstiden varit två år med möjlighet till förlängning med två år, ett år i sänder.

Penningautomatföreningen har 22.2.2016 antagit V.N.E. S.r.l. Unipersonales anbud.

Enligt den upphandlande enheten har upphandlingens uppskattade totala värde exklusive mervärdesskatt varit 1 020 000 euro.

Upphandlingsbeslutet har inte verkställts.

HANDLÄGGNINGEN I MARKNADSDOMSTOLEN

Besvären

Yrkanden

CountR GmbH har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade upphandlingsbeslutet, förordnar att den upphandlande enheten väljer ändringssökandens anbud och ålägger den upphandlande enheten att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 4 750 euro, jämte dröjsmålsränta.

Grunder

Den upphandlande enheten har inte följt de kriterier som angetts i anbudsförfrågan när den valt det vinnande anbudet. Av anbudsförfrågan har framgått att anbudsjämförelsen kommer att göras så att anbudspriset beaktas med 50 procents och kvaliteten med 50 procents vikt. Anbudet med det lägsta priset ges poäng enligt en formel där det lägsta priset divideras med anbudsgivarens pris multiplicerat med det högsta priset. Ändringssökanden borde ha fått 13 304,6 poäng för sitt anbudspris och de högsta totalpoängen 13 354,6.

Bemötande

Yrkanden

Penningautomatföreningen har yrkat att marknadsdomstolen i första hand lämnar besvären utan prövning och i andra hand förkastar besvären. Penningautomatföreningen har därtill yrkat att marknadsdomstolen ålägger ändringssökanden att ersätta dess rättegångskostnader, som inklusive mervärdesskatt uppgår till 4 811,20 euro, jämte dröjsmålsränta.

Grunder

Besvären bör lämnas utan prövning eftersom de har inlämnats för sent. Enligt språklagen ska besvär anföras på svenska eller finska. Eftersom ändringsökanden enbart lämnat in sina besvär på engelska inom utsatt tid, ska besvären lämnas utan prövning.

I anbudsförfrågan har angetts att anbudet med det lägsta priset kommer att tilldelas det maximala antalet jämförelsepoäng dvs. 50 poäng. Beräkningsformeln i anbudsförfrågan har klargjort hur de övriga anbuden ska poängsättas för anbudspris. Mer än 50 poäng kan således inte utdelas för anbudspriset. Formeln har innehållit ett uppenbart fel då den angetts vara lägsta pris / anbudspris x det högsta pris. Formeln borde ha varit lägsta pris / anbudspris x högsta jämförelsepoäng. Ändringssökanden borde ha förstått att det var fråga om ett uppenbart fel eftersom maximiantalet 50 poäng angetts och eftersom en korrekt formel angetts för beräkning av kvalitetspoäng.

Ändringssökandens sätt att jämföra anbuden skulle ha lett till ett resultat som står i strid med vad som anges i anbudsförfrågan om jämförelsegrundernas inbördes viktning.

Genmäle

Ändringssökanden har anfört att besvären har inlämnats på svenska inom den tidsfrist som marknadsdomstolen har utsatt.

Den upphandlande enheten ska tolka grunderna för val av anbud på samma sätt genom hela upphandlingsförfarandet. Skyldigheten att förfara öppet ska ges företräde framom iakttagande av principerna om likabehandling och förbud mot diskriminering. Eftersom den upphandlande enheten vid anbudsjämförelsen avvikit från de angivna grunderna har den varken förfarit öppet eller i enlighet med principen om likabehandling.

Besvären har inte varit ett uppenbart ogrundade. Ändringssökanden ska därför inte åläggas att ersätta den upphandlande enhetens rättegångskostnader. I varje fall är högst en fjärdedel av det yrkade beloppet befogat med beaktande av innehållet i bemötandet.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Motivering

Prövning av ärendet

Av 87 § 1 mom. lagen om offentlig upphandling (348/2007; nedan upphandlingslagen), som tillämpas på upphandlingsförfarandet i fråga, framgår att besvär ska anföras skriftligen inom 14 dagar efter det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning.

