Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:95/17

MAO:95/17

Joensuun seudun hankintatoimi - keittiöhygienia-aineet

julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/349
Antopäivä: 27.2.2017

ASIAN TAUSTA

Joensuun seudun hankintatoimi (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.4.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta astianpesuaineiden ja keittiöhygienia-aineiden hankinnasta ajalle 1.11.2016–31.10.2019 ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö on 23.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjoajat, muun ohella Oy Ecolab Ab:n, hankinnan eri positioihin.

Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö on 25.5.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut yhtä tarjousta lukuun ottamatta kaikkien tarjoajien, muun ohella Oy Ecolab Ab:n, tarjoukset tarjouskilpailusta ja päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn.

Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö on 30.5.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä muun ohella sulkenut Oy Ecolab Ab:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut tarjoajat hankinnan eri positioihin.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 540.000–580.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Ecolab Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Valittajan tarjous on suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta sen vuoksi, että positioon 1.6 tarjottu tuote on ollut pienempi kuin 10 prosenttia pyydetystä tuotekoosta. Pyydetty tuote on ollut noin 800 litraa, kun valittajan tarjoama tuotekoko on ollut 665,6 litraa. Tarjouspyynnössä on kysymyksessä olevan position pesuaineiden osalta pyydetty ilmoittamaan muun ohella pakkauskoko litroissa, pakkauksen sisällön paino kiloissa ja myyntierä. Pakkauskoon tai pakkauksen sisällön painon osalta ei ole mainittu vähimmäis- tai enimmäisvaatimuksia. Huuhtelukirkasteiden positioissa on kuitenkin ilmoitettu pakkauskoko vähimmäis- ja enimmäisvaatimuksineen. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että tarjottujen tuotekokojen vaihteluväli saa olla enintään 10 prosenttia pyydetystä pakkauskoosta. Tuotekokojen vaihteluvälin vaihteluarvot on ilmoitettu kuitenkin kaikissa muissa positioissa, paitsi koneellisen astianpesun positioissa 1. Tarjouspyyntö on siten ollut epälooginen, koska kriteerit on esitetty eri lailla riippuen siitä, mistä tuoteryhmästä on ollut kyse.

Hankintamenettelyn aikana esitetyn kysymyksen ja siihen annetun vastauksen perusteella pakkauskoon vaatimus litroissa on kuvannut ainoastaan sitä, minkä kokoista pakkausta ulkomitoiltaan halutaan. Hinta on kuitenkin pyydetty ilmoittamaan kilohintana ja myös vertailu on tehty kilohinnan perusteella. Lisäksi kun kysymyksessä olevan position 1.6 tuotteissa on kysymys konttitavarasta, ei käyttäjän kannalta ole merkitystä sillä, onko käytettävän kontin vetomittakoko 800 vai 665,6 litraa. Käytettäessä konttitavaraa konttien vaatima tila, käytetty annostelujärjestelmä ja kontin vaihtoväli on suurin piirtein sama riippuen kontin vetomittakoosta. Edellä sanotun perusteella vaaditulla litrakoolla ei ole asiassa merkitystä, eikä valittajan tarjouksen sulkemiselle tarjouskilpailusta ole ollut perusteita.

Vastine

Vaatimukset

Joensuun seudun hankintatoimi on ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Toissijaisesti hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valitus on saapunut myöhässä. Valitus on toimitettu markkinaoikeudelle 10.6.2016. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana 25.5.2016 tehdyllä päätöksellä. Tämä päätös on toimitettu valittajalle tiedoksi sähköpostille samana päivänä, joten valitusaika on kyseisen päätöksen osalta päättynyt 9.6.2016. Hankintayksikön 30.5.2016 tekemä hankintaoikaisupäätös ei ole vaikuttanut valittajan oikeusasemaan, koska valittajan tarjous on tulkittu tarjouspyynnön vastaiseksi jo aiemmassa hankintaoikaisupäätöksessä. Lisäksi valittaja ei ole toimittanut hankintayksikölle hankintasäännösten edellyttämää ilmoitusta valituksesta markkinaoikeuteen.

Valittajan tarjousta ei ole suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta. Valittajan positioon 1.6 tarjoama pakkauskoko on ollut pienempi kuin tarjouspyynnössä on edellytetty. Tarjouspyyntö ei ole ollut pakkauskokojen osalta epäselvä. Valittaja on myös valituksessaan nostanut esille, että se on huomannut kyseessä olevan vaatimuksen.

Pakkauskoolla on hankintayksikölle merkitystä tuotteen vaihtovälin sekä pakkausjätemäärän kannalta.

Kuultavien lausunnot

Diversey Suomi Oy on antanut lausunnon.