Enligt utredningen som ställts till marknadsdomstolens förfogande har det överklagade upphandlingsbeslutet delgivits ändringssökanden elektroniskt 22.2.2016. Besvären har inkommit till marknadsdomstolen 3.3.2016 alltså inom föreskriven tidsfrist. Något annat följer inte heller av att besvären därefter har kompletterats i enlighet med 28 § förvaltningsprocesslagen. Något hinder för att pröva besvären föreligger således inte.

Upphandlingsförfarandet

Den upphandlande enheten har begärt anbud på biljettinlösningsautomater. Vid upphandlingen har selektivt förfarande tillämpats.

Enligt anbudsförfrågan ska det totalekonomiskt mest förmånliga anbudet väljas. Jämförelsekriterierna har uppgetts vara pris med 50 procents vikt och kvalitet med 50 procents vikt. Anbudsgivaren med de högsta sammanräknade poängen väljs. I anbudsförfrågan har därtill angetts följande angående poängsättningen av pris och kvalitet:

"- Price, 50 %

The price used in the comparison is the purchase price of one unit summed up with monthly and annual fees and other payments. The tender with the lowest comparison price in appendix 3 will be given maximum comparison points (50 points). The other tenders will be given points as follows:

The lowest price / price of the tender x maximum comparison price

- Quality, 50 %

The tender with the altogether highest quality points in appendix 3 will be given maximum comparison points (50 points). The other tenders will be given points as follows:

Quality points for tender / highest quality points x maximum comparison points".

Av upphandlingsbeslutet 22.2.2016 framgår att den upphandlande enheten har jämfört samtliga fyra inkomna anbud. Vad gäller jämförelsepoängen för pris har den vinnande anbudsgivaren fått 50 poäng i anbudsjämförelsen med anbudspriset 11 000 euro. Ändringssökanden har fått 33,7 poäng med anbudspriset 16 300 euro och de övriga anbudsgivarna har fått 30,7 poäng med anbudspriset 17 925 euro och 27,9 poäng med anbudspriset 19 715 euro.

Marknadsdomstolens bedömning

Enligt 2 § 1 mom. upphandlingslagen ska den upphandlande enheten utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

Enligt 40 § 1 mom. upphandlingslagen ska anbudsförfrågan utarbetas skriftligen och så tydligt att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som kan mätas med samma mått och som är jämförbara.

Av förarbetena till 40 § 1 mom. upphandlingslagen (RP 50/2006 rd s. 89) framgår att syftet med anbudsförfrågan är att beskriva föremålet för upphandlingen och de omständigheter som hänför sig därtill så, att man på basis av den får slutgiltiga anbud som kan mätas med samma mått och är jämförbara och på basis av vilka det är möjligt att jämföra anbuden på ett enhetligt sätt.

Enligt 62 § 1 mom. upphandlingslagen ska det anbud antas som för den upphandlande enheten totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga utifrån kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen eller det som har det lägsta priset. Kriterier för valet av det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan vara till exempel kvalitet, pris, tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, underhållsservice, leveransdag, leveranstid eller tid för fullgörandet eller livscykelkostnader.

Marknadsdomstolen konstaterar att principerna om upphandlingsförfarandets öppenhet och jämlik behandling förutsätter att anbudsgivarna när de utarbetar sina anbud är medvetna om de kriterier som är av betydelse för avgörandet av anbudstävlingen.

Bestämmelsen i 40 § 1 mom. upphandlingslagen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Av EU-domstolens rättspraxis framgår att principen om likabehandling innebär i synnerhet att grunderna för val av anbud ska vara formulerade, i anbudsförfrågan eller i upphandlingsannonsen, på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare kan tolka kriterierna på samma sätt (se domen av den 18 oktober 2001, Siac Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punkterna 41 och 42 och däri angiven rättspraxis).

Som ovan framgått har i anbudsförfrågan angetts att anbudet med det förmånligaste priset ges det maximala poängantalet för pris, dvs. 50 poäng. De övriga anbuden poängsätts enligt formeln "lägsta pris / anbudspriset x högsta jämförelsepris". Beträffande jämförelsen av kvalitet har på motsvarande sätt angetts att anbudet som får de högsta kvalitetspoängen enligt anbudsförfrågans bilaga 3 ges 50 poäng. De övriga anbuden poängsätts enligt formeln "anbudsgivarens kvalitetspoäng / de högsta kvalitetspoängen x högsta jämförelsepoäng".

Marknadsdomstolen konstaterar att en tillämpning av den formel som angetts i anbudsförfrågan hade för de övriga anbuden än anbudet med det lägsta priset lett till att de hade fått avsevärt mer än 50 poäng, vilket ändringssökanden också påpekat. Ett dylikt slutresultat hade stått i strid med vad som i övrigt angetts om jämförelse av anbuden, särskilt angående jämförelsekriteriernas vikt. Marknadsdomstolen finner det uppenbart att formeln angetts felaktigt i anbudsförfrågan, vilket även den upphandlande enheten tillstått.

Till följd av att felet varit uppenbart bör anbudsgivarna ha förstått att anbudet med det lägsta priset inte rimligen kunnat avses få sämre poäng för priset än de övriga anbuden, samt att inget anbud kunnat tilldelas mer än 50 poäng för priset. Följaktligen har anbudsgivarna, då de utarbetat sina anbud, inte kunnat utgå ifrån att denna formel kommer att tillämpas vid anbudsjämförelsen.

Särskilt med hänsyn till vad som angetts avseende formeln för jämförelsen av kvalitet, bör en normalt omsorgsfull anbudsgivare ha kunnat förstå de angivna grunderna så att även jämförelse av anbudspris kommer att ske på motsvarande sätt som jämförelsen av kvalitet. Av utredningen som ställts till marknadsdomstolens förfogande framgår inte heller att anbudsgivarna skriftligen skulle ha ställt några frågor angående grunderna för jämförelse av anbudspris. Marknadsdomstolen finner att anbudsförfrågan, trots det uppenbara felet, har möjliggjort att anbuden jämförs på ett enhetligt och förutsebart sätt, samt att den upphandlande enheten inte har handlat felaktigt vid jämförelsen av anbuden.

Slutsats

På ovan nämnda grunder finner marknadsdomstolen att den upphandlande enheten inte har förfarit i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling. Besvären ska därför förkastas.

Rättegångskostnader

Enligt 89 § 2 mom. upphandlingslagen tillämpas bestämmelserna i 74 § 1 och 2 mom. förvaltningsprocesslagen på ersättande av rättegångskostnaderna i ett upphandlingsärende. Av denna orsak tillämpas inte 74 § 3 mom. förvaltningsprocesslagen, enligt vilken en enskild part inte får åläggas att ersätta en offentlig parts rättegångskostnader, förutom om den enskilda parten har framfört ett uppenbart ogrundat yrkande.

Enligt 74 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader. Enligt paragrafens 2 mom. ska då frågan om en offentlig parts ersättningsskyldighet prövas särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna.

Med beaktande av avgörandet i ärendet ska ändringssökanden själv svara för sina rättegångskostnader. Däremot är det oskäligt att den upphandlande enheten själv skulle svara för sina rättegångskostnader. CountR GmbH ska därför åläggas att ersätta den upphandlande enhetens rättegångskostnader med det belopp som marknadsdomstolen, med beaktande av ärendets art och omfattning, finner skäligt.

Slutresultat

Marknadsdomstolen förkastar besvären.

Marknadsdomstolen ålägger CountR GmbH att ersätta Penningautomatföreningens rättegångskostnader med 3 000 euro jämte dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntefot som anges i 4 § 1 mom. räntelagen från det att en månad förflutit från den dag då detta beslut gavs.

HUR BESVÄR ANFÖRS

Marknadsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. En besvärsanvisning finns som bilaga.

Enligt 106 § 1 mom. upphandlingslagen ska marknadsdomstolens beslut iakttas trots att besvär anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Lenkkeri och Pekka Savola.

OBSERVERA

Beslutet har överklagats. Den som vill veta om beslutet har vunnit laga kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen.


 
Julkaistu 14.3.2017