Pohjois-Karjalan Systema Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valitus on saapunut määräajassa. Hankintayksikön 25.5.2016 tekemässä hankintaoikaisupäätöksessä on keskeytetty hankinta ja päätetty uudesta kilpailutuksesta. Mikäli tämä päätös olisi pysynyt voimassa, olisi valittaja voinut osallistua uuteen kilpailutukseen. Hankintayksikön 30.5.2016 tekemällä uudella hankintaoikaisupäätöksellä on valittu toinen tarjoaja ja suljettu valittaja tarjouskilpailusta. Päätöksellä on siten ollut olennainen vaikutus valittajan oikeusasemaan.

Valittaja on ilmoittanut hankintayksikölle toimittamassaan hankintaoikaisuvaatimuksessa valittavansa myös markkinaoikeuteen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 86 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankintalain 80 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

Hankintalain 82 §:n 1 momentin mukaan hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on hankintalain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Säännöksen esitöiden (HE 190/2009 vp s. 56) mukaan määräajat muutoksenhaulle markkinaoikeuteen ja hankintaoikaisun tekemiseksi hankintayksikölle ovat erillisiä. Näin ollen siinä tilanteessa, että oikaisuvaatimus hylätään, ehdokkaalla tai tarjoajalla ei ole uuteen hankintapäätökseen perustuvaa määräaikaa valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen, jos valitusta ei ole tehty ensi vaiheen hankintapäätöksestä. Jos päätös hankintaoikaisun seurauksena muuttuu, uuteen päätökseen liittyy mahdollisuus saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi tuossa vaiheessa. Valittajakohtaisesti tarkasteltuna ratkaiseva määräaika muutoksenhaun käytölle alkaa siitä ensimmäisestä päätöksestä, jolla on valittajan oikeusasemaan tässä laissa tarkoitettu vaikutus. Hankintaoikaisun tekemisellä tuota määräaikaa ei voida pidentää.

Hankintayksikkö on 23.5.2016 tehnyt hankintapäätöksen, jossa se on valinnut tarjoajat, mukaan lukien valittajan, hankinnan eri positioihin. Hankintayksikkö on tämän jälkeen tehnyt omasta aloitteestaan hankintaoikaisupäätöksen 25.5.2016. Mainitun hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan muun ohella valittajan sekä usean muun tarjoajan tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Valittajan tarjouksen sulkeminen on perustelujen mukaan johtunut siitä, että valittaja on tarjonnut positioon 1.6 tuotetta, joka on ollut pyydettyä tuotekokoa yli kymmenen prosenttia pienempi. Hankintaoikaisupäätöksessä on myös ilmoitettu, että astianpesuaineiden ja keittiöhygienia-aineiden hankinta keskeytetään todellisen kilpailutilanteen puuttumisen vuoksi ja että hankinta kilpailutetaan uudelleen.

Hankintayksikkö on vielä 30.5.2016 tehnyt uuden hankintaoikaisupäätöksen. Mainitun hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan hankintaoikaisu on tehty, koska hankintayksikkö on tulkinnut tuotetiedotteiden sekä käyttöturvatiedotteiden sisältämiä tietoja virheellisesti. Hankintaoikaisupäätöksessä on valittu tarjoajat kysymyksessä olevan astianpesuaineiden ja keittiöhygienia-aineiden hankinnan eri positioihin. Valittajan tarjous on kuitenkin hankintaoikaisupäätöksen mukaan suljettu tarjouskilpailusta samoilla perusteilla kuin 25.5.2016 tehdyssä hankintaoikaisupäätöksessä.

Edellä todetulla tavalla 25.5.2016 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen perusteella hankintamenettely on keskeytetty ja hankinta päätetty kilpailuttaa uudelleen. Kuitenkin 30.5.2016 tehdyllä hankintaoikaisupäätöksellä on tosiasiassa kumottu aiempi keskeytyspäätös ja valittu tarjoajat hankinnan eri osa-alueille. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön 30.5.2016 tekemällä hankintaoikaisupäätöksellä on siten muutettu aiempaa hankintaoikaisupäätöstä. Vaikka valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta jo aiemmalla hankintaoikaisupäätöksellä, ei valittajalla ole ollut välitöntä oikeudellista intressiä hakea muutosta tähän päätökseen ottaen huomioon, että tuon päätöksen lopputuloksena on ollut hankinnan uusi kilpailutus, johon valittajakin olisi voinut osallistua. Myöhempi, 30.5.2016 tehty hankintaoikaisupäätös on kuitenkin tarkoittanut sitä, että hankinnasta ei järjestetä uutta tarjouskilpailua, joten valittajan oikeusasema on ollut tosiasiassa erilainen mainitun päätöksen perusteella. Nyt esillä olevan asian olosuhteet eroavat siten hankintayksikön vetoamasta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta KHO 2016:47. Mainitut seikat huomioon ottaen asiaa ei näin ollen anna aihetta tarkastella toisin se seikka, että valitusperusteet kohdistuvat valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemiseen, joka on sinällään ratkaistu jo 25.5.2016 tehdyllä hankintaoikaisupäätöksellä.

Edellä todetun perusteella valittajalla on ollut uuteen, 30.5.2016 tehtyyn hankintaoikaisupäätöksen perustuva määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen, vaikka valitusta ei ole tehty ensimmäisestä hankintaoikaisupäätöksestä, jossa hankinnan keskeyttämisen lisäksi valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on lähettänyt 30.5.2016 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi samana päivänä sähköisenä tiedoksiantona. Hankintalain 87 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on edellä lausutun perusteella päättynyt 13.6.2016. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen 10.6.2016, sitä ei voida jättää myöhässä saapuneena tutkimatta.

Hankintalain 88 §:n 1 momentin mukaan hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Mainitun pykälän esitöiden (HE 190/2009 vp s. 63) mukaan ilmoitusvelvoitteen noudattaminen ei ole hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytys eikä ilmoitusvelvoitteen laiminlyöntiä ole muutoinkaan erikseen sanktioitu. Siten valituksen tutkimisen kannalta asiassa ei ole merkitystä sillä, onko Oy Ecolab Ab ilmoittanut hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintamenettely ja asian arviointi

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia astianpesuaineista ja keittiöhygienia-aineista. Tarjouspyynnön positio 1.6 on otsikoitu seuraavasti: "Astianpesuaine, neste konepesuun n. 800 l kontti (alv 0 %)".

Kyseisen tarjouspyynnön kohdan mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa muun ohella tuotteen pakkauskoko litroissa, pakkauksen sisällön paino ja täyden tuotepakkauksen hinta euroissa kappaletta kohti.

Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan taustaa" on lisäksi muun ohella ilmoitettu, että tarjottujen tuotekokojen vaihteluväli saa olla enintään "+/- 10 prosenttia pyydetystä pakkauskoosta".

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty seuraava kysymys, johon hankintayksikkö on antanut alla olevan vastauksen:

"Tarjouspyyntö Pos 1. Astianpesuaineet konepesuun, nestemäinen, kova vesi
Position kaikissa kohdissa pakkauskoon yksiköksi on määritelty litra (esim n. 10L), mutta sekä hankittava määrä että pakkauksen sisällön paino on mainittu/pyydetty kiloissa (kg). Pyydämme hankintayksikköä olemaan yhdenmukainen ja muuttamaan pakkauskooksi kilon (kg) seuraavin vaatimuksin:
n. 10L = n. 12 kg
n. 20 L = n. 25 kg
n. 200 L = n. 250 kg
n. 100 L = n. 832 kg
Pakkauskoot nestemäisten koneastianpesuaineiden osalta ilmoitetaan yleisesti kiloina, ja tämä muutos tukisi myös yleistä käytäntöä.

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2016 10:24):
Pos 1. Pakkaus on määritelty vetomitoissa, koska se kertoo tilaajalle minkä kokoisesta pakkauksesta (ulkomitoiltaan) on kyse. Tarjoaja ilmoittaa minkä verran ainetta (kg) on tämän kokoisessa astiassa ja ilmoittaa sille hinnan (eur/kg). Vertailuhinta on kilohinta alan yleisen käytännön mukaisesti."

Valittaja on tarjouksessaan tarjonnut positioon 1.6 tuotetta, jonka pakkauskoko on ollut 665,6 litraa. Hankintayksikön 30.5.2016 tekemän hankintaoikaisupäätöksen mukaan valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska sen positioon 1.6 tarjoama tuote on ollut pyydettyä tuotekokoa yli kymmenen prosenttia pienempi.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetun perusteella tarjouspyynnöstä on selvästi käynyt ilmi, että positiossa 1.6 on tarjottava konttia, joka poikkeaa korkeintaan kymmenen prosenttia 800 litran kontista.

Hankintayksikkö on selvittänyt, että pakkauskoolla on merkitystä muun ohella tuotteen vaihtovälin kannalta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee kuitenkin olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa perusteella ja esittämillään perusteilla voinut asettaa kysymyksessä olevan pakkauskokoja koskevan vaatimuksen. Kyse on ollut ehdottomasta hankinnan kohdetta koskevasta vaatimuksesta, jolla on ollut hankintayksikön selvityksen perusteella merkitystä sekä tuotteiden käytön että tuotteiden vertailtavuuden kannalta. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta pakkauskokoon liittyvien seikkojen vuoksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Ecolab Ab:n korvaamaan Joensuun seudun hankintatoimen oikeudenkäyntikulut 1.400 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 14.3.2